Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р icon

Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Скачати 204.48 Kb.
НазваФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Дата04.08.2012
Розмір204.48 Kb.
ТипДокументи

Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Проректор з навчальної ро­боті


_____________________


проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.


____”_______________200 _ р.Кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання


^

РОБОЧА ПРОГРАМА
курсу «ФІЛОСОФІЯ І ЛІТЕРАТУРА»

Для спеціальності – "Філософ"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


С т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я
денна

заочна
^

Курс та семестр вивчення


4курс

I

5курс

I

Характеристика навчального курсу

обов'язковий

обов'язковий

Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліни

28

14

З них:

Лекційні

28

14
Семінари

-

-
Практичні (лабораторні)

-

-
Самостійна робота студента

-

-

Тижневих годин

-

-

Кількість модулів

1

1

Кількість змістовних модулів

1

1

Форми міжсесійного контролю (планові контрольні роботи)

-

-

Форма підсумкового контролю (залік)

залік

залікАвторська розробка


“___” ___________ 2011 р. викладач ___________ Соболевська О. К.

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії і основ загально гуманітарного знання


"__" ________ 2011 р. завідувач ___________ в. о. С. Г. Секундант

(підпис) 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛИНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі. Пропонований спецкурс, призначений для студентів-бакалаврів, що навчаються на філософському факультеті й самим тісним образом зв'язаний як з філософськими дисциплінами, так і з іншими гуманітарними дисциплінами. Читання даного спецкурсу в якійсь мірі  заповнює не передбачений програмою для студентів-філософів курс з історії зарубіжної або світової  літератури та допомагає студентам краще орієнтуватися в цілісному контексті культу-ри, і зокрема в контексті гуманітарних дисциплін.

  2. Мета курсу - показати найтісніший взаємозв'язок літератури і філософії, 

філологічних та філософських дисциплін, а також -  виявити точки їх розбіжностей.

Завдання: показати специфіку літератури і філософії як форм освоєння дійсності; виявити схожість категоріально-понятійних апаратів філософії та літературознавства; представити літературний жанр як форму бачення й мислення світу; окреслити коло проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; показати специфіку переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі; на конкретних прикладах показати найтісніший  взаємозв'язок  мови  і думки.


Студент повинен знати: специфіку літератури і філософії як форм освоєння дійсності; категоріально-понятійний апарат філософії та літературознавства; коло проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; сутнісні риси переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі;  про найтісніший взаємозв'язок  мови  і думки.


Студент повинен уміти: пояснити схожість та розбіжність літератури і філософії як форм освоєння дійсності; застосовувати категоріально-понятійний  апарат філософії та літературознавства; обґрунтувати літературний жанр як форму бачення й осмислення світу; окреслити коло гуманітарних проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; визначити сутнісні риси переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі;  обґрунтувати найтісніший взаємозв'язок  мови  і думки; пояснити, що літературний твір не є плодом уяви автора й читач може розглядатися в якості "другого автора".


^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годинтеми

Назви модулів і тем

Лекції

Семінари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. Філософія і література1
^

Философия и литература: точки пересечений и расхождений


6
2

Категориально-понятийный аппарат философии и литературоведения


8
3
^

От мифа к логосу


8
4

Пространство языка и пространство мысли


6
Усього годин

28


2.2. Програма курсу.


ЗМІСТОВИЙ модуль I. Філософія і література
^

Тема1. Философия и литература: точки пересечений и расхождений


Философия и литература в осмыслении своей сущности. Литература как образно-художественная форма освоения действительности. Проблемное поле и круг вопросов философии и литературы. Рефлексивность. Освобождение от контекстов и установление контекстов. «Большое время» и «малое время». Философия и поэзия: разумение и мифотворчество. Судьба поэта и судьба философа. Жизнетворчество как мировоззренческая позиция и способ бытия. Философия как литература и литература как философия.
^

Тема 2.Категориально-понятийный

аппарат философии

и литературоведения


Текст как исходное понятие гуманитарных дисциплин. Проблема границы. Миф как форма мировоззрения и категория поэтики. Символ: происхождение и история формирования категории. Символический знак и художественный символ. Роль символа в философии. Символ охоты у Платона. Образ и символ. Жанр как форма миропонимания. Жанры в искусстве и философии. Роль притчи в философии и литературе. Притча о пещере и её трансформации в художественных произведениях. Понятие «остранения» и пути его реализации в философии и искусстве. Остранение и знающее незнание. «Автор» и «герой» в действительности и в литературе. «Я-для-себя», «я-для-другого», «другие-для-меня». Эстетическое завершение и оправдание героя.

^

Тема 3. От мифа к логосуМиф об Орфее: поэзия и философия как умирание и упражнение в смерти. «Смерть автора»: античность и современность. Специфика античной трагедии. Антиномия видимого и невидимого. Антиномия слепоты и зрячести. Автор и актер как поступающие субъекты. Хор как медиатор между стихией и человеком. Литературно-художественные особенности диалогов Платона. Сократ как герой диалогов Платона. Симпосион. Пир во время Чумы в мировой литературе: От мотива к художественному символу. Платон и поэзия. Рождение рифмы из духа греческой диалектики.
^

Тема 4. Пространство языка и пространство мыслиПлатон – Соловьёв – русский символизм: Система символов. Понятие «всеединства», его истоки и связи. Джон Донн как поэт и мыслитель. Иосиф Бродский «Большая элегия Джону Донну». Кант и Достоевский: Антиномии чистого разума в философии и литературе. П. Флоренский о космологических антиномиях Канта. Достоевский – Иванов – Бахтин: «Ты еси» как принцип мировоззрения и поэтики. Понятие «полифонического» романа. Философская проблематика творчества Л. Толстого. Р.-М. Рильке как поэт и мыслитель. М. Волошин как истолкователь судьбы и миссии человека (поэма «Путями Каина»). Хайдеггер и Цветаева: язык как способ помысливания мысли. М. Мамардашвили о Прусте. 1. ^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:
 1. Основна:
 1. Аверинцев С. С. Неоплатонизм перед лицом платоновой критики мифопоэтического мышления // Аверинцев С. С. Образ античности /Сергей Сергеевич Аверинцев. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – С. 150–164.

 2. Аверинцев С. С. Поэты / Сергей Сергеевич Аверинцев. – М.: Языки русской культуры, 1996.

 3. Аверинцев С. С. Рождение рифмы из духа греческой «диалектики» // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / Сергей Сергеевич Аверинцев. – М.: Coda, 1997. – С. 233–249.

 4. Аверинцев С. С. София-Логос: Словарь / Аверинцев Сергей Сергеевич. – К.: Дух і Літера, 2001.

 5. Асмус В. Ф. Эстетика русского символизма // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики: сб. ст. / Валентин Фердинандович Асмус. – М.: Искусство, 1968. – С. 531–609.

 6. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт; [пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М.: Прогресс, 1989.

 7. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов / Михаил Михайлович Бахтин; [коммент. С. С. Аверинцев, Л. А. Гоготишвили, В. В. Ляпунов и др.]. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. – 957с.

 8. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 2: «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927 / Михаил Михайлович Бахтин; [коммент. С. Г. Бочаров, Л. С. Мелихова, В. Л. Махлин, Б. Пул]. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2000. – 799 с.

 9. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 5: Работы 1940-х – начала 1960-х годов / Михаил Михайлович Бахтин; [коммент. С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, Н. А. Паньков, И. Л. Попова]. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 1996. – 731 с.

 10. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 6: «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х – 1970-х гг. / Михаил Михайлович Бахтин; [коммент. С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, И. Л. Попова]. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. – 799 с.

 11. Белый А. Символизм как миропонимание /Андрей Белый; [сост., вступ. ст. и примеч. Л. А. Сугай]. – М.: Республика, 1994. – 528 с. – (Мысли­тели XX в.).

 12. Бердяев Н. А. Смысл творчества /Николай Александрович Бердяев.– М.: АСТ; АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 414 с.

 13. Бердяев Н. А. Спасение и творчество (Два понимания христианства) / Николай Александрович Бердяев // Путь: Орган русской религиозной мысли. – Книга 1 (I – VI). – М.: Информ-Прогресс, 1992. – С. 161–175. – (Репринтное издание: Путь. – 1926. – № 2. – С. 19–33).

 14. Бланшо М. Пространство литературы / Морис Бланшо; [пер. с фр.]. – М.: Логос, 2002. – 288 с.

 15. Бонецкая Н. К. «Образ автора» как эстетическая категория // Контекст, 1985: Литературно-теоретические исследования / Наталья Константиновна Бонецкая. – М.: Наука, 1986. – С. 241–269.

 16. Бубер М. Диалог // Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер; [пер. с нем.]. – М.: Республика, 1995. – С. 94–124.

 17. Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер; [пер. с нем.]. – М.: Республика, 1995. – С. 16–91.

 18. Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения / Сергей Николаевич Булгаков; [подгот. текста и коммент. В. В. Сапова]. – М.: Республика, 1994. – 415 с.

 19. Булгаков С. Н. Тихие думы / Сергей Николаевич Булгаков; [сост., подгот. текста и коммент. В. В. Сапова; послесл. К. М. Долгова]. – М.: Республика, 1996. – 509 с.

 20. Бычков В. В. Русская теургическая эстетика / Виктор Васильевич Бычков. – М.: Ладомир, 2009. – 746 с.

 21. Бычков В. В. Художественный апокалипсис культуры. Строматы ХХ века: В 2 т. / Виктор Васильевич Бычков. – М.: Культурная революция, 2008. – 1648 с.

 22. Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышление о судьбе литературы и художественного творчества / Владимир Васильевич Вейдле; [сост. и послесл. И. А. Доронченкова]. – СПб.: Аксиома, 1996. – 333 с.

 23. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Ганс Георг Гадамер; [пер. с нем.] – М.: Искусство, 1991. – 367 с.

 24. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Ганс Георг Гадамер; [пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонов]. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

 25. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / Пиама Павловна Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 472 с.

 26. Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант: Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума» / Яков Эммануилович Голосовкер. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 102 с.

 27. Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения общества и истории // Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 1 / Вильгельм Дильтей; [пер. с нем. В. С. Малахова; под общ. ред. А. В. Михайлова и Н. С. Плотникова]. – М.: ДИК, 2000. – С.271–730.

 28. Зиммель Г. Избранное: В 2 т. – Т. 2: Созерцание жизни / Георг Зиммель; [пер. с нем.]. – М.: Юрист, 1996. – 607 с.

 29. Иванов В. И. Родное и вселенское / Вячеслав Иванович Иванов; [сост., вступ. ст. и примеч. В. М. Толмачева]. – М.: Республика, 1994.

 30. Иванов В. И. Собрание сочинений: В 4т. / Вячеслав Иванович Иванов. – Брюссель, 1974. – Режим доступа к изданию: http://www.rvb.ru/ivanov/

 31. Ингарден Р. Исследования по эстетике / Роман Ингарден; [пер. с польск. А. Ермилова, Б. Федорова]. – М.: Изд-во иностр. лит.,1962. – 570 с.

 32. Исупов К. Г. Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. - Санкт-Петербург, 2010.

 33. Камю А. Творчество и свобода: статьи, эссе, записные книжки / Альбер Камю; [пер. с фр.]. – М.: Радуга, 1990. – 605 с.

 34. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант; [пер. с нем. Н. Лосского]. – Минск: Литература, 1998. – 960 с.

 35. Кузанский Н. Об ученом незнании // Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. – Т.1 / Николай Кузанский; [пер. В. В. Бибихина]. – М.: Мысль, 1979. – 488с. – С.47–184.

 36. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание / Валерий Григорьевич Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 192 с.

 37. Левинас Э. Путь к Другому / Эммануэль Левинас; [пер. с фр. Е. Бахтиной]. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. – 240 с.

 38. Лихачев Д. С. Литература – реальность – литература / Дмитрий Сергеевич Лихачев. – Л.: Сов. писатель, 1984. – 271с.

 39. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Дмитрий Сергеевич Лихачев. – СПб.: Русско-Балтийский информ. центр БЛИЦ, 1999.

 40. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений / Алексей Федорович Лосев. – М.: Правда, 1990. – С. 393–646.

 41. Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 8 т. – Т. 3: Высокая классика / Алексей Федорович Лосев. – М.: Искусство, 1974. – 598 с.

 42. Лотман Ю. М. Об искусстве / Юрий Михайлович Лотман. – СПб.: Искусство – СПБ, 1998.

 43. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. М. Пруст «В поисках утраченного времени» / Мераб Константинович Мамардашвили. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 1997. – 571 с.

 44. Михайлов А. В. Языки культуры: риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки: Учебное пособие по культурологии / Александр Викторович Михайлов. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 909 с.

 45. Платон. Диалоги (любое издание).

 46. Плутарх. Об «Е» в Дельфах [Электронный ресурс] / Плутарх; [пер. с древнегреч., примеч. Н. Б. Клячко]. – Режим доступа к публикации: www.geocities.com/plt_2000plt_us/plutarh/pltrh-1.htm

 47. Подорога В. А. Философия и литература. – Режим доступа к публикации: http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=1324

 48. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Поль Рикёр; [пер. с фр. И. С. Вдовина]. – М.: Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995. – 624с.

 49. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / Жан Поль Сартр; [пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко]. – М.: Республика, 2000. – 639 с.

 50. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии: (критика и анализ) / Карен Араевич Свасьян. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1980. – 226 с.

 51. Соловьёв В. С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика / Владимир Сергеевич Соловьёв. – М.: Книга, 1990.

 52. Соловьёв В. С. Сочинения: В 2 т. – 2 изд. – Т.1 / Владимир Сергеевич Соловьёв; [сост., общ. ред., вступ. ст. А. Ф. Лосева, А. В. Гулыги]. – М.: Мысль, 1990. – 894 с.

 53. Соловьёв В. С. Сочинения: В 2 т. – 2 изд. – Т.2 / Владимир Сергеевич Соловьёв; [сост., общ. ред. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева]. – М.: Мысль, 1990. – 824 с.

 54. Флоренский П. А. [Сочинения]: В 2 т. – Т. 1: В 2 ч.: Столп и утверждение истины / Павел Александрович Флоренский; [вступ. ст. С. С. Хоружего]. – М.: Правда, 1990. – 839 с.

 55. Флоренский П. А. [Сочинения]: В 2 т. – Т. 2: У водоразделов мысли / Павел Александрович Флоренский; [сост. игумена Андроника (А. С. Трубачева) и др.; вступ. ст. С. С. Хоружего]. – М.: Правда, 1990. – 447 с.

 56. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Мартин Хайдеггер; [сост., пер. с нем. и коммент. В. В. Бибихина]. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

 57. Хайдеггер М. Гельдердин и сущность поэзии / Мартин Хайдеггер; [пер. и примеч. А. В. Чусова] // Логос. – 1991. – № 1. – С. 37–47.

 58. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина / Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. Г. Ноткина]. – СПб. : Академический проект, 2003. – 320 с.

 59. Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии / Сергей Сергеевич Хоружий. – СПб.: Алетейя, 1994. – 446 с.

 60. Цветаева М. И. Искусство при свете Совести (реконструкция полного текста статьи) / Марина Ивановна Цветаева; [вступ. ст., реконструкция текста, пер. с сербохорват. Ю. Клюкина]. – М.: Дом Марины Цветаевой, 1993. – 47 с.

 61. Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. О теории прозы / Виктор Борисович Шкловский. – М.: Сов. писатель, 1983. – С.9–26.
 1. Додаткова:
 1. Аверинцев С. С., Бочаров С. Г. Примечания // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – С. 384–415.

 2. Аверинцев С. С. Комментарии <К философии поступка> // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов / С. С. Аверинцев, Л. А. Гоготишвили. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. – С. 351–492.

 3. Асмус В. Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве [Электронный ресурс] // Асмус В. Ф. Историко-философские этюды / Валентин Фердинандович Асмус. – М.: Мысль, 1984. – Режим доступа к изданию: http://www.vusnet.ru/biblio/archive/asmus_istoriko/00.aspx

 4. Ахутин А. В. Поворотные времена: статьи и наброски / Анатолий Валерианович Ахутин. – СПб.: Наука, 2005.

 5. Бахтин М. М.: Pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли: Антология: В 2 т. – Т.1 / [сост., вступ. ст. и коммент. К. Г. Исупов]. – СПб.: РХГИ, 2001. – 552 с. – (Русский путь).

 6. Бахтин М. М.: Pro et contra. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры: Антология: В 2 т. – Т. 2 / [cост. и коммент. К. Г. Исупов]. – СПб.: РХГИ, 2002. – 712 с. – (Русский путь).

 7. Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века: Антология / [редкол.: А. Б. Шишкин (отв. ред.) и др.]. – СПб.: Изд-во филол. ф-та СПбГУ, 2006. – 384 с.

 8. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости // Беньямин В. Избранные эссе / Вальтер Беньямин; [пер. с нем.]. – М.: Медиум, 1996. С. 66–91.

 9. Бибихин В. В. Слово и событие / Владимир Вениаминович Бибихин. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 280 с.

 10. Бибихин В. В. Узнай себя / Владимир Вениаминович Бибихин. – СПб.: Наука, 1998. – 575 с. – («Слово о сущем»).

 11. Библер В. С. Мышление как творчество (введение в логику мысленного диалога) / Владимир Соломонович Библер. – М.: Наука, 1975. – 400 с.

 12. Бланшо М. Литература и право на смерть [Электронный ресурс] // Бланшо М. От Кафки к Кафке / Морис Бланшо; [пер. с фр.]. – М.: Логос, 1998. – Режим доступа к публикации: http://www.blansho.net.ru/lib/al/book/2570/

 13. Блок А. А. О современном состоянии русского символизма // Блок А. А. Сочинения: В 6 т. – Т. 5: Проза / Александр Александрович Блок. – М.: Правда, 1971. – С. 326–336.

 14. Бонецкая Н. К. О стиле философствования М. Бахтина [Электронный ресурс] / Наталья Константиновна Бонецкая // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – 1996. – № 1. – С. 5–48. – Режим доступа к изданию: http://nevmenandr.net/dkx/?y=1996&n=1

 15. Бочаров С. Г. Бахтин-филолог: Книга о Достоевском [Электронный ресурс] / Сергей Георгиевич Бочаров // Вопросы литературы. – 2006. – № 2. – Режим доступа к публикации: http://magazines.russ.ru/voplit/2006/2/bo3.html

 16. Булгаков С. Н. Жизнь за гробом [Электронный ресурс] / Сергей Николаевич Булгаков. – Режим доступа к публикации: http://arh-gavriil.bsu.edu.ru/biblio/books/bulgak3e/Main.htm

 17. Булгаков С. Н. Жребий Пушкина [Электронный ресурс] / Сергей Николаевич Булгаков. – Режим доступа к публикации: http://pushkin.niv.ru/pushkin/articles/bulgakov/zhrebij-pushkina.htm

 18. Бычков В. В. Эстетические пророчества русского символизма [Электронный ресурс] / Виктор Васильевич Бычков // Полигнозис. – № 1. – М., 1999. – С. 83–104. – Режим доступа к публикации: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Buchkov/Buchkov_EstetSimvol.php

 19. Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышление о судьбе литературы и художественного творчества / Владимир Васильевич Вейдле; [сост. и послесл. И. А. Доронченкова]. – СПб.: Аксиома, 1996. – 333 с.

 20. Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Кризис индустриальной культуры: Избранные сочинения / Борис Петрович Вышеславцев. – М.: Астрель, 2006. – С. 617–830.

 21. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса // Вышеславцев Б. П. Кризис индустриальной культуры: Избранные сочинения / Борис Петрович Вышеславцев. – М.: Астрель, 2006. – С. 21–192.

 22. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века / Пиама Павловна Гайденко. – М. .: Республика, 1997. – 495 с.

 23. Громов Е. С. Искусство и герменевтика в ее эстетических и социологических измерениях / Евгений Сергеевич Громов. – СПб.: Алетейя, 2004. – 335 с.

 24. Гулыга А. В. Творцы русской идеи / Арсений Владимирович Гулыга. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 336 с.

 25. Диалог. Карнавал. Хронотоп: Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина [Электронный ресурс] / [гл. ред. Н. Паньков]. – М., 1995 – 2009. – Вып. № 12 – 36; 41, 42. – Режим доступа к изданию: http://nevmenandr.net/dkx/

 26. Дильтей В. Собрание сочинений: В 6т. – Т. 4: Герменевтика и теория литературы / Вильгельм Дильтей; [пер. с нем. под ред. В. В. Бибихина, Н. С. Плотникова]. – М.: ДИК, 2001. – 531 с.

 27. Зиммель Г. Гёте / Георг Зиммель; [пер. с нем. А. Г. Габричевского]. – М.: Гос. академия худож. наук, 1928. – 264 с.

 28. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа / Илья Петрович Ильин. – М.: Интрада, 1988. – 255 с.

 29. Категории поэтики в смене литературных эпох / С. С. Аверинцев, М. Л. Андреев, М. Л. Гаспаров  и др. // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. – М.: Наследие, 1994.

 30. Колесников А.С. Философия и Литература: современный дискурс. – Режим доступа к публикации: http://www.anthropology.ru/ru/texts/kolesnikov/discourse.html

 31. Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета / Юрий Михайлович Лотман // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа / [сост. А. Д. Кошелев]. – М.: Гнозис, 1994. – С. 417–430.

 32. Мамардашвили М. К. Эстетика мышления /Мераб Константинович Мамардашвили. – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – 416 с.

 33. Махлин В. Л. Я и Другой: истоки философии «диалога» ХХ века / Виталий Львович Махлин. – СПб.: Речь, 1995. – 148 с.

 34. Махлин В. Л. Я и Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в. / Виталий Львович Махлин. – М.: Лабиринт, 1997. – 254 с.

 35. Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства / Ян Мукаржовский; [пер. с чешск.; cост. и коммент. Ю. М. Лотмана, О. М. Малевича]. – М.: Искусство, 1994.

 36. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства [Электронный ресурс] / Хосе Ортега-и-Гассет; [пер. с исп. С. Л. Воробьева]. – Режим доступа к публикации: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ortega/_Degymaniz_01.ph

 37. Свасьян К. А. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика / Карен Араевич Свасьян. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1987. – 200с.

 38. Степун Ф. А. Жизнь и творчество [Электронный ресурс] / Федор Августович Степун //Логос. – М.: Мусагет, 1913. – Кн. 3 – 4. – С. 71–126.

 39. Тарковский А. Запечатленное время // Андрей Тарковский: Архивы. Документы. Воспоминания / Андрей Арсеньевич Тарковский. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – С. 97–348.

 40. Уваров М. С. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры / Михаил Семенович Уваров. – СПб.: Изд-во БГТУ, 1996. – 214 с.

 41. Успенский Б. А. Семиотика искусства / Борис Андреевич Успенский. – М.: Языки русской культуры, 1995. – 360 с.

 42. Флоренский П. А. Идеализм // Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. – Т. 3 (2) / Павел Александрович Флоренский. – М.: Мысль, 2000. – С. 67–144.

 43. Флоренский П. А. Иконостас / Павел Александрович Флоренский; [вступ. ст. игумен Андроник (Трубачев), П. В. Флоренский; сост. игумен Андроник (Трубачев) и др.]. – М.: Искусство, 1994. – 255 с.

 44. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности / Мишель Фуко. – М.: Касталь, 1996. – С. 7–46.

 45. Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции / Сергей Сергеевич Хоружий. – М.: Парад, 2005. – 448 с.

 46. Шестов Л. И. На весах Иова: (Странствования по душам) / Лев Исаакович Шестов. – М.: Эксмо-пресс, 2008. – 560 с.

 47. Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры / Густав Густавович Шпет; [отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина]. – М.: РОССПЭН, 2007. – 712 с.
 1. Питання для повторення курсу.
 1. Как соотносятся философия и литература?

 2. Миф как форма мировоззрения и элемент литературного произведения.

 3. Миф как конституирующий принцип поэтики.

 4. Символ: Основные этапы формирования категории.

 5. Статус «вещи» в философии и литературе. «Вещи для нас» и вещь как феномен (символ).

 6. Символ «охоты» в диалогах Платона.

 7. Категория жанра. Жанр как форма миропонимания.

 8. Жанры в философии и литературе.

 9. «Остранение» и пути его реализации в художественном произведении.

 10. Автор и герой как феномены искусства и действительности.

 11. Литература и философия как умирание и упражнение в смерти.

 12. Антиномия «видимого» и «невидимого» в античной трагедии.

 13. Художественные особенности диалогов Платона.

 14. Симпозион как феномен культуры и литературный жанр.

 15. Образ «пира» и его трансформации в европейской литературе.

 16. Образ «чумы» и его трансформации в европейской литературе.

 17. Поэт и поэзия в ранних и поздних диалогах Платона.

 18. Пространственно-временной континуум философии и литературы.

 19. Философы о сущности литературы.

 20. Писатели о сущности философии.

 21. Философия и поэзия: Мысль и язык.

 22. Кант и Достоевский. Художественный образ антиномий разума.

 23. Ф. Достоевский и М. Бахтин. Полифония как форма мировоззрения и поэтики.

 24. Вяч. Иванов и М. Бахтин: «Ты еси» и «я-для-другого».

 25. Творчество М. Пруста в интерпретации М. Мамардашвили.

 26. Структурализм и философия. Метафора Р. Барта «смерть автора».

 27. Постмодернизм: Философия или литература?

 28. М. Бланшо о пространстве литературы.


7. Методи навчання


Лекції із застосуванням документально-кінематографічного матеріалу;

лекції із застосуванням ілюстративного матеріалу;

розв’язування творчих завдань: тлумачення художніх текстів;

робота в Інтернет.

8. ^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточне тестування;

оцінка за навчальний проект, або ґрунтовну доповідь з тої чи іншої теми;

підсумковий письмовий тест та ін.

9. ^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Нормативні документи (програма курсу, тематика рефератів та ін);

опорні конспекти лекцій;

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

ілюстративні матеріали; методичні розробки.

10. Ресурси


Нормативна база; джерела Інтернет;

адреси електронних бібліотек:

http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/ - біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://lib.ru/ - бібліотека Максима Мошкова.

http://www.cat.onru.ru/onrucat/cat/literat_lv2/russia_lv1/

http://yanko.lib.ru/books/lit/zar-lit-xvii-xviii.htm

http://reader.vspu.ac.ru/ Анотированна хрестоматія

http://www.krotov.info/

http://www.bogoslov.ru/library/index.html

http://psylib.org.ua/index.html

http://www.vehi.net/

http://www.gumer.info/

матеріали на сайті факультету: http://www.philosof.onu.edu.ua/ - Методичні вказівки: “Искусство и феноменология”; “Философско-эстетическая природа художественного творчества”.


11. ДОДАТКИ
Тематика рефератів

1. М. Бахтин о предмете гуманитарных наук.

2. Проблема текста в философии и литературоведении.

^ 3. Литература как форма познания действительности.

4. Жанр как форма мировидения и миропонимания.

5. Понятие «жизнетворчества». Жизнетворчество и соборность.

6. Литература и нравственность.

7. П. Флоренский о возникновении произведения искусства.

8. Литература и искусство в свете феноменологии.

9. Философия и поэзия как способ помысливания мысли.

10. Автор як проблема: "Scriptor" или творец?

10. «Смерть автора»: Метафора и действительность.
11. Читатель как потенциальный контекст и второй автор.


12. Литературное произведение в свете проблем герменевтики.
13. Понятие «не-алиби в бытии».Схожі:

Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20386
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20472
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20471
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20366
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20365
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20469
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Курс «Філософія» частково спирається на нормативний курс «Релігієзнавство», «Етика»
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
...
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Сучасна західна філософія”, “Філософія науки”, „Організація культурних проектів”. Знання, отримані студентами при вивченні даної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи