В. В. Програма співбесіди icon

В. В. Програма співбесіди
Скачати 96.63 Kb.
НазваВ. В. Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір96.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Хімічний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ


__________________


«____»_______2011 р.


М.П.


Декан хімічного факультету

Доц. Менчук В.В.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних студентів, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» за напрямом «Хімія», спеціальність «Хімія».


Затверджено

Рішенням Вченої Ради

Хімічного факультету

Від «24» лютого 2011 р.

Протокол № 6


Одеса-2011


^ ПИТАННЯ

до вступного іспиту з «хімії»,

для вступників, які здобувають ОКР магістра та спеціаліста


 1. Електронна оболонка атому. Основні положення квантової (хвильової) механіки. Рівняння хвилі де Бройля; принцип невизначенності Гейзенберга. Рівняння Шредінгера.

 2. Квантові числа, s,p,d,f-орбіталі. Заповнення атомних орбіталей електронами (приклади для малих та великих періодів). Принцип Паулі, правило Хунда, правило Клячковського.

 3. Періодичність властивостей хімічних елементів. Енергія іонізації. Спорідненість до електрону. Електронегативність. Атомні та іонні радіуси. Внутрішня та вторинна періодичність.

 4. Періодична система Д.І.Менделєєва як класифікація елементів відповідно до електронних структур атомів.

 5. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків. Властивості ковалентного зв’язку: насичуванність, кратність, направленність; полярність зв’язку та молекули.

 6. Основи методу молекулярних орбіталей. Зв’язуючі, незв’язуючі та антизв’язуючі МО. Енергетичні діаграми. Гомоядерні та гетероядерні двохатомні молекули.

 7. Кінетика хімічних реакцій: основні поняття; кінетична класифікація хімічних реакцій. Методи визначення кінетичного порядку реакції. Диференційні та інтегральні рівняння І і ІІ порядку. Енергія активації; рівняння Ареніуса.

 8. Теорії хімічної кінетики: теорія активних співударів; теорія активованого комплексу.

 9. Каталіз: основні поняття; загальні термодинамічні та кінетичні умови здійснення каталітичних процесів.

 10. Хімічний зв’язок у координаційних сполуках. Метод валентних зв’язків.

 11. Хімічний зв’язок у координаційних сполуках. Теорія кристалічного поля.

 12. Хімічний зв’язок у координаційних сполуках. ММО.

 13. Водень. Кисень. Електронна будова атомів та молекул. Фізичні та хімічні властивості, засоби отримання в лабораторії та промисловості. Окиснювально-відновні властивості водню та кисню. Порівняльна характеристика гідридів. Основні сполуки кисню: вода, озон, пероксид водню, оксиди металів, неметалів та їх хімічні властивості.

 14. s-Елементи І та ІІ груп Періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Властивості простих речовин, оксидів, пероксидів, надпероксидів, гідроксидів та способи їх одержання.

 15. d-Елементи І ті ІІ груп Періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Властивості простих речовин. Комплексні сполуки d-елементів І ті ІІ груп. Сполуки ртуті. Приклади використання Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg та їх сполук.

 16. Загальна характеристика р-елементів IV групи Періодичної системи елементів. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення та найважливіші сполуки. Властивості простих та складних речовин. Порівняльна характеристика кислотно-основних та окислювально-відновних властивостей сполук олова та свинцю.

 17. Хром: електронна будова, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Залежність кислотно-основних та окислювально-відновних властивостей від степені окиснення елемента.

 18. Марганець: електронна будова, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Залежність кислотно-основних та окислювально-відновних властивостей від степені окиснення елемента.

 19. Підгрупа заліза: електронна будова, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Залежність кислотно-основних та окислювально-відновних властивостей від степені окиснення елемента. Комплексні сполуки Fe(II), Fe(III), Co(II), Co(III), Ni(II). Карбоніли.

 20. Метали. Будова кристалічної гратки, фізичні та хімічні властивості. Форми знаходження металів у природі. Загальні засоби одержання металів із руд.

 21. Елементи підгрупи галогенів. Електронна будова атомів. Прості речовини. Характерні степені окиснення та найважливіші сполуки. Кислотні та окислювально-відновні властивості водневих та кисневмісних сполук в ряду галогенів.

 22. Елементи підгрупи сірки. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Кислотні та окислювально-відновні властивості водневих та кисневмісних сполук сірки.

 23. Азот, фосфор. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Порівняльна характеристика властивостей, хімічної активності простих речовин, водневих сполук та кислот.

 24. Елементи підгрупи арсену. Електронна будова атомів, характерні степені окиснення, найважливіші сполуки. Кислотні та окиснювально-відновні властивості водневих та кисневмісних сполук в ряду As, Sb, Bi.

 25. Класифікація методів синтезу координаційних сполук.

 26. Просторова інтерпретація координаційних чисел.

 27. Загальна характеристика експериментальних методів визначення просторової будови координаційних сполук.

 28. Фактори, що впливають на зміну реакційної здатності лігандів при координації.

 29. Реакції координованих лігандів в синтезі нових сполук.

 30. Дослідження координаційних сполук методом інфрачервоної спектроскопії. Охарактеризуйте нормальні, валентні та деформаційні коливання. Методики підготовки зразків. Зміни в ІЧ спектрах лігандів при комплексоутворенні. Навести приклади.

 31. Техніка та методики інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії в дослідженні сорбентів, продуктів сорбції та регенерації. Принципова схема дисперсійних ІЧ спектрометрів. Об’єкти дослідження та методика приготування зразків. ІЧ-спектроскопія в диффузійно-відображеному світлі. Метод порушеного повного внутрішнього відображення (ППВВ).

 32. Термічний аналіз як метод фізико-хімічного дослідження сорбентів, продуктів сорбції та регенерації. Методи термічного аналізу. Термогравіометрія. Методи запису кривих нагріву. Звичайний запис у координатах час-температура. Диференційний запис кривих нагріву (ДТГ). Дифференційно-термічний аналіз (ДТА). Термографічні характеристики хімічних процесів адсорбованих молекул (на прикладі гетерогенних каталізаторів-кремнеземів, модифікованих комплексами 3-d металів).

 33. Гідролітичні рівноваги аква та ацидокомплексів. Кінетичні аспекти редоксреакції за участю гідроксокомплексів.

 34. Окисно-відновні властивості аква та ацидокомплексів. Загальні відомості про механізми переносу електрона в редоксреакціях за участю комплексних сполук.

 35. Фізико-хімічне обґрунтування методів знешкодження оксиду вуглецю.

 36. Типи реакцій, що їх застосовують при синтезі координаційних сполук.

 37. Основні методи термодинамічного розглядання поверхневих явищ.

 38. Специфіка використання фізико-хімічних методів дослідження при розгляданні процесів, перебігаючих на границі розділу фаз.

 39. Характеристика поверхневих явищ, як особливих явищ на границях розділу фаз.

 40. Ентальпія та ентропія міцелоутворення.

 41. Теорія критичної концентрації міцелоутворення. Рівняння Клевенса і Корріна.

 42. Хімічна будова та класифікація поверхнево-активних речовин (ПАР).

 43. Конденсаційні способи одержання дисперсних систем. Робота утворення зародків нової фази.

 44. Мономолекулярні поверхневі плівки: типи плівок, експериментальні методи дослідження.

 45. Псевдофазна модель міцел.

 46. Седиментаційний аналіз полідисперсних систем. Інтегральна та диференціальна криві розподілу частинок за розміром.

 47. Поверхнева активність; вирази поверхневої активності.

 48. Будова міцел. Методи визначення критичної концентрації міцело- утворення.

 49. Поверхня розподілу фаз. Вільна поверхнева енергія. Поверхневий натяг, силова та енергетична трактовка.

 50. Методи оцінки гетерополярної структури поверхнево-активних речовин.

 51. Стан поверхнево-активних речовин (ПАР) у розчинах. Міцелоутворення. Критична концентрація мицелоутворення. Гідрофільно-ліпофільный баланс (ГЛБ) ПАР. Точка Крафта.

 52. Фундаментальне адсорбційне рівняння Гіббса.

 53. Використання ІЧ спектроскопії для вивчення поверхневих сполук та процесів, які перебігають на межі розподілу фаз рідина-тверде тіло.

 54. Експериментальні методи визначення мономолекулярних плівок (механічні, електричні, оптичні).

 55. Поверхнево-активні речовини (ПАР). Класифікації ПАР, області їх використання.

 56. Термодинамічне обгрунтування рівнянь Клевенса і Корріна .

 57. Загальні умови рівноваги поверхневого шару з об’ємними фазами.

 58. Адсорбція газів і парів на однорідній поверхні. Закон Генрі. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.

 59. Зв’язок між поверхневою активністю і міцелоутворенням у гомологічних рядах ПАР .

 60. Характеристика поверхневих явищ, як особливих явищ на границях розподілу фаз.

 61. Подвійний електричний шар (ПЕШ). Причини його утворення. Моделі будови ПЕШ (теорії Гельмгольца, Гуї-Чепмена, Штерна).

 62. Масоперенос поблизу поверхні розділу фаз.

 63. Теорія критичної концентрації міцелоутворення. Рівняння Клевенса і Корріна.

 64. Міцелоутворення у розчинах ПАР. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ), основні методи визначення ККМ. Будова міцел.

 65. Динаміка хроматографії.

 66. Вплив на критичну концентрацію міцело утворення поверхнево-активних речовин будови їх молекул (довжина і будова вуглеводневого радикалу, число іоногеных груп у молекулі).

 67. Емульсії. Класифікація, визначення ступеня дисперсності. Емульгатори, принципи вибору ПАР для стабілізації прямих та оборотних емульсій.

 68. Класифікація дисперсних систем: за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища, за розміром частинок. Ліофільні та ліофобні дисперсні системи.

 69. Змочування. Крайовий кут. Закон Юнга. Співвідношення між роботами когезії та адгезії при змочуванні.

 70. Становлення і розвиток хімії координаційних сполук. Взаємопроникнення теорій і ідей координаційної хімії в системі хімічних наук і їх інтегруюча роль.

 71. Номенклатура координаційних сполук. Типи комплексних сполук (молекулярні, металохелати, ди- і поліметалічні та комплекси з багатоцентровими координаційними звязками). Різниця між ними.

 72. Геометрична та оптична ізомерія. Ізомерія відкритих та закритих форм. Особливості ізомерії комплексів з полідентатними лігандами.

 73. Загальна характеристика комплексів (октаедр, плоский квадрат) з конфігурацією dn (n = 1-10) з точки зору ТКП. Явище внутрішньої асиметрії (ефект Яна-Теллера).

 74. Описування комплексів за ММО. Діаграма молекулярних орбіталей тетраедру.

 75. Магнітні властивості комплексів

 76. Прикладні аспекти теорії кристалічного поля.

 77. Розподілення d-електронів в тетраедричних та плоскоквадратних комплексах в залежності від сили поля. Енергія стабілізації кристалічним полем.

 78. Діаграми комплексів за методом валентних зв’язків (лінійний, квадрат, тетраедр, октаедр)

 79. Визначення складу і констант стійкості комплексів у розчині за методом ізомолярної серії.

 80. Рівновага реакцій комплексоутворення акцепторної сполуки у донорному розчиннику.

 81. Закомплексованість. Розрахунок констант стійкості за методом Ледена за допомогою функції .

 82. Темплатний синтез на матриці іону металу.

 83. ІЧ-спектроскопія як джерело інформації про спосіб координації лігандів в комплексних сполуках

 84. Методи обміну лігандів та металів у синтезах координаційних сполук.

 85. Карбоніли металів, склад, властивості, будова, виходячи з основних положень методу валентних зв’язків.

 86. Функція Б,єррума і її фізичний смисл. Зв’язок з рівноважною концентрацією ліганда і константами стійкості. Крива утворення системи.

 87. Синтез комплексів взаємодією лігандів та солей металів. Вибір джерел металів та відповідних розчинників.

 88. Основи класифікації високомолекулярних сполук

 89. Процеси поліконденсації, основні закономірності.

 90. Фізичний стан полімерів, термомеханічні криві, вплив молекулярних мас.

 91. Кополімеризація, диференціальне рівняння та його аналіз. Методи отримання полімерів та кополімерів

 92. Віскозиметричний метод визначення молекулярних мас полімерів

 93. Основне кінетичне рівняння радикально-ланцюгової полімеризації

 94. Процеси ініціювання радикальної полімеризації

 95. Полідисперсність полімерів, середні значення молекулярних мас.

 96. Загальна деформація полімерів та механічні моделі полімерних тіл.

 97. Застосування ІЧ-спектроскопії при дослідженні структури полімерів та кополімерів.


Голова ДЕК, д.х.н.,

професор Сазонова В.Ф.


Голова предметної комісії

з хімії, к.х.н., доцент Перлова О.В.


Схожі:

В. В. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
В. В. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
В. В. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
В. В. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
В. В. Програма співбесіди iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи