Прог ра м а фахового вступного випробовування icon

Прог ра м а фахового вступного випробовування
Скачати 340.41 Kb.
НазваПрог ра м а фахового вступного випробовування
Дата29.07.2012
Розмір340.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді ТА спорту УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ національний ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ВНТУ

__________В. В. Грабко

“___” ___________ 2012 р.


П Р О Г РА М А

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯна навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


галузь знань 0601 – Будівництво та архітектура


спеціальність 8.06010101 – Промислове і цивільне будівництво


ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ магістра ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  8.092101 «ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»

І. Загальні питання

І.І. Фахове вступне випробування проводиться з метою з’ясування рівня кваліфікаційної теоретичної та практичної підготовки здобувачів, їх готовності продовжувати навчання для здобуття кваліфікації магістра професії інженер-будівельник, потенційної можливості до самостійної роботи в народному господарстві на інженерних посадах, приймати рішення по практичних питаннях з урахуванням їх соціальних та екологічних наслідків, працювати з технічною літературою та обчислювальною технікою.

1.2. Програма для фахового вступного випробування розроблена провідними фахівцями випускної кафедри ПЦБ з залученням висококваліфікованих фахівців із загально-технічних дисциплін. Програма розглянута на засіданні випускної кафедри і затверджена ректором університету. На основі програми складаються комплексні контрольні завдання.

1.3. Програмні питання для підготовки до вступних випробувань із спеціальності, абітурієнти можуть ознайомитись на сайтах відповідних кафедр.

1.4. Фахова атестаційна комісія призначається кожний рік на період проведення вступних випробувань із числа професорсько-викладацького складу випускаючих та загально-технічних кафедр в кількості 3-х осіб на чолі з головою. Головою фахової атестаційної комісії призначається декан відповідного факультету або завідувач випускної кафедри, який має наукову ступінь та вчене звання.

Склад фахової атестаційної комісії і порядок її роботи, затверджується наказом по університету за поданням випускаючої кафедри в установлені терміни.

2. Підготовка до екзамену

2.1. Для фахового вступного випробування розроблено комплексні контрольні завдання.

2.2. Комплексні контрольні завдання містять питання, вирішення яких вимагає від абітурієнтів як знання теоретичного матеріалу так і проявлення творчого мислення для прийняття обґрунтованих інженерних рішень при розгляді технічних задач з галузі будівництва.

Комплексні контрольні завдання затверджено ректором університету.

2.3. Комплексне контрольне завдання включає три теоретичних питання і одну задачу. Задачу слід розв’язувати в загальних викладках з поясненнями, але без числових результатів.


Теоретичні питання:

1-е питання - з курсу архітектури, будівельних матеріалів, геодезичного забезпечення будівництва;

2-е питання - з циклу загально-технічних чи професійно орієнтованих дисциплін: опору матеріалів, теоретичної або будівельної механіки, металевих, залізобетонних чи конструкцій з деревини та пластмас;

3-є питання - з технології будівельних процесів.

Задачі:

1-а задача – розрахунково-конструкторського спрямування і орієнтована на дослідження напружено-деформованого стану елементів конструктивної схеми чи проектування будівельних конструкцій;

2-а задача – спрямована на дослідження техніко-економічних показників технології будівельних процесів.

2.4. До вступного фахового випробування допускаються абітурієнти, які здобули кваліфікацію бакалавра 6.060101(01) – “Промислове та цивільне будівництво”.

2.5. Не пізніше, як за день до вступних випробувань до фахової атестаційної комісії подається розпорядження приймальної комісії про допуск абітурієнтів до участі у вступних випробуваннях.

3. Проведення екзамену

3.1. Вступні випробування проводяться на відкритому засідання фахової атестаційної комісії, при наявності не менше 3-х членів комісії.

3.2. Вступні випробування проводиться в усній формі. Кожний студент одержує окреме комплексне контрольне завдання. В ході підготовки до відповідей дозволяється користуватися нормативно-довідковою літературою.

3.3. При запізненні абітурієнта на вступні випробування він може бути допущений до випробувань, рішенням голови фахової атестаційної комісії, але без відшкодування йому втраченого часу.

3.4. Для абітурієнтів, які за поважними причинами не змогли скласти вступні випробування у визначений термін, ректором ВНТУ може бути встановлений новий термін складання випробувань, не пізніше ніж до 25-го серпня поточного року.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

за результатами фахового вступного випробування на магістра

зі спеціальності “промислове та цивільне будівництво”


Оцінка “відмінно” виставляється за глибокі систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати основні ідеї і рішення, аргументовано доводити свої варіанти вирішення, практичні завдання вирішено логічно з дотриманням вимог діючих ДБН, з достатніми поясненнями.

Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань і задач, вміння викласти основні ідеї, здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору, практичні завдання розв'язані з відхиленням від оптимальних варіантів шляхів, з поясненнями.

Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на теоретичні завдання не повні, практичні завдання розв'язані з помилками не принципового характеру, але пояснення не повні.

Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто на рівні фрагментів, відповіді на теоретичні завдання невірні. Практичні завдання не розв'язані, помилки при розв’язку носять практичний характер, незадовільні пояснення.


4. ^ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО вступного випробування на здобуття рівня магістра


4.1 Архітектурні конструкції житлових, громадських та промислових будівель

 1. Класифікація житлових та громадських будівель. Модульна координація розмірів та уніфікація конструкцій. Типізація житлових та громадських будівель.

 2. Просторові системи покрить загальних приміщень громадських будівель, їх конструктивні особливості.

 3. Сходові клітки, ліфти, підйомники в житлових та громадських будинках, їх планувальні та конструктивні особливості.

 4. Протипожежні заходи у громадських та промислових будівлях.

 5. Каркаси одноповерхових промислових будівель.

 6. Каркаси багатоповерхових промислових будівель.

 7. Техніко-економічна оцінка проектних рішень громадських будівель. Т.Е. показники генеральних планів.

 8. Конструктивні схеми каркасних будинків, та з несучими стінами, їх планувальні особливості.

 9. Види та прийоми об’ємно-планувальних рішень громадських будівель.

 10. Перекриття та покриття, їх конструктивні особливості /мілко розмірні, крупно розмірні.

 11. Конструкції скатних дахів. Наслонні та висячі кроквяні системи.

 12. Історичні закономірності розвитку архітектури. Залежність архітектури від рівня розвитку суспільства.

 13. Методика розрахунку адміністративно-побутових приміщень промислових будинків.

 14. Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій.

 15. Розрахунок природного освітлення у промислових будівлях.

 16. Взаємозалежність функціональної, об’ємно-планувальної, конструктивної структури споруди та його архітектурно-художнього вирішення.

 17. Функціональні схеми та об’ємно-планувальні вирішення квартири. Орієнтація, норми площі кімнат.

 18. Класифікація промислових будинків за конструктивними, архітектурно-планувальними та іншими ознаками. Уніфікація, типізація та стандартизація у промисловому будівництві.

 19. Фізико-технічні фактори, що впливають на проектування промислових будівель.

 20. Основні вимоги до генеральних планів промислових будинків.

 21. Просторові конструкції покриттів промислових будинків.

 22. Структура, зміст та основні положення ДБН В.2.2-2:2005 «Будинки та споруди/Житлові будинки».

 23. Структура, зміст та основні положення ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».


^ 4.2 Будівельні матеріали

 1. Природні кам'яні матеріали. Класифікація гірських порід.. Характеристика породоутворюючих мінералів.

 2. Сировина та технологія виробництва керамічних виробів. Класифікація керамічних виробів, різновиди, властивості та області застосування.

 3. Мінеральні в’яжучі речовини. Як вони поділяються за умовами твердіння? Привести характеристику різновидів кожної групи.

 4. Силікатні вироби: сировина, технологія виробництва та властивості.

 5. Будівельні розчини: визначення, класифікація та властивості.

 6. Бетони: визначення та бетонознавство, властивості бетонів. Фактори що впливають на основні властивості бетонів.

 7. Легкі бетони на пористих заповнювачах. Ніздрюваті бетони. Класифікація, властивості, області застосування.

 8. Лісові матеріали. Фізичні та механічні властивості деревини, їх залежність відбудови та вологості.

 9. Будівельні пластмаси: загальні відомості, класифікація та властивості.

 10. Неорганічні та органічні теплоізоляційні матеріали. Різновиди, властивості та області застосування.

 11. Лакофарбові матеріали. В’яжучі речовини та пігменти. Лакофарбові суміші.


^ 4.З Інженерна геодезія

 1. Суть та способи геометричного нівелювання. Основні типи нівелірів та рейок і їх метрологічні характеристики.

 2. Технічне нівелювання та обробка польових результатів.

 3. Геодезичні розбивочні роботи. Побудова проектних кутів, відстані та позначки, передача позначок з вихідного на монтажний горизонт.

 4. Детальні розбивочні роботи на монтажному горизонті при збірному будівництві.

 5. Геодезичні роботи при монтажі фундаментів та колон.

 6. Геодезичні роботи при монтажі технологічного обладнання.

 7. Методи спостережень за осіданням споруд.

 8. Способи визначення горизонтальних зміщень та кренів споруд вежового типу.


^ 4.4 Опір матеріалів

 1. Що таке деформація? Деформації пружні, залишкові, лінійні, кутові, абсолютні і відносні. Види простих деформацій.

 2. Що таке пластичність матеріалу, її характеристики? Яка різниця між пластичними і крихкими матеріалами виходячи з їх механічних характеристик?

 3. Розкрийте суть характеристик міцності матеріалів. Де і як вони використовуються?

 4. Внутрішні зусилля, що виникають при дії зовнішніх навантажень. Метод їх визначення. Нормальні і дотичні напруження.

 5. Порядок ведення розрахунків на міцність і жорсткість при простих видах деформацій.

 6. Що таке складний опір і порядок ведення розрахунків на міцність при складному опорі?

 7. Поняття стійкої форми рівноваги і порядок ведення розрахунків на стійкість.

 8. В чому полягає особливість розрахунків при дії динамічних навантажень?

 9. Зв’язок деформацій і напружень в пружному ізотропному тілі. Характеристики пружних властивостей ізотропного матеріалу.


^ 4.5. Теоретична механіка

 1. Чи може вільне тверде тіло знаходитись у рівновазі під дією однієї сили, двох, трьох сил?

 2. Що називають статичним положенням рівноваги?

 3. Сформулюйте принцип Даламбера, укажіть його методичне значення.

 4. Для чого потрібно знати частоту вільних коливань при розгляді вимушених? Що таке логарифмічний декремент і де застосовується це поняття?

 5. У яких формах можна скласти диференціальні рівняння руху точки?

 6. Яку систему координат називають інерціальною?

 7. Чому дорівнює робота сили ваги, пружної сили?

 8. Який зв’язок існує між узагальненими координатами і декартовими координатами? Чи збігається їх кількість?

 9. Що таке можливі переміщення? Чим вони відрізняються від здійснених і дійсних?

 10. Як обчислити роботу рівнодіючої?

 11. Що називають радіусом інерції?

 12. Як пов’язані між собою моменти інерції відносно довільної осі і центральної?

 13. Чому дорівнюють: кінетична енергія точки, системи, твердого тіла при поступальному, плоско паралельному русі, при обертальному русі навколо нерухомої осі?

 14. Як співвідносяться поняття про центр мас і центр ваги?


^ 4.6. Будівельна механіка

 1. Лінії впливу згинаючого моменту та поперечних сил для балки на двох опорах та консольної балки.

 2. Лінії впливу при вузловому передаванні навантаження.

 3. Визначення зусиль за допомогою ліній впливу та найневигіднішого розташування навантаження на споруді.

 4. Розрахунок трьохшарнірних арок з затяжками та трьохшарнірних рам.

 5. Класифікація ферм. Методи визначення зусиль в стержнях найпростіших ферм.

 6. Лінії впливу в стержнях найпростіших ферм.

 7. Формула переміщень /інтеграл Мора/. Приклад.

 8. Техніка визначення переміщень /правило О.Н.Верещагіна; формула Мюллера-Бреслау; формула Симпсона/.

 9. Статично невизначені системи. Канонічні рівняння метода сил. Побудова епюр M, Q i N.

 10. Метод сил. Розрахунок статично невизначених систем на дію статичного навантаження.

 11. Метод сил. Рівняння трьох моментів. Розрахунок нерозрізних балок на постійне навантаження.

 12. Метод переміщень. Канонічні рівняння. Побудова епюр M, Q i N.

 13. Розрахунок нерозрізних балок методом переміщень на статичні навантаження.

 14. Основи розрахунку систем за несучою спроможністю.


^ 4.7. Технологія будівельних процесів

 1. Технологія виконання земляних робіт екскаваторами пряма та. зворотня лопата: технологія робіт, ТЕП, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 2. Технологія виконання земляних робіт екскаватором драгляйн: технологія робіт, ТЕП, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 3. Технологія виконання земляних робіт скреперами та бульдозерами: технологія робіт, ТЕП, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 4. Технологія виконання земляних робіт з застосуванням опускного колодязя та "стіна в ґрунті": технологія робіт, ТЕП, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 5. Технологія ущільнення ґрунтів: технологія, шляхи вдосконалення, ТЕП, охорона праці.

 6. Технологія закритих способів розробки ґрунту: способи, технологія, ТЕП, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 7. Технологія опалубочних робіт: типи опалубки, класифікація опалубки, опалубка фундаментів, ТЕП, шляхи вдосконалення, охорона праці.

 8. Технологія опалубочних робіт при влаштуванні ребристого перекриття, ТЕП, шляхи вдосконалення, охорона праці.

 9. Технологія опалубочних робіт при зведенні колон, ТЕП, охорона праці.

 10. Конструкція і технологія підйому ковзної опалубки.

 11. Технологія бетонних робіт: приготування бетонної суміші, транспортування і подача бетону, укладка бетону, ущільнення бетонної суміші, охорона праці.

 12. Технологія арматурних робіт: матеріали, їх класифікація, види арматури, заготовка, транспортування і монтаж, ТЕП, охорона праці.

 13. Технологія роздільного бетонування, ТЕП, охорона праці.

 14. Технологія бетонування в ковзній опалубці: технологія, ТЕП. Охорона праці.

 15. Технологія підводного бетонування: технологія, ТЕП, охорона праці.

 16. Технологія бетонних робіт в зимових умовах: особливості приготування бетонної суміші, технологія бетонування з попереднім електропідігрівом, бетонування з протиморозними добавками.

 17. Технологія пальових робіт: транспортування і розкладка паль, забивка паль, ТЕП, охорона праці.

 18. Технологія влаштування буронабивних паль: типи набивних паль, виготовлення набивних паль, шляхи вдосконалення процесу, охорона праці.

 19. Технологія кам’яних робіт: розчини для цегляної кладки, інвентарні помости і риштовання, інструменти для цегляної кладки.

 20. Технологія цегляної кладки: елементи цегляної кладки, цегляна кладка.

 21. Технологія кам’яних робіт в зимових умовах: розчини для цегляної кладки, способи цегляної кладки в зимових умовах, контроль за якістю цегляної кладки.

 22. Технологія гідроізоляційних робіт: матеріали, їх підготовка, транспортування і нанесення гідроізоляції, охорона праці.

 23. Теплоізоляційні роботи: матеріали, технологія робіт, охорона праці.

 24. Методи і способи монтажу будівель і споруд. Машини, обладнання і пристосування для монтажних робіт.

 25. Монтаж фундаментів і підземних конструкцій: технологія, ТЕП, охорона праці.

 26. Монтаж колон, балок і ферм: технологія, ТЕП, охорона праці.

 27. Технологія монтажу металевих конструкцій: монтаж колон, ферм, балок.

 28. Конвеєрний метод монтажу, ТЕП, охорона праці.

 29. Технологія покрівельних робіт з рулонних матеріалів: матеріали, технологія, ТЕП, охорона праці.

 30. Технологія покрівельних робіт із штучних матеріалів: матеріали, технологія, ТЕП, охорона праці.


^ 4.8 Конструкції з деревини та пластмас.

 1. Значення та роль дерев’яних і пластмасових конструкцій в будівництві.

 2. Переваги та недоліки дерев’яних та пластмасових конструкцій.

 3. Полімерні матеріали: природні та синтетичні.

 4. Будова та склад деревини. Зв’язок макро- та мікробудови з механічними властивостями деревини.

 5. Склад та структура полімерних синтетичних матеріалів. Композиційні пластмаси. Їх види, схеми армування.

 6. Конструкційні пластмаси. Їх різновиди, властивості та області застосування.

 7. Фізичні властивості деревини та пластмас. Вологість, температура та їх вплив на механічні властивості деревини та пластмас. Усушка та набрякання.

 8. Механічні властивості деревини та пластмас.

 9. Робота деревини та пластмас під навантаженням. Основні механічні характеристики. Розрахункові опори.

 10. Тривалий опір деревини.

 11. Анізотропія механічних властивостей деревини та пластмас. Структура деревини та пластмас.

 12. Вади деревини. Якість та сортність різаних лісоматеріалів.

 13. Переваги та недоліки клеєних дерев’яних конструкцій. Способи виготовлення. Клеї. Від чого залежить товщина дошки в клеєному пакеті, марка клеїв для влаштування з’єднання?

 14. Захист дерев’яних конструкцій від пожеж та загнивання. Біошкідники.

 15. Температурно-вологі умови експлуатації дерев’яних будівельних конструкцій.

 16. Групи конструкцій. Практичне застосування груп конструкцій при проектуванні.

 17. Типи та види будівельних конструкцій з дерева і пластмас.

 18. Конструктивна схема будинку. Елементи конструктивної схеми. Їх призначення.

 19. Улаштування горизонтальних та вертикальних зв’язків жорсткості та вітрових ферм. Жорсткі просторові блоки.

 20. Довговічність та капітальність будівельних конструкцій.

 21. Структура, зміст та основні положення ДБН В.І.2-2:2006 «Навантаження та впливи».

 22. Структура, зміст та основні положення ДБН В.І.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України».

 23. Нормативні та розрахункові характеристики деревини та пластмас.

 24. Основи метода граничних станів. Перший граничний стан. Другий граничний стан.

 25. Розрахунок центрально-розтягнутих та центрально-стиснутих елементів.

 26. Розрахунок елементів, що згинаємо та косозгинаємих дерев’яних елементів.

 27. Розрахунок стиснуто - та розтягнуто-згинаємих елементів.

 28. Призначення зєднань. Види зєднань.

 29. Робота зєднання на зминання деревини та згин зв’язку.

 30. Використання щільності нагельних зєднань при проектуванні.

 31. Принцип подрібнення зв’язків.

 32. Несуча спроможність одного зв’язку зсуву.

 33. Призначення та види клеєних зєднань.

 34. Правила компоновки пакета з дощок для зменшення внутрішніх напруг по площинам контакту шарів.

 35. Принцип роботи зєднання на вклеєних стержнях.

 36. Необхідність виготовлення складених перерізів. Приклади складених балок і стійок. Їх застосування в конструкціях.

 37. Зусилля, що діють по площинам спаювання.

 38. Правила розташування зв’язків зсуву по довжині складеної балки.

 39. Особливості розрахунків складених елементів на податливих зв’язках на міцність та стійкість порівняно з елементами суцільного перерізу.

 40. Які вимоги пред’являються до матеріалів зовнішньої та внутрішньої обшивки трьохшарових захисних конструкцій? На основі яких синтетичних сполук виготовляють обшивку для світлопропускних плит?

 41. Конструкції середнього шару в трьохшарових плитах. Способи з’єднання обшивок з середнім шаром.

 42. Які силові фактори в трьохшарових плитах сприймають обшивки, середній шар, з’єднання обшивок з середнім шаром?

 43. В яких плитах необхідно враховувати температурні деформації? В яких вологісні?

 44. Що таке редукційний коефіцієнт? Що враховує коефіцієнт нерівномірності розподілу напружень по ширині обшивки?

 45. Що таке приведена ширина обшивки?

 46. Як в розрахунках трьохшарових плит враховується різномодульність матеріалів конструктивних шарів?

 47. Від чого залежить та на що впливає товщина дошки в клеєному пакеті?

 48. Для чого виготовляється будівельний підйом в балках?

 49. Які форми втрати стійкості балок при згинанні?

 50. Як забезпечити плоску форму деформування?

 51. Що дає армування дерев’яних конструкцій?

 52. Яке призначення стінки в клеєфанерних балках? Чим забезпечується стійкість тонкої стінки?

 53. Як в розрахунках враховується різномодульність матеріалів поясів і стінки?

 54. Чому при розрахунках з’єднання стінки з поясом перевіряється на сколювання клеєний шов між шпонами фанери, а не безпосередньо між дощатою стінкою і фанерною стінкою?

 55. Ціль та способи утворення хвильової стінки?

 56. Як утворюється розвантажувальний момент у верхньому поясі арки з прямолінійних елементів?

 57. Якими конструктивними засобами утворюється ексцентриситет дії повздовжнього зусилля у верхньому поясі арки?

 58. Як знайти розрахункове зусилля на нагель у з’єднанні металевого башмака у вузлах арки?

 59. Які розрахункові зусилля діють в карнізному вузлі рами?

 60. Коли в коньковому вузлі рами(арки) виникає поперечна сила? Чим вона сприймається?

 61. Що дає використання карнізних вставок в прямолінійних і гнутоклеєних рамах?

 62. Чим сприймається момент в карнізному вузлі рами з механічними з’єднаннями?

 63. Чим сприймається розпір в арках і рамах?

 64. Як при симетричному навантаженні працює коньковий вузол рами? А як при не симетричному?

 65. Які зусилля виникають у болтах, що приєднують бокові накладки в коньковому вузлі рами, при навантаженні в площині рами і при повороті рами з горизонтального у вертикальне положення?

 66. Що таке наскрізні конструкції?

 67. Як працюють ферми? Призначення поясів та решітки ферм? Від чого залежить обрис верхнього поясу ферми?

 68. Послідовність операцій при розрахунку та конструюванні ферм. Який обрис верхнього поясу ферми самий раціональний з точки зору розподілу зусиль в елементах ферми?

 69. Від чого залежить розрахункова довжина елементів решітки в площині і з площини ферми?

 70. В яких випадках верхній пояс працює тільки на стиск, а в яких на стиск зі згином? Особливості розрахунків.

 71. Яким чином утворюють розвантажувальні моменти у верхньому поясі?

 72. Статичний розрахунок ферм. Чим відрізняється геометрична схема сегментної ферми від її розрахункової?

 73. Яке призначення просторовості будівлі?

 74. Як призначається розрахункова довжина елементів несучих конструкцій в площині та з їх площини?

 75. Як змінюється зусилля у верхньому поясі ферми сегментного, трикутного та трапецевидного обрису?

 76. В чому відмінність просторових конструкцій від площинних?

 77. Як виглядає розрахункова схема кружально-сіткового склепіння?

 78. Як забезпечується просторова жорсткість кружально-сіткового склепіння?

 79. Яке призначення меридіанних і кільцевих ребер у куполах?

 80. Чим сприймаються дотичні напруження в ребристих та тонкостінних куполах оболонках?

 81. Чим пояснюється раціональність використання в гіпарах дощок для тіла оболонки?

 82. Яка роль вант у висячих оболонках?

 83. Чим пояснюється ефективність застосування пластмас у просторових конструкціях?

 84. Що значить регулювання технологічною анізотропією конструкційних склопластиків?

 85. Принцип побудови пневматичних конструкцій?

 86. Схема решітки при вузлових з’єднаннях на врубках. Які зусилля сприймає решітка башти при вузлових з’єднаннях на врубках?

 87. Схема навантаження башти вітром для розрахунків анкерного кріплення до фундаменту.

 88. Розрахункова схема ствола щогли на відтяжках.

 89. Що таке коефіцієнт безпеки конструкції?

 90. Яку роль відіграє життєздатність клею при виготовленні клеєних дерев’яних конструкцій? Що дає нагрівання при склеюванні?

 91. Як перевіряється несуча здатність конструкції?

 92. Що таке загальні і конкретні умови співставлення варіантів проектних рішень?

 93. Які є основні техніко-економічні показники?

 94. З чого складається вартість у справі?

 95. Як визначаються приведені затрати?


^ 4.9 Залізобетонні конструкції.

 1. Структура бетону і його міцнісні характеристики.

 2. Деформативність бетону.

 3. Види бетонів та особливості їх фізико-механічних властивостей.

 4. Усадка і повзучість бетону. Модуль деформацій та міра повзучості бетону. Поняття релаксації напружень в бетоні.

 5. Класифікація арматури і способи армування.

 6. Класифікація арматурних сталей і застосування їх.

 7. Арматурні вироби та стикування арматури.

 8. Фізико-механічні властивості арматурних сталей. Неметалева арматура.

 9. Зчеплення арматури з бетоном. Анкерування арматури в бетоні.

 10. Попередньо напружений залізобетон і способи створення попереднього напруження.

 11. Захисний шар в ЗБК. Корозія бетону і залізобетону.

 12. Вплив усадки бетону на деформації і напруження в ЗБК.

 13. Усадка бетону і початкові напруження. Вплив повзучості бетону на деформації і напруження в ЗБК.

 14. Значення експериментальних даних для теорії розрахунку ЗБК.

 15. Стадії напружено-деформованого стану перерізу залізобетонного елемента.

 16. Утворення і розкриття тріщин в ЗБК. Основні напрямки підвищення тріщиностійкості залізобетонних конструкцій.

 17. Розвиток методів розрахунку ЗБК.

 18. Суть методів розрахунку ЗБК за допустимими напруженнями і за руйнівними зусиллями.

 19. Метод розрахунку залізобетонних елементів за граничними станами.

 20. Попереднє напруження арматури та рівень обтискування бетону.

 21. Втрати попереднього напруження в арматурі. Визначення зусилля попереднього обтискування.

 22. Визначення напружень в бетоні та арматурі від дії зусилля попереднього обтискування бетону, поняття приведеного перерізу і визначення його геометричних характеристик.

 23. Стадії напружено-деформованого стану попередньо напружуваного залізобетонного елемента, що працює на згин, від дії зовнішнього навантаження.

 24. Конструктивні особливості попередньо напружених конструкцій.

 25. Передумови методу розрахунку міцності за чинними нормами. Умови міцності.

 26. Поняття відносної висоти стиснутої зони бетону. Залежність напружень в арматурі від висоти стиснутої зони бетону в стадії руйнування.

 27. Гранична висота стиснутої зони. Граничний відсоток армування залізобетонних елементів, що працюють на згин.

 28. Конструктивні особливості елементів, що працюють на згинання. Основні положення розрахунку.

 29. Розрахунок міцності нормальних перерізів балочних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням.

 30. Розрахунок міцності нормальних перерізів балочних елементів таврового профілю з одиночним армуванням.

 31. Необхідність подвійного армування перерізів. Розрахунок міцності нормальних перерізів балочних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням.

 32. Схеми тріщиноутворення і руйнування елементів, що працюють на згинання, по похилим перерізам.

 33. Конструктивні вимоги до армування похилих перерізів.

 34. Розрахунок елементів на дію поперечної сили по стиснутій смузі.

 35. Міцність похилих перерізів на дію поперечних сил по похилій тріщині.

 36. Розрахунок елементів без поперечної арматури.

 37. Міцність похилих перерізів за згинальним моментом. Конструктивне забезпечення міцності похилих перерізів за згинальним моментом.

 38. Конструктивні особливості стиснутих елементів.

 39. Основні положення розрахунку позацентрово стиснутих елементів будь-якого симетричного перерізу. Два випадки руйнування стиснутих елементів. Врахування впливу прогину.

 40. Методика розрахунку позацентрово стиснутих елементів прямокутного перерізу із симетричним армуванням.

 41. Розрахунок позацентрово стиснутих елементів прямокутного перерізу із несиметричним армуванням.

 42. Розрахунок елементів з випадковими ексцентриситетами.

 43. Конструктивні особливості розтягнутих елементів. Центрально-розтягнуті елементи. Конструктивні особливості. Розрахунок на міцність.

 44. Необхідність розрахунку залізобетонних елементів на утворення тріщин. Основні передумови нормативної методики розрахунку.

 45. Розрахунок на утворення тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента.

 46. Розрахунок на розкриття тріщин.

 47. Розрахунок на утворення та розкриття тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента.

 48. Розрахунок на закриття тріщин.

 49. Гранично допустимі значення прогинів. Передумови розрахунку деформацій.

 50. Кривизна осі і жорсткість елементів на ділянках без тріщин в розтягнутій зоні.

 51. Кривизна осі і жорсткість елементів на ділянках з тріщинами в розтягнутій зоні.

 52. Визначення прогинів залізобетонних елементів.

 53. Матеріали для кам’яних та армокам’яних конструкцій. Міцністні та деформативні властивості кам’яної кладки.

 54. Характер напружено-деформованого стану кладки. Стадії роботи кладки при стиску.

 55. Розрахункові характеристики кладки. Деформативність кладки. Об’ємна маса кладки.

 56. Розрахунок стиснутих елементів кам’яних конструкцій на міцність.

 57. Розрахунок міцності кам’яної кладки при місцевому стиску (на зминання).

 58. Розрахунок міцності позацентрово-стиснутих елементів кам’яної кладки.

 59. Розрахунок міцності елементів з сітчастим армуванням.

 60. Принципи компонування залізобетонних конструкцій. Конструктивні схеми. Деформаційні шви.

 61. Принципи проектування збірних елементів. Уніфікація і типізація збірних конструкцій і вимоги до конструктивних схем. Технологічність збірних конструкцій.

 62. Класифікація будівель за видами конструктивних систем.

 63. Будівлі каркасної конструктивної системи.

 64. Будівлі стінової системи.

 65. Конструктивні системи будівель із об’ємних блоків.

 66. Навантаження на багатоповерхові будівлі.

 67. Розрахунок каркасних будівель на вертикальні та горизонтальні навантаження.

 68. Розрахунок безкаркасних будівель на вертикальні та горизонтальні навантаження.

 69. Класифікація плоских перекриттів. Переваги та недоліки перекриттів різних видів.

 70. Монолітні ребристі перекриття з балковими плитами. Компонування перекриття.

 71. Розрахунок і конструювання плит ребристих перекриттів з балковими плитами.

 72. Розрахунок і конструювання другорядних балок ребристих перекриттів з балковими плитами.

 73. Розрахунок і конструювання головних балок ребристих перекриттів з балковими плитами.

 74. Монолітні ребристі з перекриття з плитами опертими по контуру (компонування, розрахунок, конструювання). Кесонні безбалкові перекриття (типи, розрахунок та конструювання).

 75. Вибір конструктивної схеми та компонування.

 76. Розрахунок та конструювання плит збірних перекриттів (багатопустотних, ребристих тощо).

 77. Розрахунок та конструювання ригелів збірних перекриттів.

 78. Типи колон в залежності від конструктивної схеми каркасу будівлі та виду перекриття. Стики збірних колон.

 79. Проектування консолей збірних колон.

 80. Загальні відомості про залізобетонні фундаменти.

 81. Конструкції стовбчастих фундаментів.

 82. Розрахунок фундаментів. Основні положення. Центрально-навантажені фундаменти. Позацентрово-навантажені фундаменти.

 83. Призначення та конструкція діафрагм жорсткості.

 84. Призначення та конструкція панелей зовнішніх і внутрішніх стін.

 85. Компонування одноповерхових промислових будівель. Конструктивні вирішення.

 86. Несучі конструкції покриттів одноповерхових промислових будівель.

 87. Плити покриттів одноповерхових промислових будівель.

 88. Балки покриттів одноповерхових промислових будівель.

 89. Ферми та арки покриттів одноповерхових промислових будівель.

 90. Стінові панелі та фундаментні балки одноповерхових промислових будівель. Фундаменти.

 91. Підкранові балки одноповерхових промислових будівель.

 92. Компонування поперечних рам одноповерхових промислових будівель.

 93. Розрахунок поперечних рам одноповерхових промислових будівель (розрахункова схема та навантаження, статичний розрахунок).

 94. Розрахунок та конструювання колон одноповерхових промислових будівель.

 95. Просторова робота каркасу одноповерхової будівлі при кранових навантаженнях.


^ 4.10 Металеві конструкції.

 1. Переваги, недоліки і галузі застосування металевих конструкцій.

 2. Принципи проектування металевих конструкцій.

 3. Сталь і алюмінієві сплави, як матеріал для металевих конструкцій.

 4. Вибір сталі для будівельних конструкцій.

 5. Сортамент прокатних профілів, їх різновиди, сфери застосування..

 6. Листовий прокат, його різновиди, сфери застосування.

 7. Гнуті профілі, труби, їх різновиди, сфери застосування.

 8. Робота сталі при дії статичних навантажень та концентрації напружень.

 9. Ударна в’язкість сталі. Втомленість сталі.

 10. Метод розрахунку конструкцій за граничними станами.

 11. Урахування несприятливих навантажень, відхилень від умов роботи конструкції та механічних характеристик матеріалів.

 12. Розрахунок за першою та другою групою граничних станів.

 13. Розрахункові опори сталі.

 14. Навантаження і впливи. Поєднання навантажень.

 15. Розрахунок елементів при розтягу і стиску

 16. Розрахунок елементів при згині

 17. Зварні з’єднання і шви.

 18. Розрахунок болтових з’єднань.

 19. З’єднання і розрахунок головних, другорядних балок.

 20. Перевірка міцності, стійкості балок.

 21. Стики балок. З’єднання балок .

 22. Суцільні колони.

 23. Наскрізні колони.

 24. Перевірка на стійкість окремих елементів колон.

 25. Визначення розрахункових довжин і розрахунок зусиль в стержнях ферм.. Види перерізів стержнів.

 26. Розрахунок і конструювання вузлів ферм.

 27. Загальна характеристика каркасів виробничих будівель, склад каркасів.

 28. Вимоги експлуатації, надійності, довговічності щодо каркасів виробничих будівель.

 29. Навантаження на поперечну раму і каркас виробничої будівлі.

 30. Компонування однопрольотних рам каркасів виробничих будівель.

 31. Компонування багатопрольотних рам каркасів виробничих будівель.

 32. Зв’язки по покриттю і між колонами в каркасах виробничих будівель.

 33. Основи розрахунку каркасів виробничих будівель. Збір навантажень на поперечну раму.

 34. Призначення розрахункової схеми поперечної рами виробничої будівлі.

 35. Колони виробничих будівель, типи перерізів, розрахункові довжини.

 36. Розрахунок і конструювання суцільного перерізу колони виробничої будівлі.

 37. Розрахунок і конструювання наскрізних колон виробничих будівель.

 38. Розрахунок бази наскрізної колони виробничої будівлі.

 39. Загальна характеристика підкранових конструкцій, типи перерізів.

 40. Збір навантажень на підкранову балку.

 41. Розрахунок і конструювання суцільних підкранових балок.

 42. Конструкції покриттів виробничих будівель  прогонні і безпрогонні, їх переваги і недоліки.

 43. Кроквяні і підкроквяні ферми. Класифікація по обрису поясів, типам решітки, перерізам.

 44. Опорні вузли ферм виробничих будівель.

 45. Стіновий фахверк виробничих будівель.

 46. Багатоповерхові будівлі, основні відомості, визначення навантажень.

 47. Основи економіки металевих конструкцій. Визначення ТЕП при проектуванні.

 48. Вимоги економіки щодо каркасів виробничих будівель.

 49. Основні напрямки зниження вартості металевих конструкцій.

 50. Загальні відомості про великопрольотні конструкції.

 51. Балочні конструкції великопрольотних покриттів, область застосування, класифікація.

 52. Рамні конструкції великопрольотних покриттів, область застосування, класифікація.

 53. Арочні конструкції великопрольотних покриттів, область застосування, класифікація.

 54. Загальні відомості про просторові конструкції.

 55. Просторові циліндричні стержневі покриття, розрахунок, основи проектування.

 56. Куполи, розрахунок, основи проектування.

 57. Структурні конструкції, розрахунок, основи проектування.

 58. Висячі конструкції великопрольотних покриттів – однопоясні системи.

 59. Висячі конструкції великопрольотних покриттів – двопоясні системи.

 60. Висячі конструкції великопрольотних покриттів – мембранні системи.

 61. Багатоповерхові будівлі, основні відомості, визначення навантажень.

 62. Типи каркасів багатоповерхових будівель.

 63. Конструювання каркасів багатоповерхових будівель.

 64. Загальні відомості про листові конструкції.

 65. Резервуари, номенклатура, вимоги до резервуарів.

 66. Газгольдери, номенклатура, вимоги до газгольдерів.

 67. Бункери, схеми, призначення.

 68. Труби, кожухи, схеми, призначення.

 69. Загальні відомості про висотні конструкції.

 70. Вежі, загальні вимоги, конструкції і розрахунок.

 71. Щогли, загальні вимоги, конструкції і розрахунок.

 72. Опори повітряних ліній електропередач, загальні вимоги, конструкції і розрахунок.

 73. Витяжні труби, загальні вимоги, конструкції і розрахунок.Укладачі А. С. Моргун

В. М. Андрухов


Література

 1. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофізика/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. - 136 с.

 2. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006 [Чинний від 2007-04-01]. – К., Мінбуд України, 2006. - 65 с. – (Національні стандарти України).

 3. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2-14-2009 [Чинний від 2009-12-01]. – К., Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. – (Національні стандарти України).

 4. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктiв будівництва: ДБН В.1.1.7-2002 [Чинний від 2003-01-05]. – К., Держбуд України, 2003. - 42 с. – (Національні стандарти України).

 5. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В 1.1-12:2006 [Чинний від 2007-01-02]. - К.; Мінбуд України, 2006. - 84 с. – (Національні стандарти України).

 6. Навантаження і впливи: ДБН В.1.2.-2:2006 [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Мінбуд України, 2006. – 59 с. – (Національні стандарти України).

 7. Правила виконання робочої документації генеральних планів: ДСТУ Б. А.2.4.-6:2009 [Чинний від 2010-01-01]. – К., Мінрегіонбуд України, 2009. - 34 с. – (Національні стандарти України).

 8. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции/Минстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1996. - 192 с.

 9. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 48 с.

 10. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии / Госстрой СССР. - М.: ГУП ЦПП, 1996. - 32 с..

 11. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 79 с.

 12. Голышев А. Б. Железобетонные конструкции. Сопротивление железобетона. Т.1/[ А. Б. Голышев, В. П. Полищук, В. Я. Бачинський; под ред. А. Б. Голышева. – К.: Логос, 2001 - 420 с. - ІSBN 966-581-297-1.

 13. Голышев А. Б. Железобетонные конструкции. Стоительная механика железобетона. Т.2/[ А. Б. Голышев, В. П. Полищук, В. Я. Бачинський; под ред. А. Б. Голышева. – К.: Логос, 2001 - 418 с. - ІSBN 966-581-411-7.

 14. Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий: Спр-к пр-ка/П. Ф. Вахненко, В. Г. Хилобок, Н. Т. Андрейко, М. Л. Яровой; Под ред. П. Ф. Вахненко. - К.: Будівельник, 1987. – 424 с.

 15. Дудар І.Н. Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт нульового циклу в будівництві. Навчальний посібник/ Дудар І.Н., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е.-Вінниця.: ВДТУ, 2001-133 с.

 16. СНиП 3.02.03-84 Земляные сооружения.Основания и фундаменты/Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1985. – 65 с.

 17. СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 352 с.

 18. СНиП Ш-10-75 Благоустройство територий/ /Госстрой России.- М.: ГУП ЦПП, 1997. - 38 с.

 19. Черненко В. К. Технология и организация монтажа строительных конструкций, справочникю./ Черненко В. К., Баранникова В. Ф. - Київ, “Будівельник”, 1988.- 250 с.

 20. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование. Справочное пособие для производственников-механизаторов, инженерно-технических работников строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов./ Белецкий Б.Ф., Булгакова И.Г. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. – 608 с. ISBN 5-222-06968-0.

 21. Кузнецов Ю. П. Проектирование земляных и монтажных работ./ Кузнецов Ю. П., Прыкин Б. В., Резниченко П. Т. - Киев-Донецк: “Вища школа”, 1981. – 149 с.

 22. Снежко А. П. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование./ А.П.Снежко, Г.М.Батура – К.: Вища школа, 1991. - 200 с.

 23. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент: ДБН Г.1-5-96 [Чинний від 1996-01-09]. – К., Держкоммiстобудування України, 1997. - 161 с. – (Національні стандарти України).

 24. Норми продуктивності та витрат палива на перевезення вантажів автомобільним транспортом в АПК-К., 2002.

 25. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів: ДБН Д.2.7-2000 [Чинний від 2001-01-01]. – К., Держбуд України, 2001. - 239 с. – (Національні стандарти України).

 26. Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5-96 [Чинний від 1996-01-09]. – К., Держкоммістобудування України, 1996.- 65 с. – (Національні стандарти України).

 27. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва: ДБН А.2.2-3-2004 [Чинний від 2004-07-01]. - К: Держбуд України, 2004. – 35 с. – (Національні стандарти України).

 28. Система стандартизації і нормування у будівництві: ДБН А.1.1-1-93 [Чинний від 1993-01-07]. - К: Мінбудархітектури України, 1993. – 15 с. – (Національні стандарти України).

 29. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень: ДСТУ Б А.2.4-7:2009 [Чинний від 2010-01-01]. - К: Мінрегіонбуд України, 2009. – 71 с. – (Національні стандарти України).

 30. Основні вимоги до проектної та робочої документації: ДСТУ Б А.2.4-4:2009 [Чинний від 2010-01-01]. - К: Мінрегіонбуд України, 2009. – 66 с. – (Національні стандарти України).

 31. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві: ДБН Г.1-4-95 [Чинний від 1996-01-01]. - К: Держкоммістобудування України, 1997.- 72 с. – (Національні стандарти України).

 32. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні роботи. Збірник 6: ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 [Чинний від 2008-08-01]. - К: Мінрегіонбуд України, 2008. – 15 с. – (Національні стандарти України).

 33. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Земляні роботи. Збірник 1: ДБН Д.2.4-1-2000 [Чинний від 2000-01-10]. - К: Держбуд України, 2000. – 15 с. – (Національні стандарти України).

 34. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Фундаменти. Збірник 2: ДБН Д.2.4-2-2000 [Чинний від 2000-01-10]. - К: Держбуд України, 2000. – 17 с. – (Національні стандарти України).

 35. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. - 21 с.

 36. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки „Будівництво” спеціалізації “Промислове та цивільне будівництво”/Уклад. І.В. Маєвська, М.М.Попович – Вінниця: ВНТУ, 2009 – 32 с.

 37. Проектирование и расчет деревянных конструкций: Справочник/И. М. Гринь и др.; Под редакцией И. М. Гриня. – К.: Будывэльнык, 1988. – 240 с.:ил.

 38. Кліменко В. З. Проектування дерев’яних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. 432 с.

 39. Алгоритмизированные расчеты конструкций из дерева и пластмасс: Учебное пособие/А. А. Любимов. – К.: УМК ВО, 1989. 140с.

 40. Клименко В. 3. "Конструкції з дерева і пластмас" Підручник.-К.: Вища школа., 2000.-304 с.

 41. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. Нормы проектирования. -М.: Стройиздат, 1981 г.

 42. СНиП III-19-76. Деревянные конструкции. Правила производства и приемки работ. - М.: Стройиздат, 1976 г.

 43. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Київ, 2006. - 60 арк.

 44. Середюк І. П., Середюк В. Ф. Проектування металевих конструкцій одноповерхових виробничих будівель. Частина 1, 2, 3. Навчальний посібник.

 45. Мандриков А. П. Примеры расчета металлических конструкций: Учебное пособие для техникумов. – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. –431 с.: ил.

 46. СНиП ІІ-23-81* Стальные конструкции, Госстрой СССР. – М. ЦИТП Госстроя СССР, 1991 г.. 91 с.

 47. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. М. ЦИТП Госстроя СССР, 1985 г. 57с.

 48. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций: Учебное пособие для техникумов. – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. –506 с.: ил.

 49. Проектирование ЖБК. Справочное пособие под редакцией А. Б. Голышева. - К.:Будівельник, 1990. – 544 с.

 50. Пособие по проектированию бетонных и ЖБК из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.01.03-84)// ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. –192 с.

 51. Конструирование и расчет многоэтажных зданий и их элементов: Учеб. Пособие// А. Н. Павликов, Н. Н. Губий, Ю. М. Руденко. – К.: УМК ВО, 1990. - 244 с.

 52. Байков В. Н.., Сигалов Є. Е. «ЖБК» : Общий курс.- М: Стройиздат, 1981. – 767 с.

 53. ДСТУ Б В.2.6.-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і ЗБ. Загальні технічні умови.

 54. ДСТУ 3760-2006. Прокат арматурний для ЗБК, 2006. 19 с.Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.П. Очеретний


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № _7__ від « _23__ » _____02_____ 2012 р.)


Приймальної комісії Університету

(Протокол № __6__ від « __20__ » _____02___ 2012 р.)

Схожі:

Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрог ра м а фахового вступного випробовування
move to 107-13474
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрог ра м а фахового вступного випробовування
move to 107-13470
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрог ра м а фахового вступного випробовування
Про фахове вступне випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 092101 «промислове та цивільне...
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconФахові випробовування інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання
Фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція»
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний...
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Трудове право України»
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Порядок та критерії оцінювання результатів фахового випробовування (теоретична частина)
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Прог ра м а фахового вступного випробовування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Програма фахового вступного випробовування за напрямком підготовки 030510 "Товарознавство І торговельне підприємництво" на освітньо-кваліфікаційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи