Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) icon

Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)
Скачати 133.52 Kb.
НазваПрограма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)
Дата04.08.2012
Розмір133.52 Kb.
ТипДокументи

Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)

 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Дана дисципліна спирається на знання історії та психології і може стати фундаментом для курсів з історії наукових теорій та методів наукових досліджень, соціальної філософії, філософії історії, культури, людини.


Мета викладання дисципліни.

Сприяти отриманню студентами знань з основних проблем філософії і виробленню вмінь щодо самостійного використання отриманих знань

Сприяти підвищенню світоглядної та методологічної культури студентів біологічного факультету.


^ Задачі вивчення дисципліни:

- вивчити основні проблеми, що їх розроблено найвидатнішими філософами, в царині онтології, гносеології та методології наукового пізнання, соціальної філософії, філософії історії, культури, людини.


Студент повинен знати:

 • специфіку філософського погляду на світ;

 • основні методи наукового пізнання;

 • основні проблеми гносеології й онтології;

 • основні проблеми філософії історії й соціальної філософії;

 • основи філософського вчення про людину;

 • основні філософські проблеми культури;

 • філософів, що внесли основний доробок у вказану проблематику.


Студент повинен вміти:

 • використовувати в процесі дослідження відомі йому з курсу методи пізнання;

 • аналізувати і порівнювати між собою підходи відомих йому з курсу філософів до основних філософських проблем;

 • аргументовано відстоювати власну точку зору, толерантно ставлячись до думки опонента;

 • розрізняти філософський, науковий, релігійний підхід до світу.
 1. ^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИВсього годинтеми

Назви тем

Лек-ції

Семі-нари

1

Філософія, її предмет та основні функції

1

2

2

Методологічна функція філософії

2
3

Гносеологічна функція філософії

1
4

Онтологічні проблеми філософії

1
5

Світоглядна функція філософії

1
6

Історіософська функція філософії

1
7

Загальносоціологічна функція філософії

1
8

Антропологічна функція філософії

1
9

Культурологічна функція філософії

1
Усього годин

10

2Тема 1. Філософія, її предмет та основні функції

Поняття суб’єкту, об’єкту та предмету дослідження. Специфіка філософського погляду на реальність. Відмінності та подібне у філософії та науки; філософії та релігії; філософії та звичайного світогляду.

Плюралізм філософського знання, його теоретичний характер. Функції філософії: світоглядна, онтологічна, гносеологічна, методологічна, логічна та ін.

^ Тема 2. Методологічна функція філософії.

Поняття методу і методології. Історичні відомості про методологію. Внесок школи Р.Луллія, Я.Дзабарелли, Ф.Бекона, Р.Декарта та ін. у розробку наукової та філософської методології. Коло питань методології. Ієрархія методів. Варіанти класифікації методів. Проблема філософського методу. Б. Спіноза, І. Кант, Г.В.Ф. Гегель про метод філософії. Відсутність у філософії «єдиного вірного» метода. Відповідність метода аксіологічним засадам системи. Загальноаксіологічний характер методів науки.

Елементарні методи всякого пізнання: аналіз, синтез; абстрагування та конкретизація. Їх реїстичність, атрибутивність, реляційність. Види абстракції. Значення методу абстрагування для природознавства.

Основні форми умовиводу як «логічні методи». Дедукція та силогізм. Індукція повна і неповна. Аналогія і моделювання.

Методи емпіричного пізнання. Спостереження та експеримент. Специфіка наукових спостережень та дослідів. Методи встановлення каузальних зв’язків (наукової індукції) Дж. С. Міля. Емпіричний рівень пізнання як фактофіксуюча діяльність. Факт як основна форма емпіричного знання.

Теорія як засіб проникнення у сутність речей. Поняття сутності та явища. Сутність і закон.

Форми теоретичного знання: проблема, гіпотеза, теорія. Теорії наукові та філософські. Ідеалізація як метод створення теоретичних об’єктів. Деякі недоліки ідеалізації. Формалізація як більш слушний метод утворення теоретичних конструктів. Логічна та математична формалізація.

Методи побудови наукової теорії. Аксіоматичний метод, його використання за межами геометрії, математики. Гіпотетично – дедуктивний метод. Відмінне та подібне у цих методах.

Системний метод як реалізація наукою принципу універсального зв’язку. Елементи параметричної загальної теорії систем. Двозначні і багатозначні системні параметри. Розгляд і вивчення об’єктів як систем.

Специфіка біологічного дослідження. Сукупність методів, котрі використовуються на емпіричному і теоретичному рівнях в біології. Використання методів різних суміжних наук в практиці мікробіології.

^ Тема 3. Гносеологічна функція філософії

Світоглядний, аксіологічний характер теорії пізнання. Основна проблематика гносеології. Проблема пізнання світу та ступеня цього пізнання. Гносеологічний оптимізм більшості філософів. Еволюція скептицизму. Античні скептики та їх попередники. Скептицизм Відродження і Нового часу.

Каузальний агностицизм Юма. Невдала спроба вирішити проблему універсального і необхідного знання Кантом. Річ-сама-по-собі - і явище. Обмеження знання вірою. Значення агностичних висновків Юма і Канта для подальшого розвитку гносеології.

Сенсуалізм у гносеології. Суб’єктивність та об’єктивність сенсуалізму. Tabula rasa у Локка. Дві лінії його послідовників. Гносеологічний емпіризм. Неопозитивізм як логічний емпіризм.

Гносеологічний раціоналізм Нового часу і його попередники в античності і середньовіччі.

Цілісний процес пізнання як синтез надбання протилежних гносеологічних напрямів.

Два принципово відмінні підходи до істини: „платонівський” та „аристотелівський”. Принцип „кореспонденції”, що його використовує наука. Різні філософські концепції істини. Формальна, когерентна істина. Абсолютність та відносність (релятивність) істини. Діяльність та активність. Мислення та практична діяльність як складові пізнання. Проблема критерія істини. Функції практичної діяльності у пізнанні.

^ Тема 4. Онтологічні проблеми філософії

Співвідношення онтології та позитивної науки. Принципи верифікації та фальсифікації як засоби розрізнення наукових та філософських, зокрема онтологічних, положень.

Поняття “буття” в філософії. Ессенціальний та екзистенціальний підходи до буття.

Структурні та світоглядні, сутнісні, аспекти онтології. Поняття речі, властивості, відношення. Основні структурно-онтологічні моделі реальності. Сутність онтології як співвідношення матеріального та ідеального буття. Так зване “основне філософське питання” Ф. Енгельса і його спрощене розуміння.

Простір та час у філософії і науці. Об’єктивна і суб’єктивна, субстанційна та реляційна концепції простору і часу у філософії. Простір і час як форми буття. Плюралізм підходів до цих категорій онтології. Сучасна наука про час і простір.

^ Тема 5. Світоглядна функція філософії.

Поняття світогляду. “Основне світоглядне питання” .індивідуальний та окремий (колективно-груповий) світогляд: філософія - і наука, релігія, міфологія. Аксіологічний характер світогляду. Свобода як головна цінність філософського світогляду на відміну від інших видів світогляду. Складові світогляду: чуттєво-емоційна та раціональна. Рівні світогляду: звичайний та теоретичний. історичні типи світогляду: міфологічний, філософський та релігійний. Науковий світогляд. Регулятивні засади вченого: існування зовнішнього світу, що його можна пізнавати адекватно з наперед даним ступенем хибності.

^ Тема 6. Історіософська функція філософії

Філософія історії як розділ філософії.

Християнська філософія історії. Філософія історії нового часу. Філософія історії XX в. Проблема існування закону розвитку історії. Циклічність або поступальність історії. Прогрес і регрес. Концепції Маркса, Тойнбі, Ясперса тощо.

^ Тема 7. Загальносоціологічна функція філософії

Соціальна філософія, її місце в пізнанні суспільства.

1. Ключові проблеми соціальної філософії. Предмет соціальної філософії. Суспільство в людині. Поняття суспільного виробництва. Людина в суспільстві. Посередники між людьми

2. Людина в його історії. Екологія соціального. Людина в традиційному доіндустриальному суспільстві. Людина в сучасному індустріальному суспільстві (суспільстві модерну). Людина в постсучасному суспільстві (суспільстві постмодерна)

Філософія права

Виникнення права й механізми саморегуляції суспільства у філософських навчаннях стародавності. Влада й право у філософських теоріях середніх віків. Суспільний договір і природне право (Гоббс і Локк). Альтернативи раціоналістичного розуміння природного права: народний суверенітет або дух законів (Руссо й Монтеск'є). Право й модернізація: філософія права в Німеччині й Росії

^ Тема 8. Антропологічна функція філософії

Філософська антропологія як філософський погляд на людину.

Походження й сутність людини. Метафізика людського буття. Проблема Я. Спроби класифікації людини. Основні характеристики людини. Незвідність. Незумовленість. Незамінність і неповторність. Невимовність. Категорії людського буття. Щастя. Віра. Смерть

^ Тема 9. Культурологічна функція філософії

Філософія культури, її місце в колі культурологічного знання.

Що означає поняття "культура". "По природі" і "по встановленню". Культура й природа людини. Культура й цивілізація. Культура й культури. Культура й модернізація. Культура й сучасний світ. Чи існує стовпова дорога у філософії культури?


  1. ^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

 1. Основна:

 1. Уёмов А.И. Формы и методы научного познания. – Одесса,1989.

 2. Уёмов А.И. Системные аспекты философского знания. – Одесса,.2002.

 3. Терентьева Л.Н. Философские семинары. – Одесса,1992.

 4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.,1992

 5. Касьян В.І. Філософія, - К.,2006..

 6. Філософія: Підруч. для вищої школи. — Харків, 2004.

 7. Петрушенко В Л. Філософія: Навч. посіб. для вузів Ш-IV рівнів. — К-Львів, 2002.

 8. Канке В.А. Философия. – М., 2001

 9. Введение в философию. – М.,1990. -Ч.1,2.

 10. История философии: Энциклопедия.— Минск, 2002. —Новейший философский энциклопедический словарь / Ред. Грицанов А.А. - Мн., 2003.

 11. Філософський енциклопедичний словник. — К, 2002.

 12. Философия: Энциклопедический словарь/ Под ред. А.А. Ивина. – М., 2004.

 1. Додаткова:

 1. Горський В. С. Історія української філософії. – К.,1996.

 2. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. – Л.,1991.

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.,1995.

 4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. - М., 2003.

 5. Уёмов А.И. Практическая логика. – Одесса, 1997.

 6. Новейший философский словарь: 3-е изд. – Мн., 2003.

 7. Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1969-1972

 8. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М.,1979.

 9. Философская энциклопедия. В 5-и т. – М.,1960 -1970.
  1. ^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Філософія, її предмет та основні функції

Год.

 1. Філософія в порівнянні з наукою, релігією, звичайним світоглядом.

 2. Проблема філософського методу як вона розглядалась в історії філософії.

 3. Основні функції філософії. Проблематика філософії, її розділів відповідно до функцій.

2

Основна література:

 1. Уёмов А.И. Формы и методы научного познания. – Одесса,1989.

 2. Уёмов А.И. Системные аспекты философского знания. – Одесса,.2002.

 3. Терентьева Л.Н. Философские семинары. – Одесса,1992.

 4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.,1992

 5. Касьян В.І. Філософія, - К.,2006..

 6. Філософський енциклопедичний словник. — К, 2002.

 7. Философия: Энциклопедический словарь/ Под ред. А.А. Ивина. – М., 2004.

Додаткова література:

 1. Горський В. С. Історія української філософії. – К.,1996.

 2. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. – Л.,1991.

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.,1995.

 4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. - М., 2003.

 5. Новейший философский словарь: 3-е изд. – Мн., 2003.
  1. Питання для повторення курсу.

 1. Філософія, проблема її предмета й методу, основні функції.

 2. Аналіз і синтез реїстичні, атрибутивні й реляційні.

 3. Абстрагування й конкретизація, їх види.

 4. Дедуктивні умовиводи. Силогізми.

 5. Індуктивні умовиводи. Повна й неповна індукція.

 6. Умовиводу за аналогією. Моделювання.

 7. Методи емпіричного пізнання.

 8. Методи встановлення каузальних (причинних) зв'язків (подібності, розходження, супутніх змін, залишків).

 9. Форми й рівні наукового знання. Теорії наукові та філософські.

 10. Методи створення теоретичних об'єктів (конструктів).

 11. Основні методи побудови наукових теорій.

 12. Методи в біологічному дослідженні на різних його етапах.

 13. Методи мікробіології на тлі досліджень біологічних, хімічних тощо.

 14. Проблема пізнаванності (можливості пізнання) світу. Скептицизм.

 15. „Гносеологічний оптимізм” і агностицизм.

 16. Сенсуалізм, його об'єктивність і суб'єктивність.

 17. Емпіризм у гносеології. Емпіріокритицизм.

 18. Раціоналізм у теорії пізнання.

 19. Вчення про індивідуальне і колективне несвідоме.

 20. Різні підходи до істини і її концепції у філософії й науці.

 21. Абсолютність і відносність істини, її об'єктивність.

 22. Проблема критерію істини. Практична діяльність і її функції у пізнанні.

 23. Еволюція поняття «буття» в філософії.

 24. Сутність онтології як співвідношення ідеального й матеріального.

 25. Структурні онтологічні моделі світу.

 26. Простір і час у науці й філософії. Основні філософські концепції простору й часу.

 27. Світоглядна функція філософії. Складові, рівні й форми (історичні види) світогляду.

 28. Основні проблеми філософії історії. Її виникнення й розвиток.

 29. Концепція „осьового часу” Карла Ясперса.

 30. Формаційний підхід до суспільства Карла Маркса.

 31. Цивілізаційний підхід до суспільства. Концепція Арнольда Тойнбі.

 32. Гіпотеза „кінця історії” Френсіса Фукуями.

 33. Теорія «зіткнення цивілізацій» Семюеля Хантінгтона.

 34. Предмет і проблематика соціальної філософії.

 35. Два підходи до проблеми "людина і суспільство". Макс Вебер і Еміль Дюркгейм.

 36. Людина в суспільстві традиційному, сучасному індустріальному (суспільстві модерну) і постсучасному (суспільстві постмодерна). Екологія соціального.

 37. Філософське обґрунтування права. Співвідношення природного права, позитивного права й осмислення проблеми правового статусу індивіда.

 38. Проблема людини й різні її аспекти.

 39. Походження й сутність людини. Проблема антропогенезу.

 40. Проблематика філософії культури. Культура й природа людини

 41. Співвідношення культури й цивілізації. Різні підходи до проблеми.

 42. Культура й сучасний світ. Поняття постмодерну.
  1. ^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Вид звітності

Усього балів

Контрольна робота

0 - 50

Іспит

0 - 50
 1. Методи навчання:

Лекції, семінар, контрольні роботи.

 1. ^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінки за контрольну роботу; підсумковий іспит.

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Конспекти лекцій, методичні розробки до курсу (окремо).

 1. Ресурси:

http://lib.onu.edu.ua/

Бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html

Сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/

Біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://www.filosof.com.ua/

Інститут філософії ім Г.Сковороди

http://www.philosof.onu.edu.ua/


Сайт Філософського факультета ОНУ ім.. І.І. Mечникова

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html


Найвидатніші філософи світу та України

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html

Кафедра філософії та методології науки філософського факультету КHУ ім. Т.Г.Шевченко

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченко

http://www.philosophy.ru

Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в Інтернеті російською мовою. Велика бібліотека філософських текстів.

http://ihtik.lib.ru/index.html

Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії.

http://www.i-u.ru/

Російський гуманітарний інтернет-університет

http://www.1911encyclopedia.org/Alphabetical_index

The renowned 1911 Edition of the Encyclopaedia Britannica.

http://www.utm.edu/research/iep/

Філософська Інтернет- енциклопедія. (Англійською мовою).

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html

Словник термінів по філософії (російською мовою)

http://elenakosilova.narod.ru/l.html

Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.


11. ДОДАТКИ

Зразок теми контрольної роботи (Один з варіантів. Можливі варіанті і вказівки стосовно написання роботи див. окремо на цьому сайті):


„Філософські погляди Джона Локка і моє ставлення до них”.


Схожі:

Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання)
move to 1064-20378
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії для студентів 4-го курсу спеціальності „Комп’ютерні системи І мережі” факультету інформаційних технологій (заочна форма навчання)
move to 1064-20379
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії для студентів 4-го курсу спеціальності „Комп’ютерні системи І мережі” факультету інформаційних технологій (заочна форма навчання)
Дана дисципліна спирається на знання історії та психології І може стати фундаментом для курсів з історії наукових теорій та методів...
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні...
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20377
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
move to 1064-20376
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconМетодичні вказівки по організації та проведенню практики для студентів IV курсу біологічного факультету денної форми навчання спеціальності: імунологія та біохімія
Для студентів IV курсу біологічного факультету денної форми навчання спеціальності: імунологія та біохімія
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconСпецвипуск нтса біологічного факультету міжнародна діяльність
Студентка четвертого курсу біологічного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету...
Програма з філософії для студентів 3-го курсу спеціальності „Мікробіологія” біологічного факультету (заочна форма навчання) iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи