Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с
Сторінка1/4
Дата08.09.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Кафедра культурології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Хмарський В. М.
___________________________

“______” 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія української культури»

напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 60301 «Психологія»

(назва спеціалізації)

інституту, факультету психології
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2013 – 2016


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», спеціальністю 6.0301 «Психологія». „3” вересня, 2013 р.- __ с.


Розробники: старший викладач Лопуга О. І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) культурології

філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Протокол № 2 від “3” вересня 2013 р.
Завідувач кафедрою культурології

_______________________ ( Соболевська О. К.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“3 ” вересня 2013 р.
Схвалено методичною комісією філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 2 від “3” вересня 2013 р.
“3” вересня 2013 р. Голова _______________ ( Петриківська О. С. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Лопуга О. І., 2013

 ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2013


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

Історія української культури


Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Психологія»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1,2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 118

1-й

2,3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 72

самостійної роботи студента – 20

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

20 год.

3,8 год.

ІНДЗ: 0 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3,6

для заочної форми навчання - 1

^ 2.МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


2.1.Місце дисципліни в навчальному процесі.

Дисципліна ”Історія української культури” спирається на знання, що отримані при вивченні дисциплін ”Історія України”, ”Всесвітня історія”, ”Психологія”. Курс відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки. Знання, що отриманні студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як “Філософія”, “ Етика”, “Естетика”.
^ 2.2.Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» – ознайомити студентів з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, вивчити різні аспекти системного зв’язку всіх складових культури.
^ 2.3.Задачі вивчення дисципліни:

 1. підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів;

 2. формування широкого гуманістичного світогляду;

 3. розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності;

 4. показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства;

 5. ознайомити з основними досягненнями вітчизняної художньої культури.Студент повинен знати:

 • основні форми і типи культури;

 • основні етапи розвитку української культури, їхні стильові особливості;

 • основні культурно-історичні центри, регіони світу;

 • культурні традиції, свята українського народу, культурні особливості регіонів України;

 • основні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтва і видатних діячів культури України.


Студент повинен вміти:

 • пояснювати феномен культури, її роль у житті людини;

 • виділяти специфічні риси національних культур;

 • розбиратися в стильових ознаках різних епох;

 • аналізувати тенденції розвитку культури в сучасному українському суспільстві.^ 3. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годинтеми

Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I.1

Тема 1.Феноме культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

2

2

2

Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

2

2

3

Тема 3. Загальні риси культури Київської Русі.

2

2

4

Тема 4.Культура Галицько – Волинського князівства.

2

2

5

Тема 5. Україна в культурно-політичній системі польсько-литовської держави.

2

2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.6

Тема 6. Культура України 17-18 ст.. Специфіка українського варіанта бароко в мистецтві.

2

2

7

Тема 7.Культура України 19 ст.. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм в художній культурі.

2

2

8

Тема 8. Культура України 20 ст.. Модернізм як художній стиль та його напрямки. Авангардне мистецтво.

2

2

9

Тема 9. Постмодернізм як художній напрям в культурі к.20-п.21 ст.. Розвиток української культури 21 ст..

2

2

Усього годин

18

18
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 29 с
Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 20 с
Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 30 с
Загальна психологія (вступ). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 63 с
Соціальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 33 с
Психологія ґeндера. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с
Вікова психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Психологія агресії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія”...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Основи сексології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія”...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Клінічні аспекти сексології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи