Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р icon

Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Скачати 238.02 Kb.
НазваФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Дата04.08.2012
Розмір238.02 Kb.
ТипДокументи
Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Проректор з навчальної ро­боті


_____________________


проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.


____”_______________200 _ р.Кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання


^

РОБОЧА ПРОГРАМА
курсу “Релігієзнавство ”

Для спеціальності 6.050101 – "Основи економічної теорії"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


С т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я
денна

заочна

Курс та семестр вивчення

ІІ

ІХарактеристика навчального курсу

обов'язковий

обов'язковий

Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліни

49
З них:

Лекційні

18Семінари

18Практичні (лабораторні)


Самостійна робота студента

3
Тижневих годин

-
Кількість модулів

1
Кількість змістовних модулів

1
Форма підсумкового контролю (залік)

залік

Авторська розробка


“___” ___________ 200__ р. викладач ___________ Карпенко М. В.

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання


"__" ________ 200__ р. завідувач ___________ О. Ф. Погорєлов

(підпис) 1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Курс «Релігієзнавство» частково спирається на нормативний курс «Філософія».


Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія філософії», «Історія філософії України», «Історія руської релігійної філософії», «Етика», «Соціологія», «Політологія».


  1. Мета викладання дисципліни.


Метою викладання дисципліни «Релігієзнавство» є ознайомлення студентів з основним змістом релігієзнавства, розширення світогляду студентів у сфері духовної культури, прищеплення студентам розуміння значення релігії для формування духовних основ особистості.


Задачі вивчення дисципліни: освоєння студентами теоретичних положень сучасного релігієзнавства, ознайомлення студентів з головними подіями в релігійному житті і основами віровчення найбільш поширених в світі релігійних організацій, формування розуміння історичних аспектів свободи совісті як категорії права, визначення актуальних проблем сучасності у контексті релігійного світосприйняття.


Студент повинен знати:


- основні теоретичні положення сучасного релігієзнавства

- типологію релігії

- основи віровчення найбільш поширених в світі релігійних організацій

- визначні події в релігійному житті

- сучасну географію релігій в світі

- ставлення релігійних організацій до глобальних проблем сучасного світу

- історичні аспекти проблеми свободи совісті

- міжнародні правові акти, що забезпечують свободу існування релігії та віросповідання.


Студент повинен вміти:


- орієнтуватися у різноманітних релігійних конфесіях і їх віровченнях

- давати оцінку визначним подіям релігійного життя

- розрізнювати існуючи типи релігійних організацій

- дотримуватися вимог українського законодавства стосовно свободи совісті та релігійних організацій

- орієнтуватися у сучасній географії релігій в Україні і світі

- займати і обґрунтовано висловлювати власну позицію стосовно сучасних проблем релігійного життя


^ СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годинтеми

Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. Основи релігієзнавства1

Релігія як соціальний феномен. Класифікації релігії.

2
2

Походження і розвиток релігійних уявлень
2

3

Національні релігії
2

4

Буддизм: історія, віровчення, обрядовість

2

2

5

Християнство: витоки і еволюція

2

2

6

Католицизм: віровчення і обрядовість

2
7

Православ’я: віровчення і обрядовість

2
8

Протестантизм: віровчення і обрядовість

2
9

Іслам: історія, віровчення, обрядовість

2

2

10

Нетрадиційні релігії
2

11

Релігія в Україні

2

2

12

Релігія і церква у системі державно-правових відносин

2

2

13

Глобальні проблеми сучасності і релігія
2

Усього годин

18

182.2. Програма курсу


ЗМІСТОВИЙ модуль I. Основи релігієзнавства

^

Тема 1. Релігія як соціальний феномен. Класифікації релігії.Предмет, методи, основні поняття, мета і завдання курсу «Релігієзнавство». Визначення релігії. Коріння релігії. Структура релігії. Функції релігії у суспільстві. Основні класифікації релігії. Історичні типи релігії.

^

Тема 2. Походження і розвиток релігійних уявленьПроблема виникнення релігії, наукові та богословські теорії походження релігії. Міфологічна, соціологічна, функціональна, еволюційна школи про виникнення релігії та її ранні форми. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення. Форми вірувань первісного суспільства: фетишизм, тотемізм, анімізм, магія, шаманізм.


^

Тема 3. Національні релігіїІндуїзм. Основні витоки формування індуїзму, літературні джерела. Історичний розвиток індуїзму, його основні етапи. Особливості віровчення. Релігії Китаю: конфуціанство і даосизм. Причина та умови формування конфуціанства, основні принципи і соціальна доктрина. Особливості вчення даосизму. Еволюція даосизму. Синтоїзм. Особливості віровчення і сучасне становище синтоїзму у Японії. Іудаїзм. Формування і розвиток. Особливості догматики, культу, організації. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.
^

Тема 4. Буддизм: історія, віровчення, обрядовість
Виникнення буддизму. Формування буддійського канону. Особливості буддизму як релігійної системи. Основи вчення і культ. Основні напрямки буддизму: хінаяна і махаяна. Ламаїзм. Дзен-буддизм.
^

Тема 5. Християнство: витоки і еволюціяСоціально-економічні, політичні умови формування християнства. Ідейні джерела християнського віровчення. Біблія як священна книга християнства, формування і структура. Виникнення і формування церковної організації. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії. Формування віровчення і культу. Собори. Розколи.

^

Тема6.Католицизм: віровчення і обрядовістьКатолицизм: особливості догматики і культу. Історія Папства. Іоанн-Павло II. Еволюція соціальної доктрини Римсько-католицької церкви. II Ватиканський собор, курс аджорноменто. Католицька церква в Україні.

^

Тема 7. Православ’я: віровчення і обрядовістьПравослав’я: особливості догматики і культу. Запровадження християнства на Русі. Православ’я в Україні-Русі до середини XVII століття. Історія Патріаршест

ва. Старовірство. РПЦ у XX столітті.

^

Тема 8. Протестантизм: віровчення і обрядовість
Історичні умови виникнення раннього протестантизму. Особливості догматики, культу, організації лютеранства, кальвінізму, англіканства, анабаптизму. Пізній протестантизм. Особливості догматики, культу, організації баптизму, адвентизму, п’ятидесятництва, свідків Ієгови.

^

Тема 9. Іслам: історія, віровчення, обрядовістьСоціально-історичні причини виникнення ісламу. Ідейні джерела ісламу. Формування віровчення і культу. Коран, його структура та основний зміст. Суна. Шаріат. Основні напрями ісламу. Іслам і сучасний світ.

^

Тема 10. Нетрадиційні релігіїПричини виникнення нетрадиційних релігій. Основні класифікації, особливості та ознаки новітніх релігійних течій. Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні. Загальна характеристика: Товариство свідомості Кріпни, церква єднання, Велике Біле Братство, неоязичництво (рідновірство) та інші.

^

Тема 11. Релігія в УкраїніДохристиянські вірування давніх слов’ян. Православна церква в Україні. Українізація та автокефалізація православної церкви в Україні. Особливості сучасного стану православ’я в Україні. Українська греко-католицька церква. Конфесійна структура і сучасна географія релігії в Україні.

^

Тема 12. Релігія і церква у системі державно-правових відносинІсторія державно-церковних відносин за часів царату. Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих. Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.

^

Тема 13. Глобальні проблеми сучасності і релігія.Глобальні проблеми сучасності та участь в їх вирішенні релігійних організацій. Актуальні етичні проблеми, проблеми біоетики і ставлення до них релігійних організацій (аборти, евтаназія, клонування людини, сексуальні меншини та ін.). Сучасні конвергентні процеси (актуалізація есхатології, глобалізація, екуменічний рух, модернізм, секуляризація, фемінізація, фундаменталізм та інші) і релігія. 1. ^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:
 1. Основна:
 1. Академічне релігієзнавство. За ред. А. М. Колодного. – К., 2000.

 2. Гараджа В. И. Религиоведение. – М., 1995.

 3. Історія релігій в Україні. Навчальний посібник. За ред. Колодного А. М., Яроцького П. К. – К., 1999.

 4. Классики мирового религиоведения. – М., 1996.

 5. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1998.

 6. Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

 7. Релігієзнавчий словник / Під ред. Колодного А.., Лобовика Б. – К., 1998.

 8. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.
 1. Додаткова:


1. Бирлайн Дж. Параллельная мифология. – М., 1997.

2. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1998.

3. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

4. Ислам и общество (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. - № 12. – 1993.

5. Історія православної церкви в Україні. – К., 1997.

6. Капустин Н. Особенности эволюции религии. – М.,1984.

7. Крывелев И. А. Библия: историко-критический анализ. – М., 1982.Малерб М. 8. Максуд Р. Ислам. – М., 2001.

9. Религии человечества. – М.- СПб, 1997.

10. Рибаков Б. А. Язичество Древней Руси. – М., 1983.

11. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

12. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М., 1989.

13. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1998.

14. Щербатский Ф. И. Избранные труды по буддизму. – М., 1988.


^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬПоходження і розвиток релігійних уявлень


Годи-

ни

 1. Проблема виникнення релігії, наукові та богословські теорії походження релігії.

 2. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.

 3. Форми вірувань первісного суспільства: фетишизм, тотемізм, анімізм, магія, шаманізм.
2

Основна література:

1. Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

2. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

4. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1998.

5. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


Додаткова література:

1. Бирлайн Дж. Параллельная мифология. – М., 1997.

2. Кабо В. Р. Первоначальные формы религии // Религии мира. – М., 1986-1987.

3. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М., 1989.


Національні релігії


Годи-

ни

 1. Індуїзм. Основні витоки формування індуїзму, літературні джерела.

 2. Історичний розвиток індуїзму, його основні етапи. Особливості віровчення.

 3. Конфуціанство і даосизм як соціальні вчення і релігії Китаю.
 1. Синтоїзм. Особливості віровчення і сучасне становище синтоїзму у Японії.

 2. Іудаїзм. Формування і розвиток.

 3. Особливості догматики, культу, організації. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.
2

Основна література:

1. Академічне релігієзнавство. За ред. А. М. Колодного. – К., 2000.

2. Гараджа В. И. Религиоведение. – М., 1995.

3. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1998.Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

4. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


Додаткова література:

1. Беленький М. С. Иудаизм. 2-е издание. – М., 1974. Дао и даосизм в Китае / Отв. ред. Васильев Л. В. – М., 1982.

2. Свєтлов Г. Е. Путь богов (Синто в истории Японии). – М., 1985.

3. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1996.

4. Фэнь Юлань. Краткая история китайской философии. – СПб., 1998.Буддизм: історія, віровчення, обрядовість


Годи-

ни

 1. Виникнення буддизму.

 2. Формування буддійського канону.

 3. Особливості буддизму як релігійної системи. Основи вчення і культ.

 4. Основні напрямки буддизму: хінаяна і махаяна.
2

Основна література:

1. Буддизм. Словар. – М.: Республіка, 1982.

2. Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

3. Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. проф. Лобазова П. К. – Одесса, 2007.

4. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


Додаткова література:

1. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1998.

2. Кочетов А. Н. Буддизм. – М.: Политиздат, 1968

3. Щербатский Ф. И. Избранные труды по буддизму. – М.: Наука, 1988.


Християнство: витоки і еволюція


Годи-

ни

 1. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.

 2. Ідейні джерела християнського віровчення.

 3. Біблія як священна книга християнства, формування і структура.

 4. Виникнення і формування церковної організації. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.

 5. Формування віровчення і культу.
2

Основна література:

1. Карташов А. В. Вселенские соборы. – М., 1994.

2. Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

3. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. – М.: Политиздат, 1987.

4. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


Додаткова література:

1. Амусин И. Д. Кумранская община. – М.: Наука, 1983.

2. Кубланов М. М. Происхождение християнства. – М., 1974.

3. Мессорі В. Гіпотези про Ісуса. – Львів: Свічадо, 1998.


Іслам: історія, віровчення, обрядовість


Годи-

ни

 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу.

 2. Ідейні джерела ісламу. Формування віровчення і культу.

 3. Коран, його структура та основний зміст.

 4. Основні напрями ісламу.

 5. Іслам і сучасний світ.
2

Основна література:

1. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1998.

2. Радугин Н. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

3. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


 1. Ислам и общество (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. - № 12. – 1993.

 2. Максуд Р. Ислам. – М., 2001.

 3. Отец Олександр Мень отвечает на вопросы –М. : Фонд им. А. Меня, 1999.
Нетрадиційні релігії


Годи-

ни

 1. Причини виникнення нетрадиційних релігій.

 2. Основні класифікації, особливості та ознаки новітніх релігійних течій.

 3. Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні.

 4. Загальна характеристика: Товариство свідомості Кріпни, церква єднання, Велике Біле Братство, неоязичництво (рідновірство) та ін.
2

Основна література:

1. Баркер Л. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

2. Історія релігії в Україні. Бібліографія. – К. : Знання, 1999.

3. Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». – М., 1985.

4. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.


Додаткова література:

1. Гринько В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. – К., 1998.

2. Дзэн-буддизм. Суджуки Д. Основы Дзэн-буддизма. Каруки С. Практика Дзэн. – Бишкек, 1993.

3. Ткачева А. А. «Новые религии» Востока. – М., 1991.


Релігія в Україні


Годи-

ни

 1. Дохристиянські вірування давніх слов’ян.

 2. Православна церква в Україні. Українізація та автокефалізація православної церкви в Україні.

 3. Особливості сучасного стану православ’я в Україні.

 4. Українська греко-католицька церква.
2

Основна література:

 1. Академічне релігієзнавство. За ред. А. М. Колодного. – К., 2000.

 2. Історія релігій в Україні. Навчальний посібник. За ред. Колодного А. М., Яроцького П. К. – К., 1999.

 3. Історія православної церкви в Україні. – К., 1997.
Додаткова література:

1. Рибаков Б. А. Язичество Древней Руси. – М., 1983.

2. Сучасна релігійна ситуація в Україні. – К., 1994.

3. Яроцький П. Л. Берестейська унія: про що свідчать її уроки? // Віче, 1994.- № 11.


Релігія і церква у системі державно-правових відносин


Годи-

ни

 1. Історія державно-церковних відносин за часів царату.

 2. Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.

 3. Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

 4. Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.
2

Основна література:

1. Історія релігій в Україні. Навчальний посібник. За ред. Колодного А. М., Яроцького П. К. – К., 1999.

2. Клочков В. В. Религия, государство, право. – М., 1999.

3. Конституція України. – статті 4, 32, 50.

4. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996.


Додаткова література:

 1. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько –антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 2. Бергман Г. Ю. Вера и знание: примерение права и религии. – М., 1999.

 3. Журне Ш. Христианские требования в политике. – К., 1998.

 4. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1994, № 13.
Глобальні проблеми сучасності і релігія


Годи-

ни

 1. Глобальні проблеми сучасності та участь в їх вирішенні релігійних організацій.

 2. Актуальні етичні проблеми, проблеми біоетики і ставлення до них релігійних організацій (аборти, евтаназія, клонування людини, сексуальні меншини та ін.).

 3. Сучасні конвергентні процеси (актуалізація есхатології, глобалізація, екуменічний рух, модернізм, секуляризація, фемінізація, фундаменталізм та інші) і релігія.
2

Основна література:

1. Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. проф. Лобазова П. К. – Одесса, 2007.

2. Яблоков Н. И. Основы религиоведения. – М., 1998.

3. Стан світу 2000: Доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого суспільства / Л. Браун та інші: Пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний на XXI століття» та Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелесфера, 2000.


Додаткова література:

 1. Вальцев С. В. Закат человечества. – Изд. 7, испр. и доп. – М.: Соціально-политическая мисль, 2002.

 2. Мартинюк Е. І. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні / За ред. А. Полозного, П. Яровицького, О. Сагана. – К., 2001.


5. Питання для повторення курсу.


1. Дайте визначення поняття «релігія»?

2. Назвіть основні функції, які виконує релігія у суспільстві?

3. Яку структуру має релігія?

4. Які ранні форми первісного суспільства вам відомі?

5. Які національні релігії вам відомі?

5. Що таке Тора і Талмуд?

6. Хто є засновником буддизму?

7. Назвіть 4 благородні істини буддизму?

8. Розкрийте зміст теорії анатману у буддизмі.

9. Які релігійні і філософські вчення становлять ідейну основу християнства?

10. Хто є засновником християнства?

11. Коли відбувся розкол між Західною і Східною церквами у християнстві? Які причини і наслідки цього розколу ?

12. Що таке Символ Віри?

13. Чим відрізняються між собою католицька і православна догматика?

14. Що ви знаєте про релігійну, соціальну і політичну діяльність сучасного Ватикану?

15. Які напрямки раннього і пізнього протестантизму вам відомі?

16. Розкрийте в чому особливість догматики раннього і пізнього протестантизму? 17. Що таке шахада?

18. Що таке Коран і Суна?

19. Назвіть 5 стовпів ісламу.

20. В чому, на вашу думку, причина виникнення нетрадиційних релігій?

21. Що таке Унія? Коли і чому вона виникла?

22. Що таке свобода совісті?

23. В чому, на вашу думку, полягає екуменічна діяльність релігії?


6. ^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:Змістові модулі


Усього

балів за теми

Усього балів

за модулі

Змістовий модуль I
0 - 100
Тема 1


Тема 2


Тема 3


Тема 4Тема 5


Тема 6


Тема 7


Тема 8


Тема 9Тема 10


Тема 11


Тема 13Підсумкове оцінювання

7. Методи навчання:

лекції, робота з книгою, пояснення, робота з релігієзнавчим словником.

^ 8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

відповіді студентів на вузлові питання тем, які винесені на семінарські заняття, залік.


9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій.


10. Ресурси: http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html - сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/ - біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім Г.Сковороди

http://www.inst-ukr.lviv.ua/ - Інститут украіноведення ім. І. Крип’якевича

http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html - Інститут української археографiї та

джерелознавства ім. М.С.Грушевського


11. Додатки

Схожі:

Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20386
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20472
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20471
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20366
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20365
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
move to 1064-20469
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Курс «Філософія» частково спирається на нормативний курс «Релігієзнавство», «Етика»
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
...
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Читання даного спецкурсу в якійсь мірі  заповнює не передбачений програмою для студентів-філософів курс з історії зарубіжної або...
Форма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Сучасна західна філософія”, “Філософія науки”, „Організація культурних проектів”. Знання, отримані студентами при вивченні даної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи