Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 icon

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012
Скачати 153.24 Kb.
НазваЗвіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012
Дата12.11.2012
Розмір153.24 Kb.
ТипЗвіт

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


Факультет ________________________________________________


Кафедра _________________________________________________


З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ _____________________________

ЗА 2012 РІК


на ______ аркушах


Завідувач кафедри


_________________ _______________

ПІБ Підпис


Чернівці – 2012


Примітка: звіт за кафедру складається один, враховуючи курси.

ЗМІСТ


№ з/п

Назва розділу

1

Перелік НДР що виконуються на кафедрі

2

Протоколи приймання закінчених НДР

3

Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень за 2012 р.

4

Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2012 рік

5

Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих нововведень

6

Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2012 р.

7

Інформація про підготовку наукових кадрів

8

Список надрукованих за 2012 р. наукових праць кафедри

9

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

10

Отримані співробітниками нагороди, премії, звання

11

Індивідуальні звіти НДР всіх виконавців теми

12

Основні показники наукової діяльності кафедри

13

Заявка на участь співробітників кафедр в роботі підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу у 2013 році за формою (див. Наказ 77-Адм. від 09.03.2011 р.)

14

Заявку на проведення в 2013 році Міжнародних, Всеукраїнських конференцій

15

Заявку на кількість тварин, необхідних на рік для наукового та навчального процесів на кафедрі

16

Звіт про творче співробітництво (згідно укладених раніше договорів) з іншими установами та копії нових договорів, укладених в 2012 р.

17

Пропозиції щодо покращання наукової роботи в університеті.
 1. ^ Перелік НДР що виконуються на кафедрі:

Таблиця 1

№ з/п 

Шифр теми 

(прикладна, фундаментальна)

№ держреєстрації 

Назва НДР

Строки виконання 

Співвиконавці 

Керівник НДР 

Відповідальні виконавці 

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо За наявності декількох НДР, виконуваних на кафедрі, вони наводяться у таблиці в наступній послідовності:

- НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров'я України з Державного бюджету:

фундаментальні дослідження,

прикладні розробки,

НДР, що являються завданнями державних цільових програм різних рівнів (Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (1999 - 2010 рр.), Комплексна програма "Цукровий діабет" (1999 - 2007 рр.), Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки.

^ НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію.

- Ініціативна (пошукова) тематика установи (закладу).

- НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів.

- НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

- НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких).


2. Протоколи приймання закінчених НДР у трьох примірниках з конкретними пропозиціями для впровадження по темі (файл – «Протокол прийому закінченої НДР»).


^ 3. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень за 2012 рік (3 примірника)

Примітка: Якщо немає даних, то вписати – немає.


^ 4. Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2012 рік (обсягом до 0,5 аркуша) – 3 примірника.


5. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих нововведень.

Порядок оформлення:

 1. Назва нововведення.

 2. Автори нововведення.

 3. Де надруковано.

 4. Анотація до нововведення, яка включає таку інформацію (клінічна, економічна, соціальна ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я населення та діяльності установ практичної охорони здоров’я) обсягом до 1-го аркуша.

Примітка: Якщо немає даних, то вписати – немає.


^ 6. Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2012 р. за формою (у двох примірниках):

Таблиця 2

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники) 

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник) 

Відомості про НОУ-ХАУ 

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) 

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) 

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення, джерела фінансування) Примітка: окремо виділити перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності отримані в результаті НДР, що виконувались за бюджетні кошти.


^ 7. Інформація про підготовку наукових кадрів:

Таблиця 3

Кількісні показники виконання дисертацій

Дисертації

Продовжують виконувати

Початок у 2012 році

Захищені у 2012 році

Затверджено ВАК України

Знаходяться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Продовжують виконувати

Завершують у 2012 р

Згідно з планом

Поза планом

Згідно з планом

Поза планом

Докторські


Кандидатські


Таблиця 4

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Таблиця 5

Перелік затверджених ВАК у 2012 р. дисертаційних робіт

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Таблиця 6

Перелік дисертаційних робіт, що знаходяться на розгляді в Спеціалізованих вчених радах

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
^ Таблиця 7

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Примітка: Якщо немає даних, то вписати – немає.


^ 8. Список надрукованих за 2012 р. наукових праць кафедри в 2-х прим. (за наведеною формою):


Таблиця 8

№ п/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези, мет. рек., інф. листи)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища всіх авторів (співавторів)Порядок формування списку:

 • Монографії

 • Статті

 • Тези

 • Методичні рекомендації

 • Інформаційні листи

8.1. Підписаний список надрукованих за 2012 р. наукових праць окремо кожним співробітником в 2-х прим.


В науковий відділ надається один примірник всіх видань, які були надруковані в 2012 р. (крім статей та тез).


^ 9. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві:


Таблиця 9

Інформація про стажування за кордоном

№ з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни
Таблиця 10

Інформація про участь у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

Таблиця 11

Інформація про членство в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Назва організації, асоціації тощо

Статус членства

Термін

Таблиця 12

Інформація виконання міжнародних програм, сумісних наукових досліджень,

наукових проектів за грантами тощо

№ з/п

ПІБ

Назва програми

Мета

Термін виконання

Джерела та обсяг фінансування

ПриміткиТаблиця 13

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту
^ 10.Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські) (перелічити).


11. Індивідуальні звіти НДР всіх виконавців теми (включаючи аспірантів, магістрантів) за формою:


Індивідуальний звіт про наукову роботу виконавця за 2012 рік

 1. Виконавець_____________________________________________________

 2. Кафедра________________________________________________________

 3. Назва (комплексної) теми, фрагмента__________________________________________

 4. Використання: а/. апаратури і устаткування________ б/. реактиви _______Особисто

В співавторстві

5. Одержано патентів (деклараційних патентів)6. Одержано свідоцтв на рац.пропозиції7. Опубліковано метод. рекомендацій8. Опубліковано інформ. листків9. Впроваджено способів діагностики (акти впровадження)10. Впроваджено способів профілактики (акти впровадження)11. Впроваджено способів лікування (акти впровадження)12. Зареєстровано нововведень в Реєстрі МОЗ13. Направлено наукових праць до друку:14. Опубліковано наукових праць:15. Індекс-Гірша цитування за базою Scopus

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url перевірка індивідуальної цитованості
16. Виступили на наукових форумах (де, яких конкретно), місто назва форума____________________________________________________________

17. Короткий реферат виконаного фрагменту наукової теми.


Підпис виконавця________ Підпис керівника теми___________


^ 12.Основні показники наукової діяльності кафедри (подається тільки в електронному варіанті у вигляді таблиці формату Еxel, яка додається окремим файлом). (файл – «Основні показники наукової діяльності кафедри»).


^ 13. Заявка на участь співробітників кафедр в роботі підсумкової (наукової конференції професорсько-викладацького складу у 2013 році за формою (див. Наказ 77-Адм. від 09.03.2011 р.)


^ 14. Заявку на проведення в 2013 році Міжнародних, Всеукраїнських конференцій.


15. Заявку на кількість тварин, необхідних на рік для наукового та навчального процесів на кафедрі за формою:


Таблиця 16

Назва тварин

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Примітка: чисельник – для наукової роботи, знаменник для навчального процесу.


^ 16. Звіт про творче співробітництво (згідно укладених раніше договорів) з іншими установами та копії нових договорів, укладених в 2012 р.


17. Пропозиції щодо покращання наукової роботи в університеті.


Додатки:

 1. Рецензії на звіт від 3-х рецензентів (по 1 прим.).

 2. Звіт про патентно-інформаційне дослідження на перехідних етапах та при завершенні (див. Підрозділи Університету. Сектор інноваційного розвитку).

 3. Облікова картка (3 прим.) на завершену в 2012 р. НДР. (див. Підрозділи Університету. Сектор інноваційного розвитку).

 4. Витяг з протоколу засідання кафедри з обговорення звіту НДР і планування на наступний рік (для перехідних).

 5. Для закінчених НДР – список надрукованих праць за темою за весь термін її виконання.

 6. Довідка про метрологічне забезпечення. (файл – «Перелік засобів вимірювання» ).

 7. Наукові праці.

Схожі:

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
України ”. Вивчено закономірності впливу антропогенного навантаження на регіональні природоохоронні рівнинні екосистеми Львівської...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт про роботу посада, піб співробітника кафедри у місяці 2012-2013 н р. Затверджено на засіданні кафедри епем 201 року, протокол № кривий Ріг 201
Таблиця 5 – Нові форми і методи організації навчального процесу та контролю якості знань
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Побережської Ірини Володимирівни Відомості про вченого: Рік народження рік закінчення внз
Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068). Проведені...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012 iconЗвіт з наукової діяльності кафедри за 2012-2013 навчальний рік За 2012-2013 рік викладачами кафедри підготовано 58 тез зі студентами: Молода академія-2013 36 тез
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Металургія ХХІ століття очима молодих» секція Екологія та охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи