Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн icon

Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
НазваВступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
Дата25.09.2012
Розмір65.3 Kb.
ТипЛекція

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

1. Поняття та предмет історії держави і права зарубіжних країн.

Однією з суспільних наук, яка вивчає одну з сторін суспільного життя, є історія держави і права. Вона досліджує виникнення, розвиток та функціонування таких суспільних явищ як держава і право.

Історія держави і права - це суспільна наука історико-правового характеру. Але якщо історія як наука досліджує процес розвитку та функціонування суспільства в цілому, то історія держави і права займається суто державою і правом.

За своїм характером історія держави і права є перш за все правовою (юридичною) наукою і тому входить в число основних навчальних курсів по здобуттю вищої юридичної освіти.

На відміну від юридичних галузевих наук, які вивчають норми, що регулюють певні сфери державно-правових відносин, історія держави і права досліджує державу і право в цілому, в їх єдності. Тому вона є загально-юридичною дисципліною, яка не лише описує певні історичні факти, що відносяться до виникнення, розвитку та функціонування держави і права, але, як будь-яка інша суспільна наука, вивчає закономірності, за якими розвиваються держава і право.

Виникнення, розвиток та функціонування держави і права підпадають як під загальні закономірності розвитку людського суспільства, так і специфічні, властиві лише державі і праву. Цими закономірностями займається також загальна теорія держави і права. Однак теорія держави і права як загальнотеоретична наука, дає лише логічний аналіз виникнення, розвитку та зміни історичних типів держави і права в абстрактній та теоретичній формі, при якій викладення позбавлено всіляких випадковостей, тоді як історія держави і права вивчає державу і право в їх конкретно-історичній формі, з урахуванням зигзагів історичного процесу.

Не дивлячись на певні розбіжності в предметі дослідження, ці науки тісно пов'язані між собою. Теорія держави і права дає свої висновки та узагальнення, використовуючи конкретні дані історії держави і права. Історія держави і права в свою чергу при дослідженні конкретного державно-правового матеріалу спирається на висновки та узагальнення теорії держави і права.

У вищих навчальних закладах вивчаються дві істрико-правові дисципліни: "Історія держави і права України" та "Історія держави і права зарубіжних країн".

Сьогодні в історико-правовій науці немає єдиного загальноприйнятого визначення предмета науки історії держави і права зарубіжних країн, хоча різні автори і пропонують такі визначення. Тому ми зупинимося на такому загальному визначенні:

Історія держави і права зарубіжних країн - це наука, яка вивчає загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права різних країн в процесі їх конкретно-історичного розвитку.


2. Розвиток науки історії держави і права зарубіжних країн.

Наука історії держави і права зарубіжних країн (всезагальна історія держави і права, всезагальна історія права, історія права, історія права та політичних інститутів і т.д.) має власну історію. Як самостійна галузь наукового знання вона виникла на рубежі ХУІІІ - XIX ст.ст. у Німеччині, де представники історичної школи права (Г.Пухта, Ф.Савіньї та ін.) досліджували переважно історію римського та національного німецького права. Потім з'являються роботи з ширшим залученням різних країн та історичних епох (Е.Лабуле і Р.Дареста - у Франції, Г.Мен і Г.Спенсер - в Англії, А.Пост - в Німеччині, П.Г.Виноградов та М.І.Карєєв - у Росії та ін.).

Поширення у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. історичко-порівняльного методу сприяло вивченню історії держави і права в контекст економічних та соціальних відносин. У західній літературі з питань історії держави і права в даний період був накопичений та узагальнений великий фактичний матеріал. Видається ряд фундаментальних праць, серед яких:

  • багатотомна "Історія права"(1918) німецьких вчених Й.Колера та Л.Вегнера;

  • "Панорама правових систем" (1928) та "Історія права" (1924) американських істориків права Д.Вігмора та І.Сігеля.

Після II світової війни ряд праць по історії права та політичних інститутів опублікували французькі вчені Ж.Еллюль, Р.Моньє, Ж.Імбер, Ф.Гаррісон та ін.

Розвиток історико-правових досліджень сприяв введенню в ряді університетів Західної Європи та США спеціальних курсів по історії національного, а також іноземного права або ж по історії права та політичних інститутів.


3. Мета та значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн.

Предмет історії держави і права зарубіжних країн має на меті дати можливість студентам усіх форм навчання зрозуміти та засвоїти вчення про державу і право в цілому. При цьому слід враховувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає нам зрозуміти сучасні суспільно-політичні та державно-правові явища та інститути. Недаремно кажуть, що не знаючи свого минулого, не побудуєш майбутнього. Дійсно, знайшовши у минулому історичні корені сучасності, ми в якійсь мірі можемо передбачити майбутнє цих явищ та з'ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість. До того ж, цей предмет допоможе студентам засвоїти найважливіші, ключові питання таких навчальних дисциплін як теорія держави і права, основи римського приватного права, конституційне право сучасних зарубіжних країн, міжнародне право та ін.

^ 4. Методологія історії держави і права зарубіжних країн.

Наукове пізнання в галузі історії держави і права зарубіжних країн не зводиться лише до опису фактів та подій історичного минулого, а й передбачає теоретичне та концептуальне осмислення цих фактів. А це неможливо здійснити без використання філософських та спеціальних наукових методів дослідження.

Метод - це сукупність певних засобів та прийомів по вивченню, викладенню та засвоєнню певної дисципліни.

Сучасна світова наука включає широкий діапазон методів, за допомогою яких з різних позицій пояснює історичні процеси розвитку держави і права. Серед них можна виділити наступні: діалектичний; порівняльний; конкретно-історичний; систематичний, логічний.

^ Діалектичний метод базується на матеріалістичному розумінні історії, суть якого полягає в тому, що вивчення історії розвитку суспільства, держави і права повинно виходити з матеріальних умов життя суспільства. Тобто основою, базисом, життя суспільства є виробничі відносини, а держава і право відносяться до надбудови і не мають власної історії. Лише завдяки виникненню і розвитку економічних відносин стало можливим виникнення і розвиток таких явищ як релігія, держава і право, які є тісно пов'язані між собою. Людство перебуває в постійному русі, тобто не є статистичним. Одні вчені вважають, що він йде по колу, інші по висхідній лінії, спіралі. Рушійною силою розвитку людства є боротьба добра і зла, прогресивного та відсталого, а також в певній мірі і класова.

^ Порівняльний метод полягає у співставленні двох або більше об'єктів і служить для встановлення невідомого шляхом порівняння його з відомим. Використання порівняльного методу дозволяє виявити деякі спільні закономірності і співпадаючі ознаки в розвитку держави і права в один і той же час, але у різних країнах (так зване синхронне порівняння) або ж у різних часових зрізах історичних епох (так зване діахронне порівняння).

^ Конкретно-історичний підхід передбачає розгляд державно-правових явищ в тих особливих умовах, в яких вони склались і отримали свій розвиток. Тобто дослідження державно-правових явищ відбувається у\ тому соціальному середовищі, яке обумовило своєрідність,а ряді випадків і унікальність тієї чи іншої держави або ж правової системи.

Оскільки держава і права вже на початкових ступенях свого розвитку це досить складні соціальні утворення, в історико-правових дослідженнях важливий ефект дає системний аналіз, за допомогою якого можливо виділити із всієї сукупності державно-правових явищ окремі її елементи, в яких найбільш яскраво відображаються істотні ознаки або ж, навпаки, неповторні особливості конкретних держав або правових систем.

Логічний метод дослідження передбачає вивчення історичного процесу в абстрактній та теоретичній послідовності, звільненій від випадковостей, несуттєвого, незакономірного.


^ 5. Періодизація курсу історії держави і права зарубіжних країн.

Викладення матеріалу навчального курсу історії держави і права зарубіжних країн побудоване у хронологічній послідовності. У вітчизняній літературі прийнято виділити наступні історичні епохи розвитку суспільства: стародавній світ, середні віки, новий і новітній час (XX ст.). Кожна з історичних епох є певною історичною сходинкою в розвитку держави і права. В основу періодизації був покладений ряд важливих цивілізаційних, історико-політичних, ідеологічних та інших факторів.

Тому у відповідності з навчальною програмою у курсі Історії держави і права зарубіжних країн ми вивчатимемо:

  1. Стародавню державу і право (рабовласницька держава і право): ІУ тис. до н.е. - V ст. н.е.

  2. Історія держави і права середніх віків (феодальна держава і право): V ст. н.е. – ХVІІ-ХVІІІ ст.

  3. Нова і Новітня держава і право (буржуазна держава і право): Нова держава і право: ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. - 1918р.;

  4. Новітня держава і право: 1918 - 2010 pp.

У курсі історія держави і права зарубіжних країн ми зупинимося лише на тих країнах, вивчення яких передбачено навчальною програмою. Історію держави і права зарубіжних країн ми вивчатимемо лише через ті сторони держави і права, що розкриваються через поняття "суспільний устрій1' (поділ суспільства на соціальні групи та їх правове становище); державний устрій" (форма правління, форма державного устрою, структура, повноваження центральних та місцевих органів влади та управління та взаємовідносини між ними, організація карних органів) і "право" (джерела права, основні інститути права: право власності, шлюбно-сімейне та спадкове право, злочини та покарання, судовий процес)

Схожі:

Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн icon1. Предмет І метод науки історії держави І права зарубіжних країн
Нормандське завоювання І становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 перша половина 13 ст.)
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconТема поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.І фін права
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
Вступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи