„Історія української І світової культури” icon

„Історія української І світової культури”
Скачати 184.47 Kb.
Назва„Історія української І світової культури”
Дата04.08.2012
Розмір184.47 Kb.
ТипДокументи
з курсу „Історія української і світової культури”

для спеціальності 6.030300 – „Історія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалаврСТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ”


Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

І

І, ІІ

І

І, ІІ

Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

1
Загальна кількість годин на вивчення дисципліни
З них:

Лекційні

30
СемінариПрактичні (лабораторні)Самостійна робота студента

24
Тижневих годин:Кількість модулів

2
Кількість змістовних модулів

2
Форма підсумкового контролю

іспит
„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)
Затверджено на засіданні кафедри культурології


„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)


Авторська розробка

^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУРозділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

4

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

4

1.2.

Мета викладання дисципліни.

4

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

5

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

5

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

6

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

7

4.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

8

5.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

8

6.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

9

7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

9

8.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

9

9.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9

10

РЕСУРСИ

9

11.

ДОДАТКИ

10

11.1

Індивідуально-дослідне завдання

10
 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.


„Історія української і світової культури” є однією з циклу культурологічних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності „Історія” і спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін „Історія України", „Всесвітня історія", „Психологія", „Археологія”, „Етнографія”. Вивчення студентами дисципліни "Історія української і світової культури” дає, в першу чергу, змогу чіткіше уявити межі та завдання ряду культурологічних дисциплін, а також складає фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії.


  1. ^ Мета викладання дисципліни.


МЕТА навчальної дисципліни: дати уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви різних типів світової культури; дати уявлення про Україну як етнос художньо-естетичного ґатунку.

Завдання:

 • ввести у науковий та життєвий обіг студентів поняття, терміни, імена та назви, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

 • познайомити з типологією напрямів і течій в різних світових культурах;

 • навчити впізнавати і розрізняти різні типи культурних форм за сутнісними ознаками;

 • сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху країн світу та окремо і поглиблено – України;

 • познайомити з об’єктами матеріальної і духовної культури країн світу та окремо і поглиблено – національної культури.

 • показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов’янської культури.Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні уміння і навички:

 • показати знання загальнокультурного та мистецького матеріалу, пов’язаного зі світовою та українською культурою;

 • вміти аналізувати об’єкти матеріальної та духовної культури у відповідності до ознак, що характеризують певний тип художнього мислення;

 • орієнтуватися в різноманітних культурологічних типах, вміти розрізняти їх за сутнісними ознаками та наводити приклади об’єктів матеріальної і духовної культури;

 • виявити знання основних теоретичних понять і положень, пов’язаних з аналізом об’єктів культури.^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Історія української і світової культури”


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Всього годин

Лекції


Самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури

1. Культура як предмет культурології

2

4

2. Первісна культура

2
3. Культура давніх цивілізацій Сходу

2

4

4.Антична культура

2

2

5.Культура Середньовіччя

2

2

6.Культура Відродження

2

2

7.Культура епохи Нового часу.

2
8.Культура епохи Просвіти.

2
9. Світова культура 19 століття.

2

2

10. Світова культура 20 століття.

2

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури

1. Феномен української культури

2
2. Прадавня культура на території сучасної України

2

4

3. Культура України 14-17 ст.

2
4. Культура України 17-18 ст.

2
5. 19 та 20 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

2

2

^ УСЬОГО ГОДИН

30

242.2. ПРОГРАМА КУРСУ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури


Тема 1. Культура як предмет культурології

Культурологія як наука. Категорії та парадигми культурології. Поняття, сутність та функції культури. Типологія культури. Культура-цивілізація-особистість. Феномен національної культури.


Тема 2. Первісна культура

Початок культурної історії людства. Сутність і головні ознаки первісної культури. Міф як культурна форма. Прорелігійні уявлення первісних людей. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.


Тема 3.Культура давніх цивілізацій Сходу

Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз. Виникнення давніх цивілізацій Сходу. Давньосхідна картина світу. Людина в давньосхідних культурах. Сутнісні ознаки давньосхідних культур. Культура давнього Дворіччя. Культура давньої Індії. Культура давнього Китаю. Культура давнього Єгипту.


Тема 4. Антична культура

Основні риси античної культури. Культура Давньої Греції. Культура Давнього Риму. Культура античних міст Північного Причорномор’я. Антична міфологія.


Тема 5.Культура епохи Середньовіччя.

Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі. Культура Візантії: історико-культурний нарис, художня культура, виникнення ікони як культурного артефакту. Культура європейського середньовіччя: основні риси. Дороманський період. Романський період. Готичний період.


Тема 6. Культура Відродження.

Ренесанс як культурна доба. Світоглядні універсалії Відродження. Італійське Відродження: Проторенесанс, Раннє, високе та пізнє Відродження. Північне Відродження.


Тема 7. Культура епохи Нового часу.

Загальна характеристика доби Нового часу. Людина в епоху Нового часу. Специфіка європейської культури 16-17 ст. Основні художні стилі епохи: бароко, класицизм, реалізм.


Тема 8. Культура епохи Просвіти.

Загальна характеристика епохи Просвіти. Ідеологія просвітництва. Художня культура Просвітництва: рококо, просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм.


Тема 9. Світова культура 19 століття.

Специфічні риси епохи. Художня культура: стилістичні течії – ампір, романтизм, критичний реалізм, позитивізм, суб’єктивізм.


Тема 10. Світова культура 20 століття.

Проблеми та суперечності епохи. Феномен американської культури. Стилістичні течії епохи: імпресіонізм, модерн, постмодерн. Модерністська картина світу. Авангардизм (кубізм, абстракціонізм – експресіонізм та інтелектуалізм). Фігуративне мистецтво - сюрреалізм, поп-арт, соц-арт. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури


Тема 1. Феномен української культури.

Методологія осмислення феномену. Цінності слов’янської цивілізації. Українська ментальність: шляхи укр. ментальності, укр. архетипи, національний характер, домінантні риси українського менталітету. Визначальні якості художньої культури України.


Тема 2. Прадавня культура на території сучасної України.

Історичні передумови. Трипільська культура: духовна і матеріальна. Культура кіммерійців. Культура скіфів: картина світу, побутова культура, художня культура. Культура сарматів. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна. Культура Київської Русі.


Тема 3. Культура України 14-17 ст.

Духовне підґрунтя культури. Особливості художньої культури. Література, музика, театральне мистецтво, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 4. Культура України 17-18 ст.

Основні риси епохи. Культурні орієнтири. Освітні тенденції. Українське бароко. Художня культура – література, музика, театр, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 5. 19 та 20 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

Історико-культурні риси 19 ст. Громадські рухи в Україні. Художня культура: визначальні риси, література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Двадцяте століття в історії культури України: духовна культура часів СРСР, художня культура доби. Тенденції культури незалежної України.


^ 3. ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


1. Грушевський М.С. Історія української літератури. - К., 1993.

2. Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс: Учебное пособие. - М: Гардарики, 2003.

3. Історія світової та української культури. / Гречанко В., Чорний І., Кушнерук В., Белко В. - К., 2002.

4. Історія української та зарубіжної культури. — 3-тє вид — К., 2001.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А Горбань. - 4 вид. - К.: Товариство "Знання"-Прес, 2002

6. Історія української літератури - К., 1986.

7. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. - К.: ЦУЛ, 2003.

8. Мамонтов С.П. Основы культурологии. — 2-е изд. — М., 1996.

9. Основи художньої культури. Теорія та історія світової художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія української художньої культури. Ч. 2. - Харків, 1999.

10. Попович Мирослав. Нарис історії культури України. - К., 2001.

11. Садохин А П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для вузов. - М., 2000.

12. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко. — 3-тє вид. — К.: Знання, КОО, 2002.

13. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навчальний посібник /Н.Є. Миропольська, Є.В. Бєлкіна, Л.М. Масол. - К.: Вища школа, 2001.

14. Шейко В.М. Історія української культури: Монографія. — X.: ХДАК,2001.


Додаткова література

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. (Терминологический словарь) - М., 1997.

2. Искусство: Живопись, скульптура, графика: В 3-х ч. /Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. - М., 1987.

3. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. -М.: Вече ACT, 2003.

4. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003.

5. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. — Авт.— укл. В.В. Оліференко, С.М. Оліференко, Т.В. Оліференко, Л.В. Оліференко. - Д., 1999.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль 1

Тема 1.

Семіотика культури

Елітарна та масова культура

Тема 3.

Культура Давньої Японії

Культура Давнього Єгипту

Тема 4.

Легенди і міфи Давньої Греції

Тема 5.

Типологія християнських храмів

Тема 6.

Аналіз улюбленого твору епохи Відродження.


Тема 9.

Приклади артефактів за кожним стилем епохи.

Тема 10.

Суспільства закритого типу та суспільства рівних можливостей.


Змістовий модуль 2

Тема 2

Приклади артефактів прадавньої художньої культури.

Культура Київської Русі.

Тема 5.

Основні риси духовної культури України часів СРСР.^ 5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Культурологія як наука.

 2. Категорії та парадигми культурології.

 3. Поняття, сутність та функції культури.

 4. Типологія культури.

 5. Культура-цивілізація-особистість.

 6. Феномен національної культури.

 7. Сутність і головні ознаки первісної культури.

 8. Міф як культурна форма.

 9. Прорелігійні уявлення первісних людей.

 10. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

 11. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз.

 12. Давньосхідна картина світу.

 13. . Сутнісні ознаки давньосхідних культур.

 14. Культура давнього Дворіччя – короткий огляд.

 15. Культура давньої Індії – короткий огляд.

 16. Культура давнього Китаю – короткий огляд.

 17. Культура давнього Єгипту – короткий огляд.

 18. Основні риси античної культури.

 19. Культура Давньої Греції – короткий огляд.

 20. Культура Давнього Риму – короткий огляд.

 21. Культура античних міст Північного Причорномор’я.

 22. Антична міфологія.

 23. Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі.

 24. Історико-культурний нарис культури Візантії

 25. Художня культура Візантії.

 26. Аналіз ікони як культурного артефакту.

 27. Культура європейського середньовіччя: основні риси.

 28. Періодизація культури європейського середньовіччя.

 29. Світоглядні універсалії Відродження.

 30. Італійське Відродження: Проторенесанс.

 31. Періодизація італійського Відродження.

 32. Північне Відродження.

 33. Специфіка європейської культури 16-17 ст.

 34. Європейське бароко

 35. Класицизм в епоху Нового часу.

 36. Реалізм в епоху Нового часу.

 37. Ідеологія Просвітництва.

 38. Художня культура Просвітництва.

 39. Художня культура 19 ст. Романтизм.

 40. Критичний реалізм 19 ст.

 41. Феномен американської культури.

 42. Модерністська картина світу.

 43. Аналіз авангардизму як стилістичного напрямку 20 ст.

 44. Аналіз фігуративного мистецтва 20 ст.

 45. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.

 46. Цінності слов’янської цивілізації.

 47. Українська ментальність.

 48. Визначальні якості художньої культури України.

 49. Трипільська культура: духовна і матеріальна.

 50. Культура кіммерійців, скіфів та сарматів.

 51. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна.

 52. Праслов’янська міфологія.

 53. Культура Київської Русі.

 54. Духовне підґрунтя культури України 14-17 ст.

 55. Особливості художньої культури України 14-17 ст.

 56. Культурні орієнтири України в 17-18 ст.

 57. Українське бароко.

 58. Художня культура України 17-18 ст.

 59. Історико-культурні риси 19 ст. в Україні.

 60. Громадські рухи в Україні 19 ст.

 61. Художня культура України 19 ст.: визначальні риси.

 62. Особливості культури України часів СРСР.

 63. Тенденції культури незалежної України.^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Змістовий модуль 1
70

Тема 1

7
Тема 2

7

Тема 3

7

Тема 4

7

Тема 5

7

Тема 6

7

Тема 7

7

Тема 8

7

Тема 9

7

Тема 10

7

Змістовий модуль 2

30

Тема 1

6
Тема 2

6

Тема 3

6

Тема 4

6

Тема 5

6


^ 7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекція, дискусія, евристична бесіда, постановка та обговорення проблемних питань, виконання творчих та самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках, в мережі Інтернет, екскурсії в центри культурологічних знань, музеї, театри.


^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, оцінювання усних відповідей та письмових завдань, що виносяться на самостійне опанування, , оцінювання за підсумками співбесіди та письмових робіт за ІНДЗ, іспит.


^ 9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ


Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.

11. ДОДАТКИ


^ 11.1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ


ІНДЗ з курсу„Історія української та зарубіжної культури” для спеціальності 6.030300 - Історія - складається з двох форм роботи. Перша - реферат - має науковий характер, вимагає вироблення навичок орієнтуватися в науковій та навчальній літературі, компіляції, вміння обґрунтовувати свою точку зору (письмова форма виконання). Друга – усна відповідь – передбачає вироблення навичок репродукції та коментування прочитаного (усна форма виконання).


Реферат

Вимоги:

 • підготувати матеріал з однієї з визначених тем за вибором студента;

 • використати не менше 3 додаткових джерел;

 • порівняти знайдений матеріал з викладеним на лекції;

 • викласти висновки в формі тез;

 • обсяг реферату не менше 10 сторінок.


Теми рефератів

 1. Семіотичний підхід до вивчення культури

 2. Феномен масової та елітарної культури в національному контексті

 3. Світ і людина в японському типі культури

 4. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури

 5. Утвердження ідеї Відродження у країнах Європи

 6. Динаміка стилів у культурі Нового часу.

 7. Культурні центри слов’янства

 8. Основні пам’ятки давньоруської культури

 9. Міфологічні символи культурного Всесвіту українців

 10. Українське бароко

Оцінювання – 30 балів


Усна відповідь

Теми усних відповідей зазначені у переліку тем (до них входять і теми, винесені на самостійне опрацювання – див. с.5, с.7). Студенти мають переказати та прокоментувати матеріал з обраної теми, проілюструвати відповідь прикладами.

Вимоги до усної відповіді:

 • вичерпність і завершеність;

 • дослідний підхід до виконання роботи;

 • вміння навести приклади до будь-якого питання;

 • самостійність виконання.

Оцінювання – максимально 5 балів за усну відповідь, 2 бали – за наявність теми в конспекті.
Схожі:

„Історія української І світової культури” iconОпис модуля з дисципліни “філософія”
Пререквізит: всесвітня та українська історія, історія світової та української культури, теоретична фізика, математика
„Історія української І світової культури” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія»

„Історія української І світової культури” icon„Історія української І світової культури”
move to 1064-20456
„Історія української І світової культури” iconСписок літератури по історії української культури Основна
Бичко А. К., Бичко Б.І., Бондар Н. О. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992
„Історія української І світової культури” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності «Соціологія»
move to 1064-20455
„Історія української І світової культури” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
move to 1064-20460
„Історія української І світової культури” iconПерелік практичних навичок Вивчаючи курс „Історія української культури”
Вивчаючи курс „Історія української культури”, студент повинен оволодіти такими практичними навичками
„Історія української І світової культури” iconТема Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Феномен та витоки української культури

„Історія української І світової культури” iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочно форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 020107...
„Історія української І світової культури” iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства м. С. Лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи