В.І. Труба Програма співбесіди icon

В.І. Труба Програма співбесіди
Скачати 85.58 Kb.
НазваВ.І. Труба Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір85.58 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І.І. Мечникова


Економіко-правовий факультет


Затверджую

_____________________


«___» _________ 2011 р.


Декан економіко-правового факультету


______________ доц. В.І. Труба


Програма співбесіди


для іноземних громадян, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».


Затверджено

рішенням Вченої Ради

економіко-правового факультету

від «___» _____ 2011 р.

Протокол № ____


Одеса – 2011


Програма співбесіди


Політична економія


1. Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка і мікроекономіка як складові елементи політичної економії і економічного аналізу.


2. Ринок, умови його виникнення та структура. Об'єкти та суб'єкти ринкової економіки. Перспектива розвитку ринкової економіки в Україні.


3. Теорія споживчої поведінки. Економічні потреби, їх структура. Економічний закон спадної граничної корисності. Загальна корисність. Аналіз проблем споживчого попиту.


4. Економічний зміст сучасного виробництва. Виробничі можливості. Ресурси та фактори виробництва. Економічний зріст, його моделювання.


5. Типи та моделі економічних систем. Трансформаційні процеси економічної системи України. Сучасна економічна система та тенденція її розвитку на початку 3-го тисячоліття.


6. Національна економіка як єдина система, її зміст та оцінка результатів функціонування. Дефлятор ВНП. Засоби обчислювання ВНП.


7. Гроші, причини їх виникнення, функції та види. Грошові системи та їх еволюція. Закон кругообігу грошей. Сутність інфляції, її види та соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика.


8. Нестабільність національної економіки та засоби забезпечення макроекономічної рівноваги. Основні напрямки подолання економічної кризи в Україні на сучасному етапі.


9. Фінанси та фінансова політика держави. Фінансова система, її структура. Сутність, види та економічні функції податків. Дефіцит державного бюджету, його причини та шляхи подолання. Фіскальна політика держави.


10. Вільна торгівля та політика протекціонізму.


Економіка підприємств


11. Основні фонди підприємства: класифікація, методи вартісної оцінки, шляхи покращення їх використання. Збільшення ринкової вартості підприємства як результат діяльності менеджменту.


12. Види зносу основні фондів. Амортизація (методи розрахунку). Амортизаційний строк служби. Фактори інноваційної діяльності менеджменту.


13. Ефективність використання основних виробничих фондів. Заходи щодо покращення основні фондів підприємства. Фактори та пріоритети росту ринкової вартості підприємства.


14. Обігові кошти підприємства: класифікація, нормування (загальна формула розрахунку нормативу, нормування виробничих запасів, норма запасу на матеріали).


15. Стадії руху обігових коштів. ефективність використання обігових коштів. Джерела поповнення обігових коштів. Ефективність менеджменту в системі використання обігових коштів.


16. Собівартість: методи розрахунку, перелік статей калькуляції. Методи управління собівартістю продукції.


17. Ціноутворення: види цін, формування ціни на продукцію. Знижки. Показники ефективності менеджменту в системі ціноутворення «виробник-кінцевий споживач».


18. Прибуток (схема формування чистого прибутку на підприємстві). Факторний аналіз прибутку. Чистий прибуток як показник діяльності менеджменту.


19. Рентабельність продукції (види). Шляхи підвищення рентабельності продукції. Рентабельність виробництва в системі показників результативності менеджменту.


20. Графік беззбитковості. Аналітичний та графічний методи визначення точки беззбитковості. Управлінській аналіз точки беззбитковості.


Основи менеджменту


21. Історія формування та сучасні визначення менеджменту. Перспективи розвитку системи менеджменту в умовах постіндустріального суспільства.


22. Характеристика та розвиток компонентів управлінського процесу. Системні та інноваційні складові аналізу контуру управління.


23. Концепція професійної системи менеджменту. Базові елементи і зв’язуючі процеси та сучасна динаміка їх розвитку.


24. Соціально-економічні умови формування сучасної системи менеджменту. Характеристика історичних передумов менеджменту.


25. Управлінська характеристика та сучасний аналіз ринкового механізму господарювання.


26. Стадії становлення індустріального способу виробництва. Характеристика постіндустріального способу виробництва та його вплив на розвиток системи менеджменту.


27. Корпоративна природа менеджменту. Сутність, структура та розвиток механізму корпоративного самофінансування.


28. Структура, класифікація та визначення функцій менеджменту. Пріоритети, принципи та форми функціональної діяльності менеджменту.


29. Специфіка адміністрування в управлінському процесі. Характеристика адміністративних функцій менеджменту. Показники ефективності адміністрування.


30. Структура та визначення методів менеджменту, їх порівняльний аналіз та ефективність. Сучасні шляхи розвитку методів менеджменту.


31. Види та форми організаційно-управлінських структур. Сучасні тенденції розвитку організаційного проектування.


32. Холдингова організація менеджменту. Основні тенденції та процеси розвитку менеджменту в корпоративному бізнес-середовищі.


33. Механізми прийняття управлінських рішень. Складові ефективності менеджменту у прийнятті управлінських рішень.


34. Сучасний розвиток комунікацій системи менеджменту. Технології формування комунікацій в управлінському процесі організацій.


35. Характеристика основних моделей прийняття управлінських рішень. Необхідність та проблеми використання інноваційної моделі прийняття управлінських рішень в сучасних умовах.


36. Сучасний аналіз та структура мотиваційних цінностей управлінської діяльності. Характеристика основних теорій мотивації персоналу та їх ефективність.


37. Характеристика процесу професіоналізації управлінської діяльності.

Характеристика світового досвіду та умови формування ефективного

професійного менеджменту в Україні.


38. Розвиток науково-дослідної бази менеджменту. Інформаційно-аналітичний

коментар наукових публікацій по менеджменту українських авторів.


39. Характеристика сучасних форм підготовки управлінського персоналу.

Формування національних та інтернаціональних пріоритетів ефективності менеджменту. Організаційно-правова база розвитку менеджменту в Україні.

40. Концепція ефективного менеджменту у постіндустріальному суспільстві. П. Друкер про розвиток професійного менеджменту у ХХІ сторіччі.


Управління персоналом


41. Класичні моделі менеджменту персоналу. Модель «ринок праці». Модель «людський капітал». Еволюція відношення до кадрів.


42. Управління кар”єрою в установі. Види кар єри.


43. Лідерство як категорія менеджменту. Сучасні концепції лідерства.


44. Еволюція структури базових елементів системи менеджменту та Управління персоналом.


45. Поняття корпоративної культури та її складові. Видимий рівень культури (артефакти).


46. Цикл менеджменту людських ресурсів. Кадрова політика підприємства. Єлементи кадрової політики.


47. Планування якісної та кількісної потреби в кадрах.


48. Сучасні методи мотивації персоналу. Різниця між мотивацією та стимулюванням.


49. Порівняльний аналіз змістових теорій мотивації. Їх використання на практиці.


50. Сумарна та аналітична оцінка кадрів. Методи атестації персоналу.


Стратегічне управління


51. Дайте характеристику трьох рівнів стратегії організації.

52. Назвіть і поясніть переваги и недоліки аутсорсінга.


53. Опишіть п’ятифакторну модель М. Портера, яку використовують для оцінки привабливості ринку.


54. Дайте характеристику процесу оцінки фактичного положення і стратегічних перспектив компанії за допомогою SWOT- аналізу.


55. Стратегічні переваги і недоліки вертикальної інтеграції.


Методи прийняття управлінських рішень


56. Аналітичні методи прийняття управлінських рішень.


57. Еврістичні методи, що використовуються в практиці прийняття управлінських рішень.


58. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику.


59. Кількісні та якісні методи прогнозування в практиці прийняття управлінських рішень.


60. Класифікація стилів управління. Вплив стилів на прийняття управлінських рішень.


Міжнародний менеджмент


61. Проактивні і реактивні фактори що змушують компанії до пошуку нових ринків.


62. Стратегії управління ризиками в міжнародній діяльності компанії.


63. Вивчення ємкості ринку компанії як елемент стратегічного планування.


64. Транспортно-логістичний підхід до організації ЗЕД підприємства.


65. Кадрові стратегії міжнародних компаній. Стратегії підбору персоналу.


66. Комплексна оцінка ворожості навколишнього середовища при виході компанії на зарубіжні ринки.


67. Принципи та напрямки реалізації системи управління якістю в міжнародній фірмі. Міжнародні стандарти якості у виробничій діяльності.


68. Стратегічне планування в міжнародній фірмі: цілі, основні напрями, інструменти.


69. Міжнародні посередницькі операції. Розрахунок і форми винагороди посереднику.


70. Інтегровані корпоративні структури: цілі створення, стимули.


Основи маркетингу


71.Основні елементи комплексу маркетингу.


72. Види маркетингових досліджень та основні етапи маркетингового дослідження.


73. Облік характеристик життєвого циклу товару (ЖЦТ) при розробці маркетингової стратегії підприємства.


74. Методи сегментації ринку і позиціонування товару.

75. Брендінг і основні марочні стратегії.


76. Товар, послуга і продукт. Маркетингові стратегії в сфері послуг.


77. Ціноутворення в маркетингу.


78. Формування цінової стратегії фірми. Фактори, що впливають на вибір цінової стратегії.


79. Класифікація посередників та їх коротка характеристика.


80. Рекламні стратегії фірми і визначення ефективності реклами.


Міжнародний маркетинг


81. Етапи інтернаціоналізації фірми і сутність глобального маркетингу.


82. Фактори економічного середовища міжнародного маркетингу.

83. Крос-культурний аналіз у міжнародному маркетингу.


84. Ланцюжок створення цінності та його використання в міжнародному маркетингу.

85. Стратегії проникнення на міжнародні ринки.

86. Міжнародний життєвий цикл товару та його вплив на товарні стратегії в міжнародному маркетингу.


87. Формування цінових стратегій на міжнародному ринку.

88. Відмінні особливості ціноутворення на міжнародному ринку.

89. Канали розподілу і логістика в міжнародному маркетингу.

90. Комплекс маркетингових комунікацій в міжнародному маркетингу.


Декан ЕПФ Труба В.І.

Схожі:

В.І. Труба Програма співбесіди iconТруба Молодша група Обов’язковий твір
До виконавців на музичних інструментах (труба, валторна, тромбон, баритон, тенор, туба)
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
В.І. Труба Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
В.І. Труба Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
В.І. Труба Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
В.І. Труба Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи