Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon

Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Скачати 102.3 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Дата04.08.2012
Розмір102.3 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА


Затверджую”

Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова

______________________Коваль І.М.

___”______________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОКР - СПЕЦІАЛІСТ

(для іноземних абітурієнтів)


2012


Процес адаптації ринку: еластичність попиту, еластичність по доходу.

Максимізація прибутку на конкурентному та неконкурентному ринках (показати аналітично та графічно).

Стратегія поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції (показати аналітично та графічно).

Теорія монополії та монопольна влада (показати аналітично та графічно).

Грошова політика держави, її основні види та інструменти. Попит та пропозиція грошей.

Пристосування до рівноваги в закритій економіці: модель IS-LM. „Ефект витискання інвестицій”.

Світовий валютний ринок, його еволюція. Переваги та недоліки фіксованих та „плаваючих” валютних курсів.

Виробнича та загальна структура. Організаційна структура підприємства.

Персонал підприємства і продуктивність праці.

Оцінка, класифікація і структура основних виробничих фондів. Відтворення ОВФ.

Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства. Ефективність їх використання.

Державне регулювання ринкового середовища.

Поняття та класифікація підприємств.

Макро- та мікросередовище господарювання.

Системи управлінського обліку «дірект-костінг» та «таргет-костінг».

Поняття та види центру фінансової відповідальності.

Граничний підхід в управлінському обліку.

Вплив бізнес-середовища на виникнення страхових випадків.

Види майнового страхування.

Статистичні спостереження. Середні величини та показники варіації.

Основні статистичні прийоми дослідження зв’язків.

Види цінових стратегій.

Визначення цільового ринку, стратегії відбору цільового ринку.

Особливості стратегій позиціювання та репозиціювання.

Взаємозв’язок маркетингової та корпоративної стратегії.

Маркетингові стратегії життєвого циклу продукту/галузі.

Матриця Ansoff „Товар-Ринок”

Матриця BCG – Boston Consulting Group.

Матриця General Electric.

Вибір стратегій в залежності від стану ринкового попиту.

Класичні та сучасні теорії менеджменту.

Функціональний та ролевий підходи до менеджменту: сутність управлінських функцій.

Функція планування: формулювання організаційних цілей та складання планів, стратегічні, тактичні та оперативні плани.

Структура організації: різновиди, фактори, що впливають, делегування повноважень, організаційні комунікації.

Функція мотивації: змістовні та процесуальні теорії, методи та критерії ефективності.

Лідерство та влада в організації: класичні та ситуаційні підходи, визначення оптимального типу, сучасні теорії.

Функція контролю: процес, методи типи та фактори ефективності.

Кадрове планування на підприємстві. Роль керівних кадрів в забезпеченні ефективності керування підприємством.

Організація діяльності кадрових служб. Форми та методи залучення, вибору та найму персоналу.

Засоби оцінки персоналу. Підвищення кваліфікації персоналу. Визначення витрат для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами.

Типи соціальних відносин на підприємствах. Типи та причини конфліктів.

Стратегія і тактика управління операційною системою.

Потужність операційної системи: види потужності операційної системи.

Операційний менеджмент послуг: характеристики послуг, розробка послуг, індустріалізація у розробці послуг.

Управління якістю продукції та послуг: основні поняття та показники якості, стратегічний менеджмент якості.

Управління матеріальними ресурсами та запасами.

Поняття та види управлінських рішень. Процес прийняття управлінського рішення.

Ситуаційний аналіз та прогнозування при прийнятті управлінського рішення.

Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень.

Евристичні та експертні методи прийняття управлінського рішення.

Реалізація та контроль управлінського рішення.

Дослідження маркетингового середовища туристичного підприємства.

Аналіз туристичного продукту.

Структура туристичних ринків.

Основні етапи розвитку реклами.

Реклама в системі маркетингових комунікацій.

Основні види реклами та їх особливості.

Визначення інформаційних систем. Класифікації ІС за ознакою структурованості задач і за рівнями управління.

Життєвий цикл ІС. Моделі життєвого циклу ІС. Каскадна модель, етапи розробки щодо каскадної моделі, недоліки та переваги.

Визначення корпоративних систем управління (КІС), типові ознаки. Вимоги до проектування та впровадження КІС. Місце в класифікації фінансово-економічних ІС управління підприємством.

Визначення та ознаки проекту. Порівняльна характеристика ІСУП, що використовуються в Україні.

Визначення баз даних (БД). Нормалізація відношень за Коддом. Огляд поколінь БД. Типи моделей даних, їх переваги та недоліки.

Технології оперативної обробки даних – DW, DM.

Економічне зростання, його типи і моделі.

Сутність та функції грошей. Грошова система.

Поняття та види підприємницької діяльності. Майнові права суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання підприємницької діяльності.

Особливості управлінської праці та її складові.

Планування особистої праці, організація робочого місця менеджера.

Організація роботи менеджера з документами.

Поняття та види інвестицій. Концепції інвестиційного менеджменту.

Інвестиційний аналіз, його методи та системи.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Поняття та види інвестиційних ринків

Цінні папери, як об’єкт інвестування.

Управління інвестиційним портфелем.

Визначення та види інноваццій. Еволюція інноваційних теорій.

Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві.

Особливості та інструменти маркетингу нововведень. Порівняльні характеристики Web1 та Web2.

Структура логістичної системи та види логістичних активностей.

Логістичні моделі управління запасами та постачанням.

Логістичні стратегії та концепції. Управління логістичною якістю.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах. Том1. Загальна частина./ Ред. Колегія:В.Б.Авер’янов(голова) та ін.- К.Видавництво «Юридична думка».,2007.- 592 с.

 2. Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред..А.Н.Козырина и М.А.Штатиной.-М.; Спартак, 2003.- 464 с.

 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - Спб: Питер. Ком, 1999.

 4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

 5. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. 2-ге видання. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 6. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики. К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925 с.

 7. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: Теория и технологии принятия. Учебник для вузов.- М. Проект, 2004 г.

 8. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. – М.: Дашков и К, 2007. – 288с.

 9. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади.Монографія.- Х.;Право, 2005.- 304 с.

 10. Бойцов В.В., Бойцова С.В. Политическая нейтральность государственный служащих в Англии. //Гос. и право. 1992, № 6.

 11. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. Учебное пособие в 2-х тт./ Пер. с англ./ Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – СПб.: Экономическая школа, 2005 – 1166с.

 12. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие /Ю.Ф. Бригхем, М.С. Эрхардт. – СПб.: Питер, 2005. – 960с.

 13. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полній курс МВА. Принципы управленческих решений.- М.: Изд-во Эксмо, 2005.-480 с.-(МВА)

 14. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. – К.: «АДЕФ-Україна», 2009. – 392 с.

 15. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навальні тестові завдання: Навчальний посібник. – Київ:Лібра, 2004.-280 с.

 16. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку.- НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009.– 864 с.

 17. Гірченко Т.Д. Дубовик О.В. Маркетинг: Навчальний посібник.- Київ:”Фірма „Інкос”, центр навчальної літератури, 2007.255с. 16 с. іл.

 18. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 19. Грант Р. У. Современный стратегический анализ: Пер. с англ. / Р. У. Грант : под ред. В. Н. Фунтова. — 5 изд. — СПб : Питер, 2008. — 560 с.

 20. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969.

 21. Друкер П. Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика. Пер с англ. / П. .. Ф. Друкер — М. : Вильямс, 2007. — 304 с.

 22. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / Питер Ф. Друкер ; пер. с англ. и ред.: Н. М. Макарова . - М. [и др.] : Вильямс, 2007. - 276 с.

 23. Давид А.Аакер Стратегичесоке рыночное управление. СПб:Питер, 2003, с.544;

 24. Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческого решения: Учебное пособие.- М.: МАЭП, ИИК «Камета», 2000 г.

 25. Катрич С.В. «Процесс принятия решений и АСУ», «Наука», 2000 г.

 26. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002.

 27. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993.

 28. Кревенс, Давид, В. Стратегический маркетинг – М.: Издательский дом „Вільямс”, 2003. – 752 с.

 29. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Т.2. - М.: Прогресс, 1981, с. 116.

 30. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок. – Спб.: Питер, 2005.-800 с.: ил. – (серия „Класика МВА”)

 31. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского.-СПб. : Наука, 1996.- XV+589 с.

 32. Маренков Н.П. Основы управления инвестициями: Учебник, 2-е изд. / Н.П. Маренков. - М.: Едиториал УРСС, 2007. - 480с.

 33. Мескон М.Х., Адьберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента», изд. «Дело», 2002 г.

 34. Ридинг Клайв Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая

система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества/Пер. С англ.; Под ред. И.Ф. Войтюк.-Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.

 1. Холмберг И. Сенсуальное лидерство / И. Холмберг // Менеджмент XXI века : Пер. с англ. / Под ред. С. Чоудхари — М. : Инфра-М, 2002. — xiv, 442 с.

 2. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання – Прес, 2007. – 440 с.

 3. Слуцький Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті).

 4. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. Учебник. ЮНИТИ. М., 2001 г.

 5. Смирнов Э.А. Управленческие решения. М.: ИНФРА –М, 2001 г.

 6. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. – К.:Port-Royal, 2001.

 7. Созинов В.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 200 с.

 8. Созинов В.А. Разработка управленческого решения: учебный комплекс (для системы дистанционного обучения “АВАНТА”). - Владивосток, ВГУЭиС, 2000. Интернет - www.avanta.vvsu.ru.

 9. Страхування: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008 – 1019 с. – (Класичний університетський підручник).

 10. Страхування: практикум: навч. посіб. / За ред. В.Д.Базидевича. – К.: Знання, 2011. – 607с.

 11. Трояновский В.М. Разработка управленческого решения: Учебное пособие.-М.: Изд. РДЛ, 2003 г.

 12. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М: Дело, 2004.- 448 с.

 13. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. – 3- е изд. Доп. – М.: ЗАО Бизнес – школа Интел-Синтез, 1999.

 14. Ходжсон Дж., 2000. Привычки, правила и экономическое поведение /Вопросы экономики, №1, 2000. С. 39-55.

 15. Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел «Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование – Днепропетровск :Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

 16. Чухно А. А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Інституційно-інформаційна економіка: Підручник / За ред. А.А. Чухна. - К.: Знання, 2008. - 700 с.

 17. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: Учебное пособие для вузов. / А.Д.Шеремет, А.Ф.Ионова. - М.: Инфра-М, 2006. - 479с.

 18. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. под. ред. член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.Інформаційні ресурси

 1. www.managementcom.ua.

 2. www.lmanager.net.ua.

 3. www.topmanagement.com.ua

 4. http://biglibrary.ru/category38/book117/

 5. http://robotlibrary.com/book/141-strategicheskij-marketing/72-66-organizaciya-rabot-po-prognozirovaniyu.html

 6. library.pgups.ru/jirbis/files/marketing.doc

 7. http://marketing.rbc.ru

 8. http://marketing.spb.ru

 9. http://oms.ram.ru

 10. http://www.mm.com.ua

 11. www.smartcat.ru/.../Management/bolshakovmenagementE.shtml

 12. www.stplan.ru/articles/practice/infosrc.htm

 13. www.umj.ru/index.php/pub/inside/337/

 14. www.finmanagement.ru;

 15. www.consulting.ru;

 16. www.finrisk

 17. www.riskkapital.ru


Затверджено Вченою Радою ІМЕМ (протокол № 4 від 14.03.2012 р.)Схожі:

Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
«бакалавр». Мета фахового вступного екзамену полягає в оцінюванні рівня та якості отриманих теоретичних знань, їх міцності; виявленні...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconІ. І. Мечникова 28 вересня, Вчена рада ону імені І. І. Мечникова визнала особисті досягнення та заслуги професора Нікола Франко Баллоні у становленні італійсько-одеських відносин рішення
Директора Італійського інституту культури обрано почесним професором ону імені І. І. Мечникова
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів в 2014 р. Ону імені І.І. Мечникова
Ону імені І.І. Мечникова, біологічний ф-т, каф мікробіології І вірусології, Шампанський пров., 2
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconСопредседатели О. И. Вавилова, председатель профкома сотрудников ону имени И. И. Мечникова Л. В. Ковальчук
Е. Л. Стрельцов, доктор юридических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе ону имени И. И. Мечникова
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon09-02-2010 Пресс-релиз Украинский академик Валентин Смынтына – ректор ону имени И. И. Мечникова – избран членом Наблюдательного совета Дунайской конференции ректоров
Украинский академик Валентин Смынтына – ректор ону имени И. И. Мечникова – избран членом Наблюдательного совета Дунайской конференции...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПоложення про апеляційну комісію ону імені І.І. Мечникова
Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до Одеського...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПресс-служба ону имени И. И. Мечникова
На протяжении 10 лет химический факультет ону имени И. И. Мечникова работает в рамках единственного на Украине учебно-научно-производственного...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon27. 05. 2010 Пресс-релиз Международная конференция Magna Charta Observatory в ону имени И. И. Мечникова Наблюдательный совет Великой Хартии университетов Европы и ону имени И.
Хартии университетов Европы и ону имени И. И. Мечникова при поддержке Министерства образования и науки Украины стали организаторами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи