Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені і. І. Мечникова

Біологічний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________

„___”__________2011

Декан біологічного факультету

Заморов В. В.


Програма співбесіди

для іноземних громадян, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком „Біологія”, спеціальність „Біологія”


Затверджено рішенням Вченої ради

біологічного факультету

протокол №6 від 1 березня 2011 р.


Одеса 2011


^ АНАТОМІЯ РОСЛИН


Анатомія рослин – наука про внутрішню будову рослинних організмів. Історія розвитку анатомії рослин на фоні розвитку загальнобіологічних знань та вдосконалення мікроскопічної техніки.

Автотрофні, гетеротрофні та симбіотрофні організми, їх роль у кругообігу речовин і перетворення енергії на землі.

Космічна роль зелених рослин, суттєві риси рослинної форми життя.

Неклітинні, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми.

Роль рослин у житті людини. Необхідність охорони і раціонального використання рослинного світу.

^ 1. Будова рослинної клітини. Клітина як елементарна структурна і функціональна одиниця рослинного організму. Форма і розміри клітин, специфічні особливості їх будови. Сучасні методи дослідження будови і функціонування клітини. Поняття про мікроструктури та ультраструктури рослинних клітин. Складові частини рослинної клітини: оболонка, протопласт, вакуоля.

Клітинна оболонка. Міжклітинна речовина (серединна пластинка) і її значення у з’єднанні клітин між собою.

Ріст клітин шляхом розтягування. Пори і перфорації в оболонках клітин. Утворення та типи пор клітинних оболонок. Плазмодесми, їх будова і роль у формуванні єдиної протоплазматичної системи.

^ 2. Структура компонентів клітини. Протопласт. Основні структурні компоненти протопласта, їх зміна в онтогенезі клітин.

Цитоплазма і її основні властивості. Клітинні мембрани. Органели рослинної клітини. Значення матриксу цитоплазми (гіалоплазми) для розміщення і функціонування структурних внутрішньоклітинних компонентів.

Ядро і його роль у клітинах еукаріотів. Будова ядра та зміни його під час мітозу.

Пластиди - специфічні органели рослинних клітин. Мітохондрії та їх роль в забезпеченні енергетичних потреб клітини. Ендоплазматичний ретикулум як структурний компонент цитоплазми з функцією внутрішньоклітинного і міжклітинного транспорту та інтеграції клітинного вмісту. Гранулярна та агранулярна форми ретикулуму, їх твірна та секреторна функції.

Апарат Гольджі - сукупність диктіосом рослинних клітин. Вакуолі. Мікротільця, їх класифікація залежно від біохімічних функцій у клітинах запасаючих органів та фотосинтезуючих клітин.

^ 3. Запасні поживні речовини. Включення у рослинних клітинах як результат надлишкового утворення речовин, що тимчасово виключаються з метаболізму. Категорії запасних поживних речовин.

Крохмальні зерна і їх утворення, типи та будова. Утворення і локалізація білкових включень. Алейронові шари та їх білкові тіла. Білкові кристали і глобоїди. Ліпідні краплини.

^ 4. Класифікація тканин за функціональними ознаками. Поняття про тканини та принципи їх класифікації. Первинні і вторинні тканини. Класифікація тканин за функціональними ознаками.

Меристематичні (твірні) тканини. Покривні тканини

Вторинна покривна тканина - перидерма.

Утворення фелогену (коркового камбію) внаслідок диференціації клітин епідерми, або субепідермальних клітин. Фелодерма і фелема..

Механічні (арматурні) тканини. Склеренхіма. Основні положення архітектурної біоніки. Цитологічна характеристика склеренхіми різних типів: луб’яні волокна, склеренхімні волокна, волокна лібриформу, склереїди.

Провідні (васкулярні) тканини. Онтогенез гістологічних елементів флоеми. Особливості будови ситовидних трубок і ситовидних клітин. Судинно-волокнисті пучки та їх типи. Прокамбіальні тяжі, пучковий і міжпучковий камбій. Видільні тканини. Анатомія секреторних структур. Зовнішні секреторні структури: трихоми і залозки.

Асиміляційні тканини (хлоренхіма). Запасаючі тканини. Аеренхіма. Структура аеренхіми.

^ 5. Анатомічна характеристика стебла як основної частини пагона.

Пагін і сучасні уявлення про нього як єдину листостеблову структуру. Анатомічна будова стебла у рослин з первинним типом будови. Провідна система осі пагона. Ріст стебла в довжину. Організація інтеркалярних меристем. Диференціація судинної тканини в інтеркалярній меристемі осьових органів.

Вторинна будова стебла. Гістологічні елементи вторинної флоеми і ксилеми. Ріст стебла в товщину. Механічні тканини стебла з первинним і вторинним типом будови.

Гігроскопічні й зимові рухи гілок та пагонів як результат анатомічних відмінностей креньової і тягової деревини. Анатомія метаморфізованих пагонів. Сплячі та адвентивні бруньки.

^ 6. Анатомічна будова листка. Листок. Функціональне значення та анатомічна будова листкової пластинки. Покривна тканина листків. Основні особливості епідерми листків як захисної тканини. Значення її в регуляції газообміну та транспірації. Розміщення продихів у дводольних та однодольних рослин.

Функції та будова мезофілу. Механічні тканини листка. Провідна система листка.

Мінливість структури листків у рослин різних екологічних груп: гідрофітів, мезофітів, ксерофітів. Ріст і розвиток листків. Старіння листків. Формування відокремлюючого шару. Значення фітогормонів, зокрема цитокініну, в цьому процесі. Опадання листків і його анатомічна картина.

^ 7. Анатомічна будова кореня. Корінь. Первинна структура кореня: епіблема, первинна кора, система провідних тканин центрального циліндра. Екзодерма. Цитологічна характеристика її клітин. Ендодерма. Особливості її будови та значення. Кореневий чохлик, його будова і функціональне значення. Захисна і рецепторна роль кореневого чохлика.

Гістологічна різниця кореня і стеблової зони. Особливості анатомічної будови запасаючих коренів. Утворення і ріст адвентивних коренів.


^ МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН


Різноманітність форм рослин. Роль рослин у здійсненні кругообігу речовин у природі. Народно - господарське значення рослин. Загальні закономірності будови рослин. Прокаріоти та еукаріоти. Автотрофні та гетеротрофні рослини. Симетрія, полярність, гомологія, аналогія, конвергенція, кореляція, редукція, атавізм, абортування, гетеробатмія. Галуження рослин та їх органів. Розвиток форми тіла у рослин від округлих одноклітинних до листкостеблових багатоклітинних.

^ 1. Морфологія паростків та коренів. Будова паростків одно - та дводольних рослин. Корінь, його основні та додаткові функції. Типи коренів. Розвиток головного та бічних коренів у насінневих рослин. Типи кореневих систем.

^ 2. Морфологія стебла та пагона. Визначення пагона. Функціональні особливості складаючих його органів: стебла та листка. Загальна морфологія пагона

3. Морфологія та метаморфози листків. Листок. Виникнення та еволюція листа. Закладання та розвиток листових зачатків.

4. Безстатеве розмноження. Безстатеве розмноження: а)вегетативне, б) за допомогою спор. Здатність до регенерації як основа вегетативного розмноження. Природне та штучне вегетативне розмноження

^ 5. Статеве розмноження. Статеве відтворювання. Статевий процес та його основні (ізогамія, гетерогамія, оогамія) та спеціалізовані (кон'югація, соматогамія, зигогамія) типи. Життєві цикли рослин: гаплонтний, диплонтний, ізоморфний, гетероморфний.

^ 6. Квітка та її будова. Частини квітки, їх розміщення на квітколожі та морфологічна різноманітність. Симетрія квітки. Розвиток та будова пиляка. Мікроспорогенез. Розвиток мікроспор та чоловічих заростків. Морфологічна різноманітність пилкових зерен. Гінецей. Плодолистки як гомологи мегаспорофілів. Будова маточки. Стилодії та стовпчики. Типи гінецею. Мегаспорогенез, розвиток та будова жіночого заростка - зародкового мішка.

^ 7. Цвітіння та запилення. Цвітіння. Типи запилення: автогамія, гейтоногамія, клейстогамія, алогамія..

Розміщення квіток на рослині. Суцвіття, їх типи, еволюція та біологічне значення. Сучасна класифікація суцвіть.

8. Насіння. Розвиток зародка та ендосперма. Розвиток насінини. Типи насіння.

9. Плід. Розвиток плоду. Морфологічна різноманітність плодів та принципи їх класифікації. Сучасна класифікація плодів.

^ 10.Вплив найважливіших екологічних факторів на морфогенез рослин

Дія на рослину основних кліматичних факторів: повітря, світла, тепла, води. Морфолого-анатомічні особливості листків гідрофітів, гігрофітів, мезофітів та ксерофітів; геліофітів та сціофітів. Екобіоморфи рослин. Життєві форми. Принципи класифікації Раункієра та І.Г.Серебрякова. Поняття про синантропну флору та її складові.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи економічної психології
Вісковатова Т. П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль)
Керівник від геолого-географічного факультету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: > Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи