Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) icon

Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Скачати 186.08 Kb.
НазваПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дата04.08.2012
Розмір186.08 Kb.
ТипДокументи

Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна і заочна форми навчання)

 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні філософії Відродження, спирається передусім курс з філософії Нового часу, а також усі наступні курси з історії філософії.


Мета викладання дисципліни – „Філософія Відродження” сприяти отриманню студентами знань з філософії Відродження і – вмінь самостійного використання цих знань.


^ Задачі вивчення дисципліни - вивчити основні напрями і представників філософії Відродження.


Студент повинен знати:

- основні вчення філософів Відродження,

- суспільно-історичні умови їх виникнення і розвитку,

- їх роль і місце в розвитку філософської думки,

- основні джерела : тексти філософів цього періоду.


^ Студент повинен вміти:

- аналізувати вчення філософів Відродження,

- зіставляти їх одне з одним,

- давати їм оцінку,

- робити кваліфіковані висновки. 1. ^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Всього годинтеми

Назви модулів і тем

Лекції

Семі-нари

дфн

зфн
ЗМІСТОВИЙ модуль I.

4

---

4

1

Ранній італійський гуманізм

2

2

2

2

Ренесансний неоплатонізм 15-го ст.:


2

2

2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.

3

---

3

3

Перипатетизм Відродження


2

2

2

4

Філософсько-політичні погляди Н.Макіавеллі

1

1

1
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.

7

---

7

5

Християнський гуманізм заальпійського Відродження


2

2

2

6

Скептицизм М.Монтеня

1

1

1

7

Натурфілософія Відродження


4

2

4

Усього годин

14

12

14


^ Тема 1. Ранній італійський гуманізм

Погляди Данте Аліґ’єрі на побудову світу та призначення людини.

Італійські гуманісти 14 і 15 ст. Ф. Петрарка, К Салютаті, Л. Бруні, П. Браччоліні Дж. Манетті та ін. Гуманізм проти схоластики. Гуманізм як філософія. Антропоцентризм. Антична спадщина. Проблема людської гідності.

Ренесансний епікуреїзм: К. Раймонді і Л. Валли. Вчення про насолоду як істинне, справжнє добро.


^ Тема 2. Ренесансний неоплатонізм 15-го ст.

Життя і творчість М. Кузанського.

"Docta ignorantіa". Пантеїстична онтологія та космологія. Співвідношення Бога, природи та мистецтва. Людський мікрокосм - найдосконаліше уподоблення Бога і природи. Співвідношення пізнавальних властивостей людини. Діалектичні ідеї: "максимум - мінімум" "буття - можливість". Інтуїція та нескінченність пізнання.

Г.Г.Пліфон і заснування академії у Флоренції: Життя і твори М. Фічіно. Ренесансна переробка неоплатонізму у творах Фічіно. Вчення про ієрархію та єдине. Життя і творчість Дж. Піко делла Мірандола. Гімн людині. Пантеїстичні тенденції філософського синтезу Піко. Вчення про свободу людини.


^ Тема 3. Перипатетизм Відродження

Аверроїзм та александризм в Падуанському університеті.

Гуманістичний перипатетизм П.Помпонацці, його детермінізм. Астрологія. "Трактат про безсмертя душі". Моральність смертної людини. Бог як природна необхідність.

Я. Дзабарелла - учень Помпонацці – про методи пізнання.

Ренесансний арістотелізм після Помпонацці. Пантеїзм А. Чезальпіно. Атеїстичні погляди Дж.-Ч. Ваніні.

Критика Арістотеля Петром Рамусом (П’єром де ля Раме).


^ Тема 4. Філософсько-політичні погляди Н.Макіавеллі

Життя і твори Н. Макіавеллі.

Філософія історії. Фортуна і "virtu".

Релігія, політика, мораль та їх співвідношення. Державний інтерес.


^ Тема 5. Християнський гуманізм заальпійського Відродження

Відстоювання поняття свободи волі Еразмом. „Філософія Христа”. „Еразміанці”.

Гуманістичний ідеал справедливого суспільства в "Утопії" Т. Мора. Антиіндивідуалізм та соціальний критицизм Мора. Мораль і релігія в " Утопії."

Події Реформації і Контрреформації. Селянська війна у Німеччині. Тридентський собор.

Релігійний ірраціоналізм і фаталізм М Лютера і Ж. Кальвіна. Різні течії протестантизму. Соціальний пантеїзм і релігійний комунізм Т. Мюнцера.


^ Тема 6. Скептицизм М.Монтеня

Життя і творчість М. Монтеня. Його скептицизм і критицизм. Віра і сумнів. Процесуальність знання, його відносність. Критика як теології, так і антропоцентризму. Натуралістичні погляди Монтеня. Історичне значення „Проб” („Досліджень").


^ Тема 7. Т. Натурфілософія Відродження

Передумови переходу до натурфілософії. М. Копернік, Т.Б.А. фон Гогенгейм (Парацельс), П.-А. Мандзоллі.

"Власні начатки природи" у філософії Б. Телезіо.

Матерія, простір, час у Ф. Патриці. Неоплатонізм Патриці: вчення про Єдине, нескінченність світу. Панпсихізм.

Пантеїзм та органіцизм філософії Дж. Бруно. Вчення про Єдине. Матерія і форма. Атомізм і монадологія. "Світова душа". Простір і час. Нескінчений Всесвіт і Бог. Теорія пізнання Ноланця. Етика героїчного ентузіазму

Життя і твори Т. Кампанелли. Органістична філософія і метафізика. Оновлення наук. Вчення "двох книг". Сенсуалістичні засади філософування. Проблема істинного знання і діяльності. Соціальна філософія, її ідеал справедливого суспільства. Головні риси держави Сонця.


 1. ^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

 1. Основна:

Антология мировой философии В. 4 - х. т. Т. 2.-М., 1970.

Бруно Дж. Диалоги. - М. 1949.

Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли - М., 1989.

Данте Алигьери. Малые произведения. - М., 1968.

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения.- Саратов, 1984, ч.1.

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения.- Саратов, 1988, ч.2..

Кампанелла Т. Город Солнца.- М., 1954.

Коперник Н. О вращении небесных сфер. - М., 1964.

Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982.

Макиавелли Н. Соч. М. -Л.., 1934,т.1.

Мандзолли П.-А. Зодиак жизни //Филос. науки. 1977. № 3.

Монтень М. Опыты в 3-х кн. - М., 1979 - 1980.

Мор Т. Утопия. //Утопический роман 16 - 18 вв. - М., 1971.

Николай Кузанский. Соч. В.2 - х.т. М., 1971- 1972.

Петрарка Ф. Сонеты. Избранные канцоны, секстины, баллады, мадригалы, автобиографическая проза.- М.,1984.

Помпонацци П. Трактат о бессмертии души. О причинах естественных явлений…- М.,1990.

Эразм Роттердамский. Философские произведения.- М.,1986.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 век).- М., 1985.

Эстетика Ренессанса.- М.,1981., т. 1-2.

Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения.- М., 1962.

Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII вв. - М., 1984.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.

 1. Додаткова:

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления.- М., 1978.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М.,1965.

Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения 14- 15 вв.-М., 1977.

Горфункель А.Х. Философия великой эпохи// Вопросы философии, 1963 № 6.

Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. - М., 1978.

Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

Ревякина Н.В. Итальянское Возрождение. Гуманизм второй половины 14 - первой половины 15 в., Новосибирск, 1975.

Ревякина Н.В. Проблема человека в итальянском гуманизме… - М., 1977.

Рутенбург В.И. Титаны возрождения.- Л., 1976.

Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М, 1978.

Чанышев А.Н. Протестантизм.- М.,1969.


^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Ранній італійський гуманізм

Год.

 1. Творчість Данте Аліґ’єрі як передумова гуманістичної традиції.

 2. Ф.Петрарка – засновник гуманістичного руху. Його життя й творчість.

 3. „Громадянський гуманізм” в особі його головних представників: К.Салютаті, Л.Бруні та ін.

 4. Дж. Манетті та його праця „Про гідність і перевагу людини”.

 5. Епікуреїзм Відродження: К.Раймонді, Л.Валла. Робота Валли „Про правдиве й помилкове благо”.

  Колоквіум, присвячений роботі Петрарки „Моя таємниця”

2

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.4. – М., 1970.

 2. Данте Алигьери. Божественная комедия.- М.,1982.

 3. Данте Алигьери. Малые произведения.- М.,1968.

 4. Петрарка Ф. Избранное.- М., 1974.

 5. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли - М., 1989.

 6. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения.- Саратов, 1984, ч.1.

 7. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения.- Саратов, 1988, ч.2..

 8. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 век).- М., 1985.

 9. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.- М.,1978.

 10. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М.,1980.

 11. Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII вв. - М., 1984.

 12. Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения.- М.,1962.

Додаткова література:

 1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления.- М., 1978.

 2. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка.- М., 1974.

 3. Эстетика Ренессанса.- М, 1981 т. 1-2.

Тема 2. Ренесансний неоплатонізм 15-го ст.

Год.

 1. Пантеїстична космологія М.Кузанського.

 2. Учення Кузанця про пізнання.

 3. Філософські погляди флорентійських платоніків: М.Фічіно, А.Поліціано, Дж. Піко делла Мірандола та ін.

  Колоквіум, присвячений роботі Кузанця „Про вчене незнання”

2

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2.- М.., 1970.

 2. Николай Кузанский. Соч. В 2-х т.- М.,1972.

 3. Соч. итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 век)- М.,1985.

 4. Эстетика Ренессанса. - М.,1981, т. 1- 2.

 5. Горфункель А.Х. Философия эпохи возрождения.- М., 1980.

 6. Соколов В.В. Очерки философии эпохи возрождения.- М.,1962.

Додаткова література:

 1. Лосев А. Ф. Эстетика возрождения.- М., 1978.

 2. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления.- М., 1978.

Тема 3. Перипатетизм Відродження

Год.

 1. Аверроїзм та александризм у Падуанському університеті. П.Помпонацці, Я.Дзабарелла.

 2. Подальша доля ренесансного перипатетизму: А.Чезальпіно, Л.Ваніні.

 3. Антиарістотелізм П.Рамуса. Методологічний доробок.

2

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2.- М., 1970.

 2. Помпонацци П. Трактат о бессмертии души…- М., 1990.

 3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М.,1962.

Додаткова література:

 1. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

 2. Рутенбург В.И. Титаны возрождения.- Л., 1976.

Тема 4. Філософсько-політичні погляди Н.Макіавеллі

Год.

 1. Подібне й відмінне в „Державці” і „Міркуваннях про першу декаду Тита Лівія”.

 2. Поняття звитяги (virtú) у концепції Макіавеллі. Співвідношення долі, фортуни й звитяжності (virtú).

  Колоквіум, присвячений роботі Макіавеллі „Державець”

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2.- М., 1970.

 2. Макиавелли Н. Избранные соч. - М., 1982.

 3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М.,1962.

Додаткова література:

 1. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

 3. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения 14- 15 вв.- М., 1977.

Тема 5. Християнський гуманізм заальпійського Відродження

Год.

 1. Філософські погляди Еразма з Роттердаму, його однодумців і послідовників: Й.Рейхлін, Ж.Лефевр д’Етапль, У.фон Гуттен, Х.Л.Вівес.

 2. Томас Мор і його „Золота книга...”.

  Теми для усного повідомлення

 1. Реформація та її провідні представники.

 2. Контрреформація. Тридентський собор.

  Колоквіум, присвячений роботі Еразма „Похвала глупоті”

2

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4- х. т. Т.2.- М., 1970.

 2. Мор Т. Утопия // Утопический роман 16- 18 вв.- М., 1971.

 3. Эразм Роттердамский. Философские произведения.- М., 1986.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

 5. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.

Додаткова література:

 1. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М, 1978.

 2. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

 3. Чанышев А.Н. Протестантизм.- М.,1969.

Тема 6. Скептицизм М.Монтеня

Год.

 1. Філософська еволюція Монтеня.

 2. Критичне ставлення до схоластики та гуманістичного антропоцентризму.

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4- х. т. Т.2.- М., 1970.

 2. Монтень М. Опыты в 3-х кн. - М., 1979 - 1980.

 3. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

 4. Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения.- М., 1962.

Додаткова література:

 1. Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения.- М., 1962.

 2. Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII вв. - М., 1984.

 3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

 4. Рутенбург В.И. Титаны возрождения.- Л., 1976.

Тема 7. Натурфілософія Відродження

Год.

 1. Попередники натурфілософії 16-го ст.: М.Копернік, Парацельс, П.А.Мандзоллі.

 2. Натурфілософські побудови Б. Телезіо, Ф. Патриці, Дж. Кардано.

 3. Дж. Бруно й специфіка його пантеїзму.

 4. Натурфілософські та соціально-політичні погляди Т.Кампанелли.

  Колоквіум, присвячений роботі Дж. Бруно „Про причину, початок і єдине”

4

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4- х. т. Т.2.- М., 1970.

 2. Бруно Дж. Диалоги. - М. 1949.

 3. Кампанелла Т. Город Солнца.- М.,1954.

 4. Коперник Н. О вращении небесных сфер. - М., 1964.

 5. Мандзолли П.-А. Философская поэма "Зодиак жизни"//Философские науки, 1977, №3.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.

Додаткова література:

 1. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

 2. Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла.- М., 1969.

 3. Гребенников Е.А. Николай Коперник. - М. 1982.

 4. Штекли А.Э."Город Солнца". Утопия и наука.- М.,1978.

 5. Рутенбург В.И. Титаны возрождения.- Л., 1976.
 1. Питання для повторення курсу.
 1. Становлення ренесансного гуманізму. Ф.Петрарка. Вплив Данте Аліґ’єрі.

 2. «Громадянський гуманізм» К. Салютаті, Л. Бруні, П. Браччоліні.

 3. Дж. Манетті і його вчення про людину.

 4. Епікуреїзм К. Раймонді й Л. Валли.

 5. Пантеїстична космологія М. Кузанського.

 6. Вчення М. Кузанського про пізнання. «Docta ignorantia».

 7. Г. Г. Пліфон і створення Флорентійської Академії.

 8. Філософські погляди М. Фічіно.

 9. Джованні Піко делла Мірандола «Промова про гідність людини».

 10. Аверроїзм й александризм у Падуанському університеті.

 11. П. Помпонацці про безсмертя душі й про причини природних явищ.

 12. Арістотелізм послідовників Помпонацці. А. Чезальпіно, Л. Ваніні.

 13. Філософія й логіка П. Рамуса.

 14. Соціально-філософські погляди Макіавеллі.

 15. Поняття доблесті (virtú) у концепції Макіавеллі. Співвідношення долі, фортуни й доблесті.

 16. Філософська концепція Еразма Роттердамського й північне Відродження.

 17. Послідовники Еразма: И. Рейхлін, Ж. Лефевр д'Етапль У. фон Гуттен, Х.Л.Вівес.

 18. Гуманістичні погляди Томаса Мора. «Утопія».

 19. Реформація. Ідея приречення в М. Лютера й Ж. Кальвіна. Контрреформація. Тридентський собор. Єзуїти. Індекс заборонених книг.

 20. Ренесансний скептицизм М. Монтеня. «Проби».

 21. Попередники натурфілософії 16 століття. Н. Копернік, Парацельс.

 22. Натурфілософські побудови Б. Телезіо.

 23. Неоплатонічна натурфілософія Ф. Патриці.

 24. Джордано Бруно й специфіка його пантеїзму.

 25. Натурфілософські й соціально-політичні погляди Томмазо Кампанелли.


6. ^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:


Змістові модулі


Усього

балів за теми

Усього балів

за модулі

Змістовий модуль I
0 - 30
Тема 1


Тема 2Змістовий модуль ІІ
0 - 30
Тема 3


Тема 4Змістовий модуль ІІІ
0 - 40
Тема 5


Тема 6


Тема 7
7. Методи навчання:

Лекції, семінари, колоквіуми, контрольні роботи.

^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання на семінарах і колоквіумах, підсумкові модульні письмові контрольні роботи.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Конспекти лекцій, методичні розробки до курсу (окремо)..

10. Ресурси

http://lib.onu.edu.ua/

Бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html

Сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/

Біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://www.filosof.com.ua/

Інститут філософії ім Г.Сковороди

http://www.philosof.onu.edu.ua/


Сайт Філософського факультета ОНУ ім.. І.І. Mечникова

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html


Найвидатніші філософи світу та України

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html

Кафедра філософії та методології науки філософського факультету КHУ ім. Т.Г.Шевченко

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченко

http://www.philosophy.ru

Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в Інтернеті російською мовою. Велика бібліотека філософських текстів.

http://ihtik.lib.ru/index.html

Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії.

http://www.i-u.ru/

Російський гуманітарний інтернет-університет

http://www.1911encyclopedia.org/Alphabetical_index

The renowned 1911 Edition of the Encyclopaedia Britannica.

http://www.utm.edu/research/iep/

Філософська Інтернет- енциклопедія. (Англійською мовою).

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html

Словник термінів по філософії (російською мовою)

http://elenakosilova.narod.ru/l.html

Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.


11. ДОДАТКИ

^ Зразок контрольної роботи, модуль 1 з філософії Відродження

(2-й варіант) для студентів денної форми навчання.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. К. Салютаті основою розвитку нової, світської культури вважав схоластичну освіченість.

...............

13. Сутність „коперниканського перевороту” полягає в зміні проблематики філософії з гуманістичної на натурфілософську.


^ Зразок контрольної роботи, модуль 2 з філософії Відродження

(3-й варіант) для студентів денної форми навчання.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. Петрарка поєднував у собі зацікавленість гуманістичною освітою зі схоластичним знанням.

...........

12. Бруно: Поряд з чотирма елементами (сутностями) існує ефір.


Зразок контрольної роботи з філософії Відродження для студентів заочної форми навчання (10-й варіант. Всі варіанти див. окремо на цьому сайті).

Завдання 1.

Назвіть представників наступних філософських течій та їх твори:

..............................................

3. Ренесансний епікуреїзм.

..............................................

Завдання 2.

Порівняйте філософські концепції між собою. Вкажіть риси подібності та відмінності:

...........................................................................................................................

5. Концепція держави Н.Макіавеллі – утопічні вчення Т.Мора і Т.Кампанелли.

...........................................................................................................................

Завдання 3.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

Варіант 4.

1. Моральний ідеал П.Браччоліні має яскраво виявлений споглядальний характер.

..........................................................................................................................

5. Т.Кампанелла висловлювався на захист Г.Галілея, відстоював його погляди на нескінченість Всесвіту.


Схожі:

Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20377
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20376
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)
move to 1064-20378
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)
Дана дисципліна спирається на знання історії та психології І може стати фундаментом для курсів з історії наукових теорій та методів...
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії для студентів 4-го курсу спеціальності „Комп’ютерні системи І мережі” факультету інформаційних технологій (заочна форма навчання)
Дана дисципліна спирається на знання історії та психології І може стати фундаментом для курсів з історії наукових теорій та методів...
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconПрограма з філософії для студентів 4-го курсу спеціальності „Комп’ютерні системи І мережі” факультету інформаційних технологій (заочна форма навчання)
move to 1064-20379
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання) iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра філософії слов’янські вірування писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи