Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія icon

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія
Скачати 495.93 Kb.
НазваПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія
Сторінка2/2
Дата04.08.2012
Розмір495.93 Kb.
ТипДокументи
1   2

Збудження та іонізація. Потенціал іонізації. Типи іонізуючих випромінювань. Електромагнітні випромінювання. Рентгенівські промені. Гамма-випромінювання. Синхротронне випромінювання. Корпускулярні випромінювання. Бета-випромінювання. Альфа-промені. Швидкі ядра хімічних елементів. Мезони. Пі-мезони. К-мезони. Мюони (мю-мезони). Нейтрони. Оже-електрони. Пристрої для генерації іонізуючого випромінювання. Радіоактивний розпад. Типи радіоактивного розпаду. Альфа-розпад. Позитронний та електронний бета-розпад. К-захоплення. Енергетичні діаграми радіоактивного розпаду.


Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною. Фотоелектричний ефект. Ефект Комптона. Народження пар і анігіляція. Позитроній. Пружне і непружне розсіяння заряджених часток. Радіаційні втрати енергії заряджених частинок. Пробіг частинок у речовині. Крива Брегга. Пік Брегга. Механізми взаємодії нейторонів із речовиною. Трек і його структура.


Характеристика електромагнітних випромінювань. Види електромагнітних випромінювань (рентгенівське, гамма випромінювання). Джерела випромінювань, ЛПЕ випромінювань, трек і його структура.


Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами клітини. Радіоліз Н2О, зміни в біомолекулах ДНК, РНК, білків, ліпідів, вуглеводів під дією іонізуючого випромінювання. Репарація біомолекул.

Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами води, продукти радіолізу води. Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами нуклеїнових кислот, розривів ефірних, глікозидних, водневих та інших зв’язків. Формування одноцепочних та двуцепочних розривів ДНК.

Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами АК і білків,порушення структури функції білків. Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами ліпідів окиснення ліпідів (ПОЛ). Взаємодія іонізуючого випромінювання з молекулами вуглеводів – порушення структури і функції вуглеводів. Роль кисню в пошкодженні макромолекул під впливом іонізуючого випромінювання.

Типи радіаційної загибелі клітин. Проліферативна загибель клітин. Інтерфазна загибель клітин. Радіостійкість та виживання клітин. Поняття клітинних популяцій. Критичні тканини. Кінетика клітинних популяцій. Клітинний цикл. Радіочутливість клітин у різні фази мітотичного циклу. Гетерогенність клітинних популяцій, їх радіостійкість та механізми ре популяційного відновлення після опромінення. Кінетика клітинних популяцій у системі кровотворення.

Імовірний характер радіобіологічних ефектів. Детерміністичні та стохастичні радіобіологічні ефекти. Порогові та безпорогові ефекти опромінення. Загальна схема формування відповіді тваринного організму на опромінення. Радіаційні синдроми у ссавців. Кістково-мозговий синдром. Гастроінтестінальний синдром. Синдром центральної нервової системи. Синдроми гострого опромінення у ссавців. Системна відповідь організму на опромінення. Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини і тварин. Пізні ефекти опромінення. Біологічні фактори модифікації реакцій ссавців на опромінення. Вплив опромінення на регенерацію у тварин. Дія іонізуючих випромінювань на імунну систему тварин і людини. Радіаційний канцерогенез у людини.


Поняття модифікації променевого ураження. Природа модифікувальних факторів. Радіопротекторні ефекти та їх механізм. Радіосенсибілізація. Радіоміметичні ефекти. Модифікація променевого ураження деякими факторами фізичної природи.


МІКРОБІОЛОГІЯ

Евтрофікація і роль мікроорганізмів у цьому процесі. Хімічне забруднення водойм і роль мікроорганізмів у процесах самоочищення.

Забруднення водойм патогенними мікроорганізмами. Мікробіологія і проблеми питної води. Мікробіологічні показники якості природного середовища та їх визначення.


Положення мікроорганізмів в системі живої природи. Світ мікроорганізмів, загальні властивості та різноманітність. Прокаріотні та еукаріотні мікроорганізми; схожість та основні відмінності. Прокаріоти: бактерії та археї – їх біологічна різноманітність. Сучасні напрями систематики прокаріот. Хемотаксономія, кластерний аналіз. Геносистематика. Сіквенс рибосомальної РНК і систематика. ГЦ-пари і гібридизація нуклеїнових кислот. Сучасні проблеми систематики бактерій.

Докази мікробного життя на ранній Землі. РНК життя. Етапи еволюції енергетичних процесів. Гіпотези про походження життя. Перші форми життя. Запропонована еволюція мікроорганізмів. Сіквенс рРНК і клітинна еволюція. Горизонтальний перенос генів і еволюція геномів організмів трьох доменів життя - археї, еубактерії, еукаріоти.


Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів. Участь мікроорганізмів у циклах вуглецю, азоту, сірки, фосфору та інших елементів у природі. Фотосинтетичні екосистеми та хемолітотрофні екосистеми рифтових зон


Передача ознак і рекомбінаційна мінливість у прокаріотів. Механізми генетичної рекомбінації. Способи передачі ДНК із бактерій-донорів в бактерію- реципієнт: трансформація, кон’югація, трансдукція.

Кон’югація. F-плазміди і стан Hfr. Механізм переносу ДНК в процесі кон’югації. Побудова генетичних карт бактерій. Трансдукція. Специфічна та неспецифічна трансдукція.Трансформація. Перенос ДНК. Трансфекція еукаріотичних клітин. Негомологічна рекомбінація. Мобільні генетичні елементи. IS-елементи, транспозони, бактеріофаги, плазміди.


Нормальна мікробіота тіла людини. Основні представники нормальної мікробіоти шлунково-кишкового тракту, ротової порожнини, урогенітальних органів, шкіри, дихальних шляхів. Систематичне положення, біологічні властивості, значення нормальної мікробіоти в житті людини. Дисбактеріози. Пробіотики, бактерійні та інші препарати, що використовуються для корекції складу нормальної мікробіоти.

Патогенні мікроорганізми. Вірулентність. Фактори патогенності: адгезія та колонізація, інвазивність, токсигенність, стійкість до дії захисних сил макроорганізму. Механізми інвазії. Екзо- і ендотоксини мікроорганізмів. Механізми резистентності до захисних сил макроорганізму.


Симбіоз. Типи симбіозу: екзо- та ендосимбіоз. Муталізм та паразитизм. Функції симбіозу (живлення, захист, вигідне місце розташування, органи узнавання). Метабіоз. Антагонізм. Антагонізм пасивний. Антагонізм активний. Антибіотики. Біологічна роль антибіотиків. Продуценти антибіотиків, класифікація антибіотиків. Методи вивчення антагоністичної активності антибіотиків та чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Одиниця активності антибіотиків. Спектр дії антибіотиків, резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, механізм дії антибіотиків.


Типи бродіння. Спиртове бродіння. Утворення етанолу дріжджами. Відношення дріжджів до кисню. Застосування дріжджів. Утворення етанолу бактеріями. Технології виробництва біомаси пекарських дріжджів, алкоголю та алкогольних напоїв (вино, пиво). Молочнокисле бродіння. Характеристика молочнокислих бактерій. Гомо-та гетероферментативне молочнокисле бродіння. Застосування молочнокислих бактерій в харчовій біотехнології.


Асиміляція різних сполук азоту мікроорганізмами. Найважливіші шляхи асиміляції молекулярного азоту. Азотфіксуючі мікроорганізми. Взаємовідносини бульбочкових бактерій і бобових рослин. Фіксація молекулярного азоту симбіотичними і вільно існуючими азотфіксуючими бактеріями. Біохімія і генетика азотфіксації. Використання азотфіксуючих бактерій в сільськогосподарській біотехнології.


ВІРУСОЛОГІЯ

Гіпотези походження представників царства VIRA. Гіпотези регресивної та паралельної еволюції. Можливості абіогенного синтезу складних органічних сполук. Автокаталітичний синтез нуклеїнових кислот. Поліфілетичні шляхи виникнення вірусів. Фактори еволюції вірусів на сучасному етапі.

Ознаки вірусів як представників живої та неживої природи. Основні риси відмінності про- та еукаріотів від вірусів. Загальні риси структури та хімічного складу вірусів. Характерні для вірусів ознаки живих організмів та неорганічних структур. Будова оболонок (капсидів) вірусів та клітинних організмів. Порівняльна характеристика функцій ферментів вірусів та клітин. Загальна характеристика геномів вірусів, про- та еукаріотних організмів.

Біологічні та фізико-хімічні властивості пріонів. Походження (механізми виникнення) та механізми передачі інфекційних пріон-протеїдів.

Вірусні геноми. Структура та нуклеотидний склад геномів вірусів. Одно- та дволанцюгові геноми; геноми цільні та фрагментовані. Віруси-сателіти. Форми запису та зчитування генетичної інформації у вірусів з одно- та дволанцюговими, "+" та "-" - геномами, цільними та фрагментованими. Регуляція експресії геномів вірусів.


Типи взаємодії вірусів та клітин: інтеграційний та продуктивний типи. Явище лізогенії. Механізми специфічної та загальної трансдукція. Явище трансдукції як основа генно-інженерних технологій. Фагова конверсія.

Етапи взаємодії вірусу та клітини. Адсорбція. Механізми та етапи. Роль фізичних та біологічних факторів у адсорбції. Структура клітинних рецепторів та вірусних.

Проникнення вірусів у клітину. Механізми ендоцитарного піноцитозу, проникнення вірусу шляхом злиття мембран, активне проникнення вірусної нуклеїнової кислоти.

Роздягання вірусів. Участь у роздяганні вірусів вірус-кодованих протеаз та протеаз клітини-господаря.

Формування зрілих вірусних часток та вихід вірусу з клітин. Механізми складання вірусів та одягання суперкапсидної оболонки


Фактори, що визначають популяційну структуру вірусів Фенотипічні прояви мутацій у вірусів. Джерела формування та поповнення генофонду вірусних популяцій: мутації, рекомбінації, включення у вірусний геном генетичного матеріалу клітини - господаря, потік генів. Механізми мутаційної мінливості вірусів під впливом фізичних та хімічних факторів, помилок у роботі вірусних полімераз. Роль систем клітинної репарації у мутаційній мінливості вірусів.

Характер генетичних взаємодій між вірусами Кооперативні взаємодії, фенотипове змішування та фенотипове маскування. Інтерференція вірусів: гомологічна та гетерологічна. Горизонтальний “потік генів” як фактор еволюції вірусів.


Виділення вірусів. Фізико-хімічні методи діагностики. Вірусологічні методи. Молекулярно-гібридологічні методи. Серологічні методи досліджень. Виділення вірусів з питної та стічної води, ґрунту, поверхні предметів побуту, харчових продуктів організмів тварин, рослин та бактерій. Оптична та електронна мікроскопія. Люмінесцентна мікроскопія. Форми цитопатичної дії вірусів. Зараження та утримання лабораторних тварин. Клінічна дія вірусів на тварин. Методи органної, тканевої та клітинної культур. Цитопатична дія вірусів на первинні та перещеплювані клітинні культури. Гібридизація нуклеїнових кислот та полімеразна ланцюгова реакція у діагностиці вірусних хвороб. Імуноферментний аналіз, реакція нейтралізації, реакція зв'язування комплементу, реакція пасивної гемаглютинації, реакція гальмування гемаглютинації. Імунофлюоресцентний метод.

ІМУНОЛОГІЯ

Центральні – первинні органи імунної системи. Особливості будови. Роль тимуса, бурси і кісткового мозку у виробленні (диференціюванні, розмноженні та дозріванні) імунокомпетентних клітин.

Периферійні вторинні органи імунної системи. Лімфатична система.

Лімфовузли і селезінка. Лімфоїдна система слизових оболонок і підслизової тканини шлунко - кишкового тракту, дихальних шляхів, сечо - видільна система, червоподібний відросток - апендикс, підннебіні мигдалики. Будова, функції. Первинні та вторинні фолікули, зародкові центри розмноження. Лімфоцит – центральна клітина імунної системи. Циркуляція лімфоцитів. Популяції та субпопуляції Т - і В – лімфоцитів. Антигени і рецептори Т – і В - лімфоцитів. Долгоживучі і короткоживучі лімфоцити. Роль Т – і В – клітин в імунній відповіді. Кооперація клітин в імунній відповіді.


Порівняльна характеристика вродженого і набутого захисту. Гуморальні і клітинні механізми специфічного та неспецифічного імунітету.

Антитіла й антителогенез. Структура імуноглобулінів: антиген-зв’язуючий центр-паратоп, легкі та важки ланцюги, шарнір, домени. Класи і субкласи імуноглобулінів. Фізико-хімічні властивості антитіл. Генетичний контроль біосинтезу антитіл. Специфічність і гетерогенність антитіл. Антигенна будова антитіл. Роль антитіл в формуванні імунітету. Ефекторні функції антитіл. Поняття про моноклональні антитіла і гибридоми. Антигеннезалежні неспецифічні нормальні антитіла. Теорії імуногенеза: інструктивні (Полінга-Гауровітца), клонально-селекційна (Ф.Бернета), теорія П.Ф.Здоровського.

Взаємодія антигену і антитіла. Первинна і вторинна взаємодія антигену з антитілом. Феномени і сила взаємодії, афінітет. Розчинні та преципітуючи імунні комплекси. Біологічна активність імунних комплексів.


^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Правові та організаційні основи охорони праці. Законодавчі, нормативні акти про охорону праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про працю та інші.


Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Психофізіологічні вимоги до умов праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму, вібрації, електромагнітного та радіочастотного опромінення, випромінювання оптичного діапазону; освітлення, вентиляції. Основи радіаційної безпеки. Хімічні фактори виробництва. Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Заходи та засоби захисту людини від дії небезпечних та шкідливих факторів.


Основи електробезпеки, пожежної та вибухонебезпеки. Дія електричного струму на організм людини: термічна, електролітична, біологічна. Причини і види електротравм. Особливості враження електрострумом. Система електро-захисних заходів та засобів, способи визволення потерпілого від дії електроструму. Основні причини пожеж. Класифікація пожеж. Небезпечні та шкідливі чинники пожеж. Система захисту від пожеж. Правила пожежної безпеки в Україні. Закон про пожежну безпеку.1   2

Схожі:

Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер....
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „магістр”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер....
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconПрограма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст”, за спеціальністю 04010201 Біологія на базі диплома бакалавра, напряму Біологія. Зоологія
Тип саркомастігофора. Клас Саркодові. Корненіжки. Амеби вільноживучі та паразитичні. Виникнення статевого розмноження у форамініфер....
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації
«магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» чи вищою освітою незалежно від напряму...
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconРазом ми зможемо допомогти! Кафедра «Здоров’я людини та соціальне забезпечення»
Запрошує прийняти участь у інтернет-конкурсі абітурієнтів, які бажають навчатися за спеціальністю «Соціальна робота»
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconРазом ми зможемо допомогти! Кафедра «Здоров’я людини та соціальне забезпечення»
Запрошує прийняти участь у інтернет-конкурсі абітурієнтів, які бажають навчатися за спеціальністю «Соціальна робота»
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconРазом ми зможемо допомогти! Кафедра «Здоров’я людини та соціальне забезпечення»
Запрошує прийняти участь у інтернет-конкурсі абітурієнтів, які бажають навчатися за спеціальністю «Соціальна робота»
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconРазом ми зможемо допомогти! Кафедра «Здоров’я людини та соціальне забезпечення»
Запрошує прийняти участь у інтернет-конкурсі абітурієнтів, які бажають навчатися за спеціальністю «Соціальна робота»
Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів, які не є громадянами України І бажають навчатися в університеті для отримання окр „Магістр” за спеціальністю 04010202. Біологія зоологія iconРазом ми зможемо допомогти! Кафедра «Здоров’я людини та соціальне забезпечення»
Запрошує прийняти участь у інтернет-конкурсі абітурієнтів, які бажають навчатися за спеціальністю «Соціальна робота»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи