Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія icon

Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія
Скачати 110.02 Kb.
НазваПрограма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія
Дата04.08.2012
Розмір110.02 Kb.
ТипДокументи


Програма

співбесіди для вступників - іноземних громадян

за спеціальністю „Мікробіологія” ОКР „магістр” для прийому

до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р.


Мікробіологія

1. Положення мікроорганізмів у системі живої природи. Світ мікроорганізмів, загальні ознаки та різноманіття. Схема 5 царств за Віттекером. Еукарії, археї, бактерії. Сучасні напрямки систематики прокаріотів. Проблеми систематики бактерій. Молекулярно-біологічні і генетичні методи систематики. Походження і еволюція мікроорганізмів.

2. Принципи класифікації бактерій. Філогенетичні та штучні класифікації. Номенклатура. Правила біологічної номенклатури. Таксони. Ієрархія таксонів. Визначення поняття вид, штам, клон.

3. Загальна характеристика і відмінності будови клітин прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів. Клітинна стінка бактерій. Муреїн, його будова. Будова клітинної стінки грампозитивних та грамнегативних бактерій. Протопласти та сферопласти, їх отримання. L-форми та мікоплазми. Джгутики. Їх розташування, функції та тонка структура. Рухливість. Рух бактеріальної клітини. Хемотаксис, фототаксис, магнітотаксис.

4. Диференціація і морфогенез у мікроорганізмів. Екзо- і ендоспори. Будова ендоспор. Спороутворення. Ознаки спор, їх витривалість. Будова спори. Резистентність ендоспор. Бактерії, що утворюють ендоспори. Інші форми покою: цисти і міксоспори.

5. Закономірності росту бактеріальної популяції. Поверхневе та глибинне культивування. Періодичне та безперервне культивування. Крива росту періодичної культури, особливості окремих фаз. Швидкість росту та час генерації. Диауксія. Неперервна культура. Хемостат і турбідостат. Методи визначення числа і біомаси бактерій.

6. Мікроорганізми і фактори зовнішнього середовища. Вплив фізичних і хімічних факторів на ріст і поширення мікроорганізмів. Ріст мікроорганізмів залежно від температури, концентрації розчинених солей, рН середовища, кисню. Методи стерилізації та консервації.

7. Типи живлення прокаріотів за джерелами енергії, вуглецю, донорами водню (електронів). Консервація енергії. АТФ і інші високо енергетичні сполуки. Процеси синтезу АТФ. Електронтранспортні системи і їх склад. Особливості електрон-транспортних систем різних мікроорганізмів. Потреби мікроорганізмів у поживних речовинах (макро- і мікроелементи, фактори росту). Типи живильних середовищ.

8. Типи бродіння. Спиртове бродіння. Форми бродіння за Нейбергом. Утворення етанолу дріжджами. Відношення дріжджів до кисню. Утворення етанолу бактеріями. Молочнокисле бродіння. Характеристика молочнокислих бактерій. Гомо-та гетероферментативне молочнокисле бродіння. Застосування дріжджів і молочнокислих бактерій у харчовій біотехнології.

9. Анаеробне дихання. Денітрифікація. Асиміляційна та дисиміляційна нітратредукція. Значення денітрифікуючих бактерій в природі.

Відновлення сульфату до сірководню. Асиміляційна та дисиміляційна сульфатредукція. Сульфатредукуючі бактерії та їх значення в природі.

Утворення метану при відновленні карбонату. Метанутворювальні бактерії та їх практичне використання.

10. Окиснення неорганічних сполук. Хемолітотрофія. Хемолітотрофні бактерії. Нітрифікація. Нітрифікуючі бактерії. Відновлення НАД шляхом зворотнього транспорту електронів. Окиснення відновлених сполук сірки. Тіонові та сіркобактерії. Хемолітотрофи як основа безсвітлових екосистем. Окиснення двовалентного заліза. Біотехнологія вилужування металів з руд.

11. Найважливіші шляхи асиміляції молекулярного азоту. Азотфіксуючі мікроорганізми. Взаємовідносини бульбочкових бактерій і бобових рослин. Фіксація молекулярного азоту симбіотичними і вільно існуючими азотфіксуючими бактеріями. Біохімія і генетика азотфіксації. Використання азотфіксуючих бактерій в сільськогосподарській біотехнології.

Передача ознак і рекомбінаційна мінливість у прокаріот. Механізми генетичної рекомбінації. Способи передачі генетичної інформації у бактерій. Кон’югація, Трансдукція. Трансформація. Плазміди. Типи плазмід, їх біологічне значення. Будова плазмід. Класифікація за фенотипічною ознакою (F-плазміди, Col-плазміди, R-плазміди).

12. Характеристика мікробіоти прісних і морських водойм. Закономірності розповсюдження мікроорганізмів у водоймах. Мікроорганізми як фактор забруднення навколишнього середовища. Санітарно-показові мікроорганізми. Мікробіологічні показники якості природного середовища та методи їх визначення. Забруднення водойм. Хімічне та мікробіологічне забруднення. Санітарно-мікробіологічні показники та мікроорганізми-індикатори санітарного стану води.

13. Типи взаємодії мікроорганізмів з іншими організмами. Симбіотичні взаємовідносини між мікроорганізмами та іншими організмами. Функції симбіозу. Приклади. Антагонізм. Антибіотики. Класифікація антибіотиків. Продуценти, механізми дії антибіотиків, спектр дії. Механізми резистентності мікроорганізмів до антибіотиків.

14. Нормальна мікробіота людини. Характеристика нормальної мікробіоти тіла людини та її роль. Основні представники шлунково-кишкового тракту, ротової порожнини, урогенітальних органів, шкіри, дихальних шляхів. Дисбактеріози. Пробіотики.

15. Патогенні мікроорганізми. Фактори патогенності: адгезія та колонізація, інвазивність, токсигенність, стійкість до дії захисних сил макроорганізму. Механізми інвазії. Екзо- і ендотоксини мікроорганізмів. Механізми резистентності до захисних сил макроорганізму. Правила санітарії і гігієни.

16. Характеристика бактерій - збудників венеричних захворювань. Характеристика бактерій - збудників кишкових інфекцій та їх діагностика. Характеристика бактерій - збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів та їх діагностика. Характеристика збудників трансмісивних інфекцій та їх діагностика. Характеристика збудників інфекційних захворювань зовнішніх покривів.


Вірусологія


 1. Гіпотези походження представників царства VIRA. Ознаки вірусів як представників живої та неживої природи. Номенклатура і класифікація вірусів.

 2. Роботи Д.І. Івановського по визначенню біологічних властивостей вірусів мозаїчної хвороби тютюну. Класифікація вірусів за Балтімором.

 3. Структурна та функціональна характеристика віроїдів. Класифікація віроїдів. Характеристика віроїдних захворювань рослин та людини. Склад та структура нуклеїнових кислот віроїдів. Реплікація віроїдів.

 4. Біологічні та фізико-хімічні властивості пріонів. Походження (механізми виникнення) та механізми передачі інфекційних пріон-протеїдів. Методи знешкодження пріонів. Лабораторні та клінічна діагностика пріонових інфекцій.

 5. Характерні для вірусів ознаки живих організмів та неорганічних структур. Основні риси відмінності про- та еукаріотів від вірусів. Структура геномів. Будова оболонок (капсидів) вірусів та клітинних організмів.. Типи симетрії вірусних оболонок. Віруси з спіральною (паличковидною) оболонкою, ікосаедричні (кубічні) віруси, віруси з змішаною структурою капсидів. Суперкапсидні оболонки та механізми їх утворення.

6. Регуляція експресії геномів вірусів. Гени-трансактиватори. Організація геномів на прикладі геномів вірусів гепатиту А, грипу, вірусів імунодефіциту людини (ВІЛ) та вірусів герпесу.

7. Вірусні білки. Функції вірусних білків (стабілізуюча, захисна, рецепторна, ферментативна). Хімічний склад та структурна організація білків як фактор протидії протеазам клітини-господаря. Ферментативна антигенна та рецепторна активність білків вірусів.

8. Фактори, що визначають популяційну структуру вірусів Фенотипічні прояви мутацій у вірусів. Джерела формування та поповнення генофонду вірусних популяцій: Мутації, рекомбінації, включення у вірусний геном генетичного матеріалу клітини - господаря, потік генів.

9. Характер генетичних взаємодій між вірусами Кооперативні взаємодії, фенотипове змішування та фенотипове маскування. Інтерференція вірусів: гомологічна та гетерологічна. Горизонтальний “потік генів” як фактор еволюції вірусів.

10. Типи взаємодії вірусів та клітин: інтеграційний та продуктивний типи. Явище лізогенії.

11. Етапи взаємодії вірусу з клітини. Механізми та етапи адсорбції. Роль фізичних та біологічних факторів у адсорбції. Проникнення вірусів у клітину - механізми ендоцитарного піноцитозу, проникнення вірусу шляхом злиття мембран, активне проникнення вірусної нуклеїнової кислоти (на моделі Т-фагів кишкової палички. Роль клітинних плазмодесм у транспорті вірусних часток. Механізми проникнення вірусів у клітини рослинних та тваринних організмів.

12. Швидкість вірусної репродукції. Типи вірусних інфекцій. Методи визначення кількості вірусних часток у потомстві.

13. Методи лабораторної діагностики при вірусних захворюваннях. Фізико-хімічні, вірусологічні, молекулярно-гібридологічні серологічні методи досліджень (ІФА, РГА, РГГА, ПЛР).

14. Віруси грипу А, В, С. Ознаки грипу. Шифт і дрейф генів.

15. Характеристика вірусів гепатиту А, В, С. Будова та репродукція вірусів, методи лабораторної діагностики гепатитів.


Імунологія


 1. Імунна система людини. Особливості будови та біологічне значення центральних та периферичних органів імунної системи. Лімфоцит - імунокомпетентна клітина. Т- і В-системи лімфоцитів: онтогенез, субпопуляції, кооперація і роль в імунній відповіді.

 2. Антитіла та антитілогенез. Класи імуноглобулінів, їх біологічне значення. Антигени. Класифікація та природа антигенів. Молекулярні ознаки та структурні основи антигенної специфічності. Взаємодія антитіл з антигенами.

 3. Неспецифічна резистентність - перший рівень захисту організму. Клітинні і гуморальні фактори неспецифічної резистентності організму. Порівняльна характеристика вродженого і набутого захисту.

 4. Головний комплекс гістосумісності. Антигени I і II класів головного комплексу гістосумісності, структура і функції.

 5. Молекулярна структура імуноглобулінів.

 6. Імунологічна недостатність, первинні та вторинні імунодефіцити. Причини виникнення, лабораторна діагностика, імунокорекція.

 7. Вакцинні препарати. Класифікація вакцинних препаратів. Живі та вбити вакцини. Порівняльна характеристика імунітету, який формується вакцинами і сироватками. Гуморальні і клітинні механізми специфічного та неспецифічного імунітету.

 8. Реакції гіперчутливості І-IV типів.


^ Біотехнологія (в т.ч. генетична інженерія) – 15 тем.


 1. обєкти мікробних технологій. Бактерії, дріжджі, цільові гриби та мікроскопічні водорості, що використовуються в біотехнології. Вимоги до промислових штамів мікроорганізмів. Виділення продуцентів з природних джерел. Ступінчаста селекція промислових мікроорганізмів. Принципи використання мутагенів в селекції мікроорганізмів. тривале зберігання і підтримання в активному стані промислових мікроорганізмів.

 2. Загальна характеристика біотехнологічного виробництва. Типова схема біотехнологічного виробництва. Основні стадії промислового мікробіологічного виробництва: приготування та стерилізація поживних середовищ; одержання посівного матеріалу; виробниче культивування; виділення й очищення кінцевих продуктів.

 3. Використання бродінь у промисловості Хімізм спиртового, молочнокислого, пропіоновокислого, ацетоно-бутилового бродіння. Неповне окиснення неорганічних речових оцтовокислими бактеріями.

 4. Мікробіологічний синтез органічних кислот: молочної, оцтової, лимонної, ітаконової, фумарової, глюконової. Хімізм, генетичний контроль та регулювання біосинтезу бактеріями глутамінової кислоти, лізину та триптофану та L-аскорбінової кислоти. Біотехнології отримання біологічно активних речовин і окремих компонентів мікробних клітин: антибіотиків, вітамінів, ферментів, полісахаридів та ліпідів.

 5. Біотехнологічні виробництва, що засновані на отриманні мікробної біомаси: отримання білка одноклітинних організмів (БОО); біотехнологічне виробництво бактерійних добрив і засобів захисту рослин. Мікробні препарати проти гризунів.

 6. Біосинтез продуктів та препаратів мікробного походження, які нормалізують мікробіоту людини. Біотехнологічне виробництво вакцин, бактеріофагів та бактерійних препаратів та продуктів.

 7. Використання біотехнологічних процесів в охороні довкілля. Мікробна переробка відходів і побічних продуктів сільського господарства. Отримання біогазу та органічних добрив при анаеробній ферментації відходів, які містять органічні речовини. Біологічна переробка промислових відходів на смітниках, токсичних і небезпечних відходів. Мікробна деградація і конверсія ксенобіотиків у навколишньому середовищі.

 8. Біогеотехнологія. Бактеріальне вилужування мінеральної сировини. Технологія бактеріального вилужування металів. Використання мікроорганізмів для зниження вмісту метану в шахтах та для підвищення нафтовіддачі пластів.. Збагачення руд. Накопичення металів мікроорганізмами. Біосорбція металів із розчинів. Вилучення сірки з вугілля за допомогою мікроорганізмів.

 9. Ферменти, які використовуються у генетичній інженерії. Отримання фрагментів ДНК. Системи рестрикції-модифікації, їх роль у клітині. Рестриктази, спосіб розпізнавання сайтів ДНК, особливості будови молекули. Номенклатура позначення ферментів. Способи з'єднання молекул ДНК. «Відпал» фрагментів ДНК. Ферменти, які застосовуються для модифікації структури кінців фрагментів ДНК.

 10. Векторні ДНК. Функції векторних ДНК у генетичній інженерії. Будова векторних ДНК, наявність певних послідовностей. Здатність до переносу чужорідних ДНК. Автономна реплікація векторів. Генетичні ознаки, необхідні для добору клітин, що містять вектор (селективні маркери вектора).

 11. Плазмідні вектори. Плазміди – позахромосомні генетичні елементи прокаріот і деяких еукаріот. Властивості плазмід, завдяки яким вони можуть бути векторними ДНК у генній інженерії. Копійність плазмід. Плазміди з широким та вузьким колом хазяїв. Особливості плазмідних векторів, їх будова, застосування. Приклади векторів на основі плазмід: pBR322, pUC19.

 12. Вектори на основі бактеріофагів. Склад геномів бактеріофагів. Будова капсидів бактеріофагів. Інфікування фагами бактеріальної клітини. Приклади фагових векторів на основі бактеріофага λ і бактеріофага М13. Фермент терміназа. Штучно створені вектори – косміди, фазміди, човникові вектори. Вектори, що об’єднують властивості плазміди і фага – косміди. Гібрид між плазмідами і фагами – фазміди. Застосування човникових векторів для перенесення генетичної інформації в клітини прокаріот і еукаріот.

 13. Конструювання рекомбінантних ДНК.Поняття “рекомбінантна ДНК” у генетичній інженерії. Способи конструювання ДНК. Ферменти, які приймають участь у конструюванні ДНК. Конструювання рекомбінантних ДНК з використанням циклічного вектора. Метод дробовика. Пошук потрібного гена у “бібліотеці” генів: метод фенотипової селекції, метод імунодетекції, метод гібридизації колоній.

 14. Клітини у генетичній інженерії. Характеристики клітин, які використовуються у генній інженерії, – забезпечення усіх умов для реплікації. Приклади найбільш уживаних клітинних прокаріотних і еукаріотних систем. Шляхи введення векторів у клітини-господарі: трансфекція і трансформація, біобалістика, ліпофекція. Компетентні клітини у генній інженерії. Способи підвищення компетентності бактеріальних клітин.

 15. Отримання генно-інженерних продуктів. Експресія чужорідної ДНК у клітині-господарі. Забезпечення ефективної експресії чужорідних генів у клітині-хазяїна. Ефективність трансляції та стабільність продукту і їх роль в отриманні великої кількості продукту чужорідного гена. Забезпечення експресії еукаріотного гена в бактеріальній клітині. Наявність протеолітичних ферментів у клітині-хазяїні. Інтенсифікація метаболізму клітин. Системи сплайсингу у еукаріотних клітин. Біотехнологія інсуліну як приклад.


Література:

 1. Современная микробиология: Прокариоты/ под ред.: Ленгелер Й: В 2-х т.: Т.1, Т.2. - М.: Мир, 2005.

 2. Біотехнологія. Частина І. Генетична інженерія мікроорганізмів // Гандірук Н.Г., відп. ред. Тоцький В.М. // Навчально-методичний посібник. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2004.

 3. Гудзь, С. П. та ін. Загальна вiрусологiя: навчальний посібник. Львiв : Львiвський нац. ун-т iм. I.Франка, 2010.

 4. Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія. Київ: Видавництво НУХТ, 2009.

 5. Ройт А. Иммунология. - М.: Мир, 2000.


Затверджено Вченою радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Протокол № від лютого 2012 р.


Декан біологічного факультету Заморов В.В.


Вчений секретар Вченої Ради Швець Г.А.


Схожі:

Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconО. В. Чайковський програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconЗатверджую Декан фізичного факультету професор Ю. Ф. Ваксман 2012р програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Для іноземних громадян, які у 2012 році поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconО. В. Чайковський програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconО. В. Чайковський програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом «Геологія»,...
Програма співбесіди для вступників іноземних громадян за спеціальністю „Мікробіологія” окр „магістр” для прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2012 р. Мікробіологія iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямком «Філологія»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи