Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 79.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата04.08.2012
Розмір79.83 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ


___________________


«14» лютого 2012р.


Декан факультету романо-германської філології


проф. Голубенко Л.М.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


Для іноземних громадян, які у 2012 році поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «Філологія», спеціальність «Мова та література: англійська».


Затверджую

рішенням Вченої Ради

факультету романо-германської філології

від «14» лютого 2012р.

Протокол № _5__


Одеса - 2012

Пояснювальна записка


Програма співбесіди для вступу до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 8.030502 – іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета співбесіди полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 0203 – філологія, 8.030502 – іноземна мова і література, що спрямоване на:

 • інтенсивне підвищення рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, так і знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки ті лінгводидактики;

 • оволодіння методологією та методикою наукової роботи в галузі лінгвістики, лінгводидактики.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник. Що отримав кваліфікацію спеціаліста повинен, зокрема:

 • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно. Так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.


У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на співбесіді повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історії англійської мови, лінгвокраїнознавство, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.


Співбесіда проводиться:

 1. у письмовій формі у вигляді тестових завдань з теоретичних аспектів лінгвістики і практики англійської мови;

 2. в усній формі у вигляді представлення резюме англомовної статті на суспільно-політичну тему і бесіди за проблематикою цієї статті.


^ Програма співбесіди

I Тематика завдань з теоретичних дисциплін


1.Теоретична граматика англійської мови

1) Основні етапи розвитку європейської та східної граматичних традицій.

2) Значення терміну «граматика»; визначення терміну «граматика» через зіставлення опозиційних напрямків в її розвитку.

3) Опозиції: об’єктивна//суб’єктивна граматика; практична // теоретична граматика. Типи теоретичної граматики. Базові наукові поняття: проблема,визначення, точка зору; індукція//дедукція; аналіз // синтез.

4) Теоретична граматика як наукова дисципліна. Основні етапи граматичного дослідження.

5) Опозиція «понятійна» // «формальна» (структурна) граматики. Розкриття змісту порівнюваних граматик на конкретних приладах: через визначення частин мови та визначення «речення».

6) Вимоги до відбору практичного матеріалу та методи визначення його обсягу (метод насичення, статистичний метод).

7) Проблема «номер один» лінгвістики крізь призму основних напрямків сучасної лінгвістичної науки.

8) Загальна класифікація лінгвістичних проблем. Міжрівневі проблеми; внутрішньорівневі проблеми.

9) Основні форми мислення та основні форми мови. Характер взаємовідношень.

10) Основні фактори, які зумовлюють взаємодію між формами мислення та формами природної мови.


^ 2. Лексикологія англійської мови

1) Lexical meaning of the word.

2) Change of lexical meaning (extension, specialization, elevation, degradation).

3) Transfer of lexical meaning.

4) Metaphor and metonymy.

5)Ambiguity of lexical meaning.

6) Polysemy. Homonymy.

7)Borrowed elements in English.

8) Assimilation of borrowed words

9) Etymological doublets

10) Word-building system in English.


3.Стилістика англійської мови

1) Language hierarchy and the levels of stylistic analysis.

2) Phono-graphical and morphological stylistic devices – mechanisms of formation.

3) Stylistic differentiation of the vocabulary.

4) Types of lexical meaning. Lexical level of stylistic analysis. Mechanisms of formation in the English.

5) Syntactical level of stylistic analysis. The formation of syntactical stylistic devices.

6) Mechanisms of formation of lexico-syntactical stylistic devices.

7) General qualification of functional styles.

8) Types of narration: author’s narrative, dialogue speech, interior speech, represented speech.

9)Narrative compositional forms: description, narration, argumentation.

10) Textual level of stylistic analysis. Implication, strong position, key-words.


^ 4.Історія англійської мови

1) The Indo-European family of languages.

2) The Germanic group of languages.

3) Classification of the Old Germanic Languages and Tribes.

4) The Role of Germans in the Fall of Rome.

5) Anglo-Saxon Kingdoms and dialects. The Beginnings of Old English.

6) The Scandinavian invasion and its linguistic consequences

7) The Norman conquest. The influence of French.

8) Predominance of London dialect over Latin. Appearance of Middle English.

9) The beginnings of Modern English – political, economic, social prerequisites.

10) Historic development of the phonetic system. The first consonant shift. The great vowel shift.

11) Historic development of morphology.

12) Historic development of syntax.


^ 5. Лінгвокраїнознавство країн мови, яка вивчається

1) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. National identities, symbols, languages.

2) Historical development of the political system in the UK.

3) The most famous wars in the history of the UK. Their political and economic results.

4) The UK before and after the Reformation. Causes and consequences.

5) The British monarchy and its history.

6) British legislative and executive systems.

7) Political parties and elections.

8) The British system of education.

9) The modern British culture and media.

10) The discovery of America: the pre-colonial and colonial periods.

11)The War of Independence: its causes and results.

12) The Constitution of the USA, the appearance of amendments.

13)The Abolitionist movement and the Civil War.

14) The Great Depression, its consequences.

15) Peculiarities of American English: pronunciation, spelling, grammar, vocabulary.


^ II Тестові завдання з практики англійської мови

1.Лексико-граматичний тест

Пропонується 40 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою англійської мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на розуміння письмового тесту

Пропонується текст (обсягом близько 500 слів) з 10-тю пропусками, які необхідно заповнити, вибравши правильний варіант з наведених 4-х до кожного пропуску.

(Або пропонується текст обсягом близько 500 слів, до якого поставлено 10 запитань. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді із наведених 4-х до кожного запитання)


Література

Теоретична грамматика

Основна література

1.Жаборюк О.А. Категорія стану, функціональна модель// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендовано Міністерством освіти і науки України.- Одеса: Астропринт, 2005.

2.Жаборюк О.А., Жаборюк І.А.Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + ed\\ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. –Одесса: Астропринт,2007.

3.Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М.: Высшая школа, 2003.

4. Селіванова О.Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. – Полтава: Довкілля – К., 2008

5.Shlauch M. Language and the Study of Languages Today. – Warshava, London: PWN, Oxford University Press, 1967.

Додаткова література

1.Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М.: Высшая школа,2003.

2.Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К, 2006.

3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика:напрями та проблеми. – Полтава: Довкілля –К,2008.

4.Ф. де Сосюр. Курс общей лингвистики (1916). Пер. С франц. А.М.Сухотина. – М.: Соцэкгиз, 1933.

5. Сумарокова Л.Н. Основы логики. – Одеса: Юридическая литератури,2008.


Лексикологія

Основна література

1.Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – Москва: Просвещение, 1966.- 346 с.

2.Раєвська Н.М. Лексикологія англійської мови. – Київ: вища школа, 1979. – 301 с.

3.Словообразование в современном английском языке\ Бортничук Е.Н., Василенко B.D./ Пастушенко Л.П.- Киев: Вища школа, 1988. – 262 с.

4.Kveselevich D.I., Sasina V.P. Modern English Lexicology in Practice. – Vinnitsya: Nova Knyga, 2003. – 127 p.

Додаткова література

1.Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. – Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 218 с.

2.Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 153 с.

3. Каращук П.М.Аффиксальное словообразование в английском языке. – Москва: Высшая школа, 1965.- 171 с.

4. English Guides: Word Formation.\ ed. by Collins Publishers. – Москва: Астрель, 2003. – 367 с.


Стилістика

Основна література

 1. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979.- 327 с.

 2. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М.: Наука, 1980. – 264 с.

Додаткова література

 1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования. – Л.: ЛГПИ, 1974. – 76 с.

 2. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988.-120 с.

 3. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – Киев: Наукова думка, 1988. – 120 с.

 4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 257 с.

 5. Гак В.Г. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – 176 с.

 6. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Телия В.Н. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 11-26.

 7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 135 с.

 8. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

 9. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М.: Высшая школа, 1990. – 151 с.

 10. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 149 с.

 11. Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. – М.: Наука, 1986. – 128 с.

 12. Купина Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. – Красноярск: Изд-во Красноярского ГУ, 1983. – 160 с.

 13. Моисеева А.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. – Киев: Вища школа, 1984. – 88 с.

 14. Никитин М.В. О семантике метафоры // ВЯ, 1979, №1. – С. 91-102

 15. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. – М.: Наука, 1985. – 168 с.

 16. Степанов Г.В. Язык и стиль писателя в литературно-критическом анализе художественного произведения. – Кишенёв: Штиинца, 1971. – 118 с.

 17. Фёдоров А.И. Образная речь. – Новосибирск: Наука, 1985. – 120 с.


Історія англійської мови

Основна література

 1. Домброван В.І., Жук В.А. Методичні вказівки до практичних занять курсу історії англійської мови для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання факультету РГФ. – Одеса,2005

 2. Иванова И., Беляева Т. История английского языка: учебник, хрестоматия, словарь.- 1998

 3. Расторгуева Т.А.Очерки по исторической грамматике английского языка. – М.,1989.

 4. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – М.,1960

 5. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – М.,1961

 6. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного языка. – М.,1969

 7. Курс лекций по истории языка, составленные к.ф.н.,доц..Колядой В.П. (електронний вариант)


Лінгвокраїнознавство Великої Британії

Основна література

1.McDowall D. An Illustrated History of Great Britain. – Longman, 1997.

2. Vaughan-Rees M., Bystrom P., Bateman S. In Britain. –Chancerel International Publishers, 1995.

3. Garwood C., Gardani G., Peris E. Aspects of Britain and the USA. – Oxford University Press, 1995.

4. Bromhead P. Life in Modern Britain. – Oxford University Press , 1992.

5. McDowall D. Britain in Close-Up. – Longman, Harlow,1993.

6. Thomas B.J.Advanced Vocabulary and Idiom. – Longman,1995.

7. Satinova V.F. Read and Speak about Britain and the British. –Минск.: Высшая школа, 1997.

8.Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Britain in Brief.- М.: Новая школа,1997.

9. Бурова И.И. The History of England. Absolute Monarchy. – Спб: Питер, 1997.

10.Бурова И.И.The History of England. Parliamentary Monarchy. – СПб:Питер, 1997.

Додаткова література

1.British history. www.britannia.com\history\

2.BBS Hystery Online. www.bbc.co.uk\history\british\launch

3.British Culture, traditions and customs.

4. British Culture, customs and traditions.

5.Room Adrian R.W.Dictionary of Great Britain. – Moscow: Russky Yazyk Publishers, 1999.


Лінгвокраїнознавство США

Основна література

 1. G.V.Nesterchuk, V.M.Ivanova. The USA and the Americans, Minsk, 1997

 2. An Outline of American History. US Informational Agency. 1998

 3. Зайцева К.Б. Лингвострановедение США.Одесса,1987

 4. About the USA. United States Information Agency

Додаткова література

 1. Holidays in the USA. A Resource Handbook for Teaching English as a foreign language.Washington, DC. 1993.

 2. American Portfolio. Student’s Handbook. United States Informational Agency.

 3. An Outline of American geography. US Information Agency.

 4. Бурова И.И. Glimpes of American History. Питер Пресс, 1997

Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь США. М.Русский язык, 1999


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи