„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon

„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія»
Скачати 274.69 Kb.
Назва„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія»
Дата04.08.2012
Розмір274.69 Kb.
ТипДокументи

з курсу „Історія української і світової культури”


Для спеціальності «Соціологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ”


Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

І

І, ІІ

І

І, ІІ

Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліни

З них:

Лекційні
18

СемінариПрактичні (лабораторні)
Контр. робота

Самостійна робота студентаТижневих годин:Кількість модулів
1

Кількість змістовних модулів
1

Форма підсумкового контролю
Іспит


„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)


Авторська розробка


Затверджено на засіданні кафедри культурології


„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ

Розділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

3

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

3

1.2.

Мета викладання дисципліни.

3

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

4

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

4

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

4

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

6

4.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

8

5.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

8

6.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

7

7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

8

8.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

8

9.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8

10

РЕСУРСИ

8

11.

ДОДАТКИ

8

11.1

Індивідуально-дослідне завдання

8
 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.


„Культурологія” є однією з циклу культурологічних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності „Соціологія” і спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін „Історія України", „Всесвітня історія", „Психологія". Вивчення студентами дисципліни "Культурологія” дає, в першу чергу, змогу чіткіше уявити межі та завдання ряду культурологічних дисциплін, а також складає фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії.


  1. ^ Мета викладання дисципліни.


МЕТА навчальної дисципліни: дати уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви різних типів світової культури; дати уявлення про Україну як етнос художньо-естетичного ґатунку.

Завдання:

 • ввести у науковий та життєвий обіг студентів поняття, терміни, імена та назви, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

 • познайомити з типологією напрямів і течій в різних світових культурах;

 • навчити впізнавати і розрізняти різні типи культурних форм за сутнісними ознаками;

 • сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху країн світу та окремо і поглиблено – України;

 • познайомити з об’єктами матеріальної і духовної культури країн світу та окремо і поглиблено – національної культури.

 • показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов’янської культури.Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні уміння і навички:

 • показати знання загальнокультурного та мистецького матеріалу, пов’язаного зі світовою та українською культурою;

 • вміти аналізувати об’єкти матеріальної та духовної культури у відповідності до ознак, що характеризують певний тип художнього мислення;

 • орієнтуватися в різноманітних культурологічних типах, вміти розрізняти їх за сутнісними ознаками та наводити приклади об’єктів матеріальної і духовної культури;

 • виявити знання основних теоретичних понять і положень, пов’язаних з аналізом об’єктів культури.


^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Культурологія”


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Всього годин

Лекції


Самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової та української культури

1. Культура як предмет культурології

2
2. Первісна культура. Культура давніх цивілізацій Сходу

2
3. Антична культура

2
4. Культура Середньовіччя та Відродження.

2
5. Культура епохи Нового часу та Просвіти.

2
6 Світова культура 19 -20 століття.

2
7. Феномен української культури. Прадавня культура на території сучасної України

2
8. Культура України 14-18 ст.

2
9. 19 століття в історії культури України. Культура новітнього часу. Актуальні проблеми сучасної культурології.

2
^ УСЬОГО ГОДИН

18

2.2. ПРОГРАМА КУРСУ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової та української культури


Тема 1. Культура як предмет культурології

Культурологія як наука. Категорії та парадигми культурології. Поняття, сутність та функції культури. Типологія культури. Культура-цивілізація-особистість. Феномен національної культури.


Тема 2. Первісна культура. Культура давніх цивілізацій Сходу

Початок культурної історії людства. Сутність і головні ознаки первісної культури. Міф як культурна форма. Прорелігійні уявлення первісних людей. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз. Виникнення давніх цивілізацій Сходу. Давньосхідна картина світу. Людина в давньосхідних культурах. Сутнісні ознаки давньосхідних культур. Культура давнього Дворіччя. Культура давньої Індії. Культура давнього Китаю. Культура давнього Єгипту.


Тема 3. Антична культура

Основні риси античної культури. Культура Давньої Греції. Культура Давнього Риму. Культура античних міст Північного Причорномор’я. Антична міфологія.


Тема 4.Культура епохи Середньовіччя та Відродження.

Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі. Культура Візантії: історико-культурний нарис, художня культура, виникнення ікони як культурного артефакту. Культура європейського середньовіччя: основні риси. Дороманський період. Романський період. Готичний період.

Ренесанс як культурна доба. Світоглядні універсалії Відродження. Італійське Відродження: Проторенесанс, Раннє, високе та пізнє Відродження. Північне Відродження.


Тема 5. Культура епохи Нового часу та Просвіти.

Загальна характеристика доби Нового часу. Людина в епоху Нового часу. Специфіка європейської культури 16-17 ст. Основні художні стилі епохи: бароко, класицизм, реалізм.

Загальна характеристика епохи Просвіти. Ідеологія просвітництва. Художня культура Просвітництва: рококо, просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм.


Тема 6. Світова культура 19 - 20століття.

Специфічні риси епохи 19 ст. Художня культура: стилістичні течії – ампір, романтизм, критичний реалізм, позитивізм, суб’єктивізм.

Проблеми та суперечності епохи 20 ст. Стилістичні течії епохи: імпресіонізм, модерн, постмодерн. Модерністська картина світу. Авангардизм (кубізм, абстракціонізм – експресіонізм та інтелектуалізм). Фігуративне мистецтво - сюрреалізм, поп-арт, соц-арт. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.


Тема 7. Феномен української культури. Прадавня культура на території сучасної України.

Методологія осмислення феномену. Цінності слов’янської цивілізації. Українська ментальність: шляхи укр. ментальності, укр. архетипи, національний характер, домінантні риси українського менталітету. Визначальні якості художньої культури України.

Історичні передумови прадавньої укр. культури. Трипільська культура: духовна і матеріальна. Культура кіммерійців. Культура скіфів: картина світу, побутова культура, художня культура. Культура сарматів. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна. Культура Київської Русі.


Тема 8. Культура України 14-18 ст.

Духовне підґрунтя української культури 14-16 ст. Особливості художньої культури. Література, музика, театральне мистецтво, архітектура, образотворче мистецтво.

Основні риси епохи 18 ст. в Україні. Культурні орієнтири. Освітні тенденції. Українське бароко. Художня культура – література, музика, театр, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 9 . 19-20 століття в історії культури України. Культура новітнього часу. Актуальні проблеми сучасної культурології.

Історико-культурні риси 19 ст. Громадські рухи в Україні. Художня культура: визначальні риси, література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура.

Двадцяте століття в історії культури України: духовна культура часів СРСР, художня культура доби: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Модерн та постмодерн.

Тенденції культури незалежної України: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Проблеми сучасної культурології в галузі: науки, освіти, мистецтва.


^ 3. ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


1. Грушевський М.С. Історія української літератури. - К., 1993.

2. Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс: Учебное пособие. - М: Гардарики, 2003.

3. Історія світової та української культури. / Гречанко В., Чорний І., Кушнерук В., Белко В. - К., 2002.

4. Історія української та зарубіжної культури. — 3-тє вид — К., 2001.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А Горбань. - 4 вид. - К.: Товариство "Знання"-Прес, 2002

6. Історія української літератури - К., 1986.

7. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. - К.: ЦУЛ, 2003.

8. Мамонтов С.П. Основы культурологии. — 2-е изд. — М., 1996.

9. Основи художньої культури. Теорія та історія світової художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія української художньої культури. Ч. 2. - Харків, 1999.

10. Попович Мирослав. Нарис історії культури України. - К., 2001.

11. Садохин А П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для вузов. - М., 2000.

12. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко. — 3-тє вид. — К.: Знання, КОО, 2002.

13. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навчальний посібник /Н.Є. Миропольська, Є.В. Бєлкіна, Л.М. Масол. - К.: Вища школа, 2001.

14. Шейко В.М. Історія української культури: Монографія. — X.: ХДАК,2001.


Додаткова література

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. (Терминологический словарь) - М., 1997.

2. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. — Авт.— укл. В.В. Оліференко, С.М. Оліференко, Т.В. Оліференко, Л.В. Оліференко. - Д., 1999.

3. Искусство: Живопись, скульптура, графика: В 3-х ч. /Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. - М., 1987.

4. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. -М.: Вече ACT, 2003.

5. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1.

Семіотика культури

Елітарна та масова культура

Тема 2.

Культура Давньої Японії

Культура Давнього Єгипту

Тема 3.

Легенди і міфи Давньої Греції

Міфологія Давнього Риму

Тема 4.

Аналіз улюбленого твору епохи Відродження.

Тема 5-9.

Приклади артефактів за кожним стилем епохи.

Тема 9.

Ваш шлях вирішення сучасних актуальних проблем культурології.


^ 5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Культурологія як наука.

 2. Категорії та парадигми культурології.

 3. Поняття, сутність та функції культури.

 4. Типологія культури.

 5. Культура-цивілізація-особистість.

 6. Феномен національної культури.

 7. Сутність і головні ознаки первісної культури.

 8. Міф як культурна форма.

 9. Прорелігійні уявлення первісних людей.

 10. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

 11. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз.

 12. Давньосхідна картина світу.

 13. Сутнісні ознаки давньосхідних культур.

 14. Культура давнього Дворіччя – короткий огляд.

 15. Культура давньої Індії – короткий огляд.

 16. Культура давнього Китаю – короткий огляд.

 17. Культура давнього Єгипту – короткий огляд.

 18. Основні риси античної культури.

 19. Культура Давньої Греції – короткий огляд.

 20. Культура Давнього Риму – короткий огляд.

 21. Культура античних міст Північного Причорномор’я.

 22. Антична міфологія.

 23. Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі.

 24. Історико-культурний нарис культури Візантії

 25. Художня культура Візантії.

 26. Аналіз ікони як культурного артефакту.

 27. Культура європейського середньовіччя: основні риси.

 28. Періодизація культури європейського середньовіччя.

 29. Світоглядні універсалії Відродження.

 30. Італійське Відродження: Проторенесанс.

 31. Періодизація італійського Відродження.

 32. Північне Відродження.

 33. Специфіка європейської культури 16-17 ст.

 34. Європейське бароко

 35. Класицизм в епоху Нового часу.

 36. Реалізм в епоху Нового часу.

 37. Ідеологія Просвітництва.

 38. Художня культура Просвітництва.

 39. Художня культура 19 ст. Романтизм.

 40. Критичний реалізм 19 ст.

 41. Феномен американської культури.

 42. Модерністська картина світу.

 43. Аналіз авангардизму як стилістичного напрямку 20 ст.

 44. Аналіз фігуративного мистецтва 20 ст.

 45. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.

 46. Цінності слов’янської цивілізації.

 47. Українська ментальність.

 48. Визначальні якості художньої культури України.

 49. Трипільська культура: духовна і матеріальна.

 50. Культура кіммерійців, скіфів та сарматів.

 51. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна.

 52. Праслов’янська міфологія.

 53. Культура Київської Русі.

 54. Духовне підґрунтя культури України 14-17 ст.

 55. Особливості художньої культури України 14-17 ст.

 56. Культурні орієнтири України в 17-18 ст.

 57. Українське бароко.

 58. Художня культура України 17-18 ст.

 59. Історико-культурні риси 19 ст. в Україні.

 60. Громадські рухи в Україні 19 ст.

 61. Художня культура України 19 ст.: визначальні риси.

 62. Особливості культури України часів СРСР.

 63. Тенденції культури незалежної України.


^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Тема 1

11100Тема 2

11

Тема 3

11

Тема 4

11

Тема 5

11

Тема 6

11

Тема 7

11

Тема 8

11

Тема 9

11


^ 7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекція, дискусія, евристична бесіда, постановка та обговорення проблемних питань, виконання творчих та самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках, в мережі Інтернет, екскурсії в центри культурологічних знань, музеї, театри.


^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, оцінювання усних відповідей та письмових завдань, що виносяться на самостійне опанування, оцінювання за підсумками співбесіди та письмових робіт за ІНДЗ, іспит.


^ 9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ


Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.


11. ДОДАТКИ


^ 11.1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ


ІНДЗ з курсу „Культурологія” для спеціальності „Соціологія” - творча робота або індивідуальне творчо-дослідницьке завдання - має науковий характер, вимагає вироблення навичок орієнтуватися в науковій та навчальній літературі, компіляції, вміння обґрунтовувати свою точку зору (письмова форма виконання). Необхідно вивчити відповідну літературу і написати текст у вільній формі за однією з наведених тем. Текст має бути від першої особи і являти собою викладення одного дня з життя людини обраного історико-культурного періоду. Соціальне положення героя залишене на розсуд автора.

Вимоги:

 • мінімальний обсяг – 3 друкованих аркуші 14 шрифтом через 1,5 інтервали;

 • обов’язкові посилання на джерела (не менше 4);

 • неприпустимість однакових тем в групі.

При оцінюванні враховуються: обсяг опанованого матеріалу (не довжина тексту, а повнота викладення), індивідуальність подходу, культурно-історична достовірність, стиль викладення, оформлення. Оцінка «0» ставиться за явно несамостійну роботу, запозичену з одного чи кількох джерел.

Назва роботы: «Один день з життя…»:

 1. людини епохи мезоліту;

 2. людини епохи неоліту;

 3. давнього єгиптянина;

 4. давнього вавилонянина;

 5. давнього грека;

 6. давнього елліна;

 7. давнього римлянина;

 8. римлянина в период розпаду Римської імперії;

 9. жителя давньої Індії;

 10. жителя давньої Японії;

 11. прихильника конфуціанства в Давньому Китаї;

 12. прихильника даосизма в Давньому Китаї;

 13. давнього араба;

 14. жителя Візантії;

 15. жителя імперії Карла Великого;

 16. жителя середньовічної Англії;

 17. жителя готичної Германії;

 18. жителя Італії періоду Проторенесансу;

 19. жителя Італії періоду Високого Відродження;

 20. жителя Германії періоду Реформації;

 21. жителя Нидерландів періоду Ренесансу;

 22. француза 16-17 ст.

 23. англійця 16-17 ст.

 24. іспанця епохи Відродження.

^ 11.2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1 частина

Варіант М

 1. Семіотика культури: види культурних знаків.

 2. Коротко охарактеризуйте початок культурної історії людства.

 3. Розподілить феномени за їх належністю до цивілізації: А) Месопотамії; Б) Давньої Індії; В) Давнього Китаю; Г) Давньої Японії:

1. Упанішади

2. зикурат

3. бусідо

4. „І цзин”

5. фацзя

6. пуруша

7. хоку

8. клинопис

9. синтоїзм

10. правила Лі

11. Сансара

12. Мардук
 1. Які імена і назви ви пригадуєте у зв’язку з архітектурою та літературою Давнього Риму?

 2. Охарактеризуйте ікону як культурний артефакт.

Варіант Р

 1. Які типи культури ви можете виділити за різними засадами?

 2. Які прорелігійні уявлення давніх людей відбиваються в нашому сучасному житті?

 3. Розподілить феномени за їх належністю до цивілізації: А) Месопотамії; Б) Давньої Індії; В) Давнього Китаю; Г) Давньої Японії:

1. танки

2. Інь

3. Лагаш

4. Енкіду

5. аваре

6. локаята

7. театр Но

8. „Ші цзин”

9. архат

10. Тіамат

11. даосизм

12. Карма
 1. Які надбання і імена, пов’язані з давньогрецькою архітектурою і театром, вам відомі?

 2. Охарактеризуйте художню культуру Проторенесансу.

Варіант К

 1. Охарактеризуйте функції культури.

 2. Які прорелігійні уявлення були у давніх людей?

 3. Розподілить феномени за їх належністю до цивілізації: А) Месопотамії; Б) Давньої Індії; В) Давнього Китаю; Г) Давньої Японії:

1. Утнапішті

2. „Кодзики”

3. фацзя

4. хінаяна

5. Урарту

6. ікебана

7. пракріті

8. Енліль

9. вєди

10. Конфуцій

11. Цинь

12. Кабукі
 1. Охарактеризуйте основні риси античної культури.

 2. Наведіть відомі вам імена і назви, пов’язані з різними сферами художньої культури Високого Відродження.

Варіант В

 1. Елітарна та масова культура – коротка характеристика, приклади.

 2. Основні ознаки неолітичної епохи. Неолітична революція.

 3. Розподілить феномени за їх належністю до цивілізації: А) Месопотамії; Б) Давньої Індії; В) Давнього Китаю; Г) Давньої Японії:

1. Ур

2. Аюрвєда

3. Чжань-го

4. Кабукі

5. тапас

6. Лао-цзи

7. Гільгамеш

8. Сад каменів

9. моїсти

10. Іштар

11. бусідо

12. Атман
 1. Які надбання і імена, пов’язані з давньогрецькою скульптурою і філософією, вам відомі?

 2. Порівняйте геоцентричний і гуманістичний світогляди.

Варіант Д

 1. Поняття „етнос”, „нація”, „національна ідея”. В чому феномен „національної культури”?

 2. Наведіть основні риси первісної культури.

 3. Які риси були властиві людині в давньосхідних культурах?

 4. Наведіть короткий зміст давньогрецьких міфів про Персея та про Пігмаліона.

 5. Чому дороманський, романський і готичний період культури західного Середньовіччя називаються саме так? Наведіть приклади культурних надбань цих періодів.Варіант Н

 1. Розшифруйте поняття „культурологія” та „культура”.

 2. Назвіть суттєві риси людини в первісній культурі.

 3. Що вам відомо про шумеро-аккадську міфологію?

 4. Розкажіть про античні міста Північного Причорномор’я.

 5. Наведіть основні риси культури західного Середньовіччя.

Варіант Б

 1. За допомогою яких механізмів культури особистість має розвиватися гармонійно?

 2. Охарактеризуйте міф як культурну форму.

 3. Опишіть процес виникнення давніх цивілізацій Сходу.

 4. Перекажіть за „Іліадою” Гомера, через що розпочалася Троянська війна і як вона закінчилася.

 5. Специфіка Середньовіччя як культурної доби.

Варіант П

 1. Що таке цивілізація? Які є погляди на зв'язок цивілізації і культури?

 2. Які міфи за тематикою переважали у первісних людей? Які у них були основні сакральні символи?

 3. Порівняйте культурні феномени Заходу і Сходу.

 4. Перекажіть короткий зміст давньогрецьких міфів про Мінотавра та про Золоте руно.

 5. Якими є особливості Північного Відродження?

Варіант Л

 1. Які парадигми культурології ви знаєте? Коротко охарактеризуйте їх.

 2. Які початкові форми мистецтва ви знаєте?

 3. Особливості культури Давнього Єгипту.

 4. Розшифруйте значення богів давньогрецької міфології і наведіть їх римський відповідник: Кронос, Аїд, Деметра, Афіна, Афродіта, Гера, Аполлон, Артеміда, Гефест, Гермес, Арес, Гестія.

 5. Художня культура Візантії.

Варіант С

 1. Які ви знаєте категорії культурології? Розшифруйте їх.

 2. Проаналізуйте сакральну роль орнаменту в початкових формах мистецтва первісних людей.

 3. Яке філософське вчення давнього Китаю – конфуціанство чи даосизм – вам більше імпонує? Чому?

 4. Поясніть за грецькою міфологією смисл виразів „танталові муки”, „сизифів труд”, „нарцисизм”, „троянський кінь”.

 5. Охарактеризуйте Ренесанс як культурну добу.


2 частина

Варіант М-2

 1. Розподіліть подані твори за їх належністю до стилю: 1.Романтизму. 2.Критичного реалізму: казки Гофмана, В.Скотт „Роб Рой”, О.деБальзак „Батько Горіо”, Е.Гріг „В печері горного короля”, Дж.Пуччіні „Чіо-Чіо-сан”, Ж.Бізе „Кармен”, Ф.Ніцше „Так казав Заратустра”, Ф.Гойя „Капрічос, Стендаль „Пермська обитель”, Г.деМопассан „Милий друг”.

2. Як сприймали світ люди трипільської культури?

 1. Які споруди часів Київської Русі ви пригадуєте?

 1. Які типи літератури існували в Україні в 14-17 ст.?

 2. Як ви оцінюєте українську культуру часів СРСР?

Варіант К-2

 1. Якої точки зору ми дотримуєтесь щодо ідеї історизму – основного конфлікту західноєвропейського 19 ст.?

 2. Який етнос на території України першим перетнув межу державності? Коротко опишіть основні риси його культури.

 3. Порівняйте язичницький і християнський світогляд часів хрещення Русі.

 1. На які верстви населення поділялись українці в 17-18 ст.? охарактеризуйте якусь 1 з них на ваш вибір.

 2. Розподіліть подані мистецькі твори за їх належністю до стилю: 1.Романтизму. 2.Критичного реалізму: Т.Шевченко „Лілея”, І.Нечуй-Левицький „Микола Джеря”, Л.Глібов „Байки”, П.Куліш „Чорна Рада”, М.Вовчок „Інститутка” І.Франко „Захар Беркут”, Леся Українка „Касандра”, альманах „Русалка Дністрова”, О.Кобилянська „У неділю рано зілля копала”, Б.Грінченко „Сонячний промінь”.

Варіант В-2

 1. Які 2 типи суспільств виникли в 20 ст.? Що таке конвергенція?

 2. Якими є українські національні архетипи?

 1. Яким був побут праслов’ян?

 2. Якою була козацька влада? Які були її атрибути?

 3. Розподіліть подані мистецькі твори за їх належністю до стилю: 1.Романтизму. 2.Критичного реалізму: Т.Шевченко „Катерина”, І.Нечуй-Левицький „Кайдашева сім’я”, П.Мирний „Лихі люди”, П.Куліш „Орися””, М.Вовчок „Устим Кармелюк” І.Франко „Каменярі”, Леся Українка „Досвітні вогні”, Ю.Федькович „Святий вечір”, О.Кобилянська „Земля””, С.Руданський „Бики”.

Варіант Д-2

 1. Розподіліть подані мистецькі твори за їх належністю до стилю: 1.Романтизму. 2.Критичного реалізму: Е.Делакруа „Човен Данте”, Дж.Байрон „Чайльд Гарольд”, Й.Гете „Фауст”, О.де Бальзак „Шагренева шкіра”, Діккенс „Пригоди Олівера Твіста”, вальси Шуберта, В.Гюго „Собор Паризької Богоматері”, ж.Массне „Елегія”, Стендаль „Червоне і чорне”, Дж.Россіні „Севільський цирульник”.

 2. Яким був побут людей часів трипільської культури?

 3. Яка література була за часів Київської Русі?

 4. Якими ремеслами володіли українці в 14-17 ст.?

 5. Хто написав музику на слова Т.Шевченка „Реве та стогне Дніпр широкий”? Які ще твори цього композитора вам відомі?

Варіант Н-2

 1. Як протікали етапи соціокультурного експериментування в 20 ст.?

 2. Які з рис українського національного характеру притаманні вам, а які – ні?

 3. Наведіть значення феноменів слов’янської міфології: Навь, Сварог, Перун, Свентовіт, Ярило, Лада, Семаргл, Стрибог, Велес, Мокоші.

 4. В чому особливості українського бароко?

 5. До якого громадського руху в Україні ви б приєдналися, якщо б жили в 19 столітті?

Варіант Р-2

 1. Розподіліть подані твори за їх належністю до стилю: 1.Романтизму. 2.Критичного реалізму: Г.Гейне „Лорелея”, В.Скотт „Айвенго”, Г.Флобер „Пані Боварі”, В.Гюго „Людина, яка сміється”, Мендельсон „Весільний марш”, Дж.Верді „Риголетто”, Вагнер „Каблучка Нібелунгів”, К.Маркс „Діалектика”, Адан „Жизель”, Доніцетті „Лючія де Ламмермур”.

 2. Які якості, притаманні українській художній культурі взагалі, здаються вам найзначнішими?

 3. Що таке „звіриний стиль”?

 1. Кого ви вважаєте найвидатнішою особою України 17-18 ст.? Чому?

 2. Ваша думка про ідею народництва в Україні 19 ст.Варіант Б-2

 1. Якими є основні риси романтичного світогляду? Який з його напрямків вам найбільше імпонує?

 2. Який етнос на території України був найдавнішим? Коротко охарактеризуйте його культуру.

 3. В чому полягає культурне значення політики Ярослава Мудрого?

 4. Як ви ставитеся до Переяславської Ради?

 5. Які імена і назви, пов’язані з українським театром 19 століття, ви пригадуєте? Яка п’єса вам найбільше до вподоби?

Варіант П-2

 1. Якою є постмодерністська картина світу? Як ви відноситеся до цієї моделі?

 2. Що таке автохтонність культури (на прикладі України)?

 3. Якими ремеслами володіли майстри Київської Русі?

 4. Як ідеї Ренесансу втілювалися в Україні?

 5. Які, на вашу думку, відбулися зміни в українській культурі після отримання країною незалежності?

Варіант Л-2

 1. Який напрямок модерну – авангардизм чи фігуративне мистецтво – вам більше імпонує?

 2. Охарактеризуйте слов’янську цивілізацію.

 3. Політика якого князя часів Київської русі здається вам найвдалішою?

 4. Як вплинула на українську культуру полонізація 14-17 ст.?

 5. Як ви оцінюєте сучасну українську музику?

Варіант С-2

 1. Якою є модерністська картина світу? Який з творів в стилі модерн вам найбільше подобається?

 2. Що таке ментальність, завдяки яким факторам вона формується?

 3. Які дії князів часів Київської русі ви не схвалюєте?

 4. Якої ви точки зору про походження назви „Україна”? Як ця назва вживалась в 14-17 ст.?

 5. Ваше ставлення до „мовного питання” в Україні.


Схожі:

„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія»
move to 1064-20455
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
move to 1064-20460
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» iconОпис модуля з дисципліни “філософія”
Пререквізит: всесвітня та українська історія, історія світової та української культури, теоретична фізика, математика
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon„Історія української І світової культури”

„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon„Історія української І світової культури”
move to 1064-20456
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» iconСписок літератури по історії української культури Основна
Бичко А. К., Бичко Б.І., Бондар Н. О. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992
„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи