Структура програми навчальної дисципліни icon

Структура програми навчальної дисципліни
Скачати 211.3 Kb.
НазваСтруктура програми навчальної дисципліни
Дата04.08.2012
Розмір211.3 Kb.
ТипДокументи
з курсу „Культурологія”


для спеціальності 7.040101 – „Психологія”

Напрямок підготовки 0401 – „Психологія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ”


Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

2

1Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

1
Загальна кількість годин на вивчення дисципліни

54

З них:

Лекційні

24
Семінари

6
Практичні (лабораторні)Самостійна робота студента

24
Тижневих годин:Кількість модулів

1
Кількість змістовних модулів

2
Форма підсумкового контролю

залік

Авторська розробка„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)
Затверджено на засіданні кафедри культурології


„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУРозділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

4

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

4

1.2.

Мета викладання дисципліни.

4

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

5

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

5

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

6

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

7

4.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

8

5.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ

8

6.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

9

7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

9

8.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

9

9.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9

10

РЕСУРСИ

9

11.

ДОДАТКИ

10

11.1

Індивідуально-дослідне завдання

10
 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.


„Культурологія” є однією з циклу культурологічних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності „Психологія” і спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін „Історія України", „Всесвітня історія", „Психологія". Вивчення студентами дисципліни "Культурологія” дає, в першу чергу, змогу чіткіше уявити межі та завдання ряду культурологічних дисциплін, а також складає фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії.


  1. ^ Мета викладання дисципліни.


МЕТА навчальної дисципліни: дати уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви різних типів світової культури; дати уявлення про Україну як етнос художньо-естетичного ґатунку.

Завдання:

 • ввести у науковий та життєвий обіг студентів поняття, терміни, імена та назви, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

 • познайомити з типологією напрямів і течій в різних світових культурах;

 • навчити впізнавати і розрізняти різні типи культурних форм за сутнісними ознаками;

 • сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху країн світу та окремо і поглиблено – України;

 • познайомити з об’єктами матеріальної і духовної культури країн світу та окремо і поглиблено – національної культури.

 • показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов’янської культури.Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні уміння і навички:

 • показати знання загальнокультурного та мистецького матеріалу, пов’язаного зі світовою та українською культурою;

 • вміти аналізувати об’єкти матеріальної та духовної культури у відповідності до ознак, що характеризують певний тип художнього мислення;

 • орієнтуватися в різноманітних культурологічних типах, вміти розрізняти їх за сутнісними ознаками та наводити приклади об’єктів матеріальної і духовної культури;

 • виявити знання основних теоретичних понять і положень, пов’язаних з аналізом об’єктів культури.^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Історія української і світової культури”


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Всього годин

Лекції


Само-

стійна робота

Семінарські заняття

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури
1. Культура як предмет культурології

2

42

2. Первісна культура. Культура давніх цивілізацій Сходу.

2

4

3. Антична культура

2

2

4.Культура Середньовіччя

2

2

5.Культура Відродження

2

2

6.Культура епохи Нового часу.

222

7.Культура епохи Просвіти.

2

8. Світова культура 19 століття.

2

9. Світова культура 20 століття.

2

2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури

1. Феномен української культури. Прадавня культура на території сучасної України.

2

42

2. Культура України 14-18 ст.

2
3. 19 та 20 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

2

2

^ УСЬОГО ГОДИН

24

24

62.2. ПРОГРАМА КУРСУ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури


Тема 1. Культура як предмет культурології

Культурологія як наука. Категорії та парадигми культурології. Поняття, сутність та функції культури. Типологія культури. Культура-цивілізація-особистість. Феномен національної культури.


Тема 2. Первісна культура. Культура давніх цивілізацій Сходу.

Початок культурної історії людства. Сутність і головні ознаки первісної культури. Міф як культурна форма. Прорелігійні уявлення первісних людей. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз. Виникнення давніх цивілізацій Сходу. Давньосхідна картина світу. Людина в давньосхідних культурах. Сутнісні ознаки давньосхідних культур. Культура давнього Дворіччя. Культура давньої Індії. Культура давнього Китаю. Культура давнього Єгипту.


Тема 3. Антична культура

Основні риси античної культури. Культура Давньої Греції. Культура Давнього Риму. Культура античних міст Північного Причорномор’я. Антична міфологія.


Тема 4. Культура епохи Середньовіччя.

Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі. Культура Візантії: історико-культурний нарис, художня культура, виникнення ікони як культурного артефакту. Культура європейського середньовіччя: основні риси. Дороманський період. Романський період. Готичний період.


Тема 5. Культура Відродження.

Ренесанс як культурна доба. Світоглядні універсалії Відродження. Італійське Відродження: Проторенесанс, Раннє, високе та пізнє Відродження. Північне Відродження.


Тема 6. Культура епохи Нового часу.

Загальна характеристика доби Нового часу. Людина в епоху Нового часу. Специфіка європейської культури 16-17 ст. Основні художні стилі епохи: бароко, класицизм, реалізм.


Тема 7. Культура епохи Просвіти.

Загальна характеристика епохи Просвіти. Ідеологія просвітництва. Художня культура Просвітництва: рококо, просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм.


Тема 8. Світова культура 19 століття.

Специфічні риси епохи. Художня культура: стилістичні течії – ампір, романтизм, критичний реалізм, позитивізм, суб’єктивізм.


Тема 9. Світова культура 20 століття.

Проблеми та суперечності епохи. Феномен американської культури. Стилістичні течії епохи: імпресіонізм, модерн, постмодерн. Модерністська картина світу. Авангардизм (кубізм, абстракціонізм – експресіонізм та інтелектуалізм). Фігуративне мистецтво - сюрреалізм, поп-арт, соц-арт. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури


Тема 1. Феномен української культури. Прадавня культура на території сучасної України.

Методологія осмислення феномену. Цінності слов’янської цивілізації. Українська ментальність: шляхи укр. ментальності, укр. архетипи, національний характер, домінантні риси українського менталітету. Визначальні якості художньої культури України. Історичні передумови. Трипільська культура: духовна і матеріальна. Культура кіммерійців. Культура скіфів: картина світу, побутова культура, художня культура. Культура сарматів. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна. Культура Київської Русі.

Тема 2. Культура України 14-17 ст.

Духовне підґрунтя культури. Особливості художньої культури. Література, музика, театральне мистецтво, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 3. Культура України 17-18 ст.

Основні риси епохи. Культурні орієнтири. Освітні тенденції. Українське бароко. Художня культура – література, музика, театр, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 4. 19 та 20 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

Історико-культурні риси 19 ст. Громадські рухи в Україні. Художня культура: визначальні риси, література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Двадцяте століття в історії культури України: духовна культура часів СРСР, художня культура доби. Тенденції культури незалежної України.


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


 1. Світова культура в період до епохи Відродження.

Сутність і головні ознаки первісної культури. Міф як культурна форма. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз. Культура давнього Дворіччя. Культура давньої Індії. Культура давнього Китаю. Культура давнього Єгипту. Основні риси античної культури. Культура Давньої Греції. Культура Давнього Риму. Культура античних міст Північного Причорномор’я. Антична міфологія. Культура Візантії. Культура європейського середньовіччя: основні риси. Ренесанс як культурна доба. Італійське Відродження. Північне Відродження.

 1. ^ Світова культура в період 17-20 ст.

Культура епохи Нового часу. Основні художні стилі епохи: бароко, класицизм, реалізм. Культура епохи Просвіти. Художня культура Просвітництва: рококо, просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм.

Світова культура 19 століття: стилістичні течії – ампір, романтизм, критичний реалізм, позитивізм, суб’єктивізм. Світова культура 20 століття: імпресіонізм, модерн, постмодерн.

 1. ^ Українська культура.

Цінності слов’янської цивілізації. Українська ментальність. Трипільська культура: духовна і матеріальна. Культура кіммерійців, скіфів, сарматів. Праслов’янська культура. Культура Київської Русі. Культура України 14-17 ст. Культура України 17-18 ст. Українське бароко.

Історико-культурні риси 19 ст. Двадцяте століття в історії культури України. Тенденції культури незалежної України.


^ 3. ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


1. Грушевський М.С. Історія української літератури. - К., 1993.

2. Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс: Учебное пособие. - М: Гардарики, 2003.

3. Історія світової та української культури. / Гречанко В., Чорний І., Кушнерук В., Белко В. - К., 2002.

4. Історія української та зарубіжної культури. — 3-тє вид — К., 2001.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А Горбань. - 4 вид. - К.: Товариство "Знання"-Прес, 2002

6. Історія української літератури - К., 1986.

7. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. - К.: ЦУЛ, 2003.

8. Мамонтов С.П. Основы культурологии. — 2-е изд. — М., 1996.

9. Основи художньої культури. Теорія та історія світової художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія української художньої культури. Ч. 2. - Харків, 1999.

10. Попович Мирослав. Нарис історії культури України. - К., 2001.

11. Садохин А П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для вузов. - М., 2000.

12. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко. — 3-тє вид. — К.: Знання, КОО, 2002.

13. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навчальний посібник /Н.Є. Миропольська, Є.В. Бєлкіна, Л.М. Масол. - К.: Вища школа, 2001.

14. Шейко В.М. Історія української культури: Монографія. — X.: ХДАК,2001.


Додаткова література

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. (Терминологический словарь) - М., 1997.

2. Искусство: Живопись, скульптура, графика: В 3-х ч. /Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. - М., 1987.

3. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. -М.: Вече ACT, 2003.

4. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003.

5. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. — Авт.— укл. В.В. Оліференко, С.М. Оліференко, Т.В. Оліференко, Л.В. Оліференко. - Д., 1999.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль 1

Тема 1.

Семіотика культури

Елітарна та масова культура

Тема 2.

Культура Давньої Японії

Культура Давнього Єгипту

Тема 3.

Легенди і міфи Давньої Греції

Тема 4.

Типологія християнських храмів

Тема 5.

Аналіз улюбленого твору епохи Відродження.


Тема 6-8.

Приклади артефактів за кожним стилем епохи.

Тема 9.

Суспільства закритого типу та суспільства рівних можливостей.


Змістовий модуль 2

Тема 1.

Приклади артефактів прадавньої художньої культури.

Культура Київської Русі.

Тема 3.

Основні риси духовної культури України часів СРСР.^ 5. ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ

 1. Культурологія як наука.

 2. Категорії та парадигми культурології.

 3. Поняття, сутність та функції культури.

 4. Типологія культури.

 5. Культура-цивілізація-особистість.

 6. Феномен національної культури.

 7. Сутність і головні ознаки первісної культури.

 8. Міф як культурна форма.

 9. Прорелігійні уявлення первісних людей.

 10. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

 11. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз.

 12. Давньосхідна картина світу.

 13. Сутнісні ознаки давньосхідних культур.

 14. Культура давнього Дворіччя – короткий огляд.

 15. Культура давньої Індії – короткий огляд.

 16. Культура давнього Китаю – короткий огляд.

 17. Культура давнього Єгипту – короткий огляд.

 18. Основні риси античної культури.

 19. Культура Давньої Греції – короткий огляд.

 20. Культура Давнього Риму – короткий огляд.

 21. Культура античних міст Північного Причорномор’я.

 22. Антична міфологія.

 23. Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі.

 24. Історико-культурний нарис культури Візантії

 25. Художня культура Візантії.

 26. Аналіз ікони як культурного артефакту.

 27. Культура європейського середньовіччя: основні риси.

 28. Періодизація культури європейського середньовіччя.

 29. Світоглядні універсалії Відродження.

 30. Італійське Відродження: Проторенесанс.

 31. Періодизація італійського Відродження.

 32. Північне Відродження.

 33. Специфіка європейської культури 16-17 ст.

 34. Європейське бароко

 35. Класицизм в епоху Нового часу.

 36. Реалізм в епоху Нового часу.

 37. Ідеологія Просвітництва.

 38. Художня культура Просвітництва.

 39. Художня культура 19 ст. Романтизм.

 40. Критичний реалізм 19 ст.

 41. Феномен американської культури.

 42. Модерністська картина світу.

 43. Аналіз авангардизму як стилістичного напрямку 20 ст.

 44. Аналіз фігуративного мистецтва 20 ст.

 45. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.

 46. Цінності слов’янської цивілізації.

 47. Українська ментальність.

 48. Визначальні якості художньої культури України.

 49. Трипільська культура: духовна і матеріальна.

 50. Культура кіммерійців, скіфів та сарматів.

 51. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна.

 52. Праслов’янська міфологія.

 53. Культура Київської Русі.

 54. Духовне підґрунтя культури України 14-17 ст.

 55. Особливості художньої культури України 14-17 ст.

 56. Культурні орієнтири України в 17-18 ст.

 57. Українське бароко.

 58. Художня культура України 17-18 ст.

 59. Історико-культурні риси 19 ст. в Україні.

 60. Громадські рухи в Україні 19 ст.

 61. Художня культура України 19 ст.: визначальні риси.

 62. Особливості культури України часів СРСР.

 63. Тенденції культури незалежної України.^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Змістовий модуль 1

70

Тема 1

7
Тема 2

10

Тема 3

7

Тема 4

7

Тема 5

7

Тема 6

7

Тема 7

7

Тема 8

7

Тема 9

11

Змістовий модуль 2

30

Тема 1

10
Тема 2

10

Тема 3

10


^ 7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекція, дискусія, евристична бесіда, постановка та обговорення проблемних питань, виконання творчих та самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках, в мережі Інтернет, екскурсії в центри культурологічних знань, музеї, театри.


^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, оцінювання усних відповідей та письмових завдань, що виносяться на самостійне опанування, оцінювання за підсумками співбесіди та письмових робіт за ІНДЗ, залік.


^ 9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ


Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.

11. ДОДАТКИ


^ 11.1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ


ІНДЗ з курсу„Культурологія” для спеціальності 7.040101 - Психологія - складається з двох форм роботи. Перша - творче завдання - вимагає вироблення навичок орієнтуватися в науковій та навчальній літературі, компіляції, вміння обґрунтовувати свою точку зору (письмова форма виконання). Друга – усна відповідь – передбачає вироблення навичок репродукції та коментування прочитаного (усна форма виконання).

^ Творче завдання

Необхідно вивчити відповідну літературу і написати текст у вільній формі за однією з наведених тем. Текст має бути від першої особи і являти собою викладення одного дня з життя людини обраного історико-культурного періоду. Соціальне положення героя залишене на розсуд автора.

Вимоги:

 • мінімальний обсяг – 3 друкованих аркуші 14 шрифтом через 1,5 інтервали;

 • обов’язкові посилання на джерела (не менше 4);

 • неприпустимість однакових тем в групі.

При оцінюванні враховуються: обсяг опанованого матеріалу (не довжина тексту, а повнота викладення), індивідуальність подходу, культурно-історична достовірність, стиль викладення, оформлення.

Оцінка «0» ставиться за явно несамостійну роботу, запозичену з одного чи кількох джерел.

Назва роботы: «Один день з життя…»:


1 модуль:

 1. людини епохи мезоліту;

 2. людини епохи неоліту;

 3. давнього єгиптянина;

 4. давнього вавилонянина;

 5. давнього грека;

 6. давнього елліна;

 7. давнього римлянина;

 8. римлянина в период розпаду Римської імперії;

 9. жителя давньої Індії;

 10. жителя давньої Японії;

 11. прихильника конфуціанства в Давньому Китаї;

 12. прихильника даосизма в Давньому Китаї;

 13. давнього араба;

 14. жителя Візантії;

 15. жителя імперії Карла Великого;

 16. жителя середньовічної Англії;

 17. жителя готичної Германії;

 18. жителя Італії періоду Проторенесансу;

 19. жителя Італії періоду Високого Відродження;

 20. жителя Германії періоду Реформації;

 21. жителя Нидерландів періоду Ренесансу;

 22. француза 16-17 ст.

 23. англійця 16-17 ст.

 24. іспанця епохи Відродження.


2 модуль

Дослідницько-полемічне завдання. Написати короткий нарис – вашу відповідь на одне з поставлених запитань (наводяться нижче). Обсяг відповіді – мінімум 3 сторінки. Якщо посилаєтесь на якусь літературу, обов’язково вказувати список літератури в кінці роботи. Технічні вимоги для оформлення такі самі.

 1. Яким ви бачите український національний характер 21 століття7

 2. Яким, на вашу думку, є „герой нашого часу”?

 3. Як, на вашу думку, треба вирішити „мовне питання” на Україні, зокрема на Одещині?

 4. Які, на вашу думку, духовні перспективи у України?

 5. Які якості, як ви вважаєте, слід в першу чергу виховувати у української молоді?

 6. Що, на вашу думку, сьогодні цікавить українську молодь (крім матеріальної сфери буття)?

 7. Що б ви зробили, якщо стали б Президентом України?

Міністерство освіти України

ОНУ ім. І.І.Мечникова


^ ТВОРЧА РОБОТА

з культурології

на тему

„……………………”


студента ____факультета

спеціальності_________

____курсу _____групи

прізвище, імя, по-батькові


Викладач: О.В.Наконечна


Одеса

2007

Оформлення титульного аркуша


Оцінювання: 30 балів.


^ Усна відповідь

Теми усних відповідей зазначені у переліку тем (до них входять і теми, винесені на самостійне опрацювання – див. с.5, с.7). Студенти мають переказати та прокоментувати матеріал з обраної теми, проілюструвати відповідь прикладами.

Вимоги до усної відповіді:

 • вичерпність і завершеність;

 • дослідний підхід до виконання роботи;

 • вміння навести приклади до будь-якого питання;

 • самостійність виконання.

Оцінювання – максимально 5 балів за усну відповідь, 2 бали – за наявність теми в конспекті.
Схожі:

Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни

Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни
move to 1064-20457
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни
move to 1064-20458
Структура програми навчальної дисципліни iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни
Затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
Структура програми навчальної дисципліни iconВ. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон
Предмет: закономірності поведінки І діяльності людей, зумовлених включенням їх до соціальних груп, а також психологічні характеристики...
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура робочої навчальної програми
Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг І форми модульного контролю
Структура програми навчальної дисципліни iconЗразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни
Електронну форму робочої навчальної програми кожен з викладачів може наповнити змістом дисципліни, яку викладає
Структура програми навчальної дисципліни iconФем структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. – 40 год./20; пр. – 30 год./15; курсова робота – 36 год./1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи