„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon

„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Скачати 283.71 Kb.
Назва„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Дата04.08.2012
Розмір283.71 Kb.
ТипДокументи
з курсу „Історія української і світової культури”
Для спеціальності 8.030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”

7.030507 „Переклад”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ”


Структура курсу

Форма

навчання
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

І

І, ІІ

І

І, ІІ

Характеристика навчального курсу

обов’язковий

обов’язковий

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

1
Загальна кількість годин на вивчення дисципліни

138


З них:

Лекційні

42
СемінариПрактичні (лабораторні)Самостійна робота студента

30
Тижневих годин:Кількість модулів

2
Кількість змістовних модулів

2
Форма підсумкового контролю

залік
„____” ________________200__ р. викладач ______________ Наконечна О.В.

(підпис)
Затверджено на засіданні кафедри культурології


„____” ________________200__ р. завідувач ______________ Вєрніков М.М.

(підпис)


Авторська розробка

^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУРозділи

Назва

Сторінка

1.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

4

1.1.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

4

1.2.

Мета викладання дисципліни.

4

2.

^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

5

2.1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

5

2.2.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

6

3.

ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

7

4.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

8

5.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

8

6.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

9

7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

9

8.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

9

9.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9

10

РЕСУРСИ

9

11.

ДОДАТКИ

10

11.1

Індивідуально-дослідне завдання

10
 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.


„Культурологія” є однією з циклу культурологічних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності „Іноземна мова та література” та „Переклад” і спирається на знання, отримані при вивчені дисциплін „Історія України", „Всесвітня історія", „Психологія", „Археологія”, „Етнографія”. Вивчення студентами дисципліни "Культурологія” дає, в першу чергу, змогу чіткіше уявити межі та завдання ряду культурологічних дисциплін, а також складає фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії.


  1. ^ Мета викладання дисципліни.


МЕТА навчальної дисципліни: дати уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви різних типів світової культури; дати уявлення про Україну як етнос художньо-естетичного ґатунку.

Завдання:

 • ввести у науковий та життєвий обіг студентів поняття, терміни, імена та назви, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

 • познайомити з типологією напрямів і течій в різних світових культурах;

 • навчити впізнавати і розрізняти різні типи культурних форм за сутнісними ознаками;

 • сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху країн світу та окремо і поглиблено – України;

 • познайомити з об’єктами матеріальної і духовної культури країн світу та окремо і поглиблено – національної культури.

 • показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов’янської культури.Студенти, що прослухали означений курс, мають виявити наступні уміння і навички:

 • показати знання загальнокультурного та мистецького матеріалу, пов’язаного зі світовою та українською культурою;

 • вміти аналізувати об’єкти матеріальної та духовної культури у відповідності до ознак, що характеризують певний тип художнього мислення;

 • орієнтуватися в різноманітних культурологічних типах, вміти розрізняти їх за сутнісними ознаками та наводити приклади об’єктів матеріальної і духовної культури;

 • виявити знання основних теоретичних понять і положень, пов’язаних з аналізом об’єктів культури.^ 2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

„Культурологія”


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Всього годин

Лекції


Самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури

1. Культура як предмет культурології

2

4

2. Первісна культура

2
3. Культура давніх цивілізацій Сходу

4

4

4.Антична культура

4

4

5.Культура Середньовіччя

2

2

6.Культура Відродження

2

2

7.Культура епохи Нового часу.

2
8.Культура епохи Просвіти.

2
9. Світова культура 19 століття.

2

2

10. Світова культура 20 століття.

2

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури

1. Феномен української культури

2
2. Прадавня культура на території сучасної України

2

4

3. Культура України 14-17 ст.

2
4. Культура України 17-18 ст.

2
5. 19 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

2

2

6. 20 століття в історії культури України.

2
7 Культура новітнього часу. Актуальні проблеми сучасної культурології.

4

2

^ УСЬОГО ГОДИН

42

302.2. ПРОГРАМА КУРСУ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Культурні системи та артефакти світової культури


Тема 1. Культура як предмет культурології

Культурологія як наука. Категорії та парадигми культурології. Поняття, сутність та функції культури. Типологія культури. Культура-цивілізація-особистість. Феномен національної культури.


Тема 2. Первісна культура

Початок культурної історії людства. Сутність і головні ознаки первісної культури. Міф як культурна форма. Прорелігійні уявлення первісних людей. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.


Тема 3.Культура давніх цивілізацій Сходу

Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз. Виникнення давніх цивілізацій Сходу. Давньосхідна картина світу. Людина в давньосхідних культурах. Сутнісні ознаки давньосхідних культур. Культура давнього Дворіччя. Культура давньої Індії. Культура давнього Китаю. Культура давнього Єгипту.


Тема 4. Антична культура

Основні риси античної культури. Культура Давньої Греції. Культура Давнього Риму. Культура античних міст Північного Причорномор’я. Антична міфологія.


Тема 5.Культура епохи Середньовіччя.

Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі. Культура Візантії: історико-культурний нарис, художня культура, виникнення ікони як культурного артефакту. Культура європейського середньовіччя: основні риси. Дороманський період. Романський період. Готичний період.


Тема 6. Культура Відродження.

Ренесанс як культурна доба. Світоглядні універсалії Відродження. Італійське Відродження: Проторенесанс, Раннє, високе та пізнє Відродження. Північне Відродження.


Тема 7. Культура епохи Нового часу.

Загальна характеристика доби Нового часу. Людина в епоху Нового часу. Специфіка європейської культури 16-17 ст. Основні художні стилі епохи: бароко, класицизм, реалізм.


Тема 8. Культура епохи Просвіти.

Загальна характеристика епохи Просвіти. Ідеологія просвітництва. Художня культура Просвітництва: рококо, просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм.


Тема 9. Світова культура 19 століття.

Специфічні риси епохи. Художня культура: стилістичні течії – ампір, романтизм, критичний реалізм, позитивізм, суб’єктивізм.


Тема 10. Світова культура 20 століття.

Проблеми та суперечності епохи. Феномен американської культури. Стилістичні течії епохи: імпресіонізм, модерн, постмодерн. Модерністська картина світу. Авангардизм (кубізм, абстракціонізм – експресіонізм та інтелектуалізм). Фігуративне мистецтво - сюрреалізм, поп-арт, соц-арт. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Культурні системи та артефакти української культури


Тема 1. Феномен української культури.

Методологія осмислення феномену. Цінності слов’янської цивілізації. Українська ментальність: шляхи укр. ментальності, укр. архетипи, національний характер, домінантні риси українського менталітету. Визначальні якості художньої культури України.


Тема 2. Прадавня культура на території сучасної України.

Історичні передумови. Трипільська культура: духовна і матеріальна. Культура кіммерійців. Культура скіфів: картина світу, побутова культура, художня культура. Культура сарматів. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна. Культура Київської Русі.


Тема 3. Культура України 14-17 ст.

Духовне підґрунтя культури. Особливості художньої культури. Література, музика, театральне мистецтво, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 4. Культура України 17-18 ст.

Основні риси епохи. Культурні орієнтири. Освітні тенденції. Українське бароко. Художня культура – література, музика, театр, архітектура, образотворче мистецтво.


Тема 5. 19 століття в історії культури України. Культура новітнього часу.

Історико-культурні риси 19 ст. Громадські рухи в Україні. Художня культура: визначальні риси, література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура.


Тема 6. 20 століття в історії культури України.

Двадцяте століття в історії культури України: духовна культура часів СРСР, художня культура доби: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Модерн та постмодерн.


Тема 7. Культура новітнього часу. Актуальні проблеми сучасної культурології.

Тенденції культури незалежної України: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Проблеми сучасної культурології в галузі: науки, освіти, мистецтва.


^ 3. ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


1. Грушевський М.С. Історія української літератури. - К., 1993.

2. Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс: Учебное пособие. - М: Гардарики, 2003.

3. Історія світової та української культури. / Гречанко В., Чорний І., Кушнерук В., Белко В. - К., 2002.

4. Історія української та зарубіжної культури. — 3-тє вид — К., 2001.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А Горбань. - 4 вид. - К.: Товариство "Знання"-Прес, 2002

6. Історія української літератури - К., 1986.

7. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. - К.: ЦУЛ, 2003.

8. Мамонтов С.П. Основы культурологии. — 2-е изд. — М., 1996.

9. Основи художньої культури. Теорія та історія світової художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія української художньої культури. Ч. 2. - Харків, 1999.

10. Попович Мирослав. Нарис історії культури України. - К., 2001.

11. Садохин А П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для вузов. - М., 2000.

12. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко. — 3-тє вид. — К.: Знання, КОО, 2002.

13. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навчальний посібник /Н.Є. Миропольська, Є.В. Бєлкіна, Л.М. Масол. - К.: Вища школа, 2001.

14. Шейко В.М. Історія української культури: Монографія. — X.: ХДАК,2001.


Додаткова література

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. (Терминологический словарь) - М., 1997.

2. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. — Авт.— укл. В.В. Оліференко, С.М. Оліференко, Т.В. Оліференко, Л.В. Оліференко. - Д., 1999.

3. Искусство: Живопись, скульптура, графика: В 3-х ч. /Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. - М., 1987.

4. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. -М.: Вече ACT, 2003.

5. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль 1

Тема 1.

Семіотика культури

Елітарна та масова культура

Тема 3.

Культура Давньої Японії

Культура Давнього Єгипту

Тема 4.

Легенди і міфи Давньої Греції

Міфологія Давнього Риму

Тема 5.

Типологія християнських храмів

Тема 6.

Аналіз улюбленого твору епохи Відродження.


Тема 9.

Приклади артефактів за кожним стилем епохи.


Тема 10.

Суспільства закритого типу та суспільства рівних можливостей.


Змістовий модуль 2

Тема 2

Приклади артефактів прадавньої художньої культури.

Культура Київської Русі.

Тема 5.

Основні риси духовної культури України часів СРСР.

Тема 7.

Ваш шлях вирішення сучасних актуальних проблем культурології.^ 5. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Культурологія як наука.

 2. Категорії та парадигми культурології.

 3. Поняття, сутність та функції культури.

 4. Типологія культури.

 5. Культура-цивілізація-особистість.

 6. Феномен національної культури.

 7. Сутність і головні ознаки первісної культури.

 8. Міф як культурна форма.

 9. Прорелігійні уявлення первісних людей.

 10. Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

 11. Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз.

 12. Давньосхідна картина світу.

 13. . Сутнісні ознаки давньосхідних культур.

 14. Культура давнього Дворіччя – короткий огляд.

 15. Культура давньої Індії – короткий огляд.

 16. Культура давнього Китаю – короткий огляд.

 17. Культура давнього Єгипту – короткий огляд.

 18. Основні риси античної культури.

 19. Культура Давньої Греції – короткий огляд.

 20. Культура Давнього Риму – короткий огляд.

 21. Культура античних міст Північного Причорномор’я.

 22. Антична міфологія.

 23. Поняття про епоху середньовіччя у світовій історії і культурі.

 24. Історико-культурний нарис культури Візантії

 25. Художня культура Візантії.

 26. Аналіз ікони як культурного артефакту.

 27. Культура європейського середньовіччя: основні риси.

 28. Періодизація культури європейського середньовіччя.

 29. Світоглядні універсалії Відродження.

 30. Італійське Відродження: Проторенесанс.

 31. Періодизація італійського Відродження.

 32. Північне Відродження.

 33. Специфіка європейської культури 16-17 ст.

 34. Європейське бароко

 35. Класицизм в епоху Нового часу.

 36. Реалізм в епоху Нового часу.

 37. Ідеологія Просвітництва.

 38. Художня культура Просвітництва.

 39. Художня культура 19 ст. Романтизм.

 40. Критичний реалізм 19 ст.

 41. Феномен американської культури.

 42. Модерністська картина світу.

 43. Аналіз авангардизму як стилістичного напрямку 20 ст.

 44. Аналіз фігуративного мистецтва 20 ст.

 45. Мистецтво 20 ст. – література, музика, театр, кіно, архітектура.

 46. Цінності слов’янської цивілізації.

 47. Українська ментальність.

 48. Визначальні якості художньої культури України.

 49. Трипільська культура: духовна і матеріальна.

 50. Культура кіммерійців, скіфів та сарматів.

 51. Праслов’янська культура: духовна, матеріальна.

 52. Праслов’янська міфологія.

 53. Культура Київської Русі.

 54. Духовне підґрунтя культури України 14-17 ст.

 55. Особливості художньої культури України 14-17 ст.

 56. Культурні орієнтири України в 17-18 ст.

 57. Українське бароко.

 58. Художня культура України 17-18 ст.

 59. Історико-культурні риси 19 ст. в Україні.

 60. Громадські рухи в Україні 19 ст.

 61. Художня культура України 19 ст.: визначальні риси.

 62. Особливості культури України часів СРСР.

 63. Тенденції культури незалежної України.^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Змістові модулі

Усього балів за теми

^ Усього балів за модул

Змістовий модуль 1
60

Тема 1

6
Тема 2

6

Тема 3

6

Тема 4

6

Тема 5

6

Тема 6

6

Тема 7

6

Тема 8

6

Тема 9

6

Тема 10

6

Змістовий модуль 2

40

Тема 1

6
Тема 2

5

Тема 3

6

Тема 4

6

Тема 5

6

Тема 6

5

Тема 7

6


^ 7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекція, дискусія, евристична бесіда, постановка та обговорення проблемних питань, виконання творчих та самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках, в мережі Інтернет, екскурсії в центри культурологічних знань, музеї, театри.


^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, оцінювання усних відповідей та письмових завдань, що виносяться на самостійне опанування, оцінювання за підсумками співбесіди та письмових робіт за ІНДЗ, іспит.


^ 9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи, методичні розробки, ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


10. РЕСУРСИ


Нормативна база, джерела Інтернет, матеріали на сайті факультету, література.

11. ДОДАТКИ


^ 11.1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ


ІНДЗ з курсу „Культурологія” для спеціальностей 8.030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”7.030507 „Переклад” складається з двох форм роботи. Перша - творча робота або індивідуальне творчо-дослідницьке завдання - має науковий характер, вимагає вироблення навичок орієнтуватися в науковій та навчальній літературі, компіляції, вміння обґрунтовувати свою точку зору (письмова форма виконання). Друга – усна відповідь – передбачає вироблення навичок репродукції та коментування прочитаного (усна форма виконання).


Творча робота

Вимоги:

 • підготувати матеріал з однієї з визначених тем за вибором студента;

 • використати не менше 3 додаткових джерел;

 • порівняти знайдений матеріал з викладеним на лекції;

 • викласти висновки в формі тез;

 • обсяг творчої роботи не менше 3 друкованих сторінок.


Теми:

 1. Семіотичний підхід до вивчення культури

 2. Феномен масової та елітарної культури в національному контексті

 3. Світ і людина в японському типі культури

 4. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури

 5. Утвердження ідеї Відродження у країнах Європи

 6. Динаміка стилів у культурі Нового часу.

 7. Культурні центри слов’янства

 8. Основні пам’ятки давньоруської культури

 9. Міфологічні символи культурного Всесвіту українців

 10. Українське бароко

Оцінювання – 30 балів


Усна відповідь

Теми усних відповідей зазначені у переліку тем (до них входять і теми, винесені на самостійне опрацювання – див. с.5, с.7). Студенти мають переказати та прокоментувати матеріал з обраної теми, проілюструвати відповідь прикладами.

Вимоги до усної відповіді:

 • вичерпність і завершеність;

 • дослідний підхід до виконання роботи;

 • вміння навести приклади до будь-якого питання;

 • самостійність виконання.

Оцінювання – максимально 5 балів за усну відповідь, 2 бали – за наявність теми в конспекті.


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТВОРЧО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ


1 МОДУЛЬ

Необхідно вивчити відповідну літературу і написати текст у вільній формі за однією з наведених тем. Текст має бути від першої особи і являти собою викладення одного дня з життя людини обраного історико-культурного періоду. Соціальне положення героя залишене на розсуд автора.

Вимоги:

 • мінімальний обсяг – 3 друкованих аркуші 14 шрифтом через 1,5 інтервали;

 • обов’язкові посилання на джерела (не менше 4);

 • неприпустимість однакових тем в групі.

При оцінюванні враховуються: обсяг опанованого матеріалу (не довжина тексту, а повнота викладення), індивідуальність подходу, культурно-історична достовірність, стиль викладення, оформлення.

Оцінка «0» ставиться за явно несамостійну роботу, запозичену з одного чи кількох джерел.

Назва роботы: «Один день з життя…»:

 1. людини епохи мезоліту;

 2. людини епохи неоліту;

 3. давнього єгиптянина;

 4. давнього вавилонянина;

 5. давнього грека;

 6. давнього елліна;

 7. давнього римлянина;

 8. римлянина в период розпаду Римської імперії;

 9. жителя давньої Індії;

 10. жителя давньої Японії;

 11. прихильника конфуціанства в Давньому Китаї;

 12. прихильника даосизма в Давньому Китаї;

 13. давнього араба;

 14. жителя Візантії;

 15. жителя імперії Карла Великого;

 16. жителя середньовічної Англії;

 17. жителя готичної Германії;

 18. жителя Італії періоду Проторенесансу;

 19. жителя Італії періоду Високого Відродження;

 20. жителя Германії періоду Реформації;

 21. жителя Нидерландів періоду Ренесансу;

 22. француза 16-17 ст.

 23. англійця 16-17 ст.

 24. іспанця епохи Відродження.Міністерство освіти України

ОНУ ім. І.І.Мечникова


^ ТВОРЧА РОБОТА

з культурології

на тему

„……………………”


студента ____факультета

спеціальності_________

____курсу _____групи

прізвище, імя, по-батькові


Викладач: О.В.Наконечна


Одеса

2007

Оформлення титульного аркуша


2 МОДУЛЬ


Завдання на вибір 4 типів, виконати треба 1. 1. Реферат на одну з обраних тем (мін. 10 сторінок, мінімум 5 джерел, обов’язково повинен містити план (зміст), в кінці – висновки в формі тезисів і список використаних джерел). Мова російська, українська, бажано надрукований, шрифт 14, поля з усіх боків 20 мм, справа – 10 мм. Титульний лист оформляється за поданим зразком. Теми перелічені нижче.

 2. Дослідницька робота: „Стильовий аналіз”. Взяти один з нижченаведених художніх стилів та напрямків і проаналізувати якомога повніше – навести визначення і приклади з усіх можливих галузей мистецтва – архітектури, музики, літератури, живопису тощо. Оформлення довільне, текст бажано друкований, технічні вимоги як для реферату (див. зразок). Обсяг – мінімально 5 сторінок, обов’язково навести список використаних джерел. Наприклад: „Експресіонізм – це….. В літературі він проявлявся в творчості таких митців…. в таких творах…. В архітектурі… В музиці….”. тощо.

 3. Дослідницько-полемічне завдання. Написати короткий нарис – вашу відповідь на одне з поставлених запитань (наводяться нижче). Обсяг відповіді – мінімум 3 сторінки. Якщо посилаєтесь на якусь літературу, обов’язково вказувати список літератури в кінці роботи. Технічні вимоги для оформлення такі самі.

 4. Творче завдання – для впевнених і сміливих. Зробити літературний переклад з української на російську мову декількох віршів нижченаведених українських поетів. Загальний обсяг перекладеного тексту – мінімум 2 сторінки, треба навести і оригінали. Особливо оцінюватиметься відповідність стилю, думці і віршовому розміру автора. Робота тільки самостійна!
Перелік тем рефератів (для завдання 1 типу).

 1. Міфологічна свідомість давніх слов’ян.

 2. Культура Київської Русі княжої доби.

 3. Польсько-литовська доба в культурі України

 4. Україна до і після Брестської унії.

 5. Українська інтелектуальна еліта 14-17 ст. (Ю.Дрогобич, П.Русин та ін.)

 6. Ідеї Ренесансу в Україні.

 7. Класицизм в українській культурі.

 8. Бароко як тип художнього мислення (на прикладі України).

 9. Полемічна література в Україні 14-17 ст. (І.Вишенський, З.Копистенський, С.Зизаній та ін.).

 10. Народження і розвиток театру в Україні

 11. Українські митці, що працювали в Росії.

 12. Шляхта як одна з верств українського населення.

 13. Феномен українського козацтва.

 14. Григорій Сковорода

 15. Громадські рухи в Україні 19 ст.

 16. Романтизм в українській літературі.

 17. Критичний реалізм в українській літературі.

 18. Філософія мови О.Потебні.

 19. Український модернізм.

 20. Зародження і розвиток музичного мистецтва в Україні.

 21. Культура України часів СРСР.

 22. Культура незалежної України(найновіші тенденції в національній культурі).

 23. Глобальні проблеми сучасності і культура.

 24. Український менталітет

 25. Проблема національної ідеї (на прикладі України).
Перелік стилів (для 2 типу завдання).

 1. Абстракціонізм

 2. Абсурдизм.

 3. Авангард.

 4. Акціонізм.

 5. Андеґраунд.

 6. Ампір

 7. Бароко

 8. Експресіонізм.

 9. Імпресіонізм

 10. Концептуалізм

 11. Класицизм

 12. Модерн

 13. Постмодерн.

 14. Реалізм.

 15. Рококо.

 16. Романтизм.

 17. Сентименталізм.

 18. Символізм.

 19. Суб’єктивізм.

 20. Сюрреалізм.Перелік питань (для 3 типу завдання).

 1. Яким ви бачите український національний характер 21 століття7

 2. Яким, на вашу думку, є „герой нашого часу”?

 3. Як, на вашу думку, треба вирішити „мовне питання” на Україні, зокрема на Одещині?

 4. Які, на вашу думку, духовні перспективи у України?

 5. Які якості, як ви вважаєте, слід в першу чергу виховувати у української молоді?

 6. Що, на вашу думку, сьогодні цікавить українську молодь (крім матеріальної сфери буття)?

 7. Що б ви зробили, якщо стали б Президентом України?


Перелік авторів (для 4 типу завдання).

 1. Леся Українка

 2. І.Франко

 3. В.Стус

 4. М.Рильський

 5. Т. Шевченко

 6. Ліна Костенко

 7. С.Руданський

 8. П.Грабовський

 9. Г.Сковорода

 10. Будь-який сучасний поет.


^ 11.2. Інтелектуальна гра на тему «СВІТОВА МІФОЛОГІЯ»


Отборочный тур «Кто есть кто»


Объяснить значение приведенного имени собственного – ответивший получает 1 балл. Выбрать трех финалистов.

^ Тартар – предвечная пустота, мрак

Лары и пенаты – домашние боги римлян

Фемида – богиня правосудия

Фрейя – богиня любви

Анубис – предводитель мертвых

Рея – мать Зевса

Фенрир - волк

Ифигения – дочь Агамемнона, принесенная в жертву перед Троянской войной

Ланселот – лучший рыцарь Артура

Галатея – ожившая статуя

^ Баст – богиня-кошка

Тиамат – богиня водного хаоса

Эвридика – возлюбленная орфея

Иггдрасиль – мировой ясень

Кали – богиня любви и смерти

^ Эгей – отец Тесея

Галахад – «чистый сердцем» рыцарь

Эринии – мстительницы

Рагнарёк – конец света

Янус – двуликий бог

Авалон – волшебный остров

Эол – бог ветров

Хель – подземный мир

Кибела – Великая мать

Кетцалькоатль – пернатый змей

Арахна – првращена Афиной в паука


Финалисты отбирают себе по 1 напарнику – в конце игры напарник получит столько же, сколько и финалист. Все выходят к доске.


1 тур «Дальше, дальше»


За 30 секунд нужно ответить на возможно большее число вопросов. Напарник фиксирует правильные ответы, 1 чел. следит за временем. Сколько ответов – столько баллов.

 1. Тело львицы, голова человека – сфинкс.

 2. Что, по мнению греков, возникло раньше – день или ночь? - Ночь.

 3. Кому способен подчиниться единорог? - Деве.

 4. Гера – жена или сестра Зевса? - И жена, и сестра.

 5. Кто жил в Митгарде – люди или боги? – Люди.

 6. Цвет глаз Афины – Серый.

 7. Во что превратилась Дафна, не желавшая любви Аполлона? – В дерево.

 8. Птица, возрождающаяся из пепла. – Феникс.

 9. Как называется возрождение души в новом теле? – Реинкарнация.

 10. Автор «Илиады» - Гомер.

 11. Куда попала стрела, убившая неуязвимого Ахилла? – В пятку.

 12. Какой физический недостаток имел Гефест? – Хромал.

 13. На ком женился Эдип? – На своей матери.

 14. Кто попадал в Вальгаллу после смерти? – Воины.

 15. на сколько частей Сет разрубил тело Осириса? – 7

 16. Пес, охраняющий царство Аида – Цербер.

 17. Придворный маг кооля Артура –Мерлин.

 18. Что было написано на «яблоке раздора»? – «Прекраснейшей».

 19. Какой месяц года назван в честь Юноны?

 20. Какой физический недостаток был у Одина? - 1 глаз.

 21. Артемида – жена или сестра Аполлона? – Сестра.

 22. Священное насекомое – символ власти фараона. – Скарабей.

 23. В каком городе правил Эдип – в Фивах или в Микенах? – В Фивах.

 24. Меч короля Артура. – Экскалибур.

 25. Сын Одиссея – Тиресий или Телемах? – Телемах.

 26. Из праздненств в честь какого бога родился театр? – Диониса.

 27. Какой месяц года назван в честь бога войны Марса? – Март.

 28. В кого влюбилась Иштар – в Гильгамеша или в Энкиду? – В Гильгамеша.

 29. Сколько сыновей погибло вместе с Лаокооном? – 2.

 30. Во что превращалось все, к чему прикасался Мидас?

 31. Что такое «лодка Ра»? – Солнце.

 32. Месяц года, названный в честь Цезаря. – Июль.

 33. В кого прератился Зевсдля связи с матерью Елены Прекрасной? – В лебедя.

 34. Замок короля Артура. – Камелот.

 35. Падение какого города описано в «Илиаде»?

 36. Кто жил в Асгарде – боги или люди? – Боги.

 37. Исида – жена или сестра Осириса? – И жена, и сестра.

 38. Птица – спутница Афины. – Сова.

 39. Профессия Сивиллы? – Предсказания.

 40. Мать 9 муз – богиня памяти или победы? – Памяти.

 41. В виде какого животного изображалась богиня любви Хатор? – Коровы.

 42. Энлиль – бог воды или воздуха? – Воздуха.

 43. Кого победила Афина в состязании за покровительство Афинам? – Посейдона.

 44. В Скандинавии Норны – богини судьбы или мести ? – Судьбы.

 45. Гор - сын или брат Осириса? – Сын.


2 тур «Мифы повсюду»


Доска делится на 3 части. За 3 минуты нужно вдвоем с напарником успеть вспомнить и записать как можно больше современных названий, имеющих отношение к мифологии: например, крейсер «Аврора», геркулесовая каша и т.п. Говорить последовательно по 1 названию, пока они не иссякнут: лидер 1 тура – 1-й, аутсайдер – последний. Оценка: победитель – 5 баллов, 2-е место – 4, 3-е – 3 балла.


^ 3 тур «История из моей жизни»

Лидеру предлагается первый выбор, аутсайдеру – оставшийся вариант из трех стран: Греция, Скандинавия и Древняя Англия, а затем – выбор из двух вариантов карточек. На каждой карточке написано имя бога или богини. После 2-минутной подготовки, совета с напарником каждый участник должен рассказать «историю из своей жизни» - то есть от первого лица, указанного в карточке. Имена собственные употреблять запрещается – вместо них говорить можно только «он/она» и «некое место». Напарник может помочь – выступить в качестве «свидетеля». Аудитория должна отгадать имя бога или богини. Если это не удалось, разыгрывается 2 карточка.

Древняя Греция

Скандинавия

Древняя Англия

Гермес

Арес

Один

Локи

Мерлин

Артур

Гера

Артемида

валькирия

Фрейя

Моргана

Джиневра


Отгадано с первой попытки без помощи – 10 баллов, с помощью свидетеля – 7 баллов, со второй попытки – 5 баллов.


Вне конкурса

Инсценировка мифов – участникам по 10 баллов.Схожі:

„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
move to 1064-20460
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconАнглійська, німецька, французька, іспанська Вступ Програма вступного іспиту за програмою окр «Спеціаліст»
Спеціальність 02030302 "Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)"
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність: німецька та англійська мова І література, французька та англійська мова І література
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon1. Практичний курс англійської мови
Спеціальність: Філологія (французька, англійська мова та література), Філологія (іспанська, англійська мова та література)
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon"Затверджую"
...
„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМ. П. Драгоманова інститут іноземної філології на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
«Філологія», спеціальність 02030302«Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи