Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності icon

Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
Скачати 247.1 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
Дата31.05.2013
Розмір247.1 Kb.
ТипРобоча програма

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Кафедра культурології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Одеського національного університету

ім. І.І. Мечникова


___________________________


“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»


напряму підготовки0203– «Гуманітарні науки»


для спеціальності 6.020303 – «Філологія»


факультету «Романо-германської філології»


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2012 – 2015 рр.
Історія української культури.


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203– «Гуманітарні науки», спеціальністю 6.020303 – «Філологія».


„______” ___________________, 2012 р.


Розробник:Уварова Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри культурології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри культурології


Протокол № _________ від. “____”____________________2012 р.


Завідувач кафедрою _______________________ Ушакова К.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


“_____”_____________________ 2012 р.


Схвалено методичною комісією філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова


Протокол № ___ від. “____”________________2012 р.


Голова ________________ Петриківська О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)


“_____”_____________________ 2012 р.


Уварова Т.І., 2012 р.

 ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012 р.


 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань


0203 Гуманітарні науки


Нормативна

Напрям підготовки


6.020303 Філологія


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання–немає

Семестр

Загальна кількість годин 72

І-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання–2

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента – 36

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.
Практичні, семінарськіЛабораторніСамостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни:

Виклад курсу “Історія української культури” спрямований на вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу ролі і місця вітчизняної культури в контексті світових та європейських культуротворчих процесів.

Метою навчальної дисципліни є формування уявлень про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви різних етапів української культури та уявлень про Україну як етнос художньо-естетичного ґатунку.


Завдання:

Специфічною особливістю курсу історії української культури є його значний виховний потенціал, що дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості, громадянських якостей української молоді, становлення професійного мислення. А також:

- ввести у науковий та життєвий обіг студентів поняття, терміни, імена та назви, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

- познайомити зі специфікою напрямів і течій в національній культурі;

- навчити впізнавати і розрізняти різні типи культурних форм за сутнісними ознаками;

- сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху України;

- познайомити з об’єктами національної матеріальної і духовної культури;

- показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов’янської культури.


^ Студенти, що прослухали означений курс, мають знати:

- концептуальні засади історії та теорії української культури;

- історію культури України, її місце в сучасному світі та Європі;

- головні напрями розвитку духовної культури України;

- основні ознаки різних діб української культури;

-загальнокультурний та мистецький матеріал, пов’язаний з українською культурою;

- основні теоретичні поняття і положення, пов’язані з аналізом об’єктів культури;

- проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасному цивілізаційному процесі.

вміти:

- розрізняти різноманітні культурологічні типи за сутнісними ознаками;

- наводити приклади об’єктів матеріальної і духовної культури;

- аналізувати об’єкти матеріальної та духовної культури у відповідності до ознак, що характеризують певний тип художнього мислення.


 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Історія становлення, розвитку і надбань української культури.


Змістовий модуль І.

Тема 1.Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Феномен та витоки української культури.

Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Культурологія як наука. Поняття, сутність та форми культури. Феномен національної культури. Інформаційно-семіотичне та ментальне поле культури. Артефакти. Етнокультурні проблеми походження українського народу. Релігія, міфологія і культи.


^ Тема 2.Прадавня культура на території сучасної України. Культура праслов’ян.

Матеріальна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт). Трипільська культура. Духовна культура стародавнього населення України (протонеоліт — епоха бронзи). Культура епохи раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати). Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов’ян. Античні колонії. Культура слов'янського населення України.


^ Тема 3. Культура Київської Русі.

Проблема становлення державності у східних слов'ян. Культура Київської Русі крізь призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід). Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Формування соціальної структури та політичної влади. Церква як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі. Характеристика мистецтва Київської Русі: сакральна культура (література, архітектура, живопис, музика); позасакральна культура (книжна культура, світські жанри, розвиток традиційної культури, власна давньоруська книжність).


Змістовий модуль 2.

Тема 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Україна в протистоянні Заходу і Сходу. Католицький Захід і культура Ренесансу. Реформація і Контрреформація. Імперія Османів. Татари. Інкорпорація українських земель до складу Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення селян). Соціальна структура населення України XIV - XVII ст. (шляхта, селяни, міщани, духовенство). Поява козацтва та його значення для розвитку української культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію, рух братств, Берестейська унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою, підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). Становлення української культури XIV - середина XVII ст. як синтез здобутків візантійської та західноєвропейської культур.


Тема 5. Культура України кінця XVII - кінця XVIII ст.

Епоха просвітництва - культурно-політичний контекст української історії. Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата автономії України в умовах політики централізації Російської імперії. Передумови та причини розвитку бароко в Україні. Формування ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського бароко (архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній геній Старої України.


^ Модульна контрольна робота.


Модуль ІІ. Українська культура нового часу.


Змістовий модуль 3.

Тема 6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.).

Причини, передумови та періодизація українського національного відродження. Вплив ідей романтизму на українську культуру. Новий «культурний ландшафт» України. Слобожанщина - центр національного відродження України. Традиціоналізм і романтизм. «Історія Русів». «Енеїда» Котляревського. Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця». Процес націоналізації української греко-католицької церкви. Кирило-Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко - ідеолог модерної України.


^ Тема 7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.

Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на соціально-економічний та політичний розвиток України. Промисловий переворот,урбанізація та початок руйнування традиційного села. Зародження націоналізму. Громадський рух. Галичина - український П'ємонт. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва (література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX - початку XX ст.


Тема 8. Культура України в період комуністичної диктатури (кінець 1910-х – кінець 1980-х).

Криза європейської цивілізації. Війна і загроза цінностям Заходу. Утвердження комуністичного тоталітаризму. Ленін і «диктатура пролетаріату». «Ленінський кооперативний план». Тоталітарний поворот. Україна в епіцентрі трагедій. Українська інтелігенція в Громадянській війні. Непівський реформізм і «українізація». Терор і кінець «українізації». Культурне піднесення 20-х років. Формування ідеї соборної України. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української національної школи. Національно-культурна політика Гетьманату. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д..Багалій, А..Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В..Вернадський, М..Туган-Барановський. Видавнича справа. Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви.. «Масовізм» і Хвильовий. Український авангард. Винниченко. Культурні орієнтації українського націоналізму. Культура України в період сталінського тоталітаризму. Україна в Другій світовій війні: культурно-політичні перспективи. Культура України в повоєнній тоталітарній імперії. «Соціалістичний реалізм». Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру.


Змістовний модуль 4.


Тема 9. Культура в часи перебудови та становлення незалежності України.

Вплив Горбачовської перебудови на українську культуру. Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси. Культурна ситуація постмодерної доби. Масова культура - феномен постіндустріального суспільства. Мистецтво постмодернізму. Проблема типології української національної культури.


^ Тема 10. Стан та актуальні проблеми сучасної української культури.

Тенденції розвитку сучасноїукраїнської культури: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Нова парадигма художнього мистецтва. Основні риси сучасного мистецтва. Термінологія сучасного мистецтва. Проблеми сучасної культурології в галузі: науки, освіти, мистецтва. 1. ^ Структура навчальноїдисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Модуль І Історія становлення, розвитку і надбань української культури.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Феномен та витоки української культури.

4

2


2Тема 2. Прадавня культура на території сучасної України. Культура праслов’ян.

8

4


4Тема 3. Культура Київської Русі.

8

4


4Змістовий модуль 2.

Тема 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

8

4


4Тема 5. Культура України кінця XVII - кінця XVIII ст.

8

4


4Модульна контрольна робота.

Разом за модулем І

36

18


18
^ Модуль ІІ. Українська культура нового часу.

Змістовий модуль 3.

Тема 6.Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.).

8

4


4Тема 7.Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.

8

4


4Тема 8. Культура України в період комуністичної диктатури (кінець 1910-х – кінець 1980-х).

8

4


4Змістовий модуль 4.

Тема 9.Культура в часи перебудови та становлення незалежності України.

8

4


4Тема 10.Стан та актуальні проблеми сучасної української культури.

4

2


2Разом за модулем ІІ

36

18


18^ Усього годин

72

36


36

5. Теми семінарських занять(семінарські заняття не передбачені навчальним планом).


^ 6. Теми практичних занять(практичні заняття не передбачені навчальним планом).


7. Теми лабораторних занять(лабораторні заняття не передбачені навчальним планом).


8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Феномен та витоки української культури.

2

2

Прадавня культура на території сучасної України. Культура праслов’ян.

4

3

Культура Київської Русі.

4

4

Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4

5

Культура України кінця XVII - кінця XVIII ст.

4

6

Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.

4

7

Культура України в період комуністичної диктатури (кінець 1910-х – кінець 1980-х).

4

8

Культура України в період комуністичної диктатури (кінець 1910-х – кінець 1980-х).

4

9

Культура в часи перебудови та становлення незалежності України.

4

10

Стан та актуальні проблеми сучасної української культури.

29. Індивідуальне навчально - дослідне завдання.

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене навчальним планом.


^ 10. Методи навчання

Лекція, дискусія, евристична бесіда, виконання самостійних завдань, виконання творчої роботи.


11. Методи контролю

Оцінка самостійних творчих письмових робіт, оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, модульні контрольні роботи, оцінка усних відповідей.


^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота^ Сума

(загальна середньоарифметична)

Модуль І

Модуль ІІ


Модульна контрольна робота №1

(Теми 1-5)


Модульна контрольна робота №2

(Теми 6-10)

25 тестових завдань (по 5 з кожної теми)

5 завдань, по одному з кожної теми (відкриті питання)

25 тестових завдань (по 5 з кожної теми)

5 завдань, по одному з кожної теми (відкриті питання)


100

По 2 б.

По 10 б.

По 2 б.

По 10 б.

100 балів

100 балів^ Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни^ 13. Методичне забезпечення


1. Опорні конспекти лекцій.

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

3. Нормативні документи.

4. Методичні розробки.

5. Ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


^ 14. Рекомендована література


Базова


 1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представленияхвосточныхславян. – Ленинград, 1983.

 2. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 1999.

 3. Верига В. Нариси з історії України. – Львів, 1996.

 4. Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005.

 5. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.

 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996.

 7. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ віці. – К., 1912.

 8. Грушевський М.С. Хтотакіукраїнці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 9. Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

 10. Данилюк А.Г. Українська хата. – К., 1991.

 11. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. – Львів., Краків, Париж: ”Просвіта”, 1993.

 12. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. – 2001.

 13. Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період. – К., 1993.

 14. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1991.

 15. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ – ХVІІІ ст. – К., 1996.

 16. Історія світової та української культури. Підручник. /В.А.Гречко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко – К., 2002.

 17. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.

 18. Історія української культури / За ред.. І. Крип’якевича. К., 1994.

 19. Історія української культури у 5 т. / Александрович В.С., Балушок В.Г. - К., 2003.

 20. Історія української радянської музики: Навч. посіб. – К., 1990.

 21. Історія української та зарубіжної культури. Навч. пос. за ред. С.М. Клапчука та В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.

 22. Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.

 23. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. пос. у 3 ч. – Львів 2004.

 24. Культура і побут населення України: Навч. Посібник./ В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.., 1993.

 25. Культурна політика України. – К., 1995.

 26. Культурология. Под ред. Г.Драча. – Ростов-на-Дону.,1999.

 27. Культурология. Учебноепособие для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. - З-е изд. – М., 2000.

 28. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт., - Спб.,1998.

 29. Культурологія. За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.

 30. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. пос. за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 31. Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.

 32. Лисяк-Рудницький І. Історичніесе. – У 2-х томах. – К., 1994.

 33. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. – К., 1989.

 34. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. К., 1995.

 35. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.

 36. Міфи України. – К.: Довіра, 2006.

 37. Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.

 38. Низовський А.Ю. Сто великих чудес України. – К., 2008.

 39. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.

 40. Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.

 41. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

 42. Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.

 43. Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети “Урядовий кур’єр”. – 1999. – 6 травня.

 44. Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К., 2001.

 45. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси. – К., 1991.

 46. Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 47. 100 найвідоміших українців / За ред.Ю.Павленка. – К., 2005.

 48. Стражный А. Украинскийменталитет. – К.: Подолина, 2008.

 49. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.

 50. Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.

 51. Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін. – К., 2000.

 52. Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

 53. Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.

 54. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

 55. Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.

 56. Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.

 57. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.

 58. Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. – Харків, 1999.

 59. Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. Историяхудожественнойкультуры. В 5 ч. Учебник для вузов. – X.,1988.

 60. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. – К., 1991. – Вип. 25.Допоміжна


1. Аполлон. Изобразительное и декоративноеискусство. (Терминологическийсловарь) - М., 1997.

2. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. — Авт.—укл. В.В. Оліференко, С.М. Оліференко, Т.В. Оліференко, Л.В. Оліференко. - Д., 1999.

3. Искусство: Живопись, скульптура, графика: В 3-х ч. /Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. - М., 1987.

4. Кононенко Б.И. Большойтолковыйсловарь по культурологии. -М.: Вече ACT, 2003.

5. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003.


15. Інформаційні ресурси


1.Нормативна база.

2.ДжерелаІнтернет:


Культура України // http://elib.nplu.org/

Нарис історії культури України // http://izbornyk.org.ua/popovych/narys.htm

Історія України // www.izbornyk.org.ua

Братко-Кутикинський О. Мова і ментальність // http://www.ukrcenter.com

Словник: Історія української //http://pidruchniki

Сучасний стан розвитку культури// https://www.google.com.ua


3.Матеріали на сайті факультету.

4.Література.

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. С лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочно форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 020107...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства м. С. Лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030601...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 050702...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю. А. Бєліков Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030504...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи