Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки icon

Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки
Скачати 284.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки
Дата25.09.2012
Розмір284.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Правничий коледж


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів правничого коледжу


Львів 2010


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Історія держави і права зарубіжних країн є однією з важливих дисциплін навчального плану по здобуттю вищої юридичної освіти. Вона викладається практично в усіх вищих та середніх навчальних закладах світу. Історія держави і права зарубіжних країн з’ясовує питання виникнення, розвитку, суті і причин падіння різних історичних типів держав і систем права, форми цих держав і права, їх різновидності, причини, суть і наслідки організаційних та структурних змін в державному апараті та системах права різних країн світу, які не дивлячись на різні епохи свого існування, залишили значний слід в історії людства, досвід яких широко використовувався (й використовується донині) наступними поколіннями.

Цей предмет має на меті дати можливість студентам усіх форм навчання зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право в цілому. При цьому слід врахувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно-політичних і державно-правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість. Цей предмет допомагає студентам засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін, як теорія держави і права, основи римського приватного права, конституційне право сучасних зарубіжних країн, міжнародне право; історія політичних та правових вчень та ін.

Однією з найважливіших і найбільш активних дійових форм засвоєння усіх предметів є семінарські і практичні заняття.

В сучасних умовах перед вищою школою України стоять великі і складні завдання щодо підвищення якості підготовки спеціалістів-юристів. В цьому плані роль семінарських і практичних занять, які вчать студентів самостійно працювати, творчо мислити, робити висновки, давати оцінку явищам і подіям, ще більше зростає.

Виходячи з цього, головна мета семінару - поглибити і систематизувати вивчення найбільш важливих, складних і актуальних тем курсу історії держави і права зарубіжних країн. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури.

План семінарського заняття включає тему, порядок її розгляду і необхідну літературу. Основою для підготовки кожного семінару є першоджерела: пам’ятники історії держави і права, відповідні кодифікації, закони та інші нормативні акти і т.п. Саме вони дають можливість засвоїти зміст найважливіших галузей та інститутів права, структуру державного механізму, організацію державних установ і т.п., і таким чином грунтовно підготуватися до відповідей на основні питання теми.

^ Самостійна підготовка студента до кожного семінару. Прочитайте конспект відповідної лекції і матеріал підручника, звертаючи увагу на соціально-економічні відносини даної епохи і суспільства, на соціальні групи та верстви населення, їх співвідношення і правове становище, значення цих та інших явищ щодо впливу на державу і право. Далі відповідно до теми зверніть увагу на формування держави, структуру державного апарату, питання суті, типу і форми конкретної держави. Розгляньте створення правової основи даного суспільства, зміст основних галузей права, розкриваючи суть і соціальне призначення всіх цих державно-правових інститутів.

Потім у відповідності з планом семінару вивчіть законодавчий матеріал і вказану літературу. Правильно зорієнтують студента методичні вказівки до кожної теми. Вони уточнюють рамки кожної теми, суть поставлених питань і проблем, послідовність розгляду матеріалу. У них вказуються питання, на які слід звернути особливу увагу, проблеми, що вимагають самостійного аналізу і оцінки студентами і т.п.

Треба мати спеціальний зошит для підготовки семінарських занять. У ньому слід конспектувати рекомендовані праці видатних вчених, законодавчий матеріал, документи тощо. Конспектувати підручник, переписувати повністю законодавчий матеріал не вимагається. Краще скласти розгорнутий план /або тези/ відповіді, чи навіть коротко конспективно сформулювати її. Корисно згрупувати рекомендовані статті першоджерел /кодексів, законодавчих актів/, вміти своєчасно на них посилатися при аналізі того чи іншого питання. Для цього слід або коротко викласти у конспекті зміст тієї чи іншої характерної статті збірника законів, або мати записаним її номер, щоб на семінарі зачитати з відповідного збірника. Без посилання на праці видатних вчених, а особливо на відповідний нормативний матеріал відповідь вважається неповною.

Крім цього, з багатьох тем семінарських занять передбачені завдання для самостійної роботи: складання таблиць, схем державного чи суспільного устрою і т.п.

Приступати до їх виконання слід лише після завершення підготовки до семінарського заняття, коли повністю з’ясована як тема в цілому, так і її вузлові питання.

У процесі семінарського заняття з кожного питання виступає основний доповідач. Його виступ доповнюється у разі потреби іншими студентами. Під керівництвом викладача аналізуються різні варіанти поставлених питань, вирішуються спірні проблеми, виправляються помилки, допущені у відповідях і виступах. Отже, семінар повинен бути активним, творчим заняттям, де студенти вчаться формулювати і обгрунтовувати вирішення питань, чітко аргументувати свої відповіді даними першоджерел і літератури, захищати і відстоювати свою думку у діловій дискусії. Відповіді на основні питання, а також суттєві доповнення і виступи студентів оцінюються викладачем у чотирьохбальній системі оцінок.

Щодо підручників і учбових посібників, то слід сказати, що в Україні покищо їх видано мало. Тому приходиться користуватися ще й старими, виданими у давніші роки в колишньому Союзі РСР. Отже, студентам слід читати їх вдумливо, використовуючи в основному фактичний матеріал, оскільки політичні оцінки матеріалу, ідеологічні нашарування не є там об’єктивними, а часто перекрученими, тенденційними. Тому студенту слід самому, виходячи з сучасного стану речей, об’єктивно давати оцінки явищ, подій, державно-правових інститутів.

Отже, з курсу історії держави і права зарубіжних країн можемо вказати на таку учбову літературу, яка підходить до усіх тем курсу:

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Х.: Право, 1999; Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003; Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Л.: Світ, 2001; Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки). – Л.:Світ, 2006; Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн.-К.: Вища школа, 1994; Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн.-К.: Вентурі, 1994; Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. К.: Атіка, 2001. Також: Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.: Юрист, 1998; Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. М.: Норма, 2000; История государства и права зарубежных стран / Под общей ред. проф. О.А. Жидкова и проф. Н.А. Крашенинниковой. М.: Инфра-М-Норма, 1997. Ч. 1 и 2; Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М.: Юрист, 1996; Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2004; і ін.

При їх відсутності можна користуватись 3-томним виданням підручників “История государства и права” за загальною редакцією проф.Галанзи П.М. і проф. Черніловського З.М.-М.: Госюриздат, 1949 /т.1/, 1951 /т.2/, 1961 /т.3/; також посібником З.М.Черніловського “Всеобщая история государства и права”. М.: Высш. школа, 1973; або “История государства и права зарубежных стран /Рабовладельческое и феодальное государство и право/”.М.:Юрид. лит-ра, 1980 та “История буржуазного государства и права /1640-1917/" /Под ред. З.М. Черниловского. М.: Высш. школа, 1964 і ін.

Необхідний для занять законодавчий матеріал міститься в Хрестоматії з історії держави і права зарубіжних країн/ За ред. члена-кореспондента АПрН України В.Д. Гончаренка. – К.:ІнЮре, 1998, Т.1-2; “Хрестоматии по истории государства и права зарубежных стран” /Под ред. З.М.Черниловского.-М.:Юрид. лит-ра, 1984 або в “Хрестоматии по всеобщей истории государства и права” /Под ред. проф. Черниловского З.М.-М.:Юрид. лит-ра, 1973; і частково в “Сборнике документов по всеобщей истории государства и права” /составитель проф. К.Е.Ливанцев.-Л.:Изд-во Ленингр. ун-та, 1977 та Хрестоматії з історії держави і права зарубіжних країн проф. О.О. Шевченка. – К.: Вентурі, 1995. Можна користуватися і іншими доступними збірниками документів і матеріалів /деякі з них рекомендуються у планах семінарських занять/.

Як зазначалось вище, до кожної теми семінарських занять слід прочитати відповідний матеріал з підручника і вивчити законодавчий матеріал. Отже, повторюватись у списку рекомендованої літератури у кожному плані семінару підручник не буде. Крім підручників з історії держави і права можна користуватись підручниками із загальної історії для історичних факультетів, 10-томним виданням Всесвітньої історії, матеріалами сучасних періодичних видань та іншою сучасною учбовою і науковою літературою, яка виходить. Рекомендується використовувати наявні схеми, карти, діаграми.

Тема 1
(4 год.)

^ ЗАКОНИ ВАВИЛОНСЬКОГО ЦАРЯ ХАММУРАПІ

І заняття.

 1. Виникнення рабовласницької держави і права, їх характерні ознаки і суть.

 2. Характерні риси і особливості країн Стародавнього Сходу. Три відомства в цих країнах.

 3. Утворення Вавилонської держави /її виникнення, суть, розвиток та падіння/.

 4. Суспільний лад Вавилону.

 5. Державний устрій.

ІІ заняття.

 1. Джерела права у Стародавньому Вавилоні. Причини видання та система законів царя Хаммурапі.

 2. Форми власності на землю і рабів.

 3. Зобов’язальне /договірне/ право.

 4. Шлюбно-сімейне і спадкове право.

 5. Кримінальне право. Злочини і покарання. Закріплення соціальної нерівності.

 6. Пережитки первіснообщинного ладу. Судовий поцес. Докази.

Література

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока.-М.: Политиздат, 1955.С.77-99.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока.-М.:Госюриздат, 1963. 125 с.

 3. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. – Київ: Либідь, 2000.

 4. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Учебное пособие /Под ред. проф.А.И.Рогожина и проф. Н.Н.Страхова.-Харьков: Вища школа, 1981.С.28-47.

 5. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Л.: Світ, 2001. С. 14-60.

 6. Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела навч. посіб. / Упорядник Г.І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. - C- 9-18.

 7. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. Київ: Ін Юре, 1998. Т.1 С.5-37.  Додаткова література

 1. Воробйов-Десятовський В.С. Нариси історії Стародавнього Сходу.- К.: Радянс. шк., 1957.

 2. Керам К. Боги. Гробницы. Ученые.-М.: Иностр. лит., 1960.

Методичні вказівки

Завданням семінару є вивчення характерних рис рабовласницької держави і права країн Стародавнього Сходу. Для правильного і повного розуміння особливостей розвитку стародавнього Вавилону слід проаналізувати його суспільний і державний лад. Відсутність довгий час приватної власності на землю, збереження сільської общини, поєднання патріархальних форм рабства з пережитками родового ладу, східний деспотизм як форма державної влади - все це знайшло своє відбиття у вавилонському праві.

При підготовці до семінару важливе значення має ознайомлення з першоджерелами, зокрема з текстом законника Хаммурапі. Вивчення і аналіз законника допоможе студенту глибше зрозуміти особливості соціальних і державно-правових інститутів однієї з характерних держав, які вперше виникли в історії людства.

Завдання для самостійної роботи: скласти схему структури центральних і місцевих органів державної влади і управління Вавилону.

Тема 2
(2 год.)

^ СУСПІЛЬНИЙ І ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ
АФІНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 1. Характеристика суспільно-політичного ладу в Греції “гомерівської доби”.

 2. Розклад первіснообщинного ладу і утворення Афінської держави. Реформи Тезея.

 3. Реформи Солона.

 4. Реформи Клісфена.

 5. Греко-перські війни. Реформи Ефіальта і Перікла.

 6. Суспільний устрій Афін.

 7. Державний устрій /народні збори, рада 500, геліея, колегія 10 стратегів, архонти, ареопаг, армія/.

 8. Суд, судочинство і основні риси права.

Література

 1. Кечекьян С.Ф. Государство и право древней Греции: Учеб. пособие.-М.:Юрид. лит., 1963; Його ж: Всеобщая история государства и права.-М.:1944. Ч.1, вып.1. С.151-211.

 2. Історія стародавнього світу /за ред. Крушкол Ю.С.-К.: Вища школа, 1976. С.12-41, 47-58, 78-99.

 3. Сергеев В.С. История древней Греции.-М.:Изд-во соц.-экон. лит.,1948. Гл.5-7.

 4. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Л.: Світ, 2001. С. 138-198.

 5. Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела навч. посіб. / Упорядник Г.І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008.

 6. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін. Юре, 1998. Т.I С.74-87.  Методичні вказівки:

Процес утворення і формування держави в Греції становить великий інтерес щодо вивчення питання про походження держави і права взагалі. Утворення грецької держави і, зокрема, Афінської держави, є класичним зразком формування держави на розвалинах первіснообщинного ладу.

У процесі підготовки семінару треба звернути увагу на аналіз змісту реформ Тезея, Солона і Клісфена, на утворення органів державної влади і управління, їх структуру, функції, форми і методи діяльності. Для успішної підготовки до семінару, зрозуміння теми студенту варто, крім вказаної літератури, прочитати працю Ф.Енгельса “Походження сім’ї, приватної власності і держави”.

Завдання для самостійної роботи:

скласти схему державного апарату Афінської республіки.

Тема 3
(4 год.)

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

І заняття

 1. Організація римського суспільства до утворення держави (Х-УІ ст.до н.е.).

 2. Виникнення держави у Римі. Реформи Сервія Тулія.

 3. Суспільний устрій римської республіки.

 4. Державний устрій Риму в період республіки.

а/ народні збори, їх види і роль;

б/ сенат;

в/ магістратура;

г/ збройні сили;

д/ судова система;

е/ управління провінціями.

 1. Джерела римського права:

а/ звичаї, звичаєве право, закони, сенатусконсульти;

б/ закони ХІІ таблиць;

в/ преторське право; право народів;

г/ діяльність римських юристів.

6. Характеристика основних галузей та інститутів римського права.

ІІ заняття:

 1. Криза рабовласницького способу виробництва. Криза республіканського ладу /законодавство Гракхів; повстання рабів; військова реформа Марія; диктатура; тріумвірати/.

 2. Перехід від республіки до монархії. Суспільний та державний лад Римської держави в період:

а/ принципату;

б/ домінату.

 1. Реформи імператора Діоклетіана. Поділ імперії на східну і західну. Реформи Константина. Падіння західно-римської держави.

 1. Джерела права в період імперії:

а/ законодавча діяльність імператора;

б/ діяльність юристів;

в/ перші кодифікації права;

г/ кодифікація Юстиніана.

 1. Суд і процес у Римі.

Література:

 1. Історія стародавнього світу: Навч. посібник /за ред. Ю.С. Крушкол.- К.:Вища школа, 1976. С.204-227, 252-260, 273-310, 317-351, 364-371.

 2. История Древнего Рима /Под ред. В. И. Кузищина.-М.: Высш. школа, 1981. 325с. /вибірково/.

 3. Косарев А.И. Римское право.-М.: Юрид. лит., 1986. С.3-155.

 4. Машкін М.О. Історія Стародавнього Риму.-К.: Рад. школа, 1952. Вибірково.

 5. Перетерский И.С. Всеобщая история государства и права: Учебник.-М.: Юриздат, 1945. Ч.І, вып.ІІ. Древний Рим. С.3-67.

 6. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана.-М.: Юриздат, 1956. С.3-46.

 7. Тищик Б.Й. Держава і право Стародавнього Риму. Навч. Пос. Л.: ЛДУ, 1998. С.3-191.

 8. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. – Львів: Світ, 2001. С. 217-380.

 9. Орач Є.М., Тищик Б.Й., Основи римського приватного права.-Львів, вид. Льв. ун-ту, 2000. Вибірково.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.I С.88-143. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /Под ред. З.М.Черниловского.-М.: Юрид. лит., 1984. С.43-72.

Методичні вказівки:

Історія Риму являє собою завершення процесу розвитку рабовласницької суспільно-економічної формації. Римська держава є останнім і найбільш досконалим зразком типу рабовласницької держави в її античній формі. Рабовласницький спосіб виробництва досяг тут найвищого ступеня свого розвитку. Разом з тим з особливою силою в римському суспільстві виступили протиріччя цього способу, що привели його до загибелі.

Римська держава переросла в процесі свого розвитку з невеликої міської общини в могутню, світову державу, форми якої змінювались. Римське право стало класичною системою права, універсальною для античного суспільства. Воно пережило падіння римської держави і вплинуло на розвиток права в наступні періоди історії людства /рецепція римського права/. З Римом пов’язане виникнення християнства як однієї з світових релігій. Все це необхідно мати на увазі при підготовці до даного семінару. Тема охоплює широкий період розвитку Римської держави і права, тому при підготовці питань слід абстрагуватись від загальноісторичних подробиць, деталей, а звернути увагу на державний механізм в процесі його розвитку і змін, характерні риси права тощо.

Завдання для самостійної роботи: скласти схему державного устрою Риму в період республіки.

Тема 4
(2 год.)

^ “САЛІЧНА ПРАВДА” - ПАМ’ЯТНИК
РАННЬОФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА ФРАНКІВ

 1. Утворення держави Франків.

 2. Суспільний і державний лад франків.

 3. Джерела права у Франків.“Салічна правда” /виникнення, структура, загальна характеристика/.

 4. Характерні риси цивільного, сімейного і спадкового права.

 5. Кримінальне право за “Салічною правдою”.

 6. Пережитки первіснообщинного ладу у “Салічній правді”.

 7. Суд і процес у державі Франків.

Література:

 1. Всемирная история: в 10 т.-М.:Госполитиздат, 1957.Т.3.С.140-165.

 2. История средних веков /Под ред. Е.А.Косминского: в 3 т.-М.:Госполит­издат, 1952. Т.1. С.101-148.

 3. Салическая правда /Под ред.В.Ф.Семенова,-М.:1950. С.3-58.

 4. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.I С.144-168. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран...С.72-87.

 5. Колесницкий Н.Ф. Раннефеодальное государство Франков. – М.: 1967.

 6. Соколова А.И. Варварские Правды. – М.: 1979.

 7. Данилова Г.М. Возникновение феодальных отношений у франков VI-VII вв. Петрозаводск, 1959.

Методичні вказівки:

Метою семінару є висвітлення причин і особливостей утворення і розвитку держави і права Франків. Цей процес має ряд характерних рис, на які треба звернути увагу /фактор завоювання, перехід від родового ладу до феодалізму/.

“Салічна правда” - важливий пам’ятник звичаєвого та ранньофеодаль­ного права, складений в період переходу від первіснообщин­ного до фео­даль­ного ладу. Вивчення змісту “Салічної правди і її зрозуміння є головним завданням при підготовці до семінару. Аналіз статей “Салічної правди” дає можливість з’ясувати ряд питань щодо формування різних по правовому становищу соціальних груп населення, правових інститутів в процесі розпаду первіснообщинного ладу і переходу до феодального суспільства.

Тема 5
(2 год.)

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФРАНЦІЇ

 1. Виникнення феодальної держави, її розвиток в IX-XII ст. Реформи Людовика IX.

 2. Станово-представницька монархія у Франції. Зміни в суспільному ладі. Державний устрій. Генеральні штати та Паризький парламент.

 3. Становлення абсолютизму. Реформи кардинала Рішельє та Людовика XIV.

 4. Державний устрій Франції в добу абсолютизму.

 5. Джерела та характерні риси права середньовічної Франції.

Література

 1. Всемирная история: в 10 т. М.: Изд. соц.-эк. лит., 1958. Т.4 (розділи про Францію).

 2. История средних веков. / Под ред. акад. Е.Л.Косминского. Т.1. М.: Госполитиздат., 1952. С. 148-159, 311-351; Т. 2 (розділи про Францію).

 3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.I С.169-191.

Методичні вказівки:

Становлення середньовічної держави і права у Франції є своєрідним зразком, еталоном розвитку феодальної державності і правової системи взагалі. Тут чітко простежуються періоди розвитку цієї державності: феодальної роздрібленості, станово-представницької і абсолютної монархії. Тут чи не вперше у Європі виник інститут прокуратури і адвокатури, введено продаж державних цивільних і військових посад.

Характерною у становленні абсолютизму, який носив “чистий”, завершений характер, є діяльність знаменитого кардинала Рішельє і короля Людовика XIV.

Студенту не слід випускати з уваги й характеристику основних галузей та інститутів права.

Тема 6
(2 год.)

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ АНГЛІЇ

 1. Англо-саксонські держави на території Британії.

 2. Нормандське завоювання Британії /ХІ ст./ та його вплив на суспільно-політичний устрій країни. Реформи короля Генріха ІІ у ХІІ ст.

 3. Велика Хартія Вольностей 1215 р., її зміcт та оцінка.

 4. Станово-представницька монархія у Англії. Обгороджування селянських та общинних земель. "Криваве законодавство".

 5. Виникнення, структура, компетенція парламенту.

 6. Встановлення та особливості англійського абсолютизму. Державний устрій Англії в період абсолютизму. Роль парламенту.

 7. Судова система Англії. Інститут присяжних.

 8. Джерела та характеристика основних галузей права феодальної Англії.

Література:

 1. Всемирная история: в 10 т.-М.:Госполитиздат, 1957.Т.3.С.188-203, 359-374, 660-675. Т.ІV.С.314-343.

 2. История средних веков /Под ред. Е.А.Косминского. Т.1.-М.:Госполитиздат, 1952.С.182-193, 351-399.

 3. Мор Т. Утопия.-М.:Изд-во АН СССР, 1947. 203 с. /вибірково/.

 4. Мортон А.Л. История Англии.-М.:Иност. лит.,1950. С.58-72, 121-125.

 5. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии.Харьков: Изд-во Харьк. ун-та,1964.С.8-19.

 6. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.I С.323-392. Хрестоматия... С.87-103.

Методичні вказівки:

Державно-правовий розвиток Англії характеризується, крім загальних закономірностей, цілим рядом особливостей, вияснення яких є предметом семінару. Ряд цих особливостей пов’язаний з утворенням і діяльністю англійського парламенту.

Факт завоювання Англії Вільгельмом Завойовником у 1066 р. обумовив своєрідний розвиток феодальної держави і права в Англії, незавершений характер феодальних відносин в цілому.

Спроби англійських феодалів ослабити процес централізації держави не мали такого упіху, як на континенті Європи. Важливе значення в цьому процесі займає конституційний акт “Велика Хартія Вольностей”. Виникнення трьох середньовічних станів обумовило утворення станово-представницького органу - англійського парламенту, який існує донині.

Тому студенту слід висвітлити причини формування і утворення англійського парламенту, його структуру, функції і компетенцію. На особливу увагу заслуговує питання про формування блоку третього стану і нового дворянства, т. зв. “джентрі”, що мало велике значення для структури парламенту, розмежування соціально-політичних інтересів у Англії. При підготовці до семінару слід порівняти англійський парламент з Генеральними Штатами у Франції, вказати на їх схожість і відмінність, пояснити причини відмінностей. Особливості співвідношення різних соціальних верств населення в Англії мали велике значення для дальшого розвитку країни, для результатів англійської революції ХУІІ ст. і формування буржуазної держави і права в Англії.

Тема 7
(2 год.)

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ НІМЕЧЧИНИ

 1. Утворення і розвиток феодальної держави. Особливості цього процесу.

 2. Правове становище окремих груп населення.

 3. Станово-представницька монархія, її державний устрій. Імперський Сейм, камеральний суд.

 4. Встановлення князівського абсолютизму, його причини і наслідки.

 5. Характеристика основних джерел та інститутів права:

а/Саксонське та Швабське зерцала.

б/Золота булла 1356р.

в/Магдебурзьке право.

г/Кароліна 1532р.

Література:

 1. Всемирная история: в 10 т.-М.:Изд-во соц.-экон. лит., 1958. Т.4. /Розділи про Німеччину/.

 2. Каролина /Отв. ред. С.З.Зиманов. Алма-Ата, 1967.С.3-152.

 3. Саксонское зерцало /Отв. ред. В.М.Корецкий.-М.:Наука, 1955.С.3-269.

 4. История средних веков /Под ред. акад. Е.А.Косминского. Т.І. - М.:Гос­полит­­издат, 1952.С.159-182, 399-440.

 5. Хрестоматия по всеобщей истории... С.90-121; Хрестоматия по истории государства и права... С.123-152. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.I С.192-322.

Методичні вказівки:

Історія держави і права Німеччини епохи середньовіччя має ряд характерних особливостей. Це повільний, довгий і складніший, ніж у Англії чи Франції, розвиток феодальних відносин. Це концентрація економічних і політичних інтересів по регіонах, повільне формування єдиного внутрішнього ринку, економічна і політична роздробленість. Специфічною була і станово-представницька монархія - всевладдя великих магнатів - курфюрстів і князів, слабкість німецьких міст. Вона не вела Німеччину до централізації, а навпвки - до встановлення регіонального, т. зв. “князівського” абсолютизму. Цьому сприя­ли реформація, селянська війна ХVІст., тридцятилітня війна ХVІІст. та ін.

Хоч Німеччина у ту епоху була економічно і політично роздробленою, там, однак, появилося декілька цікавих кодифікацій права. Ось на це все слід студентам звернути увагу при підготовці даної теми семінару.

Тема 8
(4 год.)

Конституційні акти і формування
парламентської монархії в Англії /1640-1918/

І заняття.

 1. Причини, етапи і особливості англійської буржуазної революції ХУІІ ст. Петиція про право 1628 р.

 2. Англія на першому етапі революції. Зміни в державному устрої і праві. Трирічний акт 1641 р. Велика ремонстрація 1641р.

 3. Проголошення та суспільно-політичний устрій республіки /1649-1958 рр./. Конституційні акти:

а/Навігаційний акт 1651 року;

б/Знаряддя правління 1653 року - конституція Англійської республіки.

 1. Прийняття та характеристика “Габеас корпус акту” 1679 р.

 2. “Славна революція” 1688-1689 рр. Конституційні акти:

а/Біль про права 1689 року;

б/Акт про престолоспадкування 1701 року.

6. Реформи політичного устрою початку ХУІІІ ст.

ІІ заняття.

 1. Характерні риси державно-правового розвитку Англії середини ХУІІІ-ХІХ ст.

 2. Причини, зміст і оцінка виборчої реформи 1832 року.

 3. Суть і значення чартистського руху в Англії.

 4. Причини, зміст і оцінка виборчої реформи 1867 р.

 5. Утворення і суть партій лібералів і консерваторів та лейбористів.

 6. Реформа парламенту Англії 1911 р.

 7. Джерела та суть права Англії після буржуазної революції. Судова система.

 8. Створення англійської колоніальної імперії.

Література:

 1. Английская буржуазная революция /Под ред. Е.А.Косминского и Н.А.Левицкого: -М.: Политиздат, 1954. 150с. /вибірково/.

 2. Всемирная история: в 10т.-М.:Изд. соц.-екон. лит.,1959. Розділи про Англію.

 3. Мортон А.Л. История Англии.-М.:иност.лит.,1950.С.195-240, 324-329, 347-351, 359-367.

 4. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін Юре, 1998. Т.2 С.3-49. Хрестоматия... С.152-174. Або Конституции и законодательные акты зарубежных государств ХУІІ-ХІХвв. /Под ред. проф. П.Н.Галанзы.-М.:Госюр­издат, 1957. С.29-153.

Методичні вказівки:

Семінар зосереджує увагу на вивченні основних конституційних актів Англії даного періоду, з’ясовує особливості формування і розвитку конституційної монархії і парламентаризму в Англії. Для розуміння і аналізу змісту конституційних актів необхідно показати соціально-економічні і політичні умови, в яких ці акти видавались.

Для вивчення питань теми необхідно з’ясувати особливості буржуазної революції, охарактеризувати республіку в Англії /1649-1658/, показати причини її падіння, причини і наслідки “славної революції” 1688 р., формування і специфіку політичних угрупувань торів і вігів, їх перетворення в політичні партії консерваторів і лібералів, чартистський рух та утворення лейбористської партії, проведення перших демократичних реформ виборчого права. На базі соціально-економічних та політичних відносин необхідно розкрити суть англійської конституційної монархії, складання парламентар­ного політичного режиму, перетворення Англії в світову державу з великими колоніальними володіннями, джерела і суть її правової основи в цей період.

Тема 9
(4 год.)

Утворення та конституційний розвиток США
(1776-1918)

І заняття.

 1. Економічне і політичне становище американських колоній Англії.

 2. Причини, хід та оцінка війни за незалежність.

 3. Декларація незалежності 1776 р. і утворення США.

 4. Статті конфедерації 1781 р., їх характеристика.

 5. Розробка та прийняття конституції США, її структура, основні принципи, оцінка.

 6. Характеристика конституції США 1787 р.:

а/законодавча влада;

б/виконавча влада;

в/судова влада та інші положення конституції.

ІІ заняття.

 1. Перший цикл поправок до конституції США /1-12 поправки/.

 2. Громадянська війна 1861-1865 рр. Законодавство періоду громадянської війни.

 3. Економічні та політичні наслідки громадянської війни. Другий цикл поправок до конституції США /13-15/.

 4. Реконструкція Півдня. Виникнення Ку-клукс-клану, суду Лінча. “Чорні кодекси”.

 5. Утворення та діяльність республіканської та демократичної партій.

 6. Соціально-політичний розвиток країни кінця ХІХ ст.- початку ХХ ст. Закон Шермана 1890р.

Література:

 1. Американська демократія і незалежність України /Під ред. Р.Борковського. – Л.: Слово, 1992. 101 с.

 2. Бойченко Г.Г. Конституция США.-М.:изд-во ин-та междунар. отношений, 1959. С.6-68.

 3. Бельсон Я.М. Ливанцев К.Е. История государства и права США.-Ленинград, изд-во Ленинград.ун-та,1982.С.7-57.

 4. Мишин А.А. Власихин В.А. Конституция США /политико-правовой коммен­та­рий /.-М.:Междун. отношения,1985.-328 с. /вибірково/.

 5. Історія Сполучених Штатів: нарис / Гол. ред. Говард Синкотта. - К.: Діалог інтернешнл, 1999.

 6. История США. Под ред. Г.Н.Севостьянова. - М.: Наука, 1983. Т.3 С.3-510 /вибірково/.

 7. Очерки новой и новейшей истории США /Под ред. Г.Н.Севастьянова.-М.:-Изд-во АН СССР, 1960.Т.1, С.7-119, 212-268.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін. Юре, 1998. Т.2 С.49-81; Конституция и законодательные акты буржуазных государств ХУІІ-ХІХвв... С.160-212; або Конституции государств американского континента /Под ред. проф.Г.С.Гурвича. - М.:Изд-во иностр. лит., 1959. С.223-256; або Хрестоматия... С.180-207.

Методичні вказівки:

Мета семінару - висвітлити економічні і соціально-політичні передумови утворення держави США, її формування і конституційний розвиток. В центрі уваги семінару є Конституція США 1787 року, її зміст, аналіз і характеристика, історичний розвиток. Для з’ясування теми треба вивчити ряд конституційних актів, зокрема Декларацію незалежності США 1776 р., Статті конфедерації 1781 року, поправки до конституції США, ознайомитись з особливостями соціально-економічного і державно-правового розвитку країни. До важливих питань семінару належать особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві США, громадянська війна, утворення і роль політичних партій США - демократичної і республіканської, зміст “Чорних кодексів”, розвиток різних політичних і профспілкових структур США. Тоді виникають й різні антидемократичні, расистські організації у країні - суд Лінча, Ку-клукс-клан і т.п.

Завдання для самостійної роботи: скласти схему державного механізму США за конституцією 1787 року.

Тема 10
(4 год.)

Держава і право Франції в період 1789-1871.

І заняття.

 1. Причини, рушійні сили і етапи буржуазної революції у Франції.

 2. Декларація прав людини і громадянина 1789 року. Її зміст і характеристика.

 3. Прийняття, зміст, оцінка першої конституції Франції 1791 року. Влада жірондистів.

 4. Встановлення якобінської диктатури. Декларація прав людини і громадянина та конституція 1793 року.

 5. Державний устрій якобінської диктатури.

 6. Основні соціально-економічні і політичні перетворення якобінців.

 7. Історичне значення і оцінка якобінської диктатури.

ІІ заняття.

 1. Термідоріанський переворот 1794 року, конституції 1795 та 1799 років. Період консулату.

 2. Утворення та суспільно-політичний устрій імперії Наполеона Бонапарта.

 3. Кодифікації права:

а/Цивільний кодекс 1804 р.

б/Торговельний кодекс 1807 р.

в/Кримінальний кодекс 1810 р.

 1. Друга республіка у Франції. Конституція 1848 року.

 2. Друга Імперія /1852-1870 рр./.

 3. Паризька Комуна 1871 р.

Література:

 1. Всемирная история: в 10т. Т.6. С.17-55, 86-112.

 2. Джеджула К.О. Історія Франції.-К.:Радянська школа, 1954. С.170-231.

 3. История Франции.- М.:Изд.АН СССР, 1973. Т.2. /вибірково/.

 4. Манфред А.З. Великая французская революция.-М.:Наука, 1983. -422с. /вибірково/.

 5. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2 –х томах. К.: Ін. Юре, 1998. Т.2 С.83-292; Конституции и законодательные акты буржуазных государств ХУІІ-ХУІІІ вв... С.250-272, 329-399, 420-432; або Хрестоматия... С.207-248, 280-315.

Методичні вказівки:

Завданням семінару є вивчити причини, рушійні сили, етапи і результати французької буржуазної революції 1789 року, становлення і форми державності у Франції в період 1789-1870 рр. Зверніть увагу на вивчення змісту і характеристику основних законодавчих актів того часу, зокрема конституцій 1791, 1793, 1795, 1799, 1848 років.

Важливими є питання про державний лад і політичний режим в період якобінської диктатури, період другої республіки, першої та другої імперій у Франції.

У висновках необхідно показати історичне значення Великої французької революції, зокрема, історичне значення якобінської диктатури та інших форм держави, які виникали в наступні роки, кодифікацій та характерних рис права.^

А. Підручники та посібники


 • Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие. Харьков: «Одиссей», 2000.

 • Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. Москва: «Норма», 2000.

 • История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. М.: Изд-во. Моск. ун-та. 1988. Ч.1. 1991. Ч.2, 1992.

 • История государства и права зарубежных стран / Под общей ред. проф. Жидкова О.А. и проф. Крашенинниковой Н.А. Москва, изд. М-НОРМА, 1997.

 • Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Київ “Атіка”, 2001.

 • Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ, 2003.

 • Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Навч. посібник. Львів: “Світ”, 2001.

 • Тищик Б.Й. Держава і право Візантії. Текст лекцій. Львів, вид. юрид. ф-ту ЛНУ, 2003.

 • Тищик Б.Й. Історія держава і право Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.). Текст лекцій. Львів, вид. юрид. ф-ту ЛНУ, 2001.

 • Тищик Б.Й. Історія держава і право Середньовічної Польщі (Х ст. – 1795 р.). Навч. пос. Львів, вид. юрид. ф-ту ЛНУ, 2003.

 • Тищик Б.Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХУІІІ – 1918 рр.). Навч.посібник. – Львів, 2007.

 • Тищик Б.Й. Історія держави і права Франції (1789-1918 рр.): Навч.посібник. – Львів, 2008.

 • Черниловский З.М. История государства и права зарубежных стран. Москва 1996.

 • Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ: “Вища школа”, 1994.

 • Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. К.: Вентурі, 1994.
^

Б. Збірки документів та нормативних матеріалів


 • Конституции и законодательные акты зарубежных государств XVII-XIX вв. / Под ред. проф. Галанзы П.Н. М.: Госюриздат, 1957.

 • Конституции государств американского континента / Под ред. проф. Г.С. Гурвича. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.

 • Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого Океана / Под ред. З.М. Луковниковой. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

 • Конституции государств Ближнего и Среднего Востока / Под ред. И.Д. Левина. М.: Изд-во иностр. лит., 1956.

 • Конституции социалистических государств / Под ред. В. А. Стращуна и др. М.: Юрид. лит-ра, 1987. Т.1-2.

 • Конституции зарубежных государств. Сост. зборника проф. Маклаков В.В. Москва: Изд-во БЕК, 1996.

 • Сборник документов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е. Ливанцев. Ленинград: Изд-во Ленинград, ун-та, 1977.

 • Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2-х томах /За ред. чл-кор. АПрНУ В.Д. Гончаренка. Київ, “ІнЮре”, 1998.

 • Хрестоматия памятников федального гасударства и права стран Европы / Под ред. акад. В.М. Корецкого. М.: Госюриздат, 1961.

 • Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского. М.: Юрид. лит-ра, 1973.

 • Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. М.: Юрид. лит-ра, 1984.

 • Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. Київ: Вентурі, 2005.
^

В. Спеціальна література


 • Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М.: Юрид. лит-ра, 1980.

 • Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1982.

 • Бойченко Г.Г. Конституция США. М.: Изд-во ИМО, 1959.

 • Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М.: Юрид. лит-ра. 1981.

 • Государственний строй США / Отв. ред. А.С. Никифоров. М.: Юрид. лит-ра, 1976.

 • Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции: Учебное пособие, М.: Юрид. лит-ра, 1963.

 • Крылова Н.С. Английское государство. М.: Наука, 1981.

 • Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986.

 • Мишин А.А. Власихин В.А. Конституция США. М.: Межд. отнош., 1985.

 • Перетерский И.С. Всеобщая история. Древний мир. М.: Юрид. издат., 1945.

 • Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Учебн. пособие / Под ред. А.И. Рогожина и Н.Н. Страхова. Харьков: Изд-во Высш. шк., 1981.

 • Страхов Н.Н. Государство и право Англии: Изд-во Харьковского ун-та, 1964.

 • Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини /1917-1945/. Львів. Вид-во Львів ун-ту. 1973.

 • Чизмадиа А., Ковач К., Астолош Л. История Венгерского государства и права. М.: Юрид. лит-ра, 1986.
^

Г. Додаткова література (історична )


 • Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М. Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

 • Джеджула К.О. Історія Франції. К. : Рад. шк., 1954.

 • История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина М.: Высш. шк., 1981.

 • Історія стародавнього світу / За ред. Ю.С. Крушкол. К. : Вища школа. 1976.

 • История средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954, Т. 1-2.

 • История США / Под ред. Н.Г. Севостьянова М.: Наука, 1985 Т. 1-4.

 • История Франции. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973. Т. 1-2.

 • Крип‘якевич І. Всесвітня історія. У трьох книгах. Київ :Либідь”, 1995.

 • Лінч Джозеф. Середньовічна церква. Київ: “Основи”, 1994.

 • Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

 • Новая история / Под ред. И.С. Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т. 1-ІІІ.

 • Новейшая история / Под ред. В.В. Александрова, М.: Высш. шк., 1977.

 • Ратиани Г.М. Франция: Судьба двух республик / Отв. ред. Ю.Н. Панков. М.: Мысль, 1980.

 • Тищик Б.Й. Держава і право Стародавнього Риму. Навч.пос. Львів. вид-во юрид. ф-ту ЛНУ, 1998.Схожі:

Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Опір матеріалів» для студентів машинобудівного коледжу
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Опір матеріалів» для студентів машинобудівного коледжу /укладач с І. Катаржнов....
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconН. Ю. Мущинська Методичні вказівки для
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочного факультету спеціальності...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Методичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 050106
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Економічна діагностика” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи