Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр icon

Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Скачати 174.84 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Дата25.09.2012
Розмір174.84 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.010102 початкова освіта

6.010101 дошкільна освіта

6.010106 соціальна педагогіка


РЕКОМЕНДОВАНО

Педагогічною радою

Педагогічного коледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

протокол №

від 31 січня 2012 р.

Голова Педагогічної ради З. П. Ленів


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів – 2012

Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначених стандартом підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напрямів підготовки 6.010102 – початкова освіта; 6.010101 – дошкільна освіта; 6.010106 – соціальна педагогіка. Базові дисципліни, що складають основу тестувань – педагогіка, психологія та українська мова.

Програма складається з 3 розділів та 30 підрозділів: 1-4 – педагогіка; 5-10 – психологія; 11-30 – українська мова.


^ РОЗДІЛ I. ПЕДАГОГІКА. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ ТА УЧІННЯ

1.Загальні основи педагогіки

Педагог – професія та особистість. Педагогіка як наука. Становлення і розвиток педагогіки. Я.А.Коменський – засновник педагогічної науки. Система освіти і виховання в Україні. Методи науково-педагогічного дослідження. Мета і завдання виховання в педагогіці. Розвиток і формування особистості. Загальні закономірності розвитку. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості. Педагогічний процес: структура, головні компоненти, закономірності та принципи.

2. Дидактика

Дидактика як галузь педагогіки. Навчання як складова педагогічного процесу. Етапи та рівні процесу засвоєння знань. Стилі навчання. Види (типи) навчання: історія і сучасність. Зміст освіти в його науково-педагогічній основі. Аналіз навчальних програм, планів, підручників та посібників для початкової школи. Закономірності навчання. Принципи та правила навчання. Шляхи реалізації принципів навчання. Методи навчання: Основні класифікації, сутність та зміст. Інтерактивні методи навчання. Засоби навчання. Форми організації навчальної діяльності учнів. Тенденції розвитку форм навчання. Класно-урочна система навчання, її розвиток і шляхи удосконалення. Урок як основна форма організації навчання. Типи і структура уроків. Нетрадиційні форми організації навчання. Підготовка вчителя до уроку. Самоаналіз уроку. Структура аналізу уроку. Допоміжні форми організації навчального процесу. Контроль – складова навчально-виховного процесу в школі. Види контролю. Критерії та норми оцінювання згідно 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Основи діагностики та корекційно-розвивальна робота в педагогічній діяльності. Індивідуалізація і диференціація навчання. Навчання обдарованих дітей. Проблеми відставання учнів у навчанні.

3. Теорія виховання

Процес виховання. Зміст процесу виховання. Основні напрямки змісту виховання. Закономірності виховання. Принципи виховання у концепціях національного та громадянського виховання. Методи і прийоми виховання. Методи організації виховного впливу на розвиток особистості. Методи організації виховної діяльності школярів. Методи стимулювання та регулювання діяльності поведінки учнів. Самовиховання та перевиховання. Організаційні форми виховної роботи. Виховна функція колективу. Види колективів. Педагогічна теорія А.С.Макаренка про колектив, закони розвитку колективу. Виховна робота класного керівника. Робота класовода в організації та проведенні позакласної виховної роботи. Діагностика вихованості. Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів. Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів. Виховна робота з педагогічно-занедбаними дітьми. Позашкільні заклади та громадські дитячі організації в системі освіти і виховання. Виховання дітей у сім’ї. Сімейне виховання в народній педагогіці та етнопедагогіці. Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей та молоді.

4. Основи школознавства

Наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом. Структура органів управління освітою. Внутрішкільне керівництво. Методична робота в школі. Внутрішкільний контроль. Передовий педагогічний досвід. Педагоги-новатори в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Наукова організація праці в школі.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 2. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. –418 с.

 3. Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – 670 с.

 4. Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – 656 с.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.


^ РОЗДІЛ II. ПСИХОЛОГІЯ

1. Загальна психологія

Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Основні етапи історії психології: школи, концепції, напрями у психології. Історія психологічної думки в Україні. Природа психічного з точки зору категорії відображення. Мозок і психіка: принципи і загальні механізми зв'язку. Функції психічного та їх представлення (локалізація) в головному мозку.

Проблеми антропогенезу та розвиток форм відображення у живій і неживій природі. Розвиток психіки у філогенезі. Сутність відмінностей психіки людей від психіки тварин. Психіка і свідомість. Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

Теоретико-методологічні основи психологічної науки: методологія, принципи, методи дослідження. Основні етапи психологічного дослідження. Характеристика конкретних методик психологічного дослідження: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи математичної статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і неексперементальні, діагностичні).

Поняття про відчуття: відчуття як первинна форма орієнтування організму в довкіллі. Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори. Адекватні і неадекватні подразники. Класифікація та види відчуттів. Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція. Властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація. Розвиток відчуттів у дітей.

Поняття про сприймання. Природа сприймання. Взаємозв'язки аналізаторів у процесі сприймання. Фізіологічні основи сприймання. Роль моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія. Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймання. Ілюзії, галюцинації та їх причини. Класифікація і види сприймання. Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження як форма довільного сприймання.

Поняття про пам'ять. Зв'язок пам'яті людини з її здібностями та діяльністю. Природа пам'яті: теорії і закони пам'яті. Класифікація і види пам'яті. Процеси і закономірності пам'яті: запам'ятовування. Заучування і прийоми його організації. Умови ефективності запам'ятовування. Відтворення. Збереження і забування. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. Розвиток пам'яті у дітей.

Поняття про мову і мовлення. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Види мови і мовлення. монологічне, діалогічне; усне, письмове; внутрішнє, зовнішнє. Елементи мови і мовлення. Функції мови і мовлення: експресивна, змістова. Культура мовлення педагога.

Поняття про мислення. Зв'язок мислення з мовою, мовленням та чуттєвим пізнанням людини. Теорії мислення, його фізіологічна основа. Мислительні дії й операції. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу. Мислення, як діяльність. Класифікація та види мислення. Індивідуальні відмінності у мисленні людини. Інтелект людини. Розвиток та формування культури мислення у дітей.

Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. Процеси, основні прийоми створення образів уяви. Класифікація та види уяви. Мрія, фантазія, сновидіння, галюцинація. Функції уяви. Індивідуальні особливості уяви. Уява та органічні процеси. Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності. Уява і педагогічна діяльність. Розвиток уяви у дітей.

Поняття про увагу. Функції уваги. Природа уваги в теоріях та концепціях. Види та форми уваги. Властивості уваги. Розвиток уваги у дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням. Основні критерії розвинутої уваги.

Поняття особистості у психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Природа особистості в психологічних теоріях. Склад і структура особистості. Свідоме і несвідоме у структурі особистості. Самосвідомість. «Я-концепція» та її компоненти. Самооцінка – центральний компонент «Я-концепції». Формування та розвиток особистості. Шляхи, умови, фактори особистісного зростання. Особистість як суб'єкт і об'єкт навчання, виховання і самотворення.

Поняття про спілкування. Засоби спілкування: мова і мов­лення в психічному розвитку людини. Невербальні засоби спілкування, їхня роль у діяльності вчителя. Функції спілкування. Форми спілкування. Ефективність та стилі спілкування. Оволодіння навичками спілкування.

Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як вияв фізичної і психічної активності. Діяльність як фактор розвитку індивіда і становлення людської особистості та індивідуальності. Соціально-психологічний аспект діяльності. Діяльність як психофізіологічний процес. Зміст і структура активності і діяльності. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності. Інтеріоризація та екстеріоризація. Види людської діяльності, їхнє освоєння і розвиток.

Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісного спілкування. Взаємини та ставлення. Функції спілкування. Взаємний вплив та пізнання у процесі міжособистісного спілкування. Типові труднощі і техніка міжособистісного спілкування. Кризи і конфлікти в житті людини. Класифікація груп у психології. Рівні соціально-психологічного розвитку груп. Вплив групи на особистість та особистості на групу. Референтні групи й особистість. Проблема конформізму і нонконформізму.

Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Психологічні теорії емоцій, їхня фізіологічна основа. Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Види почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Емоційні стани. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей.

Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі. Теорії волі. Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція. Внутрішній (інтернальний) та зовніш­ній (екстернальний) локус контролю. Критерії вольової поведінки. Вольові дії. Простий і складний вольовий акт. Основні фази (структура) складної вольової дії. Потяг, бажання, хотіння як форми прояву волі. Розлади складної вольової дії: абулія та апраксія. Класифікація вольових якостей особистості. Розвиток та виховання вольової активності людини.

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темпе­рамент. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяль­ності і темперамент. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту. Особистість і темперамент.

Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Провідні риси характеру. Акцентуації рис характеру. Типовий характер українця.

Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. Структура здібностей. Здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність. Формування та розвиток здібностей.

2. Вікова та педагогічна психологія

Вікова психологія та її місце у системі психологічних знань. Вікова мінливість психічних явищ як об’єкт вікової психології. Предмет вікової психології. Зміст та основні поняття вікової психології. Розділи вікової психології.

Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми. Групи методів та їх характеристика. Загально-психологічні і спеціально-психологічні методи. Психолого-педагогічний експеримент як особливий метод вікової психології. Теоретичні проблеми і практичні завдання вікової психології.

Історичні витоки вікової психології. Ідеї вікової мінливості психіки XVII-XVIII ст. Зародження нової галузі – вікової психології у ХІХ ст. Оформлення та розвиток вікової психології у ХХ ст. Історія становлення вікової психології як науки на Україні.

Умови, фактори, характер розвитку психіки людини. Біологічні теорії, теорії научіння, психоаналітичні, когнітивні та гуманістичні теорії: точка зору на онтогенез. Вікові періодизації Еріксона, Рубінштейна, Гофмана, Фрідмана-Калугіна. Основні закономірності та тенденції онтогенезу психіки людини, поняття про сенситивні та критичні періоди.

Психічний розвиток дитини в нутроутробному стані. Вплив зовнішнього середовища на плід дитини.

Період пристосування новонародженої дитини. Фізичні стани. Вроджені особливості новонародженого. Встановлення стосунків між новонародженим та батьками.

Формування психічних процесів та моторних навичок немовляти. Вікові особливості емоцій. Спілкування немовлят з дорослими. Становлення Я-концепції. Криза одного року, її причини, прояви та шляхи її подолання.

Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві. Становлення мовлення. Вікові особливості емоційно-вольової сфери. Початкові стадії формування особистості. Гра як провідний вид діяльності у ранньому дитинстві. Криза 3 років і шляхи її подолання.

Криза 7-ми років та шляхи її подолання. Розвиток психічних процесів. Формування почуттів та волі. Психологічні особливості становлення особистості дитини у пізньому дитинстві. Взаємовідносини з однолітками і дорослими.

Анатомо-фізіологічна перебудова підлітка та її вплив на його психологічні особливості та поведінку. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини та шляхи подолання. Розвиток психічних процесів, емоцій та волі підлітка. Особливості спілкування у підлітковому віці: спілкування підлітка з однолітками, з батьками, з дорослими. Розвиток особистості підлітка. Формування самосвідомості та Я-концепції.

Кризи юнацького віку та формування особистої ідентифікації. Формування особистості. Соціальне середовище та його роль у юнацькому віці. Пізнавальна та емоційно-вольова сфери юнаків.

Тенденції розвитку людини в дорослому віці. Дві точки зору на розвиток дорослого. Кризи та сенситивні періоди в дорослому віці. Психічні процеси у дорослому віці. Батьківські ролі та їх засвоєння. Особистісні завдання на етапі середньої дорослості. Стиль сімейного життя. Статеві відмінності у дорослому віці. Криза середнього віку.

Педагогічна психологія як теоретична галузь. Педагогічна психологія як прикладна галузь, яка займається вивченням того, як повинні бути використані психологічні знання при організації навчально-виховного процесу. Зв'язок педагогічної психології з іншими галузями психології. Зв'язок педагогічної психології та педагогіки. Методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика. Основні та допоміжні методи. Методи масового вивчення учнів.

Виникнення психолого-педагогічних ідей (Дж. Локк, Я.Коменський, І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо). Вклад К. Ушинського в становленні та розвитку педагогічної психології. Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки — 50-70-ті роки ХІХ ст. Становлення педагогічної психології як експериментальної науки (А.Сікорський). Сучасні напрямки розвитку психолого-педагогічної теорії (Ж.Піаже, Е.Еріксон, А.Бандура, Д.Ельконін).

Становлення та розвиток вітчизняної психології. Внесок Л. Виготського, А. Макаренка, О. Леонтєва, Г. Костюка, В. Сухомлинського в розвиток вітчизняної педагогічної психології. Найновіші дослідження в галузі педагогічної психології.

Загальна характеристика навчання. Навчання і учіння; навчання і розвиток.

Види навчання. Розливальне навчання у вітчизняній освітній системі. Характеристика систем Л. Занкова, В. Давидова. Фактори успішної навчальної діяльності.

Учіння як специфічний вид діяльності, його зміст. Теорії учіння. Структура учіння. Мотивація учіння. Основні сторони та компоненти учбової діяльності. Змістовний, операційний та мотиваційний компоненти.

Усвідомлення учнем цілей навчання. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Типи навчання (інформаційно-повідомляюче, традиційне, проектне, проблемне). Вікові особливості засвоєння знань.

Успішність — найважливіша характеристика суб’єктів навчальної діяльності. Показники успішності. Чинники ефективності навчання. Організація контролю за процесом засвоєння знань. Функції та зміст оцінки. Класифікація оцінок. Виховний вплив оцінювання. Сучасні концепції оцінювання. Взаємозв’язок оцінки вчителя та самооцінки школяра.

Розкриття основних джерел — рушійних сил, психологічних механізмів формування особистості учня. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. Загальні методичні принципи виховання. Формування позитивних якостей особистості школяра в процесів виховання. Вікові аспекти виховання. Показники та критерії вихованості особистості учня.

Засоби і методи виховання. Психологічні механізми виховання. Психолого-педагогічні прийоми виховання. Психологія самовиховання та перевиховання. Психологія морального виховання.

Психологічні проблеми навчання та виховання обдарованих учнів. Психологічна характеристика важких, педагогічно занедбаних дітей, які вимагають корекції. Типізація педагогічно занедбаних учнів. Методи індивідуального впливу. Гуманізація виховання.

Основні вимоги до вивчення особистості школяра та класного колективу. Орієнтовна програма та методи вивчення особистості учня і класного колективу. Складання психолого-педагогічної характеристики учня і класного колективу.

Структурні компоненти педагогічної діяльності (гностичний, конструктивний, проектувальний, організаторський, комунікативний). Професійно значущі якості особистості вчителя. Особистість вчителя та індивідуальний стиль його діяльності. Основні види стилів діяльності учителя: емоційно-імпровізаційний, емоційно-методичний, інтелектуально-імпровізаційний, інтелектуально-методичний.

Зміст педагогічних здібностей та їх структура. Структурні компоненти педагогічних здібностей. Загальні педагогічні здібності: дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні та мовні здібності. Спеціальні здібності.

Загальна характеристика педагогічного спілкування. Функції педагогічного спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Ефективність педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування. Культура педагогічного спілкування.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. К.: МАУП, 2000. – 256 c.

 2. Огороднійчук та ін. 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Каравела, 2012. – 464 с.

 3. Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К., 2008. – 416 с.

 4. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. / М.В. Савчин. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с. – (Серія «Альма-матер»).

 5. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2007.— 400 с.

 6. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник.— К.: Либідь, 2005.—400с.

 7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія.— К.: Центр навчальної літератури, 2005.—128 с.

 8. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): Навчально-методичний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с.

 9. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с. (Альма-матер).

 10. Савчин М.В. Вікова психологія: навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – К.: Академвидав, 2009. – 360 с. (Серія «Альма-матер»).


^ РОЗДІЛ III. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА

Загальні відомості про мову. Мова і суспільство. Відомості про українську мову. Становлення і розвиток української мови. Українська мова – державна мова України. Національна мовна політика в Україні. Основні стилі мовлення та їх різновиди.

Фонетика і фонологія. Графіка. Предмет і завдання фонетики. Творення звуків мови. Звуки і букви. Українська абетка. Співвідношення приголосних звуків і букв. Фонетична транскрипція. Класифікація фонем. Спрощення в групах приголосних. Чергування голосних і приголосних.

Орфографія. Поняття орфографії. Принципи українського правопису. Позначення м’якості приголосних на письмі. Вживання апострофа. Правопис префіксів пре-, при-, прі-, з-, с-, роз-, без-, воз-.

Написання слів разом і через дефіс. Складні випадки написання прізвищ, імен по батькові та географічних назв. Правопис слів іншомовного походження.

Лексика. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Омонімія. Типи омонімів. Пароніми, синоніми, антоніми, їх стилістичне використання. Склад лексики з погляду її походження. Слова споконвічні та запозичені.

Поняття про фразеологію. Джерела фразеології. Типи фразеологізмів. Стилістичні особливості функціонування фразеологізмів.

Граматика. Будова слова (Морфеміка). Поняття морфеми. Типи морфем: корінь та афікси. Закінчення, виражені звуками і нульові закінчення. Основи непохідні та похідні.

Словотвір. Поняття про словотвір як науку та засіб творення слів. Основні способи творення слів. Морфологічне творення слів. Основоскладання. Неморфологічне творення слів.

Морфологія. Іменник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Іменники – назви істот і неістот, власні та загальні назви. Рід іменників. Іменники спільного роду. Число іменників.

Основи поділу іменників на відміни. Поділ іменників першої та другої відміни на групи. Відмінювання, правопис закінчень іменників І – ІУ відмін.

Прикметник, його значення, граматичні ознаки і синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Перехід прикметників в іменники. Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка група прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників. Правопис складних прикметників.

Числівник, його значення. Розряди числівників за значенням і морфемною будовою. Відмінювання і правопис кількісних числівників. Порядкові числівники.

Займенник. Розряди займенників. Відмінювання займенників, співвідносних з іншими частинами мови (іменниками, прикметниками, числівниками). Правопис займенників.

Дієслово, його граматичні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова (інфінітив). Творення видових форм. Перехідність та неперехідність дієслів. Число, особа дієслів. Безособові дієслова. Присудкові форми на –но, –то, –ло. Час дієслова. Родові ознаки в дієсловах минулого часу. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий.

Змінювані і незмінювані форми дієслова. Дієприкметник як форма дієслова. Дієприкметники активні і пасивні теперішнього і минулого часу. Відмінювання і творення дієприкметників. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду.

Прислівник, його значення і роль у реченні. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння якісних прислівників.

Службові (неповнозначні) частини мови. Прийменники, їх поділ за походженням та морфемною будовою. Правопис складних прийменників.

Сполучники, їх синтаксична роль, правопис. Співвідношення сполучників і сполучних слів у складних реченнях.

Частки, їх стилістичне навантаження. Правопис часток. Вигук як частина мови. Пунктуація при вигуках.

Синтаксис. Предмет і завдання синтаксису. Поняття про словосполучення. Типи словосполучень за способом вираження головного слова.

Види граматичного зв’язку у підрядних словосполученнях. Узгодження, керування, прилягання та способи вираження залежного слова у них.

Речення, його ознаки. Структура двоскладного речення. Непоширені та поширені, двоскладні й односкладні речення. Слова-речення, їх типи за значенням і функціями.

Головні члени речення. Типи підметів та способи їх вираження. Типи присудків, способи їх вираження. Функціональні особливості складених дієслівних та складених іменних присудків.

Другорядні члени речення. Додаток: прямий додаток та способи його вираження. Способи вираження непрямого додатка.

Означення: узгоджені і неузгоджені. Прикладка. Стилістичні с особливості функціонування означень. Роль прикладки у реченні.

Обставини, їх типи та способи вираження.

Односкладні речення, їх типи: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, інфінітивні, номінативні. Способи вираження головного члена в різних типах односкладних речень.

Прості ускладнені речення. Однорідні члени речення. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення. Розділові знаки при них. Однорідні і неоднорідні означення.

Культура мовлення. Основні орфоепічні та граматичні норми сучасної української літературної мови.

Лексичні та стилістичні вимоги до культури мовлення. Типи помилок у мовленні.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бодик О., Рудакова Т. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. – Київ, 2011.

 2. Васенко Л., Дубічинський В., Кримець О. Фахова українська мова. – Київ, 2008.

 3. Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням. – Київ, 2010.

 4. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 5. Пазяк О., Сербенська О., Фурдуй М. Українська мова. Практикум. – Київ, 2001.

 6. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. Грищенка. – Київ, 2002.

 7. Фурдуй М. Українська мова. Практикум з правопису. – Київ, 2004.

 8. Шевчук С. Ділове мовлення: Модульний курс. – Київ, 2009.

 9. Шкуратяна Н., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч.посіб. – Київ, 2010.

 10. Ющук І. Українська мова. – К., 2004.

Схожі:

Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconПрограма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Базові дисципліни, що складають основу тестувань – педагогіка, психологія та українська мова
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі середньої спеціальної...
Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи