І.І. Мечникова Загальні положення icon

І.І. Мечникова Загальні положення
Скачати 126.53 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Загальні положення
Дата03.08.2012
Розмір126.53 Kb.
ТипДокументиПОЛОЖЕННЯ

Про порядок використання коштів, передбачених на виплату академічних і соціальних стипендій, для надання матеріальної

допомоги та заохочення студентів Одеського національного

університету ім. І.І. Мечникова


1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату академічних і соціальних стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004 р. № 882 «Про затвердження Порядку призначення і виплати стипендій», наказу Міністерства освіти і наука України від 21.07. 2004 р. № 613 та Типового положення про Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам вищих навчальних закладів від 27.10.2000 р. №48, 02- 5/412.

1.2 Академічна та соціальна стипендія – грошове забезпечення, яке призначається:

- студентам денної форми навчання (окремим категоріям студентів одночасно академічна і соціальна стипендія);

- аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва.

1.3. Розмір академічних стипендій для студентів визначається виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

1.4. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

1.5. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

1.6. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються за державним замовленням використовувати не менш як 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення.

Кошти використовуються відповідно цього Положення та кошторису, доходів та видатків на відповідний рік, затвердженого МОН України.

Облік надходження та використання коштів здійснюється бухгалтерією ОНУ.

1.7. Питання з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності вирішує стипендіальна комісія.

1.7.1. До складу стипендіальної комісії входять: ректор ОНУ, головний бухгалтер (заступник бухгалтера), декани факультетів, юрист, представник профспілки студентів.

1.7.2. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права та обов’язки студентів, цим Положенням, Статутом ОНУ.

1.7.3. За поданням стипендіальної комісії, ректор затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

1.8. Стипендії виплачувати раз на місяць, за літній канікулярний період – повністю до його початку.

1.9. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться з дозволу ректора, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

1.10. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, отримують щомісячну грошову допомогу, яка передбачена законодавством (не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму) і стипендію, призначену згідно з цим Положенням.

1.11. ^ Академічними стипендіями є:

Стипендія Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами.

Іменні або персональні стипендії університету.

Ординарні (звичайні) академічні стипендії.

1.12.^ Соціальні стипенді призначаються студентам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.

Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законом для таких категорій громадян:

1) студенти з числа дітей-сиріт при наявності свідоцтв про смерть батьків і заяви на ім’я ректора та дітей позбавлених батьківського піклування при наявності довідки з відділу соціального забезпечення та заяви на ім’я ректора;

2) студенти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії, при наявності відповідного посвідчення та заяви на ім’я ректора;

3) студенти з малозабезпечених сімей при наявності довідки про отримання сім’єю відповідної державної допомоги згідно із законодавством та заяви на ім’я ректора;

4) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І або ІІ групи при наявності відповідного посвідчення та заяви на ім’я ректора;

5) студенти, які мають сім’ї з дітьми при наявності свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження дитини та заяви.


^ 2. Порядок призначення, виплати та розміри

ординарних (звичайних) академічних стипендій студентів.


2.1. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії становить – 30 відслтків прожиткового мінімуму для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», або «магістр» і які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною, або 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання. Середній бал успішності зараховується при наявності усіх заліків, відсутності незадовільних оцінок, як середньоарифметичне результатів іспитів та результатів захисту курсових робіт та проектів, отриманих до закінчення екзаменаційної сесії. Термін екзаменаційної сесії встановлюється згідно з графіком навчального процесу і затверджується наказом ректора до початку навчального року.

2.2. Якщо студент не склав іспити, заліки в період семестрового контролю, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом (лист непрацездатності з підписом та печаткою головного лікаря), то за наказом ректора термін семестрового контролю може бути продовжено на термін хвороби. Після цього стипендіальна комісія вирішує питання про призначення стипендії.

2.3. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною, або середній бал успішності 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 25 відсотків порівняно з мінімальним розміром, що визначається згідно з пунктом 2.1. цього Положення.

2.4. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 2.1. та 2.2., збільшується на 20 відсотків студентам (з першого семестру), які навчаються за напрямами підготовки:

0701 – фізика, 0702 – прикладна фізика

0801 – математика, 0803 – механіка.

2.5. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом.

До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі.


^ 3. Студенти, яким призначається тільки соціальна стипендія.


3.1. У межах коштів, призначених для виплати стипендій, обов’язково виплачується соціальна стипендія студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною, або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти втратили право на призначення їм академічної стипендії, в розмірі:

100 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії

  • студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

  • студентам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  • студентам, які мають сім’ї з дітьми;

109 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії

  • студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

  • студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І або ІІ групи.

3.2. Якщо студент не склав іспити, заліки в період семестрового контролю, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом (лист непрацездатності з підписом та печаткою головного лікаря), то за наказом ректора термін семестрового контролю може бути продовжено на термін хвороби. Після цього стипендіальна комісія вирішує питання про призначення стипендії.

3.3. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 3.1. цього Положення, збільшується:

1) на 20 відсотків студентам, які навчаються за напрямами підготовки:

0.701 – фізика, 0.702 – прикладна фізика,

0.801 – математика, 0.803 – механіка;

2) на 55 відсотків– студентам з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника.

3.4. Якщо згідно з пунктом 3.2. цього Положення передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо (мінімальний розмір стипендії + 20% + 55%).

^ 4 . Студенти , які одночасно мають право на академічну і соціальні стипендію

4.1. Студентам, зазначеним у підпунктах 1-5 пункту 1.12 цим Положенням, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків призначеної згідно з цим Положенням академічної стипендії):

1) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством), студентам які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи, – 9 %;

2) студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника – 55%;

3) студентам:

- з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни – 50%;

- з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відрядженні до держав де в цей період велися бойові дії – 30 %;

4) глухонімим і сліпим студентам – 50 %.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

4.2 Студентам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачуються додаткова соціальна стипендія у 100-відсотковому розмірі призначеної згідно з цим Положенням академічної або соціальної стипендії. Така стипендія виплачується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

4.3. Розмір додаткової соціальної стипендії визначається з урахуванням пункту 3.2. цього Положення

^ 5. Призначення і виплата академічних і соціальних стипендій у окремих випадках.


5.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з ОНУ до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

5.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

5.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачувати одну – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними документами.

5.4. Студентам , які навчались за державним замовленням та:

1) перебувають у академічній відпустці за медичними показниками, відповідно до наказу ректора, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму.

Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму.

2) поновили навчання після академічної відпустки, відповідно до наказу ректора, академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений особі згідно з цього Положення до перерви у навчанні


^ 6. Академічні стипендії аспірантів і докторантів


6.1. Академічну стипендію аспірантам і докторантам установлювати у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів , відповідно:

для аспіранта – викладача-стажиста;

для докторанта – доцента, який має науковий ступінь кандидата наук.

6.2. Аспірантам і докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, академічну стипендію призначати на весь наступний період навчання.


^ 7. Порядок призначення, виплати та розміри

іменних або персональних стипендій університету


7.1. За особливі успіхи у навчанні, науковій діяльності та участь у громадській, спортивній, художній самодіяльності, за поданням стипендіальної комісії, призначається персональна стипендія ректора.

Зазначена стипендія виплачується студентам факультетів та інститутів ОНУ: геолого-географічний факультет; фізичний факультет; хімічний факультет; біологічний факультет; історичний факультет; філософський факультет; економіко-правовий факультет; філологічний факультет; факультет романо-германської філології; інститут математики ,економіки та механіки; інститут соціальних наук; інститут післядипломної освіти, а також коледжу та науково-навчальних центрів.

7.2. За особливі успіхи в науково-дослідній роботі, студентам, за поданням стипендіальної комісії, призначається іменна стипендія ОНУ ім. І.І. Мечникова, виплата яких проводиться в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до цього Положення

Імені стипендії виплачуються студентам факультетів та інститутів ОНУ: геолого-географічний факультет – стипендія імені Т.І. Танфільєва; фізичний факультет – стипендія імені М.М. Боголюбова; хімічний факультет – стипендія імені О.В. Богатського; біологічний факультет – стипендія імені І.І. Мечникова; історичний факультет – стипендія імені В.І. Григоровича; філософський факультет – стипендія імені Г.В. Флоровськаго; економіко-правовий факультет – стипендія імені В.П. Калмакова, стипендія імені Ю.Л Вітте; філологічний факультет – стипендія імені Т.Г. Шевченка, стипендія імені О.С. Пушкіна; факультет романо-германської філології – стипендія імені А.А. Потебні; інститут математики, економіки та механіки – стипендія імені О.М. Ляпунова, стипендія імені Ю.Л. Вітте, стипендія імені М.М Ланге; інститут соціальних наук – стипендія імені М.П.Драгоманова.

7.3 Кандидати на отримання іменної або персональної стипендій висуваються вченими радами факультетів та інститутів за поданням стипендіальних комісій

Висунення кандидатів на іменну або персональну стипендії здійснюється двічі на рік (до 1 лютого та до 1 липня) за результатами екзаменаційної сесії. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому закінчилась сесія згідно із навчальним планом, і виплачується раз на місяць.

Рішення про призначення іменної або персональної стипендій приймається вченою радою ОНУ та затверджується наказом ректора.

Матеріали на здобуття іменної або персональної стипендій включають:

а) витяг із рішення Вченої ради факультету, інституту з відображенням результатів голосування;

б) завірений витяг із залікової книжки претендента (або завірена ксерокопія);

в) подання стипендіальної комісії з характеристикою наукової діяльності та успіхів у навчанні (для іменної стипендії) та з характеристикою навчальної, наукової, громадської, спортивної діяльності, участь в художній самодіяльності (для персональної стипендії ректора) (додатки 1.1, 1.2).

До них можуть додаватися рекомендації наукового керівника , провідних фахівців, які особисто обізнані з діяльністю претендента.

7.4. Розмір іменної або персональної стипендії не повинен перевищувати для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» – 42 відсотки прожиткового мінімуму.

7.5. Розмір зазначених стипендій, збільшується на 20 відсотків студентам, які навчаються за напрямами підготовки:

0701 – фізика, 0702 – прикладна фізика

0801 – математика, 0803 – механіка.

7.7. Позбавлення іменної або персональної стипендій може бути здійснено рішенням вченої ради університету за поданням факультету, інституту у випадку незадовільного навчання, або від’їзду на строк більше 6 місяців на стажування, навчання або на роботу за кордоном, за вчинок не сумісний із статутом студента вищого навчального закладу.


^ 8. Надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, аспірантам та докторантам.


8.1. Матеріальна допомога надається студентам, аспірантам, докторантам, які її потребують на підставі особистої заяви:

• з малозабезпечених сімей – у розмірі до 2 академічних стипендій на рік;

• студенти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – у розмірі 4 академічних стипендій на рік;

• студенти, яким згідно із законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії, при наявності відповідного посвідчення – у розмірі 4 академічних стипендій на рік.

• студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І та ІІ групи при наявності відповідного посвідчення – у розмірі 4 академічних стипендій на рік.

• студенти, які мають сім‘ї з дітьми при наявності свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження дитини – у розмірі 4 академічних стипендій на рік.

• у разі хвороби, смерті близьких родичів тощо – у розмірі 300 грн.;

• всім категоріям студентів, аспірантів та докторантів на оздоровлення – у розмірі 3 академічних стипендій на рік.

• при народженні дитини – у розмірі 1 стипендії.

8.2 Встановлення надбавок до стипендій, преміювання встигаючих студентів, аспірантів та докторантів за успіхи в навчальній, науковій, культурно-масовій, спортивній та громадській роботі здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням профспілкового комітету у розмірі до 2 стипендій на рік.


ПОГОДЖЕНО:

Проректор О.В. Запорожченко


Проректор Е.Л. Стрельцов


Проректор В.А. Іваниця


Заст. Проректора В.В. Реут


Гол. Бухгалтер Л.О. Калініна


Нач. ВК Ю. І Мозговий


Нач. ЮЦ М. О. Ветчиннікова


Нач. ПВФ Л.В. Лазарева

Розроблено: юристконсульт Гресь М.В.
Схожі:

І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про апеляційну комісію ону імені І.І. Мечникова
Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до Одеського...
І.І. Мечникова Загальні положення iconПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
move to 0-16282086
І.І. Мечникова Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
І.І. Мечникова Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальні положення
України від 24. 01. 2013р. №48 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 03. 2013р. №488/23020), визначає види, форми, зміст,...
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
І.І. Мечникова Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи