Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Скачати 336.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Дата29.07.2012
Розмір336.23 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко


«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

Спеціальність 8.05090204 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи»


Вінниця 2012

ВСТУП

Фахове вступне випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності 8.05070204 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи» приймається державною комісією.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

При підготовці до іспиту студент завчасно отримує питання, які є основою побудови екзаменаційного білету.

Екзаменаційні білети складаються з питань, які базуються на включених в програму фундаментальних дисциплінах, необхідних практичних навичках і знаннях виробничої практики. На підготовку до відповіді студентам дається 4 години. При підготовці до відповіді забороняється використовувати заздалегідь написані відповіді, конспект та чернетки. Допускається використання довідкової літератури, перелік якої попередньо обговорюють члени екзаменаційної комісії.

Нижче наведений перелік базових дисциплін в обсязі, на якому будуються ситуаційні завдання.


ЗМІСТ

 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Обчислювальна техніка та програмування

 4. Основи науково-дослідної роботи

 5. Аналогова та цифрова електроніка

 6. Елементна база електронних апаратів

 7. Вимірювальні методи в медико-технічних системах

 8. Основи конструювання біотехнічних та медичних апаратів

 9. Основи матеріалознавства

 10. Сучасні принципи і методи побудови ММС

 11. Основи виробництва ЕА

 12. Основи фізіології людини

 13. Біологічні та фізіологічні системи керування

 14. Електроживлення БТМАС

 15. Матеріали та основи технології електронних та медичних апаратів

 16. Обчислювальні та мікропроцесорні засоби ЕА

 17. Основи побудови та застосування біотехнічних та медичних апаратів і систем

 18. Основи біології та анатомії людини

 19. Основи САПР електронних апаратів

 20. Комп’ютерна обробка біомедичної інформації

 21. Основи біофізики і біомеханіки людини

 22. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування


^ 1. ВИЩА МАТЕМАТИКА

Алгебра матриць. Лінійний простір, лінійні оператори. Лінійні операції над векторами. Рівняння площини та прямої в просторі. Рівняння прямої а площині. Криві та поверхні другого порядку. Похідні функції. Диференціал функції. Частинні похідні та повний диференціал. Диференціальні рівняння: першого порядку, вищих порядків, лінійні, системи диференціальних рівнянь. Ряд Тейлора. Ряд Фур’є. Інтеграли: визначений, подвійний, потрійний, поверхневий, криволінійний. Дивергенція і ротор векторного поля. Елементарні аналітичні функції. Перетворення Лапласа. Задачі Коші для хвильового рівняння. Метод Фур’є. Формула Д’аломбера. Рівняння Лапласа та рівняння теплопровідності. Дискретні неперервні випадкові величини. Форми завдання закону розподілу імовірностей. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема. Генеральна сукупність та вибірка.


2. ФІЗИКА

Основні поняття кінематики. Маса, сила, імпульс. Робота і потужність. Закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Закони збереження в механіці: імпульсу, моменту імпульсу, механічної енергії. Електричні заряди. Закон Кулона. Електричне поле. Поле точкового заряду. Характеристика електричного поля: потенціал, напруженість, енергія. Конденсатори. Електроємність. Електричний струм: закони Ома і Джоуля-Ленца, робота і потужність. Магнітне поле: магнітна індукція, сила Ампера. Сила Лоренца, магнітний потік, електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвела. Гармонічні коливання, характеристики, диференціальне рівняння. Затухаючі та вимушені коливання. Хвилі: види, рівняння плоскої монохроматичної хвилі. Електромагнітні хвилі: когерентність, інтерференція, дифракція. Квантові властивості світла. Формули де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція. Рівняння Шрединберга. Будова ядерного ядра. Реакція поділу і синтезу. Енергія зв’язку. Радіоактивність. Основні уявлення молекулярно-кінетичної теорії. Рівняння термодинамічної системи. Перше та друге рівняння термодинаміки. Класифікація твердих тіл. Електропровідність.


^ 3. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Види систем числення. Шістнадцяткова система числення. Перетворення з десяткової системи в шістнадцяткову і навпаки. Двійкова система числення. Перетворення з десяткової системи в двійкову і навпаки. Вісімкова система числення. Перетворення з десяткової системи в вісімкову і навпаки. Графічний спосіб побудови алгоритмів. Операційна система MS-DOS. Команди роботи з файлами. Команди роботи з директоріями. Команди роботи з дисками. Структура та можливості офісного пакету Microsoft Office. Типи даних в мові програмування С++. Використання директив препроцесора. Структура програми на мові програмування С++. Використання бібліотек функцій в мові програмування С++. Операції вводу-виводу даних в мові програмування С++. Логічні операції в мові програмування С++. Побітові операції в мові програмування С++. Математичні функції в мові програмування С++. Структури операторів в мові програмування С++. Використання функцій в мові програмування С++. Ініціалізація графічного режиму в мові програмування С++. Графічні оператори в мові програмування С++. Вказівники в мові програмування С++. Робота з масивами. Робота з записами. Робота з файлами в мові програмування С++.


^ 4. ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Загальні відомості про науку. Основні визначення і поняття. Класифікація та основні етапи науково-дослідних робіт. Вибір теми. Формування цілей і задач наукових досліджень. Науково-технічна інформація. Інформаційний пошук. Універсальна десяткова класифікація. Науковий стиль ділової мови. Наукова доповідь. Наукова стаття. Автоматизовані системи наукових досліджень: принципи та особливості побудови. Аналітичні методи досліджень. Імовірнісно-статистичні методи досліджень. Метод системного аналізу. Структура та особливості виконання НДР і ДКР. Аналіз наукового рівня НДДКР. Функціонально-вартісний аналіз НДДКР. Дисертація, як кінцевий результат наукових досліджень. Ефективність наукових досліджень та критерії її оцінювання. Організація та планування наукових досліджень.


^ 5. АНАЛОГОВА ТА ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНІКА

Підсилювачі. Термостабілізація підсилювачів. Зворотний зв‘язок у підсилювачах. Вибіркові підсилювачі. Вихідні каскади підсилення. Підсилювач низької частоти. Широкополосні підсилювачі. Підсилювачі постійного струму (ППС). ППС з перетворенням частоти. LС-генератори. PС-генератори. Генератор на тунельному діоді. Види модуляції. Амплітудні модулятори. Частотні та фазові модулятори. Транзисторні ключі. Детектори. Операційні підсилювачі (ОП). Компаратори. Тригери. Симетричний тригер з зовнішнім зміщенням. Несиметричний тригер з емітерним зв’язком (тригер Шмітта). Принцип дії та схеми базових логічних елементів. Одно- і двоперіодні випрямлячі. Транзисторні блокінг-генератори. Симетричні мультивібратори. Очікуючіючі мультивібратори. Мультивібратори на логічних елементах та операційних підсилювачах. Генератори лінійно змінної напруги (ГЛЗН). ГЛЗН із зворотніми зв'язками. Фантастронний генератор. Аналого-цифрові перетворювачі. Цифро-аналогові перетворювачі.


^ 6. ЕЛЕМЕНТНА БАЗА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

Історія розвитку радіоелектроніки. Класифікація електронних компонентів, їх основні властивості і параметри. Провідність напівпровідників. Залежність провідності напівпровідників від температури. Струми в напівпровідниках. Фізичні процеси в p-n переході при відсутності зміщення, при прямому та при зворотному зміщеннях. ВАХ і опір p-n переходу. Пробій p-n переходу. Ємність p-n переходу. Випрямляючі діоди. Варикап. Кремнієві стабілітрони. Тунельні діоди. Імпульсні діоди. ВЧ та НВЧ діоди. Фізика газового розряду. Стабілітрон, тиратрон, індикаторні лампи. Біполярні транзистори: принцип роботи, схеми ввімкнення, коефіцієнт передачі по струму, статистичні ВАХ. Параметри транзистора як активного чотириполюсника. Частотні властивості транзистора. Фізична еквівалентна схема біполярного транзистора. Залежність параметрів біполярного транзистора від режиму роботи і температури. Динамічний та ключовий режими роботи біполярного транзистора. Схема Дарлінгтона.

Принцип роботи польового транзистора з p-n переходом. Параметри польового транзистора. ВАХ польового транзистора з p-n переходом. Робота польового транзистора під навантаженням. Польовий транзистор Шоткі. Фізична еквівалентна схема польового транзистора. Фізичні процеси в структурі МДН. МДН транзистор з вбудованим та з індукованим каналом. Чотирьохшарові напівпровідникові структури.

Класифікація, умовні графічні позначення та основні параметри конденсаторів. Конденсатори постійної та змінної ємності. Класифікація, умовні графічні позначення та основні параметри котушок індуктивності. Різновиди конструкцій котушок індуктивності. Котушки індуктивності з магнітним осердям. Екрановані котушки індуктивності. Класифікація, умовні графічні позначення та маркування резисторів. Основні параметри резисторів. Резистори постійного та змінного опору. Нелінійні резистори. Трансформатори живлення та сигнальні трансформатори. Основні параметри трансформаторів. Магнітопроводи та обмотки трансформаторів та дроселів. Широкодіапазонні контури контактного та безконтактного типів. Хвилеводи та елементи хвиле водного тракту.

Вакуумні та газорозрядні фотоелектронні прилади. Фоторезистор, фотодіод, фототранзистор. Світлодіоди. Лазери. Принцип голографії. Види емісії катода електронних ламп. Електровакуумний діод. Електровакуумний тріод. Електровакуумний тетрод. Полоскові лінії та елементи на їх основі. ЕПТ з електростатичним і електромагнітним відхиленням та фокусуванням. Спеціальні види ЕПТ. Світловоди. Електролюмінісцентні елементи. Індикатори на рідких кристалах. Прилади з зарядовим зв’язком (фізика роботи, основні параметри).


^ 7. ВИМІРЮВАЛЬНІ МЕТОДИ В МЕДИКО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Внутрішні органи, тканини, шкіра як електричні генератори. Електричний опір живих тканин. Поняття «усередненого» спільного електрода: призначення, функції, схеми включення. Класифікація вимірювальних методів. Вплив артефактів на точність вимірювання. Електроди: призначення, основні характеристики і вимоги до них. Функціональні відмінності електродів від датчиків. Структура та основні характеристики електрокардіографа. Типи підсилювачів електричних сигналів та способи їх підсилення. Реєстратори біосигналів. Аналого-цифрові перетворювачі. Внутрішні і зовнішні джерела перешкод. Електроенцефалографи. Структура та електричні характеристики. Особливості побудови вхідних біопідсилювачів. Вимоги до програмного забезпечення. Структура та електричні характеристики електроміографа. Вимоги до підсилювачів біонапруг. Комп’ютерна обробка ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ.


^ 8. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ

Конструкторська документація. Основні види. Графічна, текстова та експлуатаційна документація. Розукрупнення БМА і ієрархічний принцип побудови конструкцій. Аналіз вихідної інформації при конструюванні. Принципи побудови технічного завдання. Системний підхід при конструюванні БМА, пошук оптимального варіанту. Типи друкованих плат та методи їх виготовлення. Захист радіоелектронної апаратури від дестабілізуючих факторів. Захист від механічних дій та від впливу вологи. Електромагнітна сумісність радіоелектронних блоків. Ємнісний і індуктивний паразитний зв’язок цифрових схем БМА. Методи зменшення паразитних зв’язків вузлів підсилення. Електромагнітне екранування. Розрахунок параметрів рисунку друкованих плат: діаметрів контактних площадок, ширини провідників. Конструювання БМА різного призначення.


^ 9. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Види хімічного зв’язку і їх вплив на структуру та властивості матеріалів. Матеріали кристалічної структури. Типи і орієнтація кристалів. Зв’язок властивостей матеріалів з їх кристалічною структурою. Основи зонної теорії твердих тіл. Структура і властивості пластичних мас. Класифікація та призначення діелектриків. Властивості діелектриків. Органічні високомолекулярні матеріали. Неорганічні діелектрики та їхні властивості. Види п’єзоелектричних матеріалів і їх властивості. Діелектрик як конструкційний матеріал. Класифікація провідникових матеріалів. Вплив температури та домішок на електропровідність матеріалів. Конструкційні метали та сплави. Провідникові матеріали для резистивних та провідникових елементів мікросхем. Класифікація напівпровідникових матеріалів. Принципи технології виробництва напівпровідникових матеріалів. Основні ефекти в напівпровідниках. Параметри магнітних матеріалів. Властивості електротехнічної сталі та пермалоїв. Феромагнетики. Магніто тверді матеріали та сплави.


^ 10. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПОБУДОВИ ММС

Основні поняття, термінологія та вимоги до ММКС. Вимоги та критерії оцінки апаратних засобів (АЗ). Критерії оцінки АПЗ. Інформаційне забезпечення (ІЗ) ММС. Синтез ММС та принципи обробки біосигналів в ММС. Поняття норми в системах оцінки стану людини. Медико-технічне забезпечення ММС. Принципи побудови ММС. Датчики, перетворювачі і підсилювачі для ММС. Техніка безпеки при проектуванні ММС. Сучасні проблеми стандартизації ММС. Постановка виробів медичної техніки на виробництво. Психологічна сумісність при проектуванні ММС. Особливості проектування, експлуатації і обслуговування ММС різного функціонального призначення.

Автоматизовані інформаційні діагностичні технології та системи для оцінювання ФС людини. Принципи побудови, методи і гіпотези. Взаємодія психічної та фізіологічної компонент. Комплекс ІАПДК-01: призначення, функціональні можливості, структура. Алгоритми прийняття рішень. Принципи і методи оцінки стану здоров’я в ММС. Принципи донозологічної діагностики. Поняття індексу здоров’я і його визначення за допомогою ММС. Моделі оцінки взаємодії психічної і фізіологічної компонент здоров’я. Особливості проектування, експлуатації та обслуговування ММС, автоматизованих діагностичних систем та інформаційних діагностичних технологій різного функціонального призначення.


^ 11. ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ЕА

Конструкторсько-технологічні особливості ЕА та їх вплив на структуру та технічне оснащення промислового підприємства. Типи виробництв. Залежність змісту виробничого процесу від типу виробництва. Види технологічних процесів та їх основні характеристики. Загальна структура технологічного процесу. Конструкторська, технологічна, організаційна підготовка виробництва. Задачі технологічної підготовки. Побудова технологічного процесу залежно від типу виробництва. Зміст технологічної документації. Економічність технологічного процесу. Вибір раціональних технологічних процесів. Технологічність конструкції та її оцінка. Поняття про гнучке автоматизоване виробництво.


^ 12. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Організм, як єдине ціле із комплексу різних фізіологічних систем. Зовнішнє і внутрішнє середовища біоорганізмів. Метаболічна система організму. Цільова функція фізіологічних систем – забезпечення гомеостазу. Нервова система, як керуючий і регулюючий фактор в діяльності фізіологічних систем. Анатомічна будова серцево-судинної системи: серце, вени, капіляри; основні фізіологічні властивості серця. Фізіологія малого і великого кіл кровообігу; кров, її склад та основні фізіологічні функції і фізико-хімічні властивості. Порівняння властивостей судин артеріального русла з судинами венозного русла; структура мікроциркулярного русла і фізіологічні процеси обміну в ньому; фізіологія кровообігу людини в умовах висоти, невагомості та під водою. Загальна будова і структура системи дихання. Основні фізіологічні функції повітряносних шляхів системи дихання і носоглотки, трахеї, бронхів, бронхіол; фізіологічні функції зовнішніх елементів системи дихання. Легені, структурний елемент легенів – альвеоли; альвеолярна рідина, її властивості та фізіологічне призначення; коефіцієнт поверхневого натягу “” альвеол, його зв’язок із фізіологією газообміну в альвеолах; гістерезисна петля циклу “вдих-видих”. Фізіологія процесу газообміну в легенях; явище “мертвої зони” в системі дихання людини; вплив зовнішнього середовища на фізіологію процесу дихання людини; гіпербарічна оксигенація, гіпоксія та гіперкапнія. Анатомічна будова основних основних органів системи травлення: язика, шлунка, стравоходу, ротової порожнини, кишечнику, печінки, підшлункової залози. Фізіологія шлунка, тонкого і товстого кишечнику. Фізіологічні функції печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. Структурна організація ендокринної системи людини; гіпоталамус, як основний орган ендокринної системи; шість основних гормонів гіпоталамуса. Гіпофіз; фізіологічні властивості гормонів; первинні гормони, гормони гіпофіза та гормони органів-мішеней. Фізіологічні функції щитовидної залози, паращитовидної, вилочкової та надниркової залоз. Нирки, будова нирок та їх фізіологічні функції. Фізіологічні функції кістяного мозку лімфоїдних тканин. Фізіологічні функції вилочкої залози та мигдалин. Фізіологічні функції лімфатичних вузлів. Фізіологічні функції селезінки.


^ 13. БІОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ


Основні поняття теорії автоматичного управління. Структура інфосистем та системи обробки інформації. Регулюючі системи організму. Критерії функціонування біологічних систем керування. Методи аналізу широкого класу біологічних систем. Методи аналізу коливальних властивостей біологічних систем керування. Адаптивні властивості біологічних систем. Самоорганізація біологічних систем. Аналіз оптимальних функіональних станів біологічних систем. Синтез зовнішніх систем управління в біотехнічних системах. Системи управління з переважно енергетичними керуючими сигналами. Системи управління з переважно речовинними керуючими сигналами. Системи управління з переважно інформаційними керуючими сигналами. Моделі механізмів обробки інфлормаційних сигналів. Перспективні напрямки розвитку теорії біологічних систем управління.

^ 14. ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ БТМАС


Основні співвідношення та векторні діаграми трифазної електричної системи при з’єднанні приймачів зіркою. Основні співвідношення та векторні діаграми трифазної електричної системи при з’єднанні приймачів трикутником. Вимірювання активної потужності несиметричної чотири- та трипроводової трифазної системи. Визначення робочих характеристик трансформатора за даними дослідів КЗ і ХХ. Електричні реактори. Принцип роботи і побудова магнітного підсилювача. Схеми і принцип роботи однофазних випрямлячів. Схеми і принцип роботи трифазних випрямлячів. Керовані випрямлячі. Інвертор з незалежним збудженням. Двотактний інвертор з самозбудженням. Схема, принци роботи. Параметричні стабілізатори змінної та постійної напруги. Інтегральні стабілізатори напруги. Релейний стабілізатор напруги. Принцип роботи і структурна схема стабілізатора з ШІМ.

Джерела електричної енергії постійного струму. Стан проблеми енергозбереження та зменшення енергоємності біомедичної апаратури на сучасному етапі. Аналіз можливостей використання енергозберігаючих технологій в БТМАС.


^ 1 5. МАТЕРІАЛИ ТА ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ


Основні матеріали, які застосовуються в МА, їх технологічні та конструктивні особливості. Конструкційні матеріали і сплави. Провідникові матеріали в МА. Діелектричні матеріали, їх застосування в МА; класифікація та призначення. Характеристика струмопровідних матеріалів і діелектриків для датчиків та електродів. Технологія виготовлення імплантарних та поверхневих електродів. Технологія виготовлення волоконно-оптичних зондів та контактних елементів. Технологія захисту поверхонь медичної апаратури. Класифікація і методи виготовлення друкованих плат; особливості виготовлення багатошарових ДП. Конструктивні та технологічні матеріали ДП, їх характеристика. Механічна обробка та технологія металізації ДП; формування рисунку та травлення міді на ДП. Основні задачі в перспективі розвитку нових технологій медико-біологічного апаратобудування.


^ 16. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ В ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТАХ


Принцип шинної організації мікропроцесорних систем. Історія розвитку мікропроцесорної техніки та її класифікація. Архітектура мікропроцесорів Нейманівського та Гарвардського типів, їх особливості, приклади. Архітектура сімейства мікроЕОМ MCS-51, її особливості та основні характеристики. Система команд та способи адресації інформації в мікроЕОМ сімейства MCS-51. Організація пам’яті та її типи в мікроЕОМ сімейства MCS-51. Організація, призначення та приклади використання таймерів-лічильників в мікроЕОМ MCS-51. Організація системи переривань в MCS-51. Особливості архітектури AVR RISC мікропроцесорів. Способи адресації інформації та система команд AVR RISC мікропроцесорів. Особливості організаціі пам’яті та системи переривань в AVR RISC мікропроцесорах. Особливості архітектури мікропроцесорів Х86 та програмно-логічна модель процесора для прикладного програміста. Відмінності 32-х та 16-розрядних мікропроцесорів сімейства Х86. Організація системи переривань в мікропроцесорах сімейства Х86. Призначення та принцип організації віртуальної пам’яті.


^ 17. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ


Технічні засоби реєстрації біосигналів. Комбіновані методи магнітотерапії. Штучні джерела низькочастотних магнітних полів. Основи побудови апаратури для терапії імпульсними і змінними токами. Терапія низькочастотним магнітним полем. Апаратура для терапії постійним електричним полем, аероіонами і електроаерозолями. Процедури високочастотної терапії. Апарати для місцевої і загальної дарсонвалізації. Ультразвукова терапевтична апаратура. Прилади ультразвукової діагностики. Способи впливу на акупунктурні зони людини. Прилади для біоакустичних вимірювань.

Фізичне обґрунтування, методики і пристрої для проведення гальванізації та електрофорезу. Апаратура для франклінізації та аероіонотерапії. Фізичне обґрунтування і методики проведення високочастотної терапії. Електрохірургічні прилади. Апаратура для дарсонвалізації. Особливості побудови і застосування стаціонарної, носимої і бортової апаратури. Електробезпека в різних видах електромедичної апаратури. Контроль і випробування БТМАС.

^ 18. ОСНОВИ БІОЛОГІЇ ТА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ


Клітини: будова, функції і біохімічний склад клітин; органічні сполуки клітин; роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) в клітинах; обмін речовин і перетворення енергії в клітині; розмноження клітин поділом. Тканини: епітеліальна, сполучна, хрящова, кісткова та м’язова тканини. Скелет і сполучення кісток: будова скелета; скелет тулуба; скелет верхньої і нижньої кінцівок; кістка як орган; структура кістки; суглобові і несуглобові сполучення кісток. М’язи: загальні відомості про м’язи; основні відомості з фізіології м’язової діяльності; робота і втомлюваність м’язів; функціональне призначення гладких м’язів. Травна система і травлення: будова травної системи та її функції; будова травневого тракту; печінка та її функції; тонкий і товстий кишечник; шлунок; підшлункова залоза та її функції; травлення і всмоктування поживних речовин. Кров; кровоносна і лімфатична системи. Дихальна система і дихання: будова органів дихання та значення системи дихання; зовнішні елементи системи дихання, їх функція; загальна фізіологія процесу дихання. Обмін речовин і енергії: поняття метаболічної системи організму; компартменти, витоки і стоки; процес обміну речовин в організмі; явище гомеостазу; харчування. Органи виділення. Шкіра: її будова, придатки та основні функції. Залози внутрішньої секреції. Нервова система: будова НС; властивості нейронів і синапсів; рефлекс і рефлекторна дуга; будова головного і спинного мозку. Органи чуття.


^ 19 . ОСНОВИ САПР ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ


Загальні відомості про систему OrCAD. Навігація в OrCAD Capture. Робота з бібліотекою символів компонентів в OrCAD Capture. Створення електричної принципової схеми проекту в OrCAD Capture. Редагування електричної принципової схеми проекту в OrCAD Capture. Створення символів в OrCAD Capture. Створення компонентів в OrCAD Capture. Створення звітів, списку з’єднань, імпорт і експорт принципових схем. Загальні відомості про редактор топології друкованих плат OrCAD Layout. Навігація в OrCAD Layout.Створення технологічного шаблону в OrCAD Layout. Ручне розміщення компонентів і трасування провідників в OrCAD Layout. Автоматичне розміщення компонентів в OrCAD Layout. Автоматичне трасування провідників в OrCAD Layout. Програма GerbTool.


^ 20. КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА БІОМЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Проблеми компресії та архівації біомедичної інформації. Кумулятивні методи обробки біомедичної інформації. Спеціальні ортогональні перетворення при обробці біосигналів. Обробка біосигналів: аналіз у часовій області. Обробка біосигналів: аналіз у частотній області. Використання перетворень Фур’є, Лапласа і Гільберта для обробки біомедичних сигналів. Інформаційні технології обробки біомедичної інформації. Перспективні технології обробки біомедичної інформації. Комп’ютерні системи ведення медичної документації. Застосування методу статистичного аналізу і математичного моделювання в медицині. Сучасні технології керування лікарнею: “Інформаційна система”; “Історія хвороби”. Поняття про медичні ресурси Internet; база даних медичної періодики MedLine. Аналіз семантичної інтерпретації природних і просторових структур нейронних мереж як передумови для розробки нейроподібних мереж. Паралельно-ієрархічне перетворення та його застосування для обробки біомедичної інформації. Автоматизоване робоче місце лікаря: призначення; принципи побудови апаратного і програмного забезпечення; функціональні можливості.


^ 21. ОСНОВИ БІОФІЗИКИ І БІОМЕХАНІКИ ЛЮДИНИ

Біофізика клітин: фізичні та електричні властивості клітин. Біофізичні механізми активного та пасивного транспорту речовин через фосфоліпідні мембрани. Біофізика процесу генерації нервового імпульсу. Біофізика хімічної та електричної синаптичних передач. Руховий апарат та рухові функції нервової системи. Біофізика вищої нервової діяльності. Біофізика і біомеханіка системи зору. Біофізика і біомеханіка системи слуху. Біофізика і біомеханіка серцево-судинної системи людини. Біофізика і біомеханіка системи дихання. Біофізика взаємодії акустичних випромінювань з біоструктурами організму. Біофізичні основи взаємодії електромагнітних випромінювань низькочастотного діапазону з біоструктурами. Біофізичні основи взаємодії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону з біоструктурами. Біофізика взаємодії інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового випромінювань з біоструктурами. Біофізика магнітних полів людини. Біофізичні основи ядерної медицини.


^ 22. ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОГО РАДІОЕЛЕКТРОННОГО АПАРАТОБУДУВАННЯ

Історія, шляхи розвитку і становлення БМРА. Поняття системи. Людина – як джерело біомедичної інформації. Класифікація біосигналів. Поняття біопотенціалів. Методи їх реєстрації і попередньої обробки. Загальні принципи побудови БМРА. Системний підхід при проектуванні БМРА. Елементна база БМРА. Методи конструювання та вимоги до особистості інженера-конструктора-технолога БМРА. Вимоги, що пред’являються до біомедичної апаратури. Медико-технічні вимоги: структура, особливості формулювання, іспити і випробування БМРА. Медична апаратура для кардіології і функціональної діагностики. Медична апаратура для неврології і психіатрії. Медична апаратура для реанімації та інтенсивної терапії. Апаратура для нетрадиційної медицини. Перспективи розвитку БМРА.


^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Пак В.В. Вища математика: підручник / Пак В.В., Носенко Ю.Л. – К.: Либідь,1996. – 440с.

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебное пособие для втузов : Т1 - 13-е изд. / Пискунов Н.С. – М.: Наука, 1985. – 456 с.

3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебн. пособие для втузов: Т2 - 13-е изд. / Пискунов Н.С. – М.: Наука, 1985. – 560 с.

4. Савельев И.В. Курс физики: учебн. для втузов. Т1 / Савельев И.В. – М:. Наука. 1989. – 350 с.

5. Савельев И.В. Курс физики: учебн. для втузов. Т2 / Савельев И.В. – М:. Наука. 1989. – 462 с.

6. Савельев И.В. Курс физики: учебн. для втузов. ТЗ / Савельев И.В. – М:. Наука. 1989. – 304 с.

7. Детлаф А.А. Курс физики: учебн. пособие для втузов / Детлаф А.А., Яворский Б.М. – М.: Высшая школа, 1989. – 607 с.

8. Детлаф А.А. Курс физики: для втузов: 3-е изд., перераб. и доп. Т2. Электричество и магнетизм / Детлаф А.А., Яворский Б.М. – М.: Высшая школа, 1977. – 374 с.

9. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики :для втузов: 3-е изд., перераб. и доп. ТЗ. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная фізика / Детлаф А.А., Яворский Б.М. – М.: Высшая школа, 1979. – 511 с.

10. Бушок Г.Ф. Курс фізики: в 2-х ч. - 2-е вид. перероб. і доп. / Бушок Г.Ф. , Півень Г.Ф. – К.: Вища школа, 1983.

11. Демидович Б.П. Основы вычислительной математики / Демидович Б.П., Нагон П.А. – М.: Наука, 1970. – 664 с.

12. Бочлаев И.П. Вычислительная математика и программирование / Бочлаев И.П. – И.: Высшая школа, 1990. – 544 с.

13. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств: учебник. / Кофанов Ю.Н. – М.:Радио и связь, 1991. – 359с.

14. Львович Я,Е., Фролов В.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности РЭА: Учебник. - М.: Радио и связь, 1986. - 191 с.

15. Яшин А.А. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности ЭВА.: учебное пособие / А.А. Яшин – М.: Радио и связь, 1983. – 312 с.

16. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры: учебное пособие / Под. ред. С.Е.Ушаковой. – М .: Радио и связь, 1986. – 254 с.

17. Техніка обчислень і алгоритмізація: навчальний посібник /I. Ф. Следзінський , А. М. Ломакович, Ю. С. Рамський і ін. – К.:Вища школа. 1990. – 199 с.

18. Трей Д. Программирование на языке СИ для персонального компьютера ІВМ РС /Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991 – 429с.

19. Хершель Р. TURBO PASCAL 4.0/5.0. – Вологда: МП "МИК", 1991 – 342 с.

20. Кергель Ив. Методы программирования на бейсике /Пер. с фр. – М.: Мир, 1991. - 287 с.

21. Сердюченко В.Л. Розробка алгоритмів TURBO PASCAL, 1998.

22. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - 3-е изд., перераб. и доп. / Манаев Е.И. – М.: Радио и связь, 1990. – 511 с.

23. Гольденберг Л.М. Импульсные и цифровые устройства: ученик / Гольденберг Л.М. – М.: "Связь", 1973. – 495 с.

24. Гершунский В.С. Основы электроники и микроэлектроники: учеб­ник. - 4-е изд. перераб. и доп. / В.С. Гершунский – К.: Бища школа, 1989. – 423 с.

25. Буловский П.И. Технология радиоэлектронного аппаратостроения :учебник / Буловский П.И., Миронов В.М. – М.:Энергия, 1974. – 355 с.

26. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А.Т. Белевцев – М.: Высшая школа, 1982. – 255 с.

27. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной ап­паратуры: учебник / Под ред. А.П.Достанко, Ш. М. Чабдарова. – М.: Радио и связь, 1989. – 624 с.

28. Технология ЭВА, оборудование и автоматизация: учебник /В.Г.Алексеев и др. – М.: Высшая школа, 1984. – 392 с.

29. Штернов А.А. Физические основы конструирования РЭА и микроэ­лектроники: ученик / Штернов А.А. – М.: Радио и связь, 1984. – 248 с.

30. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: учеб­ник / А.П. Ненашев – М.: Высшая школа, 1990. – 432 с.

31. Преснухин Л.Н. Конструирование электронных ма­шин и систем: учебник / Преснухин Л.Н., Шахнов В.А. – М.: Высшая школа, 1986. – 512 с.

32. Гелль П.П. Конструирование и иикроми-ниатюризация радиоэлектронной аппаратуры: учебник / Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.Н. – Л.:Энерго­атом­­издат. Ленингр. отд-ние. 1984. – 536 с.

33. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования /Под ред. Р.Г.Варламова. – И.: Сов. радио, 1980. – 480 с.

34. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры / Е.М.Парфенов и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 272 с.

35. Токарев М.Ф. и др. Механические воздействия и защита, радио­электронной аппаратуры / Под ред. В. А. Фролова. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.

36. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппара­туре / Дульнев Г.Н. – М.: Высшая школа, 1984. – 247 с.

37. Ильинский В.С. Защита РЭА и прецезионного оборудования от внешних воздействий / Ильинский В.С. – М.: Радио и связь, 1982. – 296 с.

38. Монсен, Лаура. Использование Microsoft Excel 97 : Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998. – 336 с.

39. Херхагер М. Mathcad 2000: полное руководство / Херхагер М., Партолль Х. – К.: Издательсткая группа BHV, 2000. – 416 с.

40. Пасынков В.В. Материалы электронной техники / Пасынков В.В. Сорокин В.С. – М.: Высш. шк. , 1986 – 376 с.

41. Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы / Богородицкий Н.П. Пасынков В.В., Тареев Б.М. – Л .: Энергоиздат, 1985 – 304 с.

42. Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы / Казарновский Д.М., Яманов С.А. – М.: Высш. шк., 1972 – 312 с.

43. Палагник Л.С. Материаловедение в микроэлектронике / . Палагник Л.С., Сорокин В.К. – М.: Энергия. 1978.

44. Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА / Епифанов Г.И., Мома Ю.А. – М.: Сов.радио. 1979.

45. Биотехнические системы: Теория и проектирование: учеб. пособ. / Ахутин В.М., Немирко А.П. и др. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 220с.

46. Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / Быховский М.Л., Вишневский А.А. – М.:1971. – 407с.

47. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / Анохин П.К. – М.: Медицина, 1975. – 448с.

48. Введение в медицинскую кибернетику. – М.: Медицина, 1977. – 284с.

49. Богач П.Г. Основи електрофізіології / Богач П.Г., Клевец М.Ю., Рибальченко В.К. ­­– К.: Вища школа, 1984.

50. Ходоров Б.Н. Общая физиология возбудимых мембран / Ходоров Б.Н. – М.: Наука, 1975.

51. Вергельсон Л.Д. Мембраны, молекулы клетки /  Вергельсон Л.Д. – М.: Наука, 1982.

52. Человек, медико-биологические данные. – М.: Медицина, 1977.

53. Волькенштейн М.В. Физика и біологія / Волькенштейн М.В. – М.: Наука, 1980.

54. Фролькис В.В. Физиологические механизмы / Фролькис В.В. – Л.: Наука, 1982.

55. Пушкина Н.Н. Биологические методы исследования /  Пушкина Н.Н. – М.: Медицинская литература, 1973.

56. Медицинские микрокомпьютерные системы. Под ред. Дж. Уэбстера. – М.: Мир, 1983.

57. Биотехнические системы. Под ред. В.М.Ахутина. – Л.: ЛГУ, 1981.

58. Бейли Н. Математика в биологии и медицине / Бейли Н. – М.: Мир, 1970.

59. Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования / Кузьмин И.В., Кедрус В.А. – К.: Вища школа, 1986.

60. Золтан К. Электроника в медицине / Золтан К. – М.: Сов. Радио, 1980. –140 с.

61. Ситько С.П. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой медицины / под общ. ред. С.П.Ситько. – К .: ФАДА,ЛТД, 1999. – 199с.

62. «Миотон» в управлении движениями / Алеев Л.С., Вовк М.И., Горбанев В.Н., Шевченко А.Б. – К.: Наук. думка, 1980.- 144с.

63. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. Навч. посібник.- К.: Вища шк., 1991.- 327 с.

64. Милнер П. Физиологическая психология: Пер. с англ./ Под ред. А.Р. Лурия.- М.: Мир, 1973.

65. Физиология человека. В 3-х томах, том 1-3. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса.- М.: Мир, 1996.- 888 с.

66. Липченко В.Я., Самосев Р.П. Атлас анатомии человека. М.: «Альянс»-В, 1998.- 319 с.

67. Богач П.Т. і інш. Основи електрофізіології. К.: Вища шк., 1984.- 384 с.

68. Фролькис В.В. Физиологические механизмы. Л.: Наука, 1982.- 292 с.

69. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника». – М.: Высш. школа. – 1990. – 335с.

70. Алеев Л.С., Амосов Н.М., Антомонов М.Ю. и др. Методы математической биологии. Кн. 7. Методы анализа и синтеза биологических систем управления/ Под ред. Ю.Г. Антомонова. – К.: Вища школа. – 1983. – 272 с.

71. Э.Х. Лийв. Инфодинамика. Обобщенная энтропия и негэнтропия. – Таллин: 1998. – 200 с.

72. Коштоев В.В. Информационные системы и феномен жизни / Коштоев В.В. – Тбилиси, 1998.

73. Антонов В.Ф. Биофизика: учеб. для студ. высш. учебн. заведений / Антонов В.Ф. и др. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 288 с.

74. Руководство по ядерной медицине: учебн. пособие / Под ред. Т.П.Сиваченко. – К.: Вища школа, 1991. – 535 с.

75. Волькенштейн М.В. Биофизика. – М.: Наука, 1989.

76. Пузыня К.Ф. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок: учеб. пособие / К.Ф. Пузыня, А.К.Казанцев, Л.С. Барютин. – М.: Высшая школа, 1989. – 223 с.

77. Назаренко Г.И Медицинские информационные системы: теория и практика / Назаренко Г.И., Гулиев Я.И., Ермаков Д.Е.; под ред. Г.И.Назаренко, Г.Е. Осипова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 320 с.

78. Справочное пособие по анализу деятельности научных организаций / А.К.Казанцев, Б.И. Майданчик, Б.Д. Моториричин и др. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 304 с.

79. Жук М.І. Автоматизація обробки та аналізу біологічної інформації: навч. посіб. / Жук М.І. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 160 с.

80. Долгов Ю.А. Сбор, обработка и моделирование экспериментальной информации: учеб. пособ. / Долгов Ю.А. – Тирасполь: РИО ППКУ, 1996. – 125 с.

81. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке / Джонсон Н., Лион Ф. – М.: Мир, 1980. – 610 с.

82. Попечителев Е.П. Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты: учеб. пособие / Попечителев Е.П. – Житомир: ЖИТИ, 1997. – 186 с.

83. Юдин Б.Г. Методический анализ, как направление науки / Юдин Б.Г. – М.: Наука, 1986. – 262 с.

84. Новосельцев В.Н. Организм в мире техники. Кибернетический аспект / Новосельцев В.Н. – М.: Наука, 1989. – 80 с.

85. Володарський Е.Т. Статистична обробка даних: навч. посібник / Володарський Е.Т. – К.: НАУ, 2008. – 308 с.

86. Водолазский Л.А. Основы техники клинической электрокардиографии / Водолазский Л.А. – М.: Медицина, 2006. – 272 с.

87. Зинков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней / Зинков Л.Р., Ронкин М.А. – М.: Медицина, 1999.

88. Пуцило Е.В. Моделирование, регистрация и обработка электромиограмм / Пуцило Е.В. – М.: Промышленность медтехники, 1996, Вып. 7. –32 с.

89. Прайор П.Ф. Мониторный контроль функций мозга. Пер. с англ. Гинзбург Д.А., Яновской Е.А. Под ред. Гурвича А.М. – М.: Медицина, 1992. – 327 с.

90. Катона Золтан. Электроника в медицине: пер. с венгерск./ Под ред. М.К. Розмахнина. – М.: Сов. радио, 1980. – 144 с.

91. Боханасюк В.А. Техническое и матема-тическое обеспечение в диагностике и прогнозировании эпилепсии / Боханасюк В.А., Мудряк В.И., Бешляга П.В. – Кишинев: Штиинца, 1999. – 140 с.

92. Гусеев В.Г. Электроника: учебн. пособие для приборостроит. спец. вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Гусеев В.Г., Гусев Ю.М. – М.: Высшая школа, 2001. – 622 с.

93. Биотехнические системы: Теория и проектирование: уч. пособие / [В.Н. Ахутин , А.П. Немирко, Н.Н. Першин и др.] – Изд-во ЛГУ, 1981. – 220 с.

94. Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования / И. Кузьмин, В. Кедру. – К.: Вища школа, 1986.

95. Медицинские микрокомпьютерные системы; под ред. Дж. Уэбстера. – М.: Мир, 1983. – 541 с.

96. Бейли Н. Математика в биологии и медицине / Бейли Н. – М.: Мир, 1970. – 326 с.

97. Смердов А.А. Біомедичні вимірювальні перетворювачі: навч. посібник/ А.А. Смердов, Є.В. Сторгун. – Львів: Кальварія, 1997 – 112 с.

98. Медицинские изделия. Система разработки и постановки продукции на производство: ГОСТ 15.013 -86. – М.: Изд. Стандартов, 1986.

99. Ливенсон А.Р. Электробезопасность медицинской техники / Ливенсон А.Р. – М.: Медицина, 1981. – 280 с.

100. Методы математической биологии. Книга 7. Методы анализа и синтеза биологических систем управления. – Киев: Вища школа, 1983. – 272 с.

101. Мустецов Н.П. Биотехнические электронные системы: [учебн. пособие.] / Мустецов Н.П. – Харьков, ХГТУРЕ, 2001. – 168 с.

102. Комп’ютерні системи медичної діагностики: [навч. посібник. У2Ч. – Ч.1] / О.А. Козіна, А.І. Повороднюк, Г.Є. Філатова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 224 с.

103. Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України: Монографія / С.М. Злепко, Л.Г. Коваль, М.Т. Бондарчук, С.В. Тимчик, С.А. Петрушин. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 154 с.

104. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: [учебн. пособие.] / Райгородский Д.Я. – Самара: изд. дом «БАХРАМ-М», 2000. – 672.

105. “Миотон” в управлениии движением / [Алеева Л.С., Вовк М.И., Горбанев В.Н., Шевченко А.Б.]. – К.: Наукова думка, 1980.

106. Касерес Ц.В. Вычислительные системы и автоматическая диагностика заболеваний сердца / Касерес Ц.В., Дрейфус И.Л.; пер. с англ. – М.: Мир, 1974.

107. Ливенсон А.Р. Электромедицинская апаратура / Ливенсон А.Р. – М.: Медицина, 1974.

108. Глушков В.М. Введение в АСУ / Глушков В.М. – Киев: «Техніка», 1972. – 312 с.

109.Синельникова Э.М. Основы неврологического контроля в спорте / Синельникова Э.М. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 96 с.

110. Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво: ДСТУ 3627-97. – К.: Вид. Стандартів, 1997.

111. Приборы апараты и оборудование медицинские. Общие технические условия: ГОСТ 20790-82. – М.: Изд. Стандартов, 1986.

112. Вопросы кибернетики: Проблемы теории БТС-Э. Под ред. В.М. Ахутина. – М.: 1989. – 154 с.

113.Вопросы кибернетики: Моделирование человеко-машинных кибернетических систем. – М.: 1984. – 145 с.

114. Жук М.І. Автоматизація обробки та аналізу медико-біологічної інформації: [навч.посібн] / Жук М.І. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 160 с.

115. Рабочая книга практического психолога: [пособие для специалистов, работающих с персоналом] / А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. – 640 с.

116. Электропитание устройств связи: [учеб. пособие для студентов ин-тов связи] / А.А. Бокуняев, Б.В. Горбачев, В.Е.Китаев. – М.: Радио и связь, 1988. – 279 с.

117. Конев Ю.И. Источники вторичного электропитания / Конев Ю.И. – М.: Радио и связь, 1990.

118. Электропитание устройств связи: учеб. пособие для вузов / [А.А. Бокуняев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко и др. ]; под ред. Ю.Д. Козляев – М.: Радио и связь, 1988. – 279 с.

119. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом / А.А. Бас, В.П. Миловзоров, А.К. Мусолин. – М.: Радио и связь, 1987. – 160 с.

120.Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания: справ. / Б.С. Сергеев. – М.: Радио и связь, 1992. – 224 с.

121. Костиков В.Г. Источники электропитания электронных средств: учеб. для вузов / Костиков В.Г – М.: Горячая линия, 2001.

122. Бушуев В.М. Электропитание устройств связи / Бушуев В.М. – М.: Радио и связь, 1986.

123. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Електроживлення" – каф. ПКТА, 2002.

124. Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой радиоаппаратуре / А.В. Митрофанов, А.И.Щеголев. – М.: Радио и связь, 1985. – 71 с.

125. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. – М.: Радио и связь, 1985. – 184 с.

126. Технологія конструкційних матеріалів / [М.А. Сологуб, І.О. Рожнецкий, О.І. Некоз, М.А. Горпенюк, Г.О. Прейс]. – К.: Вища шк., 2002.

127. В.В. Пасынков. Материалы электронной техники / В.В. Пасынков. – М: Высш. школа, 1980.

128. Пасынков В.В. Материалы электронной техники / Пасынков В.В., Сорокин В.С. – М. : Высш. школа, 1986.

129. Ю.М. Таиров. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – М.: Высш. школа, 1986.

130. А.Б. Кондратьев. Технология полупроводникового и электровакуумного
машиностроения / А.Б. Кондратьев – М.: Высш. школа, 1979.

131. Ковальчук Б.М., Злепко С.М., Костенко М.О. Контактні явища на межі
поділу омічно-резистивний електрод.

132. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. СЕ. Ушакова.

133. А.В. Николаев. Оптоволоконные линии передач / А.В. Николаев – М.: Радно и связь, 1989.

134. В.Г. Головня. Технология деталей радиоаппаратуры / В.Г. Головня – М.: Радио и связь, 1983.

135. А.И. Курносов. Технология и оборудование производства полупроводниковых приборов / А.И. Курносов, В.В. Юдин – Л.: Судостроение, 1981.

136. Корицкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам / Корицкий Ю.В., Пасынков В.В., Тереев Б.М. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

137. Ю.А. Геллер. Материаловедение / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт – М.: Металлургия, 1984.

138. Справочник по элементарной химии. Под ред. А.Т. Пилипенко. – Киев: Наукова думка, 1978.

139. Б.П. Штучный. Механическая обработка пластмасс / Б.П. Штучный – М.: Машинострорение, 1987.

140. Блаут-Блаучева В.И. и др. Технология производства радиоаппаратуры / Блаут-Блаучева В.И. – М.: Энергия, 1982.

141. Ливенсон А.Р. Электромедицинская апаратура. / Ливенсон А.Р. – М.: Медицина, 1981, – 344 с.

142.Кромвель Л. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения. / Кромвель Л. – М.: Сов. радио, 1981. – 563 с.

143. Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура. / Соловьева Г.Р. – М.: Медицина, 1991. – 176 с.

144. Золтан К. Электроника в медицине. / Золтан К. – М.: Сов. радио, 1980. – 140 с.

145. Золтан К. Техника лечит. / Золтан К. – М.: Мир, 1981. – 134 с.

146. Крейцер А.Г. Руководство по эксплуатации медицинских измерительных приборов. / Крейцер А.Г. – М.: Медицина, 1980. – 306 с.

147. Жуковский В.Д. Медицинские электронные системы. / Жуковский В.Д. – М.: 1976. – 284 с.

148. Лакомкин А.И. Электрофизиология. / Лакомкин А.И., Мяглов И.Ф. – М.: 1977.

149. Маята В.С. Диагностическая и терапевтическая техника. / Маята В.С. – М.: 1979.

150.Тодоров С. Магнитотерапия. / Тодоров С. – София: Медицина и физкультура.- 1982.- 110с.

151.Биотехнические системы: Теория и проектирование: учеб. пособ. / [Ахутин В.М., Немирко А.П. и др.] – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 2001. – 220с.

152. Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / Быховский М.Л., Вишневский А.А. – М., 2001 – 407с.

153. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / Анохін П.К. – М.: Медицина, 2001. – 448с.

154. Введение в медицинскую кибернетику. – М.: Медицина, 2007. – 284с.

155. Гренандер У. Лекции по теории образов / У.Гренандер – М.:Мир,1999. – 446с.

156. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов / Дейч А.М. – М.: Энергия, 2000. – 240с.

157. Дудкин К.Н. Автоматизация нейрофизиологического эксперимента / Дудкин К.Н., Гаузельман В.Е. – Л.: Наука, 1999. – 160с.

158. Жуковский В.Д. Автоматизированная обработка данных функциональных клинических исследований / Жуковский В.Д. – М. Медицина, 2001. – 51с.

159.Биологическая и медицинская кибернетика: Справочник. – К.: Наук. думка, 1986. – 376с.

160. А. Смердов. Біомедичні вимірювальні перетворювачі: – навч. посібник / А. Смердов, Є. Сторчун. – Львів: Кальварія, 1997. – 112 с.

161. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения; под ред. Р.И. Утямышева. – М.: Радио и связь, 1981. – 344 с.

162. Мустецов Н. П. Биотехнические электронные системы: учеб. пособие / Мустецов Н. П. – Харьков, ХГТУРЕ, 2001. – 168 с.

163.Злепко С.М. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобуду­вання: навч. посібник / Злепко С.М., Тимчик І.С. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 84 с.

164. Мустецов Н.П. Инженерные методы медико-биологических исследований: учебн. пособие / Н.П. Мустецов, Т.А. Смердова. – Харьков: ХНУРЕ, 2004. – 248 с.

165. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств / Ненашев А.П. – М: Высшая школа, 1990.

166. Физиология человека: в 3-х томах / пер. с англ.: под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 875 с.

167. Абакумов В.Г. Біомедичні сигнали та їх обробка / В.Г. Абакумов, В.О.Геранін, О.І. Рибін та ін. – К.: Век+, 1997. – 352 с.

168. Вікторов В.А. Тенденции развития медицинских приборов и аппаратов / В.А. Вікторов // Медицинская техника. – 1991, №3. – С.4-8.

169. Сомов Ю.С. Композиция в технике / Сомов Ю.С. – М.: Машиностроение, 2001.

170. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / Шпара П.Е. – К.: Высшая школа, 2008.

171. Цыблина Н.Н. Методика художественного конструирования лицевих панелей РЭА / Цыблина Н.Н. – М.:МИРЭА, 2002.

172. Зинченко В.П. Основы эргономики / Зинченко В.П., Мунипов В.М. – М.: Изд-во Московок. Ун-та, 1999.

173. Варламов Р.Г. Элементы художественного конструирования и технической естетики / Варламов Р.Г., Струков О.Д. – М.: Сов. радио, 2000.

174. Варламов Р.Г. Компоновка радиоэлектронной апаратуры. 2-е изд. доп и переработанное / Варламов Р.Г. – М.; Сов. радио, 2005.

175. Художественное проектирование: уч. пособие для вузов. / Нешумов Б.В. и др. – М.: Просвещение, 2000.

176. Фольга А.В. Практикум: уч. пособие для студентов технических вузов / Фольга А.В., Бевз И.Д., Смольский Р.И. – К.; Вища школа, 2007.

177. Основы инженерной психологии. Под редакцией Б.Ф. Попова. – М.: Высшая школа, 2006.

178. Горбов Ф.Д. Психофизиологические аспекты труда оператора / Горбов Ф.Д. Лебедев В.И. – М., 2005.

179. Забродин Ю.М. Решение сенсорных задач человеком / Забродин Ю.М., Фришман Е.З., Шляхтин Г.С. – М., 1992.

180. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / Анохин П.К. – М., 1979.

181. Ахутин В.М. Поэтапное моделирование и синтез адаптивних биотехнических и эргатических систем / Ахутин В.М. – М., 2007.

182. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии / Азаров В.Н. – М., 1986.

Брохнова И.Т. Токсичность порошкових металлов и их соединений / Брохнова И.Т. – Киев, 1971.

183. Вильямс Д.Ф. Имплантаты в хирургии / Вильямс Д.Ф., Роуф Р. – М., 1978.

184.Вредные вещества в промышленности: справочник для инженеров, химиков, врачей. – Л. – Т.З. – 1977.

185. Грушко Я.М. Ядовитые металлы и их неорганические соединения / Грушко Я.М. – М., 1972.

186. Ершов Ю.А. Механизмы токсического действия неорганических соединений / Ершов Ю.А., Претнева Т.В. – М., 1979.

187. Ильина Л.А. Антимикробные металлы в медицине / Ильина Л.А. – М., 1987.

188. Корь И. Хром и его соединения / Корь И. – М., 1984.

189.Николаев Л.А. Металлы в живых организмах / Николаев Л.А. – М., 1986.

190. Химический энциклопедический словар. – М. 1986.

191. Роуз Э. Химическая микробиология / Роуз Э. – М., 1971.

192. Технологія конструкційних матеріалів / [ М.А. Сологуб, І.О. Рожнецкий, О.І. Некоз, М.А. Горпенюк, Г.О. Прейс]. – К.: Вища шк., 2002.

193.Биотехнические системы: Теория и проектирование/ Под ред. В.М. Мухина. – Л., 1981.

194.Морозов Г.И. Теоретические проблемы проектирования систем жизнеобеспечения / Морозов Г.И. – М., 1977.

195.Власов В. / Власов В., Каричев З.Р., Мулер А.Л. и др. – Мед. техника, - №1.- 1989. – С.21-26.

196.Войцеховская Е.Х., Есикова Е.М. и др. - Мед.техника.- №2,- 1989 – С.18-24.

197. Войцеховская Е.Х., Есикова Е.М. и др. - Мед.техника - №2 – 1989 – С.15-18.

198. Дмитриева А.А. Искусственные органы / Под ред. В.И. Чумакова – М..
1990. – С. 134-159.

199. Колпаков Е.В. Искусственные органы / Под ред В.И. Чумакова – М., 1990. – С.59-84.

200. Богданов К.М. Бионика и радиоэлектроника / Богданов К.М., Яновський К.А. – М ., 1975.

201. Фридрихов С. А. Физические основы электронной техники / Фридрихов С. А., Мовнин С. М. – М.: Высш. школа, 1982. – 608 с.

202. Жеребцов И.П. Основы электроники / Жеребцов И.П. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

203. Морозова И. Г. Физика электронных приборов / Морозова И. Г. –М.: Атомиздат, 1980. – 392 с.

204. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники / Степаненко И.П. – М.: Сов. радио, 1980. – 424 с.

205. Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов / Федотов Я.А. – М.: Сов. радио, 1969. – 592 с.

206. Жигарев А.А. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы / Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. – М.: Высшая школа, 1982. – 464 с.

207. Соболев В. Д. Физические основы электронной техники / Соболев В. Д. – М.: Высшая школа, 1979.

208. Ландау Л. Д. Квантовая механіка / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М.: Наука, 1974.

209. Елютин П.В. Квантовая механика / Елютин П.В., Кривченков В.Д. – М.: Наука, 1976.

210. Соболева Н.А. Фотоэлектронные приборы / Соболева Н.А., Меламид А. Е. – М.: Высшая школа, 1974.

211. Добрецов Л.Н. Эмиссионная электроника / Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. – М.: Наука, 1966.

212. Микроэлектроника. Кн.1 – Физические основы функционирования изделий микроэлектроники / Под ред. Л. А. Коледова / О. В. Митрофанов, Б. М. Симонов, Л.А. Коледов. – М.: Высшая школа, 1987. – 168 с.

213.Рябов С. Г. Приборы квантовой электроники / Рябов С. Г. – М.: Радио и связь, 1985.– 280 с.


Заступник голови приймальної комісії ___________ О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії ___________С.Т. Барась


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614219
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614220
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188817
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614228
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи