Є. А. Черкез програма співбесіди icon

Є. А. Черкез програма співбесіди
НазваЄ. А. Черкез програма співбесіди
Дата10.09.2012
Розмір49.8 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________

«____» ______________2011 р.


М.П.


Декан геолого-географічного факультету

Проф. Є.А. Черкез


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом «Географія», спеціальність «Географія».


Затверджено

Рішенням Вченої Ради геолого-географічного факультету

Від «24» лютого 2011 р.

Протокол № 6


Одеса-2011


Програма співбесіди для іноземних громадян за ОКР «Магістр»

напрям «Географія» спеціальність «Географія»

1. Поняття «географічної оболонки» як приповерхневої загальнопланетарної системи Землі. Межі, властивості, загальні риси.

2. Характеристика провідних географічних поясів та ландшафтних зон на рівнинах материків.

3. Вертикальна поясність на Землі, причини та географічне розповсюдження.

4. Предмет ландшафтознавства: основні етапи розвитку і сучасні досягнення ландшафтознавства.

5. Провідні компоненти ландшафту та їх роль в формуванні природних комплексів. Ландшафт та його властивості.

6. Морфологічна структура ландшафту: фація, підурочище і урочище, місцевість.

7. Топографічний план і карта. Система координат. Вивчення положення точок земної поверхні.

8. Класифікація географічних карт. Картографічні моделі як засіб та предмет дослідження.

9. Грунт — поняття, основні властивості та функції. Фактори (чинники) і сутність ґрунтоутворення.

10. Ґрунти України — географія, властивості. Загальна характеристика земельних ресурсів України.

11. Структура сучасного екологічного знання. Біоекологія: предмет, задачі, місце в системі географічних наук.

12. Поняття про біоценози та біогеоценози. Основні ознаки біоценозів: видовий склад, структура, динаміка, місцеположення.

13. Поняття про ареали тваринного та рослинного світу. Типи ареалів. Ендеміки та релікти Червоної Книги.

14. Світовий океан як природна система. Єдність та підрозділи океану. Природні ресурси.

15. Епохи складчастості та гороутворення: докембрійська, байкальська, калєдонська, герцинська, мезозойська, альпійська.

16. Типи земної кори. Гірські породи. Відносний та абсолютний вік гірських порід і рельєфу.

17. Поняття про геосинкліналі та платформи, їх будова, стадії розвитку та зв'язок з формами рельєфу

18. Метеорологія та кліматологія, їх положення в системі географічних наук, призначення, предмет, об’єкт, методи. Метеорологічна мережа і метеорологічна служба.

19. Загальна циркуляція атмосфери і закономірності її формування. Пасати, мусони, природні риси, формування, райони розповсюдження. Місцеві вітри.

20. Циклони та антициклони, їх формування, структура. Погода в циклонах та антициклонах. Роль циклонів та антициклонів у формуванні погоди та клімату в позатропічних широтах. Центри дії атмосфери.

21. Порівняльна характеристика кліматоутворюючих факторів Південної та Північної Америки. Аналіз територіального розподілу ізотерм.

22. Аналіз висотної поясності на території Південної Америки. Співвідношення висотних та широтних поясів.

23. Загальна фізико-географічна характеристика Африки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія. Зв’язок сучасного рельєфу із геологічною історією формування. Висока та Низька Африка.

24. Географічні особливості формування клімату Африки. Аналіз факторів кліматоутворення

25. Фізико-географічна характеристика природних зон Африки.

26. Фізико-географічна характеристика Австралії: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність, тваринний світ, природні зони.

27. Фізико-географічна характеристика Океанії: Полінезія, Мікронезія, Меланезія, Нова Зеландія. Генезис островів.

28. Фізико-географічна характерника Антарктиди: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф. Особливості Льодової та Кам’яної Антарктиди. Особливості клімату та органічного світу.

29. Мегарельєф дна Світового океану: підводна окрайка материків, зона переходу дна, глибоководна улоговина, серединні хребти.

30. Порівняльна фізико-географічна характеристика Атлантичного і Тихого океанів (аналіз загального та відмінного).

31. Фізико-географічна характеристика Індійського океану: особливості розташування, рельєфу дна, донних осадків, клімату, рослинного і тваринного світу.

32. Історія геологічного розвитку та корисні копалини України.

33. Тектоніка, геоструктури і пов’язані з ними форми рельєфу на території України.

34. Кліматоутворюючі фактори та типи клімату в Україні.

35. Внутрішні води на території України.

36. Провідні закономірності диференціації грунтово-рослинного покриву України.

37. Типові риси ландшафтно-кліматичних зон на території України.

38. Гіпотези походження материків і океанів.

39. Ландшафти Карпатських гір.

40. Ландшафти Кримських гір.

41. Природа і ресурси Чорного та Азовського морів.

42. Природно-ресурсний потенціал України та її регіонів.

43.Місце комплексу хімічних та нафтохімічних підприємств в структурі промисловості України та проблеми його розвитку.

  1. Населення України. Етнічний склад. Міське і сільське. Розміщення.

45.Рекреаційно-туристичний комплекс Українського Причорномор'я. Ресурсний потенціал. Функціональний напрям розвитку головних курортів.

46.Економіко-географічне районування України. Сучасні підходи.

47.Чорна та кольорова металургія України. Ресурсна база. Географія. Проблеми розвитку.

48. Гірничо-добувна промисловість України. Галузева та територіальна структура. 49.Проблеми забезпечення господарства України паливом.

50. Машинобудівний комплекс України. Фактори розміщення. Географія основних галузей.

51.Сільське господарство – головний структурний компонент АПК України. Географія рослинництва і тваринництва.

  1. Країни, що розвиваються. Типологічні риси та ознаки.

53. Африка. Політична та економічна карта. Роль та місце країн Африки в структурі Світового господарства.

54.Південно-західна Азія: склад регіону, оцінка ЕГП, природно-ресурсний потенціал, економічні, етнонаціональні, політичні проблеми розвитку.

  1. Азійсько-Тихоокеанський регіон: склад, економічні центри, географія. Роль і місце АТР в структурі Світового господарства.

  2. Індія – структура господарства, територіальні відмінності, проблеми розвитку.

  3. КНР: сучасні проблеми розвитку, географія господарства.

  4. Японія: місце і роль в структурі сучасного світового господарства. Географічні відмінності в економіці країни.

  5. ФРН – економічний лідер Західної Європи. Місце і роль в структурі ЄС. Географія господарства.

  6. США – провідна держава світової економіки. Географічні відмінності.

  7. Сучасні економічні і політико-географічні процеси в країнах Східної Європи.

  8. Франція: структура і географія господарства.

Схожі:

Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Геологія»,...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом «Геологія»,...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Географія»,...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання осітньо-кваліфікаційного рівня...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconЄ. А. Черкез програма співбесіди
Поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання осітньо-кваліфікаційного рівня...
Є. А. Черкез програма співбесіди iconПублікації Черкез І. Б. за 2010 рік Фахові (за переліком вак україни)
Черкез І. Б. Загальнославістична проблематика у у мовознавчих працях С. Смаль-Стоцького // Науковий вісник Чернівецького університету....
Є. А. Черкез програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Є. А. Черкез програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи