«затверджу ю» icon

«затверджу ю»
Скачати 68.25 Kb.
Назва«затверджу ю»
Дата03.08.2012
Розмір68.25 Kb.
ТипДокументи


«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Ректор ОНУ імені І.І.Мечникова

_______________І.М.КОВАЛЬ

06 червня 2011 р.

Положення

Про відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню

студентів і випускників

Одеського національного університету

імені І.І.Мечникова
1.Загальні положення

1.1. Бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників створене з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем і підпорядковане безпосередньо ректорові.

1.2.Положення про бюро сприяння працевлаштуванню студентів та випускників розроблено на підставі Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 404 від 27.04.2011 року.

1.3.Участь та взаємовідносини університету з іншими зацікавленими організаціям у сприянні діяльності бюро регламентується відповідними угодами з цими організаціями.

1.4. Бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників організовує свою роботу на підставі Статуту університету та цього Положення і керується законом України «Про вищу освіту», трудовим законодавством, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, наказами та розпорядженнями ректора та Правилами внутрішнього розпорядку.

1.5. Керівництво університету за поданням керівника бюро створює умови для нормальної роботи, забезпечує працівників приміщенням, інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною та оргтехнікою, обладнанням та іншим матеріально-технічними забезпеченням.

1.6. Структура бюро, чисельність його працівників та Положення про бюро затверджується в установленому порядку ректором університету.
^

2.Склад бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників


До складу бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників входять:

  • завідувач бюро;

  • фахівець .

Керівництво бюро здійснює завідувач, який організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. До діяльності бюро залучаються представники органів студентського самоврядування, керівник з практики студентів.

До складу бюро можуть вводитись інші посади у зв’язку зі змінами в нормативно-правовій базі, характері роботи, чисельності студентів університету.

Всі працівники бюро призначаються на посади та звільняються наказом ректора університету.

Функціональні обов’язки кожного працівника бюро визначаються посадовими інструкціями, складеними і затвердженими відповідно до законодавства.

Документообіг підрозділу регламентується порядком, який затверджується відповідно до чинного законодавства.


 3. Основні завдання діяльності бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

3.1. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників та забезпечення їх прав, інтересів та потреб у працевлаштуванні за фахом.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює університет.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів та випускників.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Інформування студентів і випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності).

3.6. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

3.7. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.
^

4. Бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників


4.1. Організовує співпрацю з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.

4.2. Налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників. Проводить зустрічі з потенційними роботодавцями з метою укладання довгострокових договорів на проведення практики студентів та їх подальшого працевлаштування.

4.3. Запроваджує систему зворотного зв’язку між підприємствами, установами, організаціями (роботодавцями) та університетом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

4.4.Вивчає динаміку попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надає відповідні пропозиції керівництву університету.

4.5. Організовує співпрацю з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників.

4,6. Створює базу даних про студентів і випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

4.7.Організовує роз’яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

4.8.Надає консультації студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення на сайті університету.

4.9. Організовує зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходи щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо).

4.10. Здійснює моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

4.11. Планує і координує роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час.

4.12. Інформує інститути, деканати та випускові кафедри про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників.

4.13. Надає консультації випускникам щодо можливості перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування.

4.14. Налагоджує тісну співпрацю з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.

4.15. Щорічно інформує керівництво університету та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інтернет-сайті, газеті «Одеський університет» та інших інформаційних ресурсах.

4.16. Залучає підприємства, установи та організації (роботодавців) до благодійної діяльності.

4.17.Сприяє в організації практики студентів щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців).


^

5. Бюро сприяння працевлаштуванню студентів і випускників має право:

5.1. Здійснювати свою діяльність у межах діючих нормативно-правових

актів України, у тому числі чинних нормативних документів університету.


5.2. Розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи інститутів, факультетів, випускових кафедр з питань працевлаштування студентів і випускників, та організації практики студентів.

5.3. Координувати роботу інститутів, факультетів, кафедр з питань організації працевлаштування та практики.  

5.4. Має круглу печатку та штамп із зазначенням своєї назви та назви університету, яка знаходиться у розпорядженні завідувача бюро.


 6. Працівники бюро сприяння працевлаштуванню студентів та випускників несуть відповідальність за:

- неякісне виконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим положенням;

- невиконання або неналежне виконання обов’язків, що передбачені посадовими інструкціями;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- завдання університету матеріальної шкоди;

- правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.


7. Фінансування заходів бюро: 

Фінансування заходів бюро сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, Дні кар’єри тощо) здійснюється за рахунок університету на підставі кошторису, затвердженого ректором університету, в установленому законодавством порядку а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

  

Узгоджено.


Проректор Запорожченко О.В.

Проректор Стрельцов Є.Л.

Начальник ЮЦ Ветчиннікова М.О.

Начальник ВК Мозговий Ю.І.


04 червня 2011 р.Схожі:

«затверджу ю» iconЗатверджу ю

«затверджу ю» icon"затверджу ю"

«затверджу ю» iconЗатверджу ю

«затверджу ю» iconЗатверджу ю

«затверджу ю» iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

«затверджу ю» iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

«затверджу ю» iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

«затверджу ю» iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

«затверджу ю» iconЗатверджу ю
У-го курсу заочної форми навчання факультету Соціально-технічних наук та управління
«затверджу ю» iconЗатверджу ю ректор Херсонського
Навчання з питань охорони праці та порядок перевірки знань працівників університету
«затверджу ю» iconЗатверджу ю
Проводити збори старост а/г фбд. Аналізувати звіти старост. Перевіряти ведення журналів груп
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи