Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 260.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата29.07.2012
Розмір260.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор _______________ В.В. Грабко


«____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для прийому на 1- й курс навчання

за освітньо – професійною програмою «Бакалавр» на основі
освітньо – кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за скороченим терміном підготовки


Галузь знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Напрям підготовки 6.070106 - «Автомобільний транспорт»


Вінниця 2012

ВСТУП


Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста для прийому на навчання на третій курс і здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Фахові вступні випробування проводяться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки молодших спеціалістів споріднених спеціальностей з визначеної кафедрами частини програмного матеріалу гуманітарних, фундаментальних та загально-професійних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи та можливості опанування спеціальних технічних дисциплін на факультеті бакалаврату.

Рівень складання вступного екзамену є основною передумовою надання молодшим спеціалістам можливості продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


^ 1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ


Екзамен приймається державною екзаменаційною комісією (ДЕК), затвердженою наказом ректора.

Екзамен проводиться усно. Для оцінки знань вступників використовуються комплексні контрольні завдання, кожне з яких містить 3 теоретичних питання і 1 практичне.

Теоретична частина включає в себе питання з таких дисциплін гуманітарної, фундаментальної та загально-професійної підготовки:


Загальна частина

 1. математика;

 2. фізика;

 3. теоретична механіка;

 4. використання експлуатаційних матеріалів та економії паливно-енергетичних ресурсів (автомобільні експлуатаційні матеріали);

 5. інформатика (основи інформатики та ОТ)


"Молодший спеціаліст"

зі спеціальності 5.07010602– «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

 1. Електронне та електричне обладнання автомобілів;

 2. Автомобільні двигуни;

 3. Автомобілі: основи конструкції;"Молодший спеціаліст"

зі спеціальності 5.07010102 – «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

 1. Технічна експлуатація автомобілів;

 2. Спеціалізований рухомий склад;

 3. Організація та безпека перевезень;


Практична частина закладена у білети у вигляді задач з таких дисциплін:

 1. Математика;

 2. Фізика;

 3. Теоретична механіка;

 4. Економіка підприємства


За час, що надається на підготовку екзаменаційного білета, згідно зі статутом вищої школи, вступнику дозволяється користуватися усіма видами літератури (довідниками, монографіями тощо), крім такої, що містить прямі відповіді на питання білета (підручники, навчальні посібники, конспекти). Неодмінною умовою є самостійність в роботі над білетом. При порушенні зазначених умов вступник видаляється з екзамену з простановкою у відомості незадовільної оцінки.


^ 2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


МАТЕМАТИКА


І. Арифметика, алгебра і початки аналізу


 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами.

 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

 4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними.

 5. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

 6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

 7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність.

 8. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

 9. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.

 10. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

 11. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції.

 12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

 13. Означення і основні властивості функцій: лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної, тригонометричної.

 14. Рівняння. Розв’язування рівнянь, визначення розв’язків рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

 15. Нерівності. Розв’язування нерівностей, визначення розв’язків нерівностей. Рівносильні нерівності.

 16. Системи рівнянь та системи нерівностей. Розв’язування систем рівнянь та нерівностей, визначення розв’язків системи. Рівносильні системи рівнянь і нерівностей.

 17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена прогресії та суми її n перших членів. Формула суми членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником . 1<q

 18. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. Тригонометричні функції суми та різниці двох аргументів, половинного і подвійного аргументів. Формули зведення.

 19. Означення похідної, її механічний та геометричний змісти.

 20. Похідна. Таблиця похідних. Похідна суми, різниці, добутку, частки. Похідна складеної функції.

 21. Первісна та визначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій. Правила знаходження первісних. Формула Ньютона – Лейбніца.

 22. Перестановки (без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень). Біном Ньютона.

 23. Найпростіші випадки підрахунку імовірностей випадкових подій.

 24. Статистичні характеристики рядів даних.


ІІ. Геометрія


 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

 2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

 3. Декартові координати. Вектори. Операції над векторами.

 4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

 5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

 6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні властивості.

 7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

 8. Центральні і вписані кути, їхні властивості.

 9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.

 10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

 11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються. Паралельність прямої і площини.

 12. Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр до площини.

 13. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

 14. Многогранники. Вершини, ребра, грані многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види.

 15. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

 16. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди, циліндра, конуса.

 17. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі.


ФІЗИКА


 1. Механіка
 1. Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

 2. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

 3. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

 4. Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерційні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

 5. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

 6. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

 7. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

 8. Сили пружності. Закон Гука.

 9. Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

 10. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

 11. Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

 12. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

 13. ^ Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини, гідравлічний прес. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.
 1. Молекулярна фізика і термодинаміка
 1. ^ Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

 2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

 3. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

 4. Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

 5. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

 6. ^ Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

 7. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

 8. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

 9. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.
 1. Електродинаміка 1. ^

  Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.


 2. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

 3. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

 4. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

 5. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів.

 6. Енергія електричного поля.

 7. Закони постійного струму. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

 8. ^ Електричний струм у різних середовищах. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

 9. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 10. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

 11. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

 12. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

 13. Магнітне поле, електромагнітна індукція. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

 14. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

 15. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
 1. Коливання і хвилі. Оптика
 1. ^ Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

 2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 3. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра - та ультразвуки.

 4. Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

 5. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

 6. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

 7. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

 8. Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

 9. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

 10. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

 11. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

 12. Інтерференція світла та її практичне застосування.

 13. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

 14. Дисперсія світла.

 15. Поляризація світла.
 1. Елементи теорії відносності. Квантова фізика
 1. Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Зв’язок між масою та енергією.

 2. Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони).

 3. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.Тиск світла. Дослід Лебедєва.

 4. Атом та атомне ядро.

 5. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.

 6. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації


^ ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА


 1. Кінематичні параметри руху. Формули та співвідношення.

 2. Сили, які діють на автомобіль в процесі експлуатації та їх залежність від різних факторів.

 3. Умови статичної рівноваги механічних тіл та систем на прикладі автомобілів та їх деталей.

 4. Умови динамічної рівноваги механічних тіл та систем на прикладі автомобілів.

 5. Сили та моменти інерції машин та механізмів і їх обрахунок.

 6. Рівняння руху.

 7. Робота сил.

 8. Енергія тіла та системи. Закон збереження енергії та рівняння на його основі.

 9. Принцип Даламбера. Рівняння на його основі.

 10. Кількість руху та імпульс.

 11. Статичне та динамічне врівноваження тіл.

 12. Балансування. Удар, явище і сили, що його супроводжують.

 13. Планетарні механізми. Основи теорії планетарних механізмів.

 14. Основи теорії коливань (частота, період, фаза, рівняння руху, перетворення енергії).

 15. Резонанс, його використання та боротьба з ним в автомобілях.


^ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МА ТЕРІАЛИ


 1. Класифікація моторних та трансмісійних мастильних матеріалів.

 2. Лакофарбові матеріали. Призначення, властивості та класифікація.

 3. Оцінювання та методи підвищення антидетонаційних властивостей бензинів.

 4. Стиснені та зріджені гази, їх властивості та асортимент.

 5. Дизельне паливо, його властивості та асортимент.

 6. Пластичні мастильні матеріали, їх властивості та асортимент.

 7. Рідини для гальмових систем. Вимоги до них, їх властивості та асортимент.

 8. Охолоджуючі рідини, їх властивості та асортимент.

 9. Рідини для гідравлічних систем, амортизаторів та полегшення запуску двигунів.

 10. Пластмасові матеріали, що застосовуються при виготовленні та експлуатації автомобілів


ІНФОРМАТИКА


 1. Що вивчає предмет інформатика?

 2. Що таке дані? Яких основних форм вони набувають?

 3. Необхідність використання комп’ютера при розв’язанні сучасних задач опрацювання інформації.

 4. Що таке інформаційна технологія?

 5. Поняття машинної мови.

 6. Архітектура комп’ютера?

 7. Основні функціональні блоки комп’ютера, їх призначення.

 8. Структура комп’ютерної програми.

 9. Види пам’яті комп’ютера.

 10. Відмінність управління курсором за допомогою клавіш клавіатури і «мишки».

 11. Пристрої введення-виведення інформації, що використовуються в персональних комп’ютерах.

 12. Види носіїв інформації.

 13. Принцип дії матричного принтера.

 14. Ім’я файлу. Розміщення файлів на дисках. Його структура. Пошук файла на диску.

 15. Характеристика основних функцій операційних систем. Однозадачні та багатозадачні операційні системи

 16. Багатокористувацька операційна система. Приклади.

 17. Структура вікон системи Windows.

 18. Алгоритм. Властивості алгоритмів.

 19. Основні можливості використання Інтернету.

 20. Комп’ютерний вірус.^ ЕЛЕКТРОННЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ


 1. Електричний струм. Напруга. Опір. Послідовні і паралельні ланцюги. Закон Ома. Потужність споживачів.

 2. Основні технічні вимоги до автомобільного електрообладнання. Класифікація автомобільного електрообладнання.

 3. Система електропостачання автомобіля. Призначення, принципова схема, режими роботи.

 4. Призначення, вимоги та принцип роботи акумуляторної батареї.

 5. Загальна будова акумуляторної батареї. Призначення її складових частин. Маркування акумуляторних батарей.

 6. Конструктивне виконання складових частин акумуляторних батарей. Різновиди. Характеристики.

 7. Типи акумуляторних батарей. Обслуговусмі та необслуговуємі акумуляторні батареї, їх порівняльна характеристика. Особливості конструкції.

 8. Електротехнічні характеристики акумуляторних батарей. Основні поняття.

 9. Фактори, що визначають електрорушійну силу та напругу акумуляторної батареї.

 10. Ємність акумуляторної батареї. Фактори від яких вона залежигь. Визначення залишкової ємності акумуляторної батареї.

 11. Саморозряд акумуляторної батареї. Види, характеристики та способи запобігання.

 12. Зберігання акумуляторних батарей. Підготовка акумуляторної батареї до експлуатації.

 13. Методи зарядки акумуляторних батарей. Контрольно-тренувальний цикл.

 14. Фактори, що впливають на термін служби акумуляторної батареї.

 15. Відмови та несправності акумуляторних батарей. Зовнішні ознаки, способи виявлення та усунення.

 16. Роботи по діагностуванню, обслуговуванню та ремонту акумуляторних батарей.

 17. Принципова схема та принцип дії генератора змінного струму.

 18. Загальна будова генератора змінного струму. Призначення основних вузлів. Різновиди автомобільних генераторів.

 19. Конструктивне виконання складових частин автомобільного генератора.

 20. Принципова схема та принцип дії регулятора напруги. Різновиди регуляторів напруги.Безконтактні регулятори напруги. Принципова схема. Принцип дії. Конструктивне виконання.

 21. Допоміжне електрообладнання. Електродвигуни різного призначення. Склоочисники. Склопідіймачі. Призначення, конструктивно виконання, принцип дії, відмови та несправності, діагностування, обслуговування, ремонт.

 22. Датчики та покажчики вимірювання температури охолоджуючої рідини. Призначення, конструктивне виконання, принцип дії, характеристики, відмови та несправності, діагностування, обслуговування, ремонт.

 23. Датчики та покажчики вимірювання тиску мастила. Призначення, конструктивне виконання, принцип дії, характеристики, відмови та несправності, діагностування, обслуговування, ремонт.


^ АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ


 1. Поняття ідеального циклу.

 2. Термічний коефіцієнт корисної дії цикла з підведенням теплоти V – const.

 3. Ступінь стиску.

 4. Ступінь підведення стиску.

 5. Ступінь попереднього розширення.

 6. Ступінь послідуючого розширення.

 7. Ступінь зниження тиску.

 8. Середній тиск цикла із підведенням теплоти за V = const.

 9. Аналіз цикла з підведенням теплоти за V = const.

 10. Протікання змішаного циклу.

 11. Термічний коефіцієнт корисної дії змішаного циклу.

 12. Середній тиск змішаного циклу.

 13. Робота одножиклерного карбюратора.

 14. Протікання повітря по карбюратору.

 15. Витікання палива з розпилювача.

 16. Характеристика одножиклерного карбюратора.

 17. Карбюратор із пониженням розрідження у дифузорі

 18. Система холостого ходу.

 19. Економайзер з паралельним розташуванням жиклерів.

 20. Принцип сумішоутнорювання в дизелях.


^ АВТОМОБІЛІ:ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ


 1. Класифікація основних типів двигунів.

 2. Призначення, будова та принцип дії кривошипно-шатунного механізму.

 3. Механізми і системи автомобільного двигуна. Призначення.

 4. Основні деталі одноциліндрового двигуна.

 5. Вентиляція картера двигуна. Система вентиляції.

 6. Механізм газо розподілення. Класифікація. Будова, принципова схема, конструктивні особливості.

 7. Система охолодження сучасних автомобільних двигунів. їх класифікація. Переваги та недоліки.

 8. Призначення та принцип дії системи мащення автомобільного двигуна.

 9. У чому переваги закритої системи охолодження.

 10. Принцип роботи паливного насосу високого тиску.

 11. Система живлення двигуна.

 12. Економайзер. Призначення, принципова схема, принцип дії. ІЗ.Основні паливо дозуючі системи карбюратора.

 13. Будова та принцип дії фільтрів тонкої та грубої очистки.

 14. Принципова схема та принцип дії паливної системи дизеля.

 15. Принцип роботи бензонасоса.

 16. Призначення, будова, принципова схема системи живлення карбюраторного двигуна.

 17. Джерела та споживачі електричної енергії на автомобілі, їх коротка характеристика.

 18. Принцип дії генератора змінного струму.

 19. Система запалення, її призначення та принцип дії.

 20. Схеми та принцип дії контактної системи запалення.

 21. Схема та принцип дії контактно-транзисторної системи запалення.

 22. Схема та принцип дії безконтактної системи запалення.

 23. Будова системи запалення. Її основні елементи та конструктивні особливості.

 24. Будова і принцип роботи стартера.

 25. будова і принцип роботи контрольно-вимірювшіьних приладів.

 26. Необхідність випередження запалення. Будова та принцип дії приладів

 27. які забезпечують зміну випередження запалення.

 28. Будова та принцип роботи гідромеханічної коробки передач.

 29. Будова та принципова схема одно дискового зчеплення.

 30. Будова та принцип роботи роздавальної коробки передач.

 31. Карданні передачі. Призначення, принцип роботи, конструктивні особливості.

 32. Основні види головних передач і їх коротка порівняльна характеристика.

 33. Синхронізатор. Призначення та принцип дії.

 34. Карданні шарніри рівних кутових швидкостей.

 35. Основні вимоги до карданної передачі. їх реалізація на автомобілі.

 36. Призначення, будова та конструктивні особливості піввісей.

 37. Призначення, будова і принцип роботи триколісного гідротрансформатора.

 38. Принцип дії диференціалу.

 39. Будова та принци дії пружної підвіски.

 40. Призначення та будова ведучого моста.

 41. Призначення, вимоги і умови роботи автомобільних рам.

 42. Класифікація коліс і умови роботи.

 43. Види підвісок. їх конструктивні особливості.

 44. Мости автомобіля. їх види. Конструктивні особливості.

 45. Колеса і шини. Призначенім.

 46. Будова та принцип роботи амортизатора двосторонньої дії.

 47. Типи незалежних підвісок. їх порівняльна характеристика.

 48. Переваги та недоліки та конструктивні особливості рознесеної головної передачі.

 49. Будова та маркування шин.

 50. Рульові приводи при залежній та незалежній підвісці.

 51. Принцип роботи та будова амортизатора телескопічного типу.

 52. Типи сучасних автомобільних кузовів і платформ вантажних автомобілів.

 53. Ходова частина автомобіля. Вузли і деталі ходової частини автомобіля.

 54. Основні види головних передач і їх коротка характеристика.

 55. Підвіска автомобіля. Класифікація, принцип роботи.

 56. Будова та принцип дії головного та колесного гальмових циліндрів.

 57. Будова та типи рульових трапецій.

 58. Будова та принцип дії стоянкового гальмового механізму.

 59. Підсилювач рульового керування. Принципова схема.

 60. Будова та принцип роботи пневматичного гальмового приводу.


^ ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ


 1. Параметри, що характеризують технічний стан автомобілів.

 2. Фактори, що впливають на зміну технічного стану. Працездатність і надійність автомобіля.

 3. Теорія надійності. Основні поняття та визначення.

 4. Закономірності зміни технічного стану автомобілів.

 5. Поняття про процес відновлення.

 6. Основні поняття і завдання технічної діагностики.

 7. Діагностичні моделі, параметри і їх нормативи, прогнозування технічного стану.

 8. Методи і засоби діагностування.

 9. Призначення і принципові основи планово-попереджувальної системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 10. Методи формування системи ТО та ремонту автомобілів.

 11. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту.

 12. Показники ефективності технічної експлуатації автомобілів.

 13. Технологія, основні поняття і завдання ТО і ремонту автомобілів.

 14. Класифікація робіт ТО, діагностики і ремонту автомобілів.

 15. Технологія ТО і діагностики автомобіля, його основних агрегатів і систем.

 16. Особливості ТО і ремонту автомобільних шин.

 17. Робочий пост і технологічний процес.


^ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД


 1. Причини появи спеціалізованого рухомого складу, його переваги та недоліки.

 2. Групування вантажів і класифікація спеціалізованого рухомого складу.

 3. Методи спеціалізації й основні напрямки удосконалювання конструкції спеціалізованого рухомого складу.

 4. Класифікація автопоїздів та їх переваги в порівнянні з одиночними спеціалізованими автомобілями.

 5. Тяглово-динамічні властивості автопоїздів.

 6. Тягачі автопоїздів.

 7. Класифікація і компонування причіпного складу.

 8. Конструктивні особливості основних частин причіпного складу.

 9. Основні вимоги до гальмових систем.

 10. Динаміка гальмування автопоїздів.

 11. Гальмові приводи автопоїздів.

 12. Проектування і розрахунок гальм-сповільнювачів.

 13. Кінематика криволінійного руху автопоїздів.

 14. Габаритна смуга руху автопоїзда.

 15. Способи керування причіпними ланками для підвищення маневреності автопоїздів.

 16. Класифікація та область застосування самоскидів.

 17. Дорожні умови експлуатації самоскидів.

 18. Залежність тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності автомобілів-самоскидів від дорожніх умов.

 19. Компонування автомобілів-самоскидів.

 20. Класифікація автопоїздів для перевезення довгомірних, великовагових вантажів та будівельних конструкцій.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ


 1. Характеристика періодів розвитку пасажирського транспорту.

 2. Класифікація пасажирських автомобільних перевезень.

 3. Характеристика розподілу пасажирських автомобільних перевезень: за характером послуг, які надаються, за територією сполучення, за призначенням.

 4. Особливості міських, приміських та місцевих пасажирських автомобільних перевезень.

 5. Основні фактори, які визначають ступінь використання автомобільного транспорту для перевезень пасажирів.

 6. Принципи розчленовування території населеного пункту на транспортні райони.

 7. Характеристика поняття «траснпортна мережа», принципи проектування транспортної мережі, щільність транспортної мережі.

 8. Поняття і характристика пасажиропотоку.

 9. Розрахунок нерівномірності пасажиропотоку, розподіл коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоку для великих міст.

 10. Характеристика поняття «транспортний район», як елемента комплексного транспортного обслуговування населення.

 11. Класифікація існуючих методів обстеження пасажиропотоків.

 12. Характеристика поняття маршрутної технології пасажирських перевезень, основні принципи маршрутної технології пасажирських перевезень.

 13. Лінійні споруди пасажирського автомобільного транспорту, їх класифікація та характеристика

 14. Основні техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського автомобільного транспорту.

 15. Показники характеристики тривалості роботи транспортних засобів на лінії.

 16. Інтервал руху та частота руху пасажирського транспорту.Середні швидкості руху рухомого складу на маршруті.

 17. Показники визначення продуктивності роботи рухомого складу пасажирського автомобільного транспорту.

 18. Техніко-експлуатаційні показники використання парку рухомого складу.

 19. Характеристика коефіцієнтів: змінюваності пасажирів на маршруті, розосередження пасажирів на маршруті, використання місткості рухомого складу.

 20. Обладнання та екіпіровка пасажирського автомобільного транспорту.

 21. Класифікація маршрутів пасажирських перевезень.

 22. Класифікація та характеристика пробігів пасажирського автомобільного тарспорту.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ


Єдиним і основним критерієм оцінювання професійного рівня вступників є знання, уміння та навички, які виявлені у них під час комплексної кваліфікаційної перевірки. Ніякі інші фактори на оцінку не повинні впливати.

^ Оцінка "відмінно" характеризує вищу якість знань, умінь та навиків вступника, і може бути отримана ним в разі ґрунтовного і всебічного викладання теоретичного матеріалу зі всіх питань комплексу та розв’язування задач.

При цьому вступник пояснює фізичну суть процесів та явищ, залучаючи оригінальні приклади та порівняння, володіє методикою формального доведення положень теорії, ілюструє відповіді необхідними аналітичними залежностями між параметрами.

Розв'язуючи задачі, вступник ефективно використовує методики їх аналізу, отримує доведену на фактичному матеріалі на формальному рівні відповідь.

Під час відповіді вступник повинен проілюструвати свою ерудицію, ґрунтовне знайомство з різноманітними літературними джерелами (монографії, статті тощо), користуватися результатами своєї науково-дослідної роботи. Бездоганно відповідає на будь-які питання з основних дисциплін спеціальної і фундаментальної підготовки.

^ Оцінка "добре" може бути отримана вступником в разі чіткого викладання основ теорії з відповідного питання і розв’язання задач.

При цьому вступник розуміє і чітко пояснює фізичну суть явищ і процесів, досить швидко і легко ліквідує незначні помилки після відповідних зауважень членів ДЕК або самотужки під час відповіді.

При розв’язанні задач може знайти шляхи їх вирішення і отримати відповіді.

Під час відповіді ілюструє добру обізнаність в основній і допоміжній навчальній літературі. Відповідає на більшість додаткових запитань.

^ Оцінка "задовільно" позитивно характеризує знання, уміння та навики вступника і може бути отримана в разі розуміння і викладання ним основ теорії з відповідного питання і розв'язання задач або отримання правильних шляхів їх розв’язання.

При цьому вступник може поглибити свою відповідь при певній допустимій допомозі членів ДЕК, або ліквідувати помилки у відповідях і рішеннях задач при певній допомозі членів ДЕК.

^ Оцінка "незадовільно" характеризує відсутність у вступника розуміння бодай основ теоретичного матеріалу і їх застосування для рішення задач.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Біліченко В.В. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / В.В. Біліченко, В.Л. Крещенецький. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 216 с.

 2. Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник. - К.: Техніка, 2002. - 512 с.

 3. Савуляк В.І., Семичаснова Н.С. Інформатика. Навчальний посібник. Вінниця, 1999. – 139 с.

 4. Бурєнніков Ю.А., Савуляк В.І., Іванов М.І. та ін. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. Навчальний посібник : Вінниця, УНІВЕРСУМ. 1999 .- 77 с.

 5. Біліченко, В. В. Основи конструкції автомобілів. Ходова частина. Навчальний посібник / В.В. Біліченко, В.Й. Зелінський, С.М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 59 с.

 6. Огородніков В.А., Сивак І.О., Бабак М.В. Опір матеріалів з елементами теорії пластичності. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 – 100 с.

 7. Огородніков В.А., Грушко О.В., Побережний М.І. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 158 с.

 8. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. Підручник – К.: Наукова думка, 2002.-660 с.

 9. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – 2-е вид., перероб. та доп.. – Львів: Афіша, 2003.-560 с.

 10. Клименко В. М, Шиліна О. П, Осадчук А. Ю Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний посібник / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво.. - Вінниця: ВДТУ, 2002.- 95 с.

 11. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. – К.: ВШ, 2007. – 527 с.

 12. Кашканов А.А., Біліченко В.В. Експлуатація та обслуговування транспортних машин. - Вінниця: ВНТУ, 2004. – 136 с.

 13. Біліченко, В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, О. В. Вдовиченко. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 117 с

 14. Анісімов, В. Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник / В. Ф. Анісімов, А. В. Дмитрієва, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - с. 130.

 15. Бурєнніков, Ю. А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2009.

 16. Канарчук В.Є., Лудченко О.А. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах.- К.:Логос, 1996.-384с.

 17. Автомобильный справочник BOSCH. Перевод с англ. – Москва: За рулем, 2002.- 896с.

 18. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте: Учебник / А.Б. Николаев, С.В. Алексахин, И.А. Кузнецов, В.Ю. Строганов; Под ред. А.Б. Николаева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2003. – 224 с.

 19. Егорова Н.Е., Мудунов А.С. Автосервис. Модели и методы прогнозирования деятельности. – М.: Екзамен. – 2002. – 256с.

 20. Бідняк М.Н., Біліченко В.В. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Вінниця: Універсум. – 2006. – 176с.

 21. Кудрін Б.Г., Ребедайло В.М., Педорченко Л.І. Математичні методи в задачах автомобільного транспорту. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 62с.

 22. А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 164 с.

 23. Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002.- 116 с.

 24. Волков В.П., Подригало М.А., Мищенко В.М., Альокса М.М. Технологія наукових досліджень : Навчальний посібник. - Харків, Кременчук : ХНАДУ, 2008. - 400 с.

 25. Волков В.П., Подригало М.А., Мишенко В.М. Теорія і методи наукових досліджень : Навчальний посібник. - Харків, Кременчук: ХНАДУ, 2007. - 400 с.

 26. Волков В.П., Подригало М.А., Кравченко О.П., Міщенко В.М. Методологія наукових досліджень (на прикладах автомобільного транспорту): Навчальний посібник / [гріф МОН №1.4/18-Г-2457 від 02.12.08]. - Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 352 с.

 27. Волков В.П., Міщенко В.М., Кравченко О.П., Шаша І.К., Мармут І.А., Міщенко А.В., Байцур М.В., Сараєва І.Ю. Основи проектування автосервісного обладнання : Навч. посібник / Під загальною редакцією В.П. Волкова. - Харків, ХНАДУ, 2009. - 544 с.

 28. Волков В.П., Кравченко О.П. Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля : Навч. посібник. / [гріф МОН №1.4/18-Г-2456 від 02.12.08] - Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 248 с.Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № 7 від 23.02.2012 р.);


Приймальної комісії

(Протокол № 6 від 20.02. 2012 р.)


Голова фахової атестаційної комісії Бурєнніков Ю.А.


Заступник голови приймальної комісії Романюк О.Н.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи