Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
Скачати 116.28 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
Дата29.07.2012
Розмір116.28 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол № 7 від 23.02.2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В. Грабко

« 28 » лютого 2012 р.ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки "Спеціаліст" зі спеціальності 7.05070101 "Електричні станції"


Факультет електроенергетики

Кафедра електричних станцій та систем


Голова фахової

атестаційної комісії Мадьяров В. Г.


Зав. кафедрою ЕСС Лежнюк П.Д.


Вінниця 2012

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ВИМІРЮВАННЯ

1.1. Миттєве, діюче і середнє значення синусоїдальних величин.

1.2. Представлення синусоїдальних величин комплексними числами.

1.3. Еквівалентні перетворення в електричних колах.

1.4. Взаємна індуктивність.

1.5. Активна і реактивна потужність в колах синусоїдального струму.

1.6. Закони Кірхгофа.

1.7. Резонанс напруг.

1.8. Резонанс струмів.

1.9. Метод контурних струмів.

1.10. Метод вузлових потенціалів.

1.11. Метод накладання.

1.12. Перехідні процеси в лінійних колах. Закони комутації.

1.13. Трифазна система з нейтральним проводом.

1.14. Трифазна система без нейтрального проводу.

1.15. Випрямлення змінного струму.

1.16. Методи вимірювання напруги, струму, потужності та електроенергії.

1.17. Стаціонарне електричне поле. Основні поняття, закони та характеристики.

1.18. Стаціонарне магнітне поле. Основні поняття, закони та характеристики

1.19. Змінне електромагнітне поле. Основні поняття, закони та характеристики.


^ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

2.1. Основні елементи конструкції силового трансформатора та їх призначення.

2.2. Заступна схема двохобмоткового трансформатора та фізичний смисл її параметрів.

2.3. Конструкція і принцип роботи трифазного асинхронного двигуна.

2.4. Конструкція і принципи роботи трифазного синхронного генератора.

2.5. Механічна характеристика асинхронного двигуна.

2.6. Способи синхронізації генератора з електричною системою; навантаження генератора активною та реактивною потужностями після його вмикання на паралельну роботу з системою.

2.7. Принцип дії генератора і двигуна постійного струму.


^ 3. ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

3.1. Фізична суть елементів електричної заступної схеми ЛЕП.

3.2. Векторна діаграма струмів і напруг для ЛЕП з навантаженням.

3.3. Баланс активної потужності і його зв`язок з частотою.

3.4. Основні показники якості електроенергії.

3.5. Баланс реактивної потужності і його зв`язок з напругою мережі.

3.6. Регулювання частоти в електроенергетичній системі.

3.7. Компенсація реактивної потужності.

3.8. Методи регулювання напруги в електричних мережах.

3.9. Особливості розрахунку ЛЕП 330 кВ і вище.

3.10. Рівняння вузлових напруг.

3.11. Методи розв`язання лінійних рівнянь вузлових напруг.

3.12. Методи розв'язання нелінійних рівнянь вузлових напруг

3.13. Режими роботи нейтралі 0,4 750кВ.


^ 4. ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

4.1. Призначення, вимоги та структура РЗ.

4.2. Класифікація, конструктивне виконання та основні характеристики електромеханічних реле.

4.3. Використання напівпровідникової елементної бази в РЗ. Типові схеми та їх властивості.

4.4. Використання інтегральних мікросхем в РЗ. Типові схеми на ОП та їх властивості.

4.5. Максимальні струмові захисти, їх різновиди, схеми з`єднання та характеристики.

4.6. Дистанційний захист. Класифікація, схеми виконання та характеристики.

4.7. Диференційний захист. Класифікація, схеми виконання та характеристики.

4.8. Алгоритмічні схеми автоматичних систем та правила їх перетворення. Передавальні функції статичних і астатичних САК.

4.9. Якість систем автоматичного керування. Показники якості. Методи аналізу якості.

4.10. Стійкість систем автоматичного керування. Визначення стійкості. Умови стійкості. Критерії стійкості.

4.11. Динамічні характеристики ланок та систем автоматичного керування.

4.12. Основні принципи керування систем автоматичного регулювання.


^ 5. ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ

5.1. Технологія виробництва електроенергії на КЕС та їх особливості.

5.2. Технологія виробництва електроенергії на АЕС та їх особливості.

5.3. Технологія виробництва електроенергії на ТЕЦ та їх особливості.

5.4. Технологія виробництва електроенергії на ГЕС, ГАЕС та їх особливості.

5.5. Відновлювальні джерела електроенергії.

5.6. Особливості роботи різних типів електростанцій в енергосистемі. Виконання графіків навантаження енергосистеми.

5.7. Особливості конструкції турбо- і гідрогенераторів. Системи охолодження генераторів.

5.8. Системи збудження синхронних генераторів.

5.9. Силові трансформатори та автотрансформатори. Їх режими роботи, навантажувальна здатність.

5.10. Методи обмеження струмів КЗ на електричних станціях і підстанціях.

5.11. Схеми електричних з`єднань розподільних установок станцій і підстанцій.

5.12. Системи власних потреб станцій і підстанцій. Їх особливості для станцій різних типів.

5.13. Робоче заземлення електричних ліній та пристроїв. Заземляючі пристрої.

5.14. Регулювання частоти і напруги на електричних станціях.


^ 6. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

6.1. Нагрівання провідників і апаратів в нормальних режимах та при КЗ. Термічна стійкість струмоведучих частин і апаратів.

6.2. Електродинамічні сили взаємодії струмоведучих частин апаратів. Електродинамічна стійкість провідників і апаратів.

6.3. Вимикання електричних кіл змінного і постійного струму. Відновлювальна напруга на контактах вимикача.

6.4. Електричні контакти.

6.5. Роз`єднувачі, короткозамикачі, вимикачі.

6.6. Вимикачі повітряні, елегазові, вакуумні.

6.7. Вимикачі масляні.

6.8. Комутаційні апарати на напругу до 1000 В.

6.9. Запобіжники з плавкими вставками.

6.10. Вимірювальні трансформатори струму.

6.11. Вимірювальні трансформатори напруги.

6.12. Розрахункові умови для вибору апаратів та струмоведучих частин.


^ 7. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ

7.1. Причини виникнення коротких замикань. Основні допущення при розрахунку струмів короткого замикання. Види коротких замикань. Наслідки дії струмів короткого замикання.

7.2. Перехідний процес в трифазних електричних колах. Визначення основних величин, які характеризують перехідний процес.

7.3. Практичні методи розрахунку струмів короткого замикання.

7.4. Метод симетричних складових.

7.5. Двохфазне коротке замикання. Двохфазне коротке замикання на землю.

7.6. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в електричних мережах до 1000 В.

7.7. Методи та технічні засоби оптимізації струмів короткого замикання.

7.8. Статична стійкість електричної системи.

7.9. Практичні і математичні критерії статичної стійкості. Метод малих коливань.

7.10. Динамічна стійкість. Критерії динамічної стійкості.

7.11. Метод послідовних інтервалів. Методи та технічні засоби підвищення стійкості електричних систем.


^ 8. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

8.1. Види подібності. Теореми подібності.

8.2. Способи визначення критеріїв подібності.

8.3. Критеріальне моделювання в задачах електроенергетики.

8.4. Статистичні методи в задачах електроенергетики.

8.5. Математичне моделювання елементів електричної системи.

8.6. Методи розв`язування систем лінійних рівнянь.

8.7. Методи розв`язування систем нелінійних рівнянь.

8.8. Методи лінійного програмування.

8.9. Методи нелінійного програмування.

8.10. Види програмного забезпечення.

8.11. Операційні системи. Еволюція операційних систем. Їх призначення, основні можливості і відмінності.

8.12. Мови програмування. Їх призначення, основні можливості і відмінності.

8.13. Пакети прикладних програм, їх призначення. Текстові редактори і процесори, їх можливості, призначення і відмінності.

8.14. Електронні таблиці Excel, їх призначення, можливості і використання.

8.15. Пакет прикладних програм "Mathcad", його призначення, можливості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Электрическая часть станций и подстанций / Под ред. А.А.Васильева. - М.: Энергия, 1985.

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

3. Зелінський В.Ц. Фізичні основи електричних апаратів. Навч. посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2000 р. - С. 134.

4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техн. - 3-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.

5. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов / Васильев, И.П.Крючков, Е.Ф.Наяшкова и др. // Под ред А.А.Васильева. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 567 с.

6. Родштейн Л.А. Электрические аппараты. - Л.: Энергоиздат, 1981.

7. Зелінський В.Ц., Лагутін В.М. Електричні апарати. Лабораторний практикум. Навчальний посібник: ВДТУ, 2002. – 116 с.

8. Лежнюк П.Д., Зелінський В.Ц. Електричні апарати розподільних установок. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 128 с.

9.Соболев С.Н. Расчет и конструирование низковольтной электрической аппаратуры: Учебник для техн. - 2-е изд. - М.: Высш. шк., 1981. - 224 с.

10. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высшая школа, 1984.

11. Гидроэлектрические станции / Под ред. В.Я.Карелина и Г.И.Кривченко. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

12. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

13. Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

14. Лук'яненко Ю.В., Остапчук Ж.І., Кулик В.В. Розрахунки електричних мереж при їх проектуванні. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2002. – 116 с.

15. Михайло Сегеда. Електричні системи та мережі. Навчальний посібник. – Львів: НМК ВО "Каменяр", 1999. – 296 с.

16. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях: Учеб. пособие для вузов / Ю.Н.Астахов, В.А.Веников, В.В.Ежков и др. // Под ред. В.А.Веникова. – М.: Єнергоатомиздат, 1983. – 504 с.

17. Блок В.М. Электрические сети и системи. Учеб. пособие для электроэнергетических спеціиальностей вузов.: - М.: Высшая школа,1986. – 430 с.

18. Веников В.А., Жуков Л.А., Поспелов Г.Е. Электрические системы. Режимы работы электрических систем и сетей. Учебное пособие для энергетических вузов. – М.: Высшая школа, 1975. – 344 с.

19. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем. – Л.: Энергия, 1977. – 392 с.

20. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики / Под ред. В.А.Веникова. - М.: Высшая школа. - 1976.

21. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. - Львів: Вища школа, 1989.

22. Горнштейн В.М.Методы оптимизации режимов энергосистем. - М.: Энергия, 1981. - 336 с.

23. Лежнюк П.Д., Зелінський В.Ц. Методи оптимізації в електроенергетиці. Симплексний метод. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 90 с.

24. Зелінський В.Ц. Математичні задачі електроенергетики. Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 108 с.

25. Арзамасцев Д.А., Липес А.В., Мызин А.Л. Модели оптимизации развития энергосистем. – М.: Высшая школа, 187. – 272 с.

26. Идельчик В.И. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей и систем. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

27. Д.Реклейтіс, Д.Рейвиндтран. Методи оптимізації в техніці. - М.: Мир. – 1976. – т.2. – с. 392.

28. Лежнюк П.Д., Нагул В.І., Остапчук Ж.І. Методи оптимізації у задачах електроенергетики. - Київ: УМК ВО. - 1991.


^ Рівні компетентності

нац. шкала

шкала ECTS

бальна шкала

Критерії

^ I.Низький (рецептивно-продуктивний)

НЕЗАДОВІЛЬНО

F

2-

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.

2

Студент володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими фразами, здатний викласти думку на елементарному рівні.

2+

Студент виявляє серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, допускає помилки при виконанні завдань передбачених програмою на рівні нижче репродуктивного відтворення.

^ II. Середній (репродуктивний)

ЗАДОВІЛЬНО

E

3-

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.

3

Студент виявляє повні знання основного матеріалу в об'ємі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, здатність упоратись з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення.

D

3+

Студент може відтворити основний матеріал в необхідному об'ємі, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляючи допущені помилки.

^ III. Достатній (конструктивно-варіантний)

ДОБРЕ

C

4-

Студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних завдань, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень, користуватись рекомендованими джерелами інформації.

4

Студент виявляє повне знання матеріалу, який виноситься на контроль, успішно виконує завдання, засвоїв основну літературу, користується рекомендованими джерелами інформації що передбачена програмою, на рівні аналогічного відтворення.

B

4+

Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно виконує завдання в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, на які вказав викладач, вільно користується рекомендованими основними та додатковими джерелами інформації.

^ IV. Високий (творчий)

ВІДМІННО

A

5-

Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

5

Студент виявляє всебічні, систематизовані, глибокі знання
матеріалу, який виноситься на контроль, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою на рівні творчого використання.

5+

Студент виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдаровання; і нахили, вміє самостійно здобувати знання, використовуючи традиційні та сучасні джерела інформації.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи