Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Скачати 180.08 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Дата29.07.2012
Розмір180.08 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс ВНТУ за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр»

за інтегрованими навчальними планами

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь – 0502 «Автоматика та управління»

Напрям підготовки - 6.050201 «Системна інженерія»


Вінниця 2012


Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії М.М. Биков


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:

Вченої Ради Університету

(протокол № _7_ від « _23_ » __лютого__ 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(протокол № 6__ від « _20_ » _лютого _ 2012 р.)


1. ВСТУП


Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія», навчальним планом і на основі загальних вимог до бакалаврів, як першого рівня триступеневої підготовки фахівців.

В програму фахового вступного іспиту для навчання за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» крім теоретичних питань включені практичні завдання, які розподілені рівномірно для охоплення всіх головних дисциплін та напрямків підготовки, що є базовими для фахівців кваліфікації бакалавра відповідного напрямку. Кожний з екзаменаційних білетів включає комплекс теоретичних питань та практичних завдань, з різних розділів.

При відповіді на них студент повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати інженерний рівень кваліфікації.

^ 2. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Метою іспиту є оцінка базового рівня знань майбутніх спеціалістів з комп'ютеризованих систем управління та автоматики, які повинні демонструвати теоретичні знання та практичні навички вирішення наступних задач:

 • застосування математичних методів при розв’язанні типових задач, що зустрічаються в практиці бакалавра і подальшій інженерній підготовці;

 • аналіз електричних та магнітних кіл на основі законів теоретичної електротехніки та фізики;

 • основи застосування сучасних мов та алгоритмів програмування та вміння застосувати їх при розв’язанні практичних задач спеціальності.^ 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

Екзаменаційні білети містять:

- три теоретичних питання з математики, теорії електричних та магнітних кіл, чисельних методів та програмування;

 • два практичних завдання.

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв’язку теорії з практикою інженерної діяльності.

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і по рекомендованій літературі з правом використання як довідника на екзамені.


^ 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ


4.1. Вища математика

4.2. Спеціальні розділи математики.

4.3. Алгоритмічні мови та програмування.

4.4. Обчислювальні методи

4.5. Теорія електричних та магнітних кіл .

^ 5. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ,
ЩО ВХОДЯТЬ В БІЛЕТИ


5.1. Спеціальні розділи математики


Теоретичні запитання

 1. Загальний підхід до складання диференційних рівнянь першого порядку для реальних явищ, процесів, об’єктів.
 1. Функція комплексної змінної, її визначення, область застосування.
 1. Конформне відображення: властивості та область застосування.
 1. Відображення динамічних процесів з допомогою перетворення Лапласа

його властивості. Операторні методи дослідження реальних процесів.


 1. Поняття передавальної функції. Виведення передавальної функції з диференційного рівняння процесу.
 1. Частотні характеристики об”єктів, їх різновидності. Отримання частотних характеристик з передавальних функцій, графічне відображення.
 1. Аппарат гратчатих функцій для дослідження цифрових систем.
 1. Дискретне перетворення Лапласа. Властивості. Отримання дискретних ПФ.
 1. Застосування Z- перетворення і W –перетворення в інженерних розрахунках цифрових систем.
 1. Поняття множини, їх різновиди. Операції над множинами.
 1. Впорядкування елементів та прямий добуток множин .Відповідність множин.
 1. Відображення множин, функція, функціонал, оператор. Відношення множин.
 1. Основні визначення теорії графів. Характеристика графів.
 1. Постановка та загальний алгоритм рішення задач про найкоротший шлях в графі.


Задачі з дисципліни

“Спеціальні розділи математики”
^

Задача №1


Датчик, корпус якого має початкову температуру ТД0 , поміщається у газове середовище з початковою температурою ТС0 . Починається процес вирівнювання температур датчика і середовища, по закінченні якого датчик може виконувати вимірювання температури середовища.

Змоделюйте процес зміни температур датчика і середовища, якщо швидкість зміни кожної з цих температур пропорційна поточній різниці температур датчика і газового середовища. Наведіть загальний хід розв’язання отриманої моделі. Які графіки перехідних процесів можуть бути отримані при цьому?

^

Задача №2


Датчик підключається до системи введення сигналів за такою схемою:
Дослідіть цю схему підключення частотним методом, якщо кабель має власну ємність СК = 100 пФ, а опори резисторів R1 = 10 кОм, R2 = 20 кОм.
^


Задача №3


Знайдіть аналітичний вираз для функції =f(z), яка здійснює показане на рисунку конформне перетворення прямої лінії 1 на комплексній площині Z в пряму лінію тієї ж довжини 2 на комплексній площині .
^

Задача №4


Використовуючи Z - перетворення безперервної передавальної функції ПІД-регулятора WПІД(р) = kП + kДр+kІ / р, знайдіть алгоритм програмної реалізації цього закону управління.

^

Задача №5


Заданий направлений граф у вигляді матриці відношень:
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х110

3

4

8

Х2

170

18

6

Х3

11

123

7

Х4

5

11

28

Х5

1

3

23

15
Аналітичним шляхом, використовуючи стандартний алгоритм, знайдіть в цьому графі гамільтонів контур мінімальної довжини.


^ 5.2. Вища математика

Практичні завдання


1. Обчислити визначник:
 1. Знайти площу трикутника, побудованого на векторах (1; -6; 2) та (0; 1; 2), кут між якими .


3. Обчислити границю:4. Знайти похідну функції


5. Обчислити інтеграл:


6. Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння

.


7. Обчислити площу за допомогою подвійного інтегралу, яка обмежена лініями


8. Дослідити на збіжність ряд


 1. Знайти оригінал за зображенням:
 1. Обчислити математичне сподівання дискретної величини, якщо її закон розподілуxi

1

3

6

pi

0,5

0,3

0,2^ 5.3. Алгоритмічні мови та програмування.

Теоретичні запитання 1. Сучасна обчислювальна техніка, етапи розвитку ЕОМ, сучасне програмне забезпечення (ПЗ).

 2. Принципи дії та узагальнена структура ЕОМ. Функціональне призначення основних пристроїв.

 3. Типи пам'яті, їх коротка характеристика.

 4. Процесор, функціональне призначення, структура, основні характеристики та класифікація.

 5. Програмне забезпечення сучасних ЕОМ. Класифікація, визначення, основні функції.

 6. Сучасні операційні системи, класифікація, визначення, призначення, основні функції.

 7. Операційна система Windows. Структура Windows, призначення основних компонентів та основні їх функції.

 8. Файлова система. Основні поняття: файл, каталог, підкаталог, корінний каталог, поточний каталог. Ім'я файлу та каталогу, повне ім'я файлу.

 9. Етапи розв'язку задач за допомогою ЕОМ.

 10. Алгоритм і його властивості. Способи опису алгоритму.

 11. Типові структурні елементи алгоритмів (базові структури).

 12. Типи даних та їх застосування

 13. Структуровані типи даних та їх утворення

 14. Масиви даних, визначення, основні принципи обробки масивів на ЕОМ.

 15. Методи пошуку та сортування даних.

16.Мови програмування: імперативні, об”єктно-орієнтовані, функціональні, логічні.

 1. Абстрактні типи даних. Основні операції та методи їх утворення.

18.Основні принципи об”єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, наслідування, поліформізм.

19.Мови програмування С + , С++, особливості застосування.


^ 5.4. Обчислювальні методи та використання комп”ютерів.

Теоретичні запитання


 1. Чисельні методи розв”язання нелінійних рівнянь. Постановка задачі, основні етапи розв’язання, алгоритми.

 2. Чисельні методи розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь. Постановка задачі, методи і алгоритми розв’язання. Прямі і ітераційні методи. Збіжність.

 3. Чисельні методи розв’язання звичайних диференційних рівнянь. Постановка задачі (задача Коші та краєва задача). Методи Ейлера, Рунге-Кутта.Різницеві методи.

 4. Розв’язання задач математичної фізики (диференційні рівняння в частинних похідних). Види і приклади задач. Різницевий метод.

 5. Чисельні методи наближеного обчислення інтегралів на ЕОМ. Постановка задачі, особливості методів розв’язання.

 6. Чисельні методи обробки експериментальних даних. Інтерполяція і апроксимація. МНК. Різницеві методи. Сплайни.

 7. Статистична обробка даних на ЕОМ.


Практичні завдання


1. Поставити та розв’язати задачу чисельного рішення алгебраїчного рівняння видуна ЕОМ ітераційним методом.

2. Поставити та розв’язати задачу чисельного рішення трансцендентного рівняння видуна ЕОМ методом половинного ділення.

3. Поставити та розв’язати задачу чисельного рішення системи лінійних алгебраїчних рівняньна ЕОМ методом Гауса-Жордана

4. Поставити та розв’язати задачу чисельного рішення на ЕОМ системи лінійних алгебраїчних рівнянь видуна ЕОМ ітераційним методом Гаусса-Зейделя.

5. Поставити та розв’язати задачу визначення експерементальної функції, якщо результати експерементальних досліджень представити таблично:F

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

t

0.301

0.342

0.380

0.415

0.447на ЕОМ методом найменших квадратів.

6. Поставити та розв’язати задачу дослідження динаміки руки робота-маніпулятора, яка описана системою звичайних диференціальних рівнянь виду:
де m, a, b, k1, k2, k3, F задані параметри.

 1. Провести інтерполяцію в точці Х=4,5 функції, що задана таблицею:
Х

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Y

4,5

2

3

4,6

5

6,2

7

9

10

11


Користуватись методом Лагранжа. Скласти алгоритм і програму.

 1. Проінтегрувати чисельно за методом трапецій з кроком h = 0,1.Оцінити похибку. Скласти алгоритм та програму.

 1. Провести інтерполяцію в точці Х=4,5 функції, що задана таблицею:0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Y

4,5

2

3

4,6

5

6,2

7

9

10

11


Використати різницевий метод Ньютона. Скласти алгоритм та програму.

10. Проінтегрувати чисельно за методом Чебишева 3 – го порядку t 1 = - 0,70; t 2= 0; t 3 = 0,707Скласти алгоритм та програму.

11. Розв´язати на ЕОМ задачу Коші для звичайного диференційного рівняння:з початковими умовами 0<=X<=2; h=0,2; Y(0)=1.

Розв´язати методом Рунге – Кутта. Оцінити похибку в точці Х = 0,2.


12. Скласти шаблон і різницеве рівняння для h = 113. Розв’язати крайову задачу методом “стрілянини”:

Y”+Y’+5X+7=0;

Y(2)=1; Y(0)=1; 0<=X<=2; h=0,2.

14. Вивести різницеві рівняння і шаблон:15. Розв’язати крайову задачу різницевим методом :

Y”+Y’+5X+7=0;

Y(2)=1; Y(0)=1; 0<=X<=2; h=0,2.


^ 5.5. Теорія електричних та магнітних кіл.

Теоретичні запитання 1. Загальна характеристика методів аналізу сталого режиму в електричному колі.

 2. Припинення комплексних відображень для аналізу сталого режиму в електричному колі.

 3. Аналіз сталого режиму в електричному колі з взаємною індукцією.

 4. Резонансні режими в електричному колі.

 5. Аналіз електричного кола при несинусоїдальній напругах і струмах.

 6. Перехідні режими в електричному колі. Класичний метод аналізу.

 7. Аналіз динамічного режиму в колі при ступінчатій дії.

 8. Перехідна та імпульсна характеристики електричного кола і їх застосування.

 9. Застосування інтегралу Дюамеля для аналізу перехідного режиму.

 10. Опеаторний метод аналізу перехідного режиму в колі.

 11. Нелінійне електричне коло, статичні і динамічні параметри.

 12. Аналіз сталого режиму в електричному колі змінного стуму з інерційними і безінерційнними елементами.

 13. Аналіз перехідних режимів в нелінійному колі.Практичні завдання


1. Визначити незалежнi початковi умови i примушенi величини для струму iндуктивностi i напруги ємностi пiсля розмикання ключа. Скласти рiвняння перехiднного процесу.
2. Визначити початковi умови для напруги на ємностях та примушенi величини цих напруг в новому сталому режимi, якщо ключ замикається. Скласти систему рiвнянь перехiдного процесу.3. Визначити початкову напругу на ємностi Uc(0+) при переключеннi ключа примушене значення цiєї напруги, якщо дано:4. Визначити напругу на опорi R2 в момент розмикання ключа i примушену величину цiєї напруги в сталому режимi, якщо дано:
5. Визначити напругу на ємностi до комутацiї i її примуену величину пiсля переключення ключа iз "1" в положення "2", якщо дано:

Скласти систему рiвнянь для розрахунку перехiдного процесу.

6.пiсля переключення ключа iз "1" в положення "2". Записати систему рiвнянь для розрахунку перехiдного процесу.
7. Визначити напругу на ємностi до комутацiї i її примушену величину в новому сталому режимi пiсля переключення ключа iз "1" в положення "2". Записати систему рiвнянь для пiдрахунку перехiдного процесу.
8. Визнначити напругу на резисторах R1 i R2 в момент комутацiї (вiд 0+); скласти систему рiвнянь для розрахунку перехiдного процесу.
9. Визначити напругу на ємностi до розмикання ключ [Uc(0_)] i примушену її величину в новому сталому режимi пiсля комутацiї. Записати рiвняння для аналiзу перехiднного процесу.
10. Визначити струм ємностi в момент комутацiї [Ic(0+)], якщо

11. Визначити напругу на опорi R2 через єдину сталу часу перехiдного процесу пiсля розмиканння ключа, якщо дано:
12. Визначити напругу на ключi в момент його розриву при комутацiї, якщо дано
13. Визначити напругу ємностi через одну сталу часу перехiдного процесу пiсля комутацiї, якщо дано:
14. Визначити напругу ємностi через одну сталу часу перехiдного процесу пiсля розмикання ключа, якщо дано
15. Визначити незалежні початкові умови для заданої схеми в перехідному процесі i скласти систему рівнянь для розрахунку перехідного процесу.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Фаховий вступний іспит для навчання за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» є комплексною перевіркою фундаментальної підготовки студентів. Висока якість професійних знань неможлива без загальної фундаментальної підготовки. Одним із компонентів критеріїв оцінки знань є вміння вільно використовувати знання з загальноосвітніх дисциплін при розв’язуванні професійно орієнтованих задач.

 1. Оцінка “ВІДМІННО” виставляється студенту, якщо він:

 • глибоко вивчив фундаментальні основи математики, програмування та електротехніки в їх єдності та зв’язку з іншими дисциплінами;

 • може вільно розв’язувати типові задачі, які розглядались при вивченні дисципліни;

 • може запропонувати декілька альтернатив вирішення типової задачі і оцінити вади та переваги альтернативних методів;

 • може запропонувати і реалізувати шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисципліни;

 • пов’язує теоретичні положення з прикладами за напрямком спеціальної підготовки;

 • викладає матеріал грамотно, логічно.

2. Оцінка “ДОБРЕ” виставляється студенту, якщо він:

 • глибоко вивчив фундаментальні основи математики, програмування та електротехніки в їх єдності та зв’язку з іншими дисциплінами;

 • може вільно розв’язувати типові задачі, які розглядались при вивченні дисциплін;

 • може запропонувати альтернативний шлях вирішення типової задачі;

 • може запропонувати шлях вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисципліни;

 • викладає матеріал грамотно, логічно;

 • впевнено відповідає на додаткові запитання;

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” виставляється студенту, якщо він:

 • вивчив фундаментальні основи математики, програмування та електротехніки;

 • досить впевнено розв’язує типові задачі, які розглядались при вивченні дисциплін, хоч одним методом;

 • має загальні уяви про шляхи вирішення задач,що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисциплін;

 • викладає матеріал грамотно, логічно, але допускає синтаксичні та стилістичні помилки.

4. Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” виставляється студенту, якщо він:

 • не повністю вивчив фундаментальні основи математики, програмування та електротехніки або

 • допускає істотні помилки в розв’язанні типових задач, які розглядались при вивченні дисциплін, або

 • не має уяви про шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисциплін або

 • не може досить логічно і грамотно викласти матеріал.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. В 2-х томах.М-Наука,1985

 2. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах: учебник для вузов/ под редакцией А.В. Петрова. М.ВШ 1989

 3. Техніка обчислень і алгоритмізації: навчальний посібник / І.Ф. Следзілський та ін. – Київ : ВШ 1990.

 4. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

 5. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування персональних комп'ютерів систем управління. – В.: ВДТУ, 1999.

 6. Р.Н.Квєтний. Методи комп”ютерних обчислень В.: ВДТУ 2001. - 146с.

 7. Савитч У. Язык C++. Курс объектно-ориентированного программирования.К.: Диалектика,2001

 8. Уэйн Р. Прата Дж.,Мартин М. Язык программировыания С. М.: Мир, 1988.

 9. Ахо А, Хоткрофт Дж., Ульман Д.Структуры данных и алгоритмы.- М.:Вильямс,2001

 10. Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники. – М.: Энергия, 1979.

 11. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.– М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 12. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 13. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.– М.: 1981; 1985.

 14. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Задачник.– М.: Наука,1982.

 15. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. / За ред. Г. Л. Кулініча – К., 1992.

 16. Збірник задач з вищої математики /За ред. Ф.С.Гудименка. – К.: Вид-во Київ ун-ту, 1967, 352 с.

17.Клочко В.І. Практикум з диференціальних рівнянь: Навчальний посібник. –В.Внту -2001

18.Карпов Ю.О., Мадьяров В.Г. Теоретичні основи електротехніки. Розділ “Електричні кола з розподіленими параметрами”. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006.– 102 с.

19. Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Торетичні основи електротехніки. Магнітне та електромагнітне поля. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 167с.

-187 с.

20. Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Електричне поле. Навчальний посібник. -Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. -143с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Фахове вступне випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 3-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
«Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем І мереж” та навчальним планом фахової підготовки...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій І природокористування (протокол №10 від 23. 11. 2011 р.)
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва»
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи