Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую icon

Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
НазваФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Сторінка1/4
Дата08.09.2014
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Кафедра культурології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Хмарський В. М.
___________________________

“______” 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія української культури»

напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 60302 «Міжнародні економічні відносини»

(назва спеціалізації)

інституту, факультету економіки
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2013 – 2016


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю 6.0302 «Міжнародні економічні відносини». „3” вересня, 2013 р.- __ с.


Розробники: старший викладач Лопуга О. І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) культурології

філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Протокол № 2 від “3” серпня 2013 р.
Завідувач кафедрою культурології

_______________________ ( Соболевська О. К.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“3” вересня 2013 р.
Схвалено методичною комісією філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 2 від. “3” вересня 2013 р.
“3” вересня 2013 р. Голова _______________ ( Петриківська О. С. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó Лопуга О. І., 2013 Ó

ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2013


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

Історія української культури


Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Міжнародні економічні відносини»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 70

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента - 13

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.
Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні

0 год.Самостійна робота

13 год.
ІНДЗ: 0 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3,6

для заочної форми навчання - 1

^ 2.МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


2.1.Місце дисципліни в навчальному процесі.

Дисципліна ”Історія української культури” спирається на знання, що отримані при вивченні дисциплін ”Історія України”, ”Всесвітня історія”, ”Психологія”. Курс відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки. Знання, що отриманні студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як “Філософія”, “ Етика”, “Естетика”.
^ 2.2.Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» – ознайомити студентів з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, вивчити різні аспекти системного зв’язку всіх складових культури.
^ 2.3.Задачі вивчення дисципліни:

 1. підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів;

 2. формування широкого гуманістичного світогляду;

 3. розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності;

 4. показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства;

 5. ознайомити з основними досягненнями вітчизняної художньої культури.Студент повинен знати:

 • основні форми і типи культури;

 • основні етапи розвитку української культури, їхні стильові особливості;

 • основні культурно-історичні центри, регіони світу;

 • культурні традиції, свята українського народу, культурні особливості регіонів України;

 • основні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтва і видатних діячів культури України.


Студент повинен вміти:

 • пояснювати феномен культури, її роль у житті людини;

 • виділяти специфічні риси національних культур;

 • розбиратися в стильових ознаках різних епох;

 • аналізувати тенденції розвитку культури в сучасному українському суспільстві.^ 3. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годинтеми

Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I.1

Тема 1.Феноме культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

2

2

2

Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

2

2

3

Тема 3. Загальні риси культури Київської Русі.

2

2

4

Тема 4.Культура Галицько – Волинського князівства.

2

2

5

Тема 5. Україна в культурно-політичній системі польсько-литовської держави.

2

2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.6

Тема 6. Культура України 17-18 ст.. Специфіка українського варіанта бароко в мистецтві.

2

2

7

Тема 7.Культура України 19 ст.. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм в художній культурі.

2

2

8

Тема 8. Культура України 20 ст.. Модернізм як художній стиль та його напрямки. Авангардне мистецтво.

2

2

9

Тема 9. Постмодернізм як художній напрям в культурі к.20-п.21 ст.. Розвиток української культури 21 ст..

2

2

Усього годин

18

18
  1   2   3   4

Схожі:

Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент організацій», спеціальністю 60306 «Менеджмент...
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 «Географія», 040103 «Геологія» спеціальністю 60401...
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова Форма № н 04
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconІ. І. Мечникова 28 вересня, Вчена рада ону імені І. І. Мечникова визнала особисті досягнення та заслуги професора Нікола Франко Баллоні у становленні італійсько-одеських відносин рішення
Директора Італійського інституту культури обрано почесним професором ону імені І. І. Мечникова
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Форма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи