„Акторська майстерність” icon

„Акторська майстерність”
Скачати 170.3 Kb.
Назва„Акторська майстерність”
Дата04.08.2012
Розмір170.3 Kb.
ТипДокументи

з курсу „Акторська майстерність”


Для спеціальності 6.020101 „Культурологія»

Напрямок навчання 0201 «Культурологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

ІІІ

6

ІV

7

Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

1

1

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни

43

17З них:

Лекційні

8

14

СемінариПрактичні (лабораторні)

22
Самостійна робота студента

6

2

Тижневих годин:Кількість модулівКількість змістовних модулів

2

залік

Форма підсумкового контролю

іспит

Авторська розробка

„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)
Затверджено на засіданні кафедри культурології

„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ

Розділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

3

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

3

1.2.

Мета викладання дисципліни.

3

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

4

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

4

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

4

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

5

4.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

6

5.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

7

6.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

7

7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

8

8.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

8

9.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8

10

РЕСУРСИ

8 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Курс „Основі акторської майстерності” є одною з дисциплін театральної спрямованості, що вивчається студентами спеціальності „Культурологія”, спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін «Психологія», «Історія театру», «Риторика», «Основи режисури театральних форм відпочинку», «Культурологія». Це має важливе значення в системі їх загальної гуманітарної підготовки. Знання, вміння і навички, отримані студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при опануванні такими дисциплінами, як «Основи сценарної майстерності», «Організація та методика проведення рекламних компаній», «Організація та методика проведення шоу-проектів».

  1. ^ Мета викладання дисципліни.

МЕТА навчальної дисципліни: засвоєння основних елементів акторської майстерності та принципів аналізу сценічного образу.

Завдання:

 • одержання теоретичних знань за системою К.С.Станіславського;

 • опанування практичними навичками сценічної поведінки та створення певного образу;

 • об’єктивна оцінка об’єктів сценічної творчості;

 • навчання принципів свідомого керування психологічним станом;

 • підвищення загальноосвітнього і культурного рівня.

Студенти, що прослухали означений курс, мають знати:

 • основні елементи системи К.С.Станіславського;

 • складові сценічного образу;

 • принципи роботи над етюдом.

Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні навички, вміти:

- об’єктивно аналізувати сприйняті ними сценічні створіння;

- працювати над сценічним етюдом;

- впевнено і свідомо поводитися на сцені.

^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Основи акторської майстерності”

2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Всього годин

Лекції

Самостійна робота

Практична робота

Д.

З.

Д.

З.

Д.

З.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 1. Вступ

1

12
 1. Ядро сценічного образу

1

12
 1. Сценічна дія

1

2

2
4
 1. Внутрішні акторські параметри образу

1

2

2
2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 1. Сценічна увага, сценічне спілкування.

1

2

2
4
 1. Сценічна правда і віра. Уявлення.

1

22
 1. Жанровий аспект сценічної образності

1

2
2

2
 1. Зовнішні параметри оцінки сценічного образу

1

24
^ УСЬОГО ГОДИН

8

14

6

2

22
2.2. ПРОГРАМА КУРСУ

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Вступ

Предмет, задачі і структура курсу. Рекомендована література. Поняття про систему К.С.Станіславського. Етика К.С.Станіславського. Особливості образного мислення. 2 процеси – створення і втілення сценічного образу. Будова театральної сцени.

Тема 2. Ядро сценічного образу

Поняття про ядро сценічного образу. Елементи ядра. Тема, ідея, над завдання образу. Перспектива ариста і ролі. Оцінка фактів. Сценічне виправдання.Зняття психологічних і фізичних затисків.


Тема 3. Сценічна дія

Поняття сценічної дії. Поняття факту, події, конфлікту. Наскрізна дія. Дія і рухи, види рухів. Мета, мотив, умотивування дії. Логіка і послідовність дії. Принципи репетування (роботи над етюдами). Сюжет, композиція.


Тема 4.Внутрішні акторські параметри сценічного образу

Підтекст (другий план). Фізичне самопочуття на сцені. Темпоритм, зміна темпоритмів, шкала темпоритмів за І.Судаковим. Сценічна атмосфера.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Сценічна увага, сценічне спілкування.

Види уваги: довільна, позадовільна, післядовільна. Властивості уваги. Об’єкти і кола уваги. Публічна усамітненість, «четверта стіна».Види сценічного спілкування. 5 стадій спілкування. Види пластичної реакції. Закони паузи. Особливості спілкування в залежності від переважаючого типу сприйняття (аудіального, візуального, кін естетичного, дігітального). Пристосування.


Тема 6. Сценічна правда і віра. Уявлення.

Сценічне відношення, переміна відношення (до місця дії, до предмета, до партнера, до події). Враження, врахування враження глядачів (основні глядацькі ролі). Сценічна правда, віра і наївність. Двигуни психічного життя: розум, воля, почуття. Уява, вимисел, фантазія. Роль деталі і перешкоди на сцені. Магічне «якщо б».


Тема 7. Жанровий аспект сценічної образності

Поняття жанру та жанрового аспекту. Жанрові особливості елементів сценічної дії. Основні жанрові аспекти: драма, комедія, трагедія, трагікомедія.


Тема 8. Зовнішні параметри сценічного образу.

Грим і костюм. Декорації. Сценічні ефекти. Бутафорія. Мізансцена тіла, принципи мізансценування. Поняття про позу, жест, ракурс. Словесна дія.


 1. ^ ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

  1. Основна:

 1. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. М, 1974

 2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира М., 1965

 3. Аничков Е.В. Очерк. Жизнь и творчество Мольера С.-П. 1913.

 4. Бирман С. Г., Труд актера, М., 1939

 5. Бирман С. Г., Путь актрисы, М., 1959

 6. Бояджиев Г., Поэзия театра, М., 1960

 7. Брехт Б., О театре. Сб. статей, пер. с нем., сост. предисл. и коммент.Е. Г. Эткинда, М., 1960

 8. Вайтите И. В., Формирование творческого характера актёра, М., 1961

 9. Вахтангов Е. Б., Записки. Письма. Статьи, М.-Л., 1939

 10. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С.Станиславского: Беседы и записи репетиций. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Искусство, 1951.

 11. Демидов Н. Искусство жить на сцене. Из опыта театрального педагога. – М.: Искусство, 1965. – 383 с.

 12. Дидро Д., Парадокс об актере, пер., вступ, статья и прим. К.Державина, Л.-М, 1938

 13. Ершов П. М., Технология актёрского искусства. Очерки, М., 1959

 14. Жемье Ф., Театр. Беседы, (пер. с франц., вступ, ст. и коммент. А. Г. Гулиева], М., 1958

 15. Залесский В. Ф., Искусство актёра, М., 1959;

 16. Кнебель М. О., Слово в творчестве актера, М., 1954

 17. Коклен-старший Б., Искусство актера,пер., вступ, ст. и прим. А. Г. Мовшенсо-на, Л.-М., 1937.

 18. Кренке Ю. Практический курс воспитания актера. – М.: Комитет по делам искусства СССР. – 1938. – 236 с.

 19. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. - М.: Искусство, 1952.

 20. Ленский А. П., Статьи. Письма. Записки, 2 изд., М., 1950; Марджанишвили К. А., Творческое наследие, в 2-х тт., т. 1, Тбилиси, 1958

 21. Мейерхольд В.Э.,Бебутов В.М. и Аксенов И.А., .Амплуа актера, М., 1922.

 22. Наконечна О.В. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 248 с. – Бібліогр.: с.236-247.

 23. Проблемы творческого воспитания актёра. Сб. статей, М., 1959

 24. Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского в 6 т.:- М.: Искусство, 1981.

 25. Ростоцкий Б., О режиссерском творчестве В. Э. Мейерхольда, М., 1960.

 26. Пави П. Словарь театра / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1991. – 481 с.

 27. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Искусство, 1955. – Т.3. Работа актера над собой. – 503 с.

 28. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Искусство, 1957. – Т.4. Работа актера над ролью. – 551 с.

 29. Станиславский К.С. Статьи, речи, беседы, письма. - М.: Искусство,1953.

 30. Сушкевич Г. М., Семь моментов работы над ролью. Л., 1938.

 31. Толубеев Ю., Путь к образу, М., 1952.

 32. Топорков В. О., О технике актера, М., 1954.

 33. Топорков В.О.Станиславский на репетиции. - М.: Искусство, 1950.

 34. Цимбал С. Л., Актёр и драматург. Критич. статьи, Л.- М., 1960.


Додаткова:

 1. Бирман С. Труд актера. – М.-Л.: Искусство, 1939. – 155 с. Калмановский Е. Вопросы театральной терминологии: Уч. пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 36 с.

 2. Бобошко Ю.. Режисер Лесь Курбас. – К.: Мистецтво, 1987. – 197 с.

 3. Евреинов Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и комм. А.Зубова и В.Максимова. – М.; СПб.: Летний сад, 2002. – 534 с.

 4. Калмановский Е. Книга о театральном актере. – М.: Искусство, 1984. – 223 с.

 5. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли: Уч. пособие для театральных вузов. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1982. – 118 с.

 6. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук. – К.: Факт, 2000. – 160 с.

 7. Ленский А. П., Статьи. Письма. Записки. 2 изд.,- М., 1950.

 8. Леонидов Л.М. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. (Сост. и примеч. к письмам Н. Леонтовского), М., 1960.

 9. Лесь Курбас. Спогади сучасників / під ред. В.Василька та ін. – К.: Мистецтво, 1969. – 358 с.

 10. Пал И. О жанре. – М.: ГИТИС, 1962. – 78 с.

 11. Пацунов В. Театральна вертикаль: крок до образу: Монографія. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2003. – 147 с. – Бібліогр.: с. 144-146.

 12. Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве: Межвузовский сборник научных трудов. – М.:ГИТИС, 1979. – 179 с.

 13. Соломонов М. Жанри драматичного мистецтва. – К.: Радянська школа, 1968. – 54 с.^ 4.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема 1.

   1. Принципи образного мислення. Вправи на метафоричне мислення.

   2. Вправа «Вгадай особистість за асоціаціями».

Тема 2.

1. Етюди на сценічне виправдання.

2. Вправа «Скульптор».

Тема 3.

 1. Види рухів.

 2. Логіка і послідовність.

 3. Дія для досягнення мети.

 4. Етюди «Поговірка».

Тема 4.

 1. Вправи на зміну темпоритму.

 2. Етюд «Чекання на зупинці».

Тема 5.

 1. Вправи «Мандрування до власної кімнати», «Де іграшка», «Увага на об’єкт!»

 2. Етюди на фізичну дію – групові та індивідуальні.

 3. Відроблення пластичних реакцій (устремління, відмова, гальмування). Етюд «Під дверима».

 4. Вправа на сприйняття і порозуміння з партнером, пристосування «Через скляну стіну».

Тема 6.

 1. Етюди на переміну відношення.

 2. Парний етюд зі словами.

Тема 7.

 1. Етюди на жанрові особливості.

 2. Парний етюд на мізансценування.

Тема 8.

 1. Підготування і виголошення промови «Мій великий успіх».

 2. Робота над репродукцією картини (прихована дія).

 3. Робота над репродукцією («Я – режисер»).

 4. Аналіз обраного сценічного образу.


^ 4.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 3, 4, 5.

Конспектування вибраних глав з книги К.С.Станіславського «Робота актора над собою».


5. ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Для отримання заліку з курсу «Акторська майстерність» необхідно виконати завдання 2 типів – практичне і письмове.

Завдання першого типу складається з двох частин. По-перше, студент має обрати репродукцію картини і виступити у ролі режисера-постановника етюду на 3-5 хвилин за її сюжетом (у ролі акторів – інші студенти групи). По-друге, студент має взяти участь в щонайменше одному відповідному етюді іншого «режисера».

При оцінці «режисерської» роботи враховується оригінальність сюжету, дотримання принципів мізансценування і взаємодії партнерів, побудова сценічних подій.

При оцінці «акторської» роботи враховується дотримання вимог сценічної правди, застосування відповідних елементів системи Станіславського, точність виконання режисерського задуму.

Завдання другого типу полягає у письмовому аналізі одного сценічного образу за вибором студента по критеріях, які вивчалися на лекції. При оцінці враховується всебічність аналізу, точність формулювань, стиль викладення.

^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Змістовий модуль 1

50

Тема 1

10


50Тема 2

10

Тема 3

10

Тема 4

20

Змістовий модуль 2

50

Тема 1

10


50

Тема 2

10

Тема 3

10

Тема 4

20

 1. ^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція, дискусія, евристична бесіда, виконання самостійних завдань, виконання практичних завдань (етюдів), відвідування та обговорення театральних вистав.


 1. ^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточне оцінювання виконання практичних завдань (етюдів), оцінка самостійної творчо-аналітичної письмової роботи, підсумкове оцінювання залікових етюдів.


 1. ^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ


Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.


^ 11.ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ


 1. Принципи вчення К.С.Станіславського та Л.Курбаса.

 2. Поняття про образ.

 3. 2 основних процеси акторської майстерності – створення і втілення образу.

 4. Поняття про ядро образу.

 5. Тема, ідея, оцінка фактів, перспектива образу.

 6. Поняття про надзавдання.

 7. Принципи сценічної дії. Наскрізна дія.

 8. Поняття про мету, мотивацію, умотивування дії.

 9. Сценічна подія. Переміна відношення до події.

 10. Поняття про виправдовування дії.

 11. Пластичні реакції.

 12. Поняття про пристосування.

 13. Сценічна увага. Об’єкти уваги. Кола уваги.

 14. Сценічне спілкування.

 15. Поняття про підтекст.

 16. Поняття про темпоритм. Шкала темпоритмів.

 17. Фізичне самопочуття на сцені.

 18. Технологія усунення м’язових і психічних затисків.

 19. Елементи процесу втілення образу.

 20. Поняття про мізансцену тіла.

 21. Пауза та її роль.

 22. Елементи гриму та костюму.Схожі:

„Акторська майстерність” icon„Акторська майстерність”
move to 1064-20454
„Акторська майстерність” iconІ.І. Мечникова Визначальні та білінгвістичні проблеми сучасного українського театрознавства
Так склалося історично акторська та режисерська термінологія носить метафоричний, багатозначний характер. Це не просто неминуче,...
„Акторська майстерність” iconТематика лекційних занять
Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної діяльності(2 год)
„Акторська майстерність” iconСніжана Колесник
Професійно-педагогічна майстерність соціального педагога як важлива умова ефективного здійснення профілактики насильства в сім’Ї
„Акторська майстерність” iconСеменов Анатолій Григорович
За високу педагогічну майстерність отримав почесне звання «Відмінник освіти України» та нагороджений знаком «За наукові заслуги»
„Акторська майстерність” iconПогоджено проректор з навчальної та Науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А. Розклад
Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
„Акторська майстерність” iconМетодичні рекомендації кафедри методики викладання
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу
„Акторська майстерність” iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. А. Тюхтенко розклад занять
Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
„Акторська майстерність” iconЛекція Театральна система К. С. Станіславського (4 год.)
Перша частина системи є наукою про театр, розділ науки про акторське мистецтво. Друга частина системи – яким повинен бути актор....
„Акторська майстерність” iconПедагогічна майстерність викладача рдгу: соціологічна діагностика (I етап)
Так, на думку експертів, відображенням успішної педагогічної діяльності викладача рдгу є такі чинники
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи