Л. М. Програма співбесіди icon

Л. М. Програма співбесіди
Скачати 89.96 Kb.
НазваЛ. М. Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір89.96 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ


________________________


«14» лютого 2012 р.


Декан факультету романо-германської філології

проф. Голубенко Л.М.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2012 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямком «Філологія», спеціальність «Мова та література: французька».


Затверджено

рішенням Вченої Ради

факультету романо-германської філології

від «14» лютого 2012 р.

Протокол № _5_


Одеса – 2012


^ Пояснювальна записка

Програма співбесіди для вступу до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 8.020303 - іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета співбесіди полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 0203 – філологія, 8.020303 - іноземна мова і література, що спрямоване на:

- інтенсивне підвищення рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, так і знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

- оволодіння методологією та методикою наукової роботи в галузі лінгвістики, лінгводидактики.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен, зокрема:


 • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на співбесіді повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історії французької мови, лінгвокраїнознавство, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.


Співбесіда проводиться:

^ 1) у письмовій формі у вигляді тестових завдань з теоретичних аспектів лінгвістики і практики французької мови та

2) в усній формі у вигляді представлення резюме франкомовної статті на суспільно-політичну тему і бесіди за проблематикою цієї статті.


^ Зміст співбесіди


І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін

1. Теоретична граматика французької мови

1) L'objet de la grammaire. Morphologie et syntaxe. La forme grammaticale (morphologique) du mot. La forme morphologique synthétique et analytique. La catégorie grammaticale. La valeur grammaticale, ses traits distinctifs.

2) Le système des parties du discours. La transposition.

3) Le nom (le substantif). Les sous-classes lexico-grammaticales du nom. Les catégories grammaticales du nom.

4) Les déterminatifs: l'article, les possessifs, les démonstratifs, les interrogatifs, les indéfinis.

5) L'adjectif. Classement. Catégories grammaticales de l'adjectif.

6) Le pronom. Classement. La déïxis et l'anaphore. Catégories grammaticales et formes des pronoms.

7) Le verbe. Les sous-classes lexico-grammaticales du verbe.

8) Les catégories grammaticales du verbe. Le mode. Le temps. La personne. La voix.

9) Les formes non-personnelles du verbe: infinitif, gérondif, participe présent, participe passé.

10) L'adverbe: classement, fonctions syntaxiques.


^ 2. Лексикологія французької мови

 1. Le mot et la notion.

 2. L’évolution du sens des mots.

 3. Les liens lexico-sémantiques du mot.

 4. Les unités phraséologiques.

 5. Le mot et sa forme. La formation des mots.

 6. Les emprunts.

 7. Les couches lexicales du fraçais modernes.

 8. Le mot et le temps: archaïsmes, historismes, néologismes.

 9. La lexicographie française

^ 3. Стилістика французької мови

 1. Objet de la stylistique. Enonciation. Pragmatique. Sciences auxiliaires de la stylistique.

 2. Langue et parole. Registres de la langue.

 3. Organisation interne du signe linguistique. Signification et valeur.

 4. Champ lexical. Champ sémantique. Réseaux de signification.

 5. Catégorie de la norme en stylistique.

 6. Communication. Fonctions du message.

 7. Formes compositionnelles du discours.

 8. Mot, un complexe de sonorités. Métaplasmes.

 9. Métonymie et synecdoque.

 10. Atténuations. Hyperbole.

 11. Caractérisation du pronom.

 12. Caractérisation du substantif.

 13. Caractérisation de l’adjectif.

 14. Caractérisation du verbe et de l’adverbe.

 15. Déplacements. Ruptures et suppressions. Parallélisme. Répétitions.

 16. Transfert de sens. Métaphore – écart paradigmatique. Métaphore filée.


4. Історія французької мови

1. Les origines du français.

Le latin parlé. Romanisation de la Gaule. Structure phonétique (changements paradigmatiques et syntagmatiques), structure grammaticale, vocabulaire.

Le gallo-roman (V-VIIІ siècles). Formation de l’Etat francique. Modifications phonétiques. Morphologie et syntaxe. Lexique.


2. L’ancien français (IX-XIII siècles)

Conditions historiques du fonctionnement des dialectes. Langue d’oïl, langue d’oc. Les débuts du français.

Structure phonétique (vocalisme, consonantisme, nasalisation), orthographe.

Structure grammaticale (formes et valeurs, emplois, syntaxe, ordre des mots).

Principaux traits caractérisant les dialectes. Vocabulaire.


3. Le moyen français » (XIV-XV siècles)

Conditions historiques de l’extension du français commun. Tendance à la centralisation.

Changements paradigmatiques et syntagmatiques, accent rythmique, orthographe.

Morphologie et syntaxe.

Vocabulaire.


4. Le français au XVI siècle

La formation du français, langue nationale. Renaissance en France.

Consonantisme, vocalisme, réforme orthographique.

Structure grammaticale (formes, valeurs, syntaxe, tendance à l’analyse et à la régularisation.

Enrichissement lexical. Formation du vocabulaire des sciences et techniques.


5. Le franзais moderne (XVII-XVIII siècles)

Le français classique. Codification de la norme littéraire du français. Purisme.

Structure phonétique, orthographe. Dictionnaires.

Grammaire (formes, valeurs, syntaxe). Constitution et normalisation.

Modifications lexicales.


6. Le français contemporain (XIX-XXI siècles)

Conditions historiques du fonctionnement du français actuel. Français littéraire, français parlé. Grammaires, ouvrages sur l’histoire du français. Dialectes.

Structure phonétique. Particularités et tendances.

Morphologie et syntaxe. Analytisme.

Evolution du lexique.


5. Лінгвокраїнознавство

1. La France, carrefour géographique et culturel. La situation de la France. Les reliefs. Les climats et la végétation. L’hydrographie de la France

2. La population française

3. L’économie de la France

4. La division administrative de la France

5. Le système politique de la France

6. Le système éducatif français


ІІ. Тестові завдання з практики французької мови

^ 1. Лексико-граматичний тест

Пропонується 40 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою французької мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на розуміння письмового тексту

Пропонується текст обсягом близько 500 слів, до якого поставлено 10 запитань. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді із наведених 4-х до кожного запитання.

ІІІ. Резюме франкомовного публіцистичного тексту та бесіда за його проблематикою (“Le français dans le monde”, “Le Nouvel Observateur”).


Література

Теоретична граматика

Основна література

 1. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Французский язык. Теоретическая грамматика. Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс.- М.: Высшая школа, 1991. (en français)

 2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 2000.

 3. Référovskaïa E.A., Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Cours théorique.- М.: Просвещение, 1982.

 4. Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка.- М.: Высшая школа, 1970.

 5. Vassiliéva N.M., Pitskova L.P. Les catégories grammaticales du verbes français.- M., 1979. (en français)

Додаткова література

 1. Абросимова Т. А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка. - Л., 1972.

 2. Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики. - М., 1968.

 3. Васильева А.Н. Проблема частей речи (на материале французского языка) // Структура предложения и лексико-грамматические отношения.- Л., 1972.

 4. Сабанеева М.К. Функциональный анализ наклонений в современном французском языке. - Л., 1984.

 5. Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка.- Л., 1980.

 6. Martinet A. Langue et fonction. Une théorie fonctionnelle du langage. - Paris, 1969.

 7. Riegel M., Pellat J.-C, Rioul R. Grammaire méthodique du français. - Paris, 1994.

 8. Wagner R.L., Pinchon J. Grammaire du français classique et moderne. - Paris, 1962.


Лексикологія

Основна література

1. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. - М., 1977

2. Левит З.Н. Лексикология французского языка. - М., 1977

3. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. - М., 1982

4. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. - М., 1976

5. Халифман Э.А. Пособие по французской лексикографии. - М., 1978

6. Штейнберг Н.М. Аффрикативное словообразование во французском языке. - Л., 1976

Додаткова література

1. Доза А. История французского языка. - М., 1956

2. Тимескова И.Н., Тархова В.А. Лексикология современного французского языка. - Л., 1967

3. Цыбова И.А. Определите значение слова. - М., 1981

4. Fromilhangue С. Les figures de style. - P., 1995

5. Fromilhangue С. Introduction à l’analyse stylistique. -P., 1991

6. Bacry P. Les figures de style. -P., 1992

7. Moliné G. La stylistique. - P., 1993

8. Moliné G. Le français moderne. -P., 1991


Стилістика

Основна література

1. Долинин К.А. Стилистика французского языка. – М.: Просвещение, 1987. – 303 с.

2. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 327 с.

3. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М.: Наука, 1980. – 264 с.

4. Gardes-Tamine J. La stylistique. – Paris : Armand Colin, 1992. – 192 p.

5. Khovanskaia Z., Dmitrieva L. La stylistique française. – М.: Высшая школа, 1991. – 396 p.

6. Molinié G. La stylistique. – Paris : Presse Universitaire de France, 1993. – 212 p.

7. Ricalens-Pourchot N. Lexique des figures de style. – Paris : Armand Colin, 1998. – 96 p.

Додаткова література

1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования. – Л.: ЛГПИ, 1974. – 76 с.

2. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 120 с.

3. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – Киев: Наукова думка, 1988. – 120 с.

4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 257 с.

5. Гак В.Г. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – 176 с.

6. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Телия В.Н. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 11-26.

7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 135 с.

8. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

9. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М.: Высшая школа, 1990. – 151 с.

10. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 149 с.

11. Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. – М.: Наука, 1986. – 128 с.

12. Купина Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. – Красноярск: Изд-во Красноярского ГУ, 1983. – 160 с.

13. Моисеева А.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. – Киев: Вища школа, 1984. – 88с.

14. Никитин М.В. О семантике метафоры // ВЯ, 1979, №1. – С. 91-102

15. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. – М.: Наука, 1985. – 168 с.

16. Степанов Г.В. Язык и стиль писателя в литературно-критическом анализе художественного произведения. – Кишенёв: Штиинца, 1971. – 118 с.

17. Фёдоров А.И. Образная речь. – Новосибирск: Наука, 1985. – 120 с.

18. Cressot M. Le style et ses techniques. – Paris : Presse Universitaire de France, 1991. – 324 p.

19. Marinier N. Commentaire composé et explication de texte. – Paris : Ed. Du Seuil, 1996. – 94 p.

20. Patillion M. Précis d’analyse littéraire. – Paris : Ed. Nathan, 1989. – 166 p.

21. Reutes Y. Introduction à l’analyse du Roman. – Paris : Bordas, 1991. – 166 p.


Історія французької мови

Основна література

 1. Бородина М.А. Историческая фонетика французского языка. – М., 1976.

 2. Бородина М.А. Историческая грамматика французского языка. – М., 1978.

 3. Бородина М.А. Практикум по истории французского языка. – М., 1980.

 4. Доза А. История французского языка. – М., 1956.

 5. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А. История французского языка. – М., 1974.

 6. Brunot F. Histoire de la langue française. – P., 1953.

 7. Chigarevskaya N.A. Histoire de la langue française. – M., 1985.

 8. Huchon M. Histoire de la langue française. – P., 2002.


Додаткова література

 1. Allières J. La formation de la langue française. – P., 1988.

 2. Bruneau Ch. Petite histoire de la langue française. – P., 1958.

 3. Chaurand J. Histoire de la langue française. – P., 2003.

 4. Cohen M. Histoire d’une langue : le français. – P., 1967.

 5. Dauzat A. Phonétique et grammaire historique de la langue française. – P., 1990.

 6. Fouché P. Traité de prononciation française. – P., 1978.

 7. François A. Histoire de la langue française cultivée. – Genиve, 1983.

 8. Guiraud P. Structures étymologiques du lexique français. – P., 1995.

 9. Imbs P. Les propositions temporelles en ancien français. – P., 1984.

 10. Mittérand H. Les mots français. – P., 1963.

 11. Nyrop Kr. Grammaire historique de la langue française. – Copenhague, 1973.

 12. Thérive A. Libre histoire de la langue française. – P., 1996.


Лінгвокраїнознавство

Основна література:

 1. Comment vivent les Français – Hachette.- P., 1976.

 2. Francoscopie – P., 1992-1995.

 3. Géographie. La France et la CEE.- Р.: Belin, 1985.

 4. Géographie. La France.- Р.: Armand Colin, 1972.

 5. Le Quid (différentes éditions)

Додаткова література

 1. Методические указания по страноведению для студентов дневного и заочного обучения.- Одесса, 1982.

 2. La presse française

 3. Les sites des périodiques françaisСхожі:

Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи