Кафедра меджмент будівництва icon

Кафедра меджмент будівництва
Скачати 149.82 Kb.
НазваКафедра меджмент будівництва
Дата29.07.2012
Розмір149.82 Kb.
ТипДокументи

КАФЕДРА мЕДЖМЕНТ БУДІВНИЦТВА

ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ уКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет


Затверджую

Ректор __________ В.В.Грабко

«____»_______________ 20 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Галузь знань - 0306 «Менеджмент і адміністрування»

^ Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


Факультет Будівництва та будівельного менеджменту

Кафедра Менеджменту будівництва та цивільної оборони


Вінниця 2012


Схвалено методичною радою ВНТУ _______ _______________2012 р. (протокол № )


Голова методичної ради __________________


Схвалено вченою радою ВНТУ ___________________ 2012 р.

Протокол № ____________


1. ВСТУП

Державний екзамен фахового вступного випробування проводиться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки випускників бакалаврату, їх готовності продовжувати навчання для здобуття професії менеджера будівництва, готовності до самостійної роботи в народному господарстві на посадах низового управлінського персоналу в таких підрозділах та відділах: планово-економічному, виробничому, кошторисному, організації праці та заробітної плати та інших; У функціональних і лінійних підрозділах виробничих дільниць будівельних організацій, у будівельних малих підприємствах та інших структурах різних форм власності.


^ 2. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, МАТЕРІАЛИ ЯКИХ МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ


До програми держіспиту включена переважна частина тем економічних дисциплін та окремі теми спеціальних будівельних дисциплін, які найбільш відповідають характеру спеціальності менеджера у виробничій сфері будівництва.

Склад дисциплін, що виносяться на держіспит, наступний:


1. Організація виробництва

2. Метрологія

3. Основи будівельного виробництва

4. Логістика

5. Кошторисна справа

6. Бухгалтерський облік

7. Операційний менеджмент

8. Бізнес-план у будівництві

3^ .ТЕМИ ДИСЦИПЛІН, ПИТАННЯ яких ВИНОСЯТЬСЯ в ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ.


3.1.Організація виробництва

3.1.1 .Загальні положення проектування об'єктного будгенплану. 3.1.2.Енергозабезпечення будівельного майданчику.

3.І.З.Система нормативних документів в будівництві. Новий класифікатор ДБН.

3.1.4. Розробка будівельного плану будівництва.

3.1.5.Правила побудови і розрахунку сіткового графіку.

3.1.6. Поточна організація будівництва.

3.1.7.Проектування виробничих норм затрат праці. Розцінки. 3.1.8.Організація заробітної плати в будівництві.

3.1.9.Розиоділ заробітної плати в бригаді з використанням КТУ.

3.1. 10.Техніко-економічні показники календарного плану. 3.1.11.Розробка, склад і затвердження ПВР і ПОБ.

3.1.12.Визначення собівартості будівельних робіт для бригади.

3.1.13.Економія енергетичних ресурсів в будівництві.

3.1.14.Панельне,монолітне будівництво. Концепція житлового домобудування. 3.1.15.Основні нормативні вимоги щодо розробки будгенплану.

3.1. 16.Порядок отримання дозволу на виконання будівельних робіт. 3.1.17.Оперативний план роботи будівельної бригади.

3.1.18. Організація раціоналізаторської і патентної роботи.

3.1.19.Матеріально-технічне забезпечення будівництва.


3.2.Метрологія

3.2.1. Ким проводиться атестація виробництва?

3.2.2. Зв’язок атестації виробництва з сертифікацією продукції.

3.2.3. Охарактеризувати систему забезпечення якості на виробництві.

3.2.4. Основні принципи сертифікації систем якості.

3.2.5. Охарактеризувати основні принципи “нової” Директиви ЄС у галузі сертифікації.

3.2.6. Охарактеризувати перший - четвертий етапи розвитку метрології.

3.2.7. Специфічні риси сучасного етапу та стану метрології і стандаризації на Україні.

3.2.8. Охарактеризувати фізичну величину та систему фізичних величин.

3.2.9. Охарактеризувати Міжнародну систему одиниць – SI.

3.2.10. Необхідність метрологічної експертизи виробничої документації.


^ 3.3.Основи будівельного виробництва

3.3.1. Класифікація будівель та вимоги до них.

3.3.2. Назвить основні конструктивні елементи будівель.

3.3.3. Класифікація будівель по конструктивній схемі.

3.3 4. Архітектурно- планувальні рішення будівель.

3.3.5. Будівлі з поперечними несучими стінами. Навести приклади.

3.3.6. Будівлі з подовжніми несучими стінами. Навести приклади.

3.3.7. Назвіть види грунтів та вимоги до них.

3.3.8. Що ви знаєте про натуральні підвалини?

3.3.9. Що ви знаєте про штучні підвалини?

3.3.10.Назвіть конструктивні схеми фундаментів

3.3.11.Збірні стрічкові та стовпчаті фундаменти.

3.3.12.Назвіть види стін по характеру роботи та матеріалу.

3.3.13.Назвіть основні архітектурно- конструктивні елементи стін і дайте їм визначення.


3.4 Логістика

3.4.1. Сутність логістики та її основні види

3.4.2. Охарактеризувати основні етапи вибору постачальника

3.4.3. Розкрити зміст стратегії розміщення розподільчих центрів

3.4.4. Сутність та завдання транспортної логістики

3.4.5. Охарактеризувати систему управління матеріальними запасами

3.4.6. Яка роль складування в логістичній системі

3.4.7. Причини створення матеріальних запасів та їх основні види

3.4.8. Сутність інформаційних потоків у сучасній логістиці

3.4.9. Розкрити сутність логістичних систем і ланцюгів

3.4.10.Сутність матеріальних потоків та логістичних операцій

^ 3.5. Кошторисна справа

3.5.1. Охарактеризуйте види договірних цін: в яких випадках складаються, як розраховуються

3.5.2. Охарактеризуйте етапи та стадії проектування. Поняття про техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), завдання на проектування

3.5.3. Яким чином здійснюється державне регулювання цін.

3.5.4. Перелікуйте види робіт, на які складаються локальні кошториси. Які є розділи в локальному кошторисі на загально будівельні роботи?

3.5.5. Які існують методи визначення кошторисної вартості будівництва?

3.5.6. В яких випадках та як складаються локальні та об’єктні кошторисні розрахунки?

3.5.7. Наведіть джерела зниження собівартості продукції. Які техніко-економічні фактори впливають на рівень собівартості БМР?

3.5.8. Розкрийте суть договірної ціни. Назвіть та охарактеризуйте її види.

3.5.9. Перелік статей загально виробничих витрат. Як розраховуються загально виробничі витрати.

3.5.10. Види продажу будівельної продукції.

3.5.11.Які складові визначають кошторисні витрати на матеріали, вироби та конструкції?

3.5.12.Дати оцінку особливості ціноутворення на будівельну продукцію в Україні.

3.5.13.Проаналізувати економічну суть договірної ціни. Види договірних цін.

3.5.14.Види проектної документації, узгодження та затвердження її.

3.5.15.Які складові визначають кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів?

3.5.16.В якому кошторисному нормативі вони визначаються?

3.5.17.Локальні кошториси, їх призначення, види, вихідні дані для складання.

3.5.18.Перелік статей загально виробничих витрат. Як розраховуються загально виробничі витрати.

3.5.19.Розкрийте поняття "торги (тендери)" в будівництві. Обґрунтуйте мету їх проведення. Опишіть процедуру організації тендеру.

3.5.20.Загальні правила інвесторської кошторисної документації.

3.5.21.Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, склад її витрат.


^ 3.6. Бухгалтерський облік

З.6.1.Поняття кредиту. Порядок надання кредитів. Бухгалтерський облік кредитних операцій.

3.6.2 Платіжні документи, які використовуються при безготівкових розрахунках. Облік операцій по рахунках в банках в національній та іноземній валюті.

3.6.3 Характеристика власного капіталу, його форми. Документування операцій пов'язаних з власним капіталом. Облік форм власного капіталу.

6.4.4. Поняття, класифікація та оцінка зобов'язань. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Особливості відображення податкового кредиту при попередній оплаті за матеріали.

3.6.5. Амортизація основних засобів, її облік. Методи нарахування амортизації.

3.6.6. Види підприємств. Порядок та облік створення підприємств

3.6.7. Облік виробничих запасів. Методи оцінки запасів при вибутті у виробництво

^ 3.7.Операційний менеджмент

3.7.1. Основні особливості реалізації операційної стратегії в виробництві і в сфері послуг.

3.7..2. Як можна класифікувати послуги?

3.7.3. Які питання вирішуються при виборі виробничого обладнання?

3.7.4. Які є критерії ефективності процесу проектування нового продукту?

3.7.5. В чому може проявлятись гнучкість виробничих потужностей?

3.7.6. Від чого залежить частота оновлення виробничих потужностей?

3.7.7. В чому полягає проблема збереження збалансованості системи при збільшенні виробничих потужностей?

3.7.8. Які відмінності планування виробничої потужності в виробничій сфері та в сфері обслуговування? Як пов’язані ступінь використання сервісних потужностей і якість обслуговування?

3.7.9. За рахунок чого коливання попиту на послуги (а відповідно і на потребу в виробничих потужностях) в системі надання послуг набагато сильніші, ніж в виробничій системі

3.7.10. Які причини підштовхують підприємства до відмови від власного виробництва та передачі певних виробничих функцій іншому підприємству?


^ 3.8. Бізнес-план у будівництві

3.8.1 Сутність та класифікація інвестицій

3.8.2. Сутність та класифікація інвестиційних проектів

3.8.3. Етапи розробки інвестиційних проектів

3.8.4. Визначення норми дисконту в процесі оцінки ефективності інвестицій

3.8.5 Призначення та структура (зміст) розділу «Резюме» в бізнес-плані

3.8.6 Опис компанії в бізнес-плані

3.8.7. Головні принципи оцінки ефективності інвестицій

3.8.8.Фактор часу в оцінці ефективності інвестицій. Сутність процесу дисконтування в інвестиційному аналізі

3.8.9.Опис галузі діяльності в бізнес-плані

3.8.10.Опис продукту чи послуги в бізнес-плані

3.8.11.Маркетингові дослідження в бізнес-плані. Опис маркетингової стратегії в бізнес-плані.

3.8.12.Опис виробничої діяльності в бізнес-плані

3.8.13.Врахування впливу інфляції в проектному аналізі

3.8.14.Якісний аналіз ризиків інвестиційного проекту

3.8.15.Методи кількісного аналізу ризиків інвестиційного проекту

3.8.16.Сутність аналізу чутливості інвестиційного проекту


^ 4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ


4.1.До складання державного екзамену допускаються студенти , які склали або захистили усі передбачені навчальним планом заліки, екзамени, курсові проект і курсові роботи.

Розпорядження декана про дозвіл студентам складати екзамен подається до ДЕКу не пізніше, як за день до екзамену.

4.2.Екзамен проводиться на відкритому засіданні ДЕК при наявності не менше 2-х із членів.

4.3.Екзамен проводиться по формі усної бесіди з питань екзаменаційного білету. Задачі, які входять до складу екзаменаційних білетів вирішуються в письмовій формі.

4.4.Екзаменаційний білет містить 3 питання.

4.5.При підготовці відповідей студентам дозволяється користуватися довідково-нормативною літературою.

4.6.Тривалість підготовки по екзаменаційному білету не повинна перевищувати 3-х академічних годин з 20-ти хвилинною перервою після 2-х годин підготовки. На протязі перших 2-х годин готуються відповіді на теоретичні питання, після перерви - вирішуються задачі.

4.7.Студент,який запізнився на екзамен, рішенням голови ДЕК може бути допущений до екзамену, але без відшкодування йому втраченого в результаті запізнення часу для підготовки екзамену.

4.8.Студента, які з поважних причин не змоги скласти державний екзамен у визначений термін, ректором ВНТУ може бути встановлений новий термін складання екзамену, але не пізніше, ніж до 30 серпня поточного року.

4.9 Студентам, які не склали державних екзаменів, відраховуються з університету і лише після поновлення допускаються до повторного складання екзамену в наступному році.

6.Література


1.Дикман Л.Г. Оргаштзация жилшцно- гражданского строительства. - 2-е изд., перераб и доп. -М.: Стройиздат 1990. -495С.

2.Ушадский С.А. Органгоация, шіанирование и уиравление городским сгроительством. Киев: Вища школа., 1983, -352С.

З.Материально-техническое обеспечение строительства : Справочник. В 2-х томах. Под редакцией Снектора В.А. М.: Стройиздат, 1990.-285С.

4.Степанков И.С. Зкономика строительства. М.: Юрайт, 1997 - 416 С.

5.Стенанов И.С. Менеджмент в строительстве. М.: Юрайт, 1999, - 352 С.

б.Рогожин П.С. Гойко А.Р. Економіка будівельних організацій К, Видавничий дім "Скарби", 2001. -448С.

7.ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

З.Рьібка В.И. Сборник задач по зкономике и планированию строительства. М.,СфОйиздат, 1980,-77 С.

9.Сафонова З.И., Серов В.М. Основи зкономики, организации и нланирования строительства. М.:, Стройиздат, 1986, - 131 С.

10.Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник С.І.Доругонцов, Т.А.Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін. / Під. ред. С.І. Дорогунцова. -К.:КНЕУ,2007. - 988С.

11.Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського,О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. - К.: Т-во „Знання", 2007. - 351 С.

12. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: /За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

13. Ковалев В.В. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2000.


^ 5.Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Таблиця 1

Оцінка

Критерії оцінки

5+

Особливі творчі здібності, глибокі систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати основні ідеї і рішення, доводити свої ідеї з переконливою аргументацією.

Поставлені задачі розв'язані раціонально, без помилок в розрахунках, з достатніми лаконічними поясненнями.

5

Глибокі систематизовані знання. Вміння в лаконічній формі викладати основні ідеї, вільно висловлювати власні думки, аргументовано відповідати на запитання.

Задачі розв'язані раціонально, без помилок в розрахунках, з достатніми поясненнями.

5-

Глибокі систематизовані знання. Вміння в лаконічній формі викладати основні ідеї, відповідати на запитання з поясненнями.

4+

Повні знання з поставлених задач і питань. Вміння викладати основні ідеї. Несуттєві неточності у відповідях, але вміє професійно відстоювати свою точку зору.

Задачі розв'язані без помилок в розрахунках, з достатніми поясненнями.

4

Достатньо повні знання з поставлених питань і задач. Вміння викладати основні ідеї. Здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень. Вміє відстоювати свою точку зору. Задачі розв'язані без помилок в розрахунках, з поясненнями

4-

Достатньо головні знання з поставлених задач і питань. Здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. У відповідях допускати несуттєві помилки та неточності, відповіді недостатньо чіткі. Задачі розв'язані без помилок в розрахунках, пояснення не лаконічні, не чіткі.

3+

Студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, робити висновки. Задачі розв'язані без помилок в розрахунках, пояснення не повні, не лаконічні. Відповіді на запитання не повні, містять неточності.

3

Задовільні знання програмного матеріалу на рівні вищому за початковий. Здатний за допомогою викладача логічно відтворювати значну його частину. При відповіді на запитання утруднюється у деяких положеннях, відповіді не повні. Задачі розв'язані без помилок в розрахунках.

3-

Задовільні знання програмного матеріалу на початковому рівні, при відповіді па запитання утруднюється у деяких положеннях, відповіді не повні. На третину запитань відповідей не має. Задачі розв'язані без помилок в розрахунках, пояснення не зовсім до ладу.

2+,2,2-

Теорією володіє на рівні фрагментів, викладає матеріал уривчасто. Утрудняється в обґрунтуванні рішень, на запитання викладача дає невірні відповіді (40 - 100%). Задачі не розв'язані, помилки в розрахунках, пояснення не до ладу.

Схожі:

Кафедра меджмент будівництва iconКафедра меджмент будівництва
move to 107-13468
Кафедра меджмент будівництва iconПоложення механіки підземних споруд. Сучасні подумки про процеси, які відбуваються у масиві гірничих порід при проведенні гірничих виробок [2]
Науковий зміст І задачі шахтного будівництва І будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Кафедра меджмент будівництва iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Кафедра меджмент будівництва iconПрограма конференції
Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра машин і обладнаня технологічних процесів
Кафедра меджмент будівництва iconНавчальний процес
Кафедра "Будівельне виробництво та геодезія" веде підготовку за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціальності промислового...
Кафедра меджмент будівництва iconМолодих учених І студентів «Проблеми сучасного будівництва»
Особливості сучасної технології та організації будівництва, проблеми охорони праці на будівництві
Кафедра меджмент будівництва iconМолодих учених І студентів «Проблеми сучасного будівництва»
Особливості сучасної технології та організації будівництва, проблеми охорони праці на будівництві
Кафедра меджмент будівництва iconХнамг 2007 В. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Кафедра меджмент будівництва iconВ. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд харків – хнамг 2007
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Кафедра меджмент будівництва iconМіністерство освіти І науки украини харьківська національна академія міського господарства технологія будівництва тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія будівництва»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи