„театрознавство” icon

„театрознавство”
Скачати 119.64 Kb.
Назва„театрознавство”
Дата04.08.2012
Розмір119.64 Kb.
ТипДокументи

з курсу „ТЕАТРОЗНАВСТВО”


Для спеціальності 6.020101 „Культурологія»

Напрямок навчання 0201 «Культурологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Театрознавство”

Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

5

9

6

11

Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

1

1

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни

12

12З них:

Лекційні

12

12

СемінариПрактичні (лабораторні)Самостійна робота студента

18

18

Тижневих годин:Кількість модулівКількість змістовних модулів

1
Форма підсумкового контролю

залік

залік


Авторська розробка

„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)
Затверджено на засіданні кафедри культурології

„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ

Розділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

3

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

3

1.2.

Мета викладання дисципліни.

3

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

4

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

4

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

4

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

4

5.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

5

6.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

5

7.

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

5

8.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

6

9.

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6

10

РЕСУРСИ

6 1. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Курс „Театрознавство” є одною з дисциплін театральної спрямованості, що вивчається студентами спеціальності „Культурологія”, спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін «Основи акторської майстерності», , «Історія театру», «Риторика», «Основи режисури театральних форм відпочинку», «Культурологія», «Основи сценарної майстерності», «Організація та методика проведення рекламних компаній», «Організація та методика проведення шоу-проектів». Цей курс являє собою одну з фундаментальних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін для студентів гуманітарної спеціальності, зокрема культурологічної спеціалізації.

  1. ^ Мета викладання дисципліни.

МЕТА навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних понять з теорії театру.

Завдання дисципліни:

 • формування теоретико-методологічних уявлень про театрознавство як мистецтвознавчу систему;

 • опанування практичними навичками аналізу театрознавчих досліджень ;

 • об’єктивна оцінка об’єктів сценічної творчості;

 • підвищення загальноосвітнього і культурного рівня.

Студенти, що прослухали означений курс, мають знати:

 • специфіку театру як виду мистецтва;

 • категорії і терміни теорії театру;

 • методологію театрознавчих досліджень;

 • принципи аналізу театральної вистави;

 • сучасні театрознавчі концепції.


Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні навички, вміти:


- об’єктивно аналізувати сприйняті ними театральні вистави, драматичні твори, кіно-,теле- та радіо сценарії та програми;

- обґрунтовано висловлювати свою думку щодо театральних процесів.


^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Театрознавство”

2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Всього годин

Лекції

Самостійна робота

Практична робота

Д.

З.

Д.

З.

Д.

З.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 1. Театр і театрознавство в системі художньої культури

2

2

 1. Поняття театральності. Категорії жанру та стилю

2

2

 1. Театральний простір і час. Театральна семіологія

2

2

 1. Основи театральної критики

2

2

 1. Сучасні театрознавчі концепції

2

2

 1. Театральна термінологія

2

2

^ УСЬОГО ГОДИН

18

18

2.2. ПРОГРАМА КУРСУ

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Театр і театрознавство в системі художньої культури

Тема 2. Поняття театральності. Категорії жанру та стилю

Тема 3. Театральний простір і час. Театральна семіологія

Тема 4. Основи театральної критики

Тема 5. Сучасні театрознавчі концепції

Тема 6. Театральна термінологія 1. ^ ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
  1. Основна:

 1. Брехт Б., О театре. Сб. статей, пер. с нем., сост. предисл. и коммент.Е. Г. Эткинда, М., 1960

 2. Вахтангов Е. Б., Записки. Письма. Статьи, М.-Л., 1939

 3. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С.Станиславского: Беседы и записи репетиций. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Искусство, 1951.

 4. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998. – 415 с.

 5. Мейерхольд В.Э. Статьи, речи, письма, беседы: В 2 –х ч. – М., 1968.

 6. Наконечна О.В. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 248 с. – Бібліогр.: с.236-247.

 7. Пави П. Словарь театра / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1991. – 481 с.

 8. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Искусство, 1955. – Т.3. Работа актера над собой. – 503 с.

 9. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Искусство, 1957. – Т.4. Работа актера над ролью. – 551 с.

 10. Станиславский К.С. Статьи, речи, беседы, письма. - М.: Искусство,1953.Додаткова:

 1. Бобошко Ю.. Режисер Лесь Курбас. – К.: Мистецтво, 1987. – 197 с.

 2. Евреинов Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и комм. А.Зубова и В.Максимова. – М.; СПб.: Летний сад, 2002. – 534 с.

 3. Дидро Д., Парадокс об актере, пер., вступ, статья и прим. К.Державина, Л.-М, 1938.

 4. Калмановский Е. Вопросы театральной терминологии. – Л., 1984.

 5. Калмановский Е. Книга о театральном актере. – М.: Искусство, 1984. – 223 с.

 6. Крэг Е. Об искусстве театра. – М., 1989.

 7. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли: Уч. пособие для театральных вузов. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1982. – 118 с.

 8. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук. – К.: Факт, 2000. – 160 с.

 9. Лесь Курбас. Спогади сучасників / під ред. В.Василька та ін. – К.: Мистецтво, 1969. – 358 с.

 10. Пал И. О жанре. – М.: ГИТИС, 1962. – 78 с.

 11. Пацунов В. Театральна вертикаль: крок до образу: Монографія. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2003. – 147 с. – Бібліогр.: с. 144-146.

 12. Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве: Межвузовский сборник научных трудов. – М.:ГИТИС, 1979. – 179 с.

 13. Ростоцкий Б., О режиссерском творчестве В. Э. Мейерхольда, М., 1960.

 14. Соломонов М. Жанри драматичного мистецтва. – К.: Радянська школа, 1968. – 54 с.^ 5. ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Для отримання заліку з курсу «Театрознавство»» необхідно виконати письмове індивідуально-дослідне творче завдання.

Завдання полягає у письмовому аналізі (рецензії) однієї театральної вистави, що її подивився студент в період курсу, по критеріях, які вивчалися на лекції. При оцінці враховується всебічність аналізу, точність формулювань, стиль викладення.

^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Змістовий модуль 1100

Тема 1

15

Тема 2

15

Тема 3

20

Тема 4

20

Тема 5

15

Тема 6

15
 1. ^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція, дискусія, евристична бесіда, виконання самостійних завдань, спостереження, відвідування та обговорення театральних вистав.


 1. ^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка самостійної творчо-аналітичної письмової роботи.


 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, тексти театральних рецензій, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ

Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.


^ 11.ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ


   1. Історичне театрознавство.

   2. Основні етапи історії театру

   3. Театр в системі мистецтв

   4. Суб’єкти театральної діяльності

   5. Вистава як театральний твір

   6. Поняття умовності в театрі

   7. Феномен акторської творчості

   8. Театральний простір

   9. Театральний час

   10. Теорія театральності М.Євреїнова

   11. Театральна семіологія

   12. Види театральних знаків

   13. Поняття жанру та жанрового аспекту в театрознавстві

   14. Категорія стилю в театрознавстві

   15. Принципи театральної критики

   16. Театральна антропологія

   17. «Метод фізичних дій» К.С.Станіславського

   18. «Перевтілення» Леся Курбаса

   19. «Біомеханіка» В.Мейєрхольда

   20. «Очуження» Б.Брехта

   21. «Перформер» Є.Гротовського

   22. Театрознавча термінологіяСхожі:

„театрознавство” icon„театрознавство”
move to 1064-20459
„театрознавство” iconВзірець тестового завдання вступних іспитів з фаху 020201 Театральне мистецтво (театрознавство)
move to 0-16915224
„театрознавство” iconПрограма фахових вступних випробувань на напрям 0202 Мистецтво спеціальність 020201, 020201 Театральне мистецтво (театрознавство) освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
„театрознавство” iconЗразок варіанту тестових завдань з фахових вступних випробувань Галузь знань 0202 Мистецтво Спеціальність 02020101, 02020101 Театральне мистецтво (театрознавство) Освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр
Актор театру «Глобус», перший виконавець головних трагічних ролей у драматургії В. Шекспіра
„театрознавство” iconЗразок варіанту тестових завдань з фахових вступних випробувань Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 020201, 020201 Театральне мистецтво (театрознавство) Освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр
Актор театру «Глобус», перший виконавець головних трагічних ролей у драматургії В. Шекспіра
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи