Л. М. Програма співбесіди icon

Л. М. Програма співбесіди
Скачати 99.17 Kb.
НазваЛ. М. Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір99.17 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ


________________________


«14» лютого 2012 р.


Декан факультету романо-германської філології

проф. Голубенко Л.М.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2012 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямком «Філологія», спеціальність «Мова та література: іспанська».


Затверджено

рішенням Вченої Ради

факультету романо-германської філології

від 14 лютого 2012 р.

Протокол № _5__


Одеса – 2012


Пояснювальна записка


Програма співбесіди для вступу до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 8.020303 - іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета співбесіди полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 0203 – філологія, 8.020303 - іноземна мова і література, що спрямоване на:

- інтенсивне підвищення рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, так і знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

- оволодіння методологією та методикою наукової роботи в галузі лінгвістики, лінгводидактики.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен, зокрема:


 • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на співбесіді повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історії іспанської мови, лінгвокраїнознавство, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.


Співбесіда проводиться:

^ 1) у письмовій формі у вигляді тестових завдань з теоретичних аспектів лінгвістики і практики іспанської мови та

2) в усній формі у вигляді представлення резюме іспаномовної статті на суспільно-політичну тему і бесіди за проблематикою цієї статті.


^ Зміст співбесіди


І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін

1. Теоретична граматика іспанської мови

1) El objetivo de la gramática. Mororfología y sintaxis. La forma gramatical (morfológica) de la palabra. La formae morfológca, sintáctica y analítica. La categoría grammatical. El valor gramatical, distinciones.

2) El sistema de las partes del discurso. La transposición.

3) El nombre (el sustantivo). Clases léexico-gramaticales ddel nombre. Las categorías gramaticales del nombre.

4) Los determinantes: el artíiculo, los posessivos, los démonstrativos, los interrogativos, los indefinidos.

5) El adjetivo. Clases. Catégorías gramaticales del adjetivo.

6) El pronombre. Clases. Categorías gramaticales y formaes de los pronombres.

7) El verbo. Clases léxico-gramaticales del verbo.

8) Las catégorías gramaticales del verbo. El modo. Los tiempos. La persona. La voz.

9) Las formas no-personeles del verbo: infinitivo, gerundio, participio presente, participio pasado.

10) El adverbio: clasificación, función sintáctica.


^ 2. Лексикологія іспанської мови

 1. La palabra y la noción.

 2. La evolución del sentido de las palabaras.

 3. Les liens lexico-sémantiques du mot.

 4. Las unidades fraseológicas.

 5. La palabra y ss forma. La formacón de las palabras.

 6. Los présramos.

 7. Las capas léxicas del español moderno.

 8. La palabra y el tiempo: arcaísmos, historismos, neologismos.

 9. La lexicografía española

^ 3. Стилістика іспанської мови

 1. Objetivo de la estilística.

 2. La lengua y la palabra. Registros de la lengua.

 3. Organizació interna del signo lingüístico. Significación y valor.

 4. Capas léxicas. Capas semánticas.

 5. Categoría de la norma en la estilística.

 6. Communicació. Funciones del mensaje.

 7. Metonimia y sinécdoque.

 8. Atenuación. Hipérbole.

 9. Matáfora y epíteto.

 10. Estilística de los tiempos verbales.

 11. Depslazamientos. Rupturas y supresiones. Parallismos. Repeticiones.


4. Історія іспанської мови

1. Orígenes del spañol.

Pueblos y lenguas prerromanas. Substratos lingüísticos. Prerromanos. Romanización de la Península Ibérica. El latín hablado de Hispania. Invasión de los germanos y el elemento germánico en el español. Invasión árabe y el elemento árabe. Reconquista y unidades políticas e idiomáticas iniciales de Hispania. Romance hispánico de la época visigoda y su desarrollo posterior en los dialectos peninsulares. Dialectos primitivos de Hispania.


2. Historia del castellano. Lengua española. Etapas esenciales en la formación del idioma español.

Período de castellano antiguo. Glosas. Textos literarios. Sistema fonético. Ortografía. Gramática. Artículo. Pronombre. Verbo. Adverbio. Preposición. Conjunción. Orden de las palabras. Vocabulario.


3. Período del castellano medieval.

Textos literarios. Gramáticas, diccionarios. Peculiaridades fonéticas, morfológicas, sintácticas. Vocabulario : arcaísmos, préstamos léxicos.


4. Período del español ante-nuevo. Unificación de la lengua literaria y formación del idioma nacional.

Cambios fonéticos, gramaticales. Vocabulario : préstamos léxicos, recursos propios internos de enriquecimiento léxico.


5. Corte diacrónico del español desde el latín hasta el español moderno.

Fonética histórica. Evolución de las vocales. Evolución de las consonantes. Morfología histórica : sustantivo, artículo, adjetivo, numeral, pronombre, verbo, adverbio.


5. Лінгвокраїнознавство

1. España. Ubicación geográfica. Relieve. El clima y la vegetación. Sistema fluvial.La France, carrefour géographique et culturel.

2. La pablación española.

3. La economía de España.

4. La división administrativa de España.

5. El ssstema político de España-

6. El sistema de educación y enseñanza en España.


ІІ. Тестові завдання з практики іспанської мови

^ 1. Лексико-граматичний тест

Пропонується 40 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою іспанської мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на розуміння письмового тексту

Пропонується текст обсягом близько 500 слів, до якого поставлено 10 запитань. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді із наведених 4-х до кожного запитання.

ІІІ. Резюме іспаномовного публіцистичного тексту та бесіда за його проблематикою (“El País”, “ABC”).


Література
^

Теоретична граматика

Основна


1.Васильева- Шведе О.К.., Степанов Г.В. Теоретическая граматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. – М., 1990

2.Васильева – Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая граматика испанского языка. – М., 1963

3.Виноградов В.С. Граматика испанского языка. – М., 1978

4.Методические рекомендации по грамматике испанского языка. Таблицы и иллюстрированный материал по морфологии. Составители: Корбозерова Н.Н., 5.Серебрянская А.А. – К.: КГПИИЯ, 1984

6.Соссюр Ф Де. Труды по языкознанию – М., 1977

7.Смычковская Ю.А. Синтаксис современного испанского языка. – Киев, 1979

8.Стеблин-Каменский М.И. Спорное языкознание. – Л., 1974.

9.Alarcos Llorach, Emilio. Gramática de la lengua- Madrid, 2003

10.Alonso, Amado, Enriquez Ureña, Pedro. Gramática castellana, 17edición.

11.Bello, Andrés. Gramática de la lengua castellana. Buenos Aires, 1960

12.Criado de Val. Gramática español. – Madrid, 1958

13.Gill y Gaya, Samuel. Curso superior de sintaxis española. – La Habana, 1966

14.Litvinenko E.V. Gramática de la lengua español. Morfologia y sintaxis de la partes de la oración. – Kiev, 1969

15.Litvinenko E.V. Gramática de la lengua español. –K: Вища школа. 1976

16.Roca Pons, José. Introducción a la gramática. – La Habana, 1966

17.Seco, Rafael. Manual de Gramática español. – Madrid, 1960

18.Urusova G-V-. Estudios linguísticos. – Kiev, 1972
^

Додаткова література


1.Граматика и семантика романсних языков./ К проблеме универсалов/ . М., 1978

2.Катогощина Н.А., Вольф Е.М. Сравнительно-сопоставительная граматика романских языков. Иберо-романская группа. М., 1968

Стилістика


1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. М., 2002.

2.Виноградов В.В. Стилистика: Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.

3.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

4.Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. – Высшая школа, 1986.

5.Григорьев В.П. Становление языка испанской национальной литературы. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1975.

6.Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. – М.: Высш. Шк., 1982.

7.Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. – Одесса, 1992

8.Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

9.Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Сов. энцикл., 1990.

10.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

11.Ніцевич А.А. Опорний конспект з курсу стилістики іспанської мови. – Од.: “Астропринт”, 2002.

12.Практическая стилистика русского языка: Функциональные стили. – М.: Высш. шк., 1982.

13.Синтаксис и стилистика: функциональный аспект. – М.: Наука, 1982.

14.Степанов Г.В. К проблеме языкового варьирования: Испанский язык Испании и Америки. – М.: Наука, 1979.

15.Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986.

16.Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное на материале английского языка. М., 1979.

17.Фирсова Н.М. Испанский язык для бизнесменов. М., 1999.

18.Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка. М., 2002.

19.Azaustre Antonio, Casas Juan. Manual de retórica española. – Barcelona: Ed. Ariel, S.A., 1997.

20.Bello Vázquez, Félix. El comentario de textos literarios. – Barcelona: Ed. Paidós, 1997

21.Bratosevich Nicolás. Métodos de análisis literario. – Buenos Aires, 1985.

22.Casares Julio. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.A., 1994.

23.Dubsky J. Introducción a la estilística de la lengua. – La Habana, 1970.

24.Fernández Retamar R. Idea de la estilística. – La Habana, 1970.

25.Franch, Juan Alcina, Blecua, José Manuel. Gramática española. – Barcelona, 1989.

26.La Fuente, Alma Flor Ada. Iniciación literaria. – Lima: Ed. Arica S. A., 1978.

27.Lázaro Carreter, Fernando. Diccionario de términos filológicos. – Madrid: Ed. Gredos, 1953.

28.Libro de estilo. Madrid: Ed. El País, 1990.

29.Marcos Álvarez. Diccionario práctico de recursos expresivos. Universidad de Extremadura, 1989.

30.Martínez de Sousa, José. Diccionario de usos y dudas del español actual. Barcelona, 1996.

31.Nicevich A. A. Glosario de términos filológicos. Odessa, 2003.

32.Nicevich A. A. Prácticas estilísticas en español. Odessa, 2004.

33.Ragucci Rodolfo M. El habla de mi tierra. – Buenos Aires: Don Bosco, 1967.

34.Vivaldi G.M. Curso de redacción. – Madrid: Paraninfo, 1973.


Історія іспанської мови.

Основна література

1.Lapesa, Rafael. Historia de la lengua española

2.Litvinenko E.V. Historia de la lengua española

Додаткова література

1.Ariza Viguera, Manuel. Manual de fonología histórica del español

2.Menéndez Pidal, Ramón. Manual de gramática histórica española


Лінгвокраїнознавство


1.Альта Мира-и-Кревеа Р. История Испании: Сокр. Пер. с испанского: в 2-х томах. Т.1-2, изд. Иностр. Литер., 1951

2.Гуляев В.И. По следам конкисдадоров. – М.:Наука, 1976

3.Доценко Н.П. Римская агрессия в Испании и борьба испанских племен за независимость. (154-133гг до н.є.) Ростов на дону, 1965

4.Испания и Португалія (под ред. Н.Ф. Петрова), 1965

5.Корсунський А.Р. Готская Испания. М.МГУ, 1969

6.Корсунський А.Р. История испании ІХ-ХІІІ вв.М.:Высшая школа, 1976

7.Кудрявцев А.Е. испания в средние века. Л.: Соцзкгиз, 1937

8.Лагутина Е.И., Лачинский В.А. Страны Пиренейского полуострова.Л.: ЛГУ, 1977

9.Леви-Првансаль З. Арабская Культура в испании: общий обор. Пер. с франц. – М.: Наука, 1987

10.Каптерева Т.П. “Искусство Испании) – М.:Изобразительное искусство, 1989.

11.Магидович И.П. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки.- М.:Мысль, 1965

12.Мирошевский В.М. Освободительные жыижения в американських колоніях испании от их завоеваний до войны за независимовсть (1942-1819) – М.-Л.АН СССР, 1946

13.Мишу лин А.В. Античная Испания до установления Римской провинциальной системы в 197г до н.э. – М.: АН СССР 1962.

14.Проблемы испанской истории. М.:Наука, 1971.

15.Проблемы испанской истории. М.:Наука, 1975.

16.Путешествия Христофора Колумба: Дневники, письма, документы. –4-е изд. –М.:Географгиз, 1961

17.Садомская Н.Н., Арменгол Л.И., иванова Ю.Л. Нпроды Испании. – В кн..6 Народы зарубежной Европы. М.:1965, т.2с.419-519

18.Какия П. Мусульманская Испания – М.: Наука, 1976

19.Ukolova V- “Los ultimos romanos y la cultura europea” –M. Progreso,1990

20.Sociologia española ‘ Antologia (Nadal, Romeu y otr.)

Лексикологія


Основна

1.Арутюнова Н.Д., Очерки по словообразованию в современном испанском языке.

М. 1961.

2.Арутюнова Н.Д.,Синтаксические функции метафоры. АН СССР. Серия лит. И яз. Л. 1957, №2

3.Апресян Ю.Д. Проблема синонима. Вопросы языкознания 1957б №6

4.Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.

5.Борисов Р.В., Абревиация и акронимия. М. 1972.

6.Бьmинкина М.И., Смысловые особенности испанского языка Аргентины. М.1969.

7.Виноградов в.в. Лексикология испанского языка. Москва «Высшая школа» 1994.

8.Виноградов в.в., Основные типы лексических значений слова. Вопросы

языкознания, 1953,№5

9.Виноградов В.С., Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.1978.

10.Гак В.Г., Сопоставительная лексикология. М. 1977.

11.Гвишиани Н.Б. Язык научного общения (вопросы методологии) М. 2955.

12.Данилич В.С. Семантика и структура паронимов испанского языка. АКД

КиеВ.1983.

13.Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. Л.1978.

14.Звягинцев В.А Семасиология. М. 1957.

15.Касарес Х., Введение в современную лексикографию. Перевод с испанского

Арутюновой Н.Д., 1069.

16.Короленко н.н. Словарь этимологических дублетов испанского языка. Л., 1969.

17.Курчаткина н.н., Супрун А.Ф., Фразеология испанского языка. М.,1981.

18.Курчаткина н.н., Ново-Гонсалес П., Практикум по лексикологии испанского языка.М.1967.

19.Степанов Г.В. Испанский язык в странах Латинской Америки. М. 1963.

20.Степанов Г.В. К проблеме языкового варьирования: испанский язык Испании и Латинской Америки. М. «Наука». 1979.

21.Шишмарёв В.Ф. Очерки по истории языков Испании. МЛ.1941.

22.Шур Г.с. Теория поля в лингвиистике. М.1974

Додаткова


23.Alonso A., Estudios lingüísticos- Temas españoles Vadrid, 1954.

24.Casares J., Introducción a la lingüística moderna. Vadrid. 1952.

25.Gili Y Gaya S., Diccionario de sinónimos. Barcelona. 1965.

26.Guítlits A., Curso de lexicología de la lengua española. Moscú,1974.

27.Ivanitskaya A.A. Lexicología práctica del español. Kíev,1981.

28.Kostiáshkina A.P. Materiales de estudio para el curso de lexicología del idioma

español. M., 1985.

29.Lapesa R., Histotia de la lengua española, Madrid, 1986.

30.Moliner M.,Diccionario de uso del español. Madrid,1986.

31.Ragucci R., El habla de mi tierra. Buenos Aires. 1959.

32.Saussure F. Curso de lingüística general. La Habana, Instituto Cubano de Libro,1972.

33. Seco R. Manual de gramática española. Madrid, Aguilar,1930.

34.Vorónina M.M., Antología de la lexicología española. Kíev. Vyscha skola. 1977


Схожі:

Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи