Тема Загальна характеристика теорії права та держави План icon

Тема Загальна характеристика теорії права та держави План
Скачати 343.18 Kb.
НазваТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Дата25.09.2012
Розмір343.18 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з теоретичних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Коваль А.Ф.____________________


Плани семінарів з курсу

„Теорія права та держави”


Львів – 2006

ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

„Теорія права та держави”

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 4. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 7. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.Інтернет-ресурси:

 1. Офіційний сайт ЛНУ імені Івана Франка — www.franko.lviv.ua

 2. Нормативно-правові акти України можна знайти на офіційному сайті Верховної ради України — www.rada.gov.uaТема 1.

Загальна характеристика теорії права та держави

План

 1. Поняття, завдання і система науки. Система і функції юридичної науки.

 2. Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Значення і місце теорії права та держави серед юридичних та інших суспільних наук

 3. Визначення понять „методологія”, „метод”. Характеристика методів, які використовуються у теорії права та держави.

 4. Поняття та характеристика функцій, які виконує теорія права та держави.

^ В результаті вивчення теми студент має знати напам’ять визначення наступних термінів: наука, юриспруденція, об’єкт науки, предмет науки, об’єкт теорії права і держави, предмет теорії права і держави, методологія, метод, функція науки.

Література:

 1. Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права. — Право України. – 2006. - №9. – С.28-41.

 2. Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції. — Право України. – 2006. - №9. – С.103-106.

 3. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права? // Право України. – 2001. - №7.

 4. Кравець В. Право як об’єкт пізнання. // Право України – 2001. - №6.

 5. Назаренко Є. В. Теорія держави і права (Предмет, метод теорії держави і права). — К., 1988.

 6. Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти. // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3.

 7. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку. // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3.

 8. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 2.

Загальне вчення про право

План

 1. Визначення поняття права. Різні підходи до визначення поняття права:

а) державно-організаційне поняття права;

б) соціологічне поняття права;

в) психологічне поняття права;

г) нормативне поняття права;

д) ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий підхід.

 1. Соціальні та юридичні ознаки права.

 2. Право як соціальне явище. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву. Поняття правового та не правового закону.

 3. Визначення функцій права. Характеристика загально-соціальних та спеціально соціальних функцій права.

^ В результаті вивчення теми студент має знати напам’ять визначення наступних термінів: поняття, визначення, дефініція, праворозуміння, санкціонування, соціальні ознаки права, правовий закон, неправовий закон, функції права, загальносоціальні і спеціальносоціальні функції права.

Література до теми:

 1. Заморська Л. Поняття „нормативність права”: теоретичний аспект. // Право України. − 2007. - №6. − С. 26-29.

 2. Коростей В. Про функції права. // Право України. − 2004. - №9. − С. 122-128.

 3. Матвієнко І.О. Про співвідношення закону і права в юридичній науці. // Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2002. – Вип. 1. – С.17-23.

 4. Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія. // Право України. − 2006. - №3. − С. 29-32.

 5. Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння. // Право України. – 2006. - №3. – С.4-6.

 6. Селиванов В. Право як сфера свободи. // Вісник Академії правових наук України. – 2001.- №1.

 7. Сібільов М. Загальна характеристика сфери приватного права. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). – С. 123-134.

 8. Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості. // Право України. – 2004. - №7.- С.40-41.

 9. Харитонов Є. Характерні риси Західної традиції приватного права. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). – С. 141-149.

 10. Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві. // Право України. – 2003. - №2. – С. 65-69.

 11. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 12. Ющик О.І. Право: у пошуках дефініції. // Право України. – 2003. - №6.- С.107-109.


Інтернет-ресуриси:

 1. Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні. Автореф. дис. - … канд.юрид.наук. — К., 2002. — http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.01/030.shtml


Тема 5.

Правоутворення. Джерела права

План

 1. Поняття та етапи правоутворення.

 2. Поняття, принципи та стадії правотворчості.

 3. Поняття джерела (форми) права.

 4. Види джерел права: нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти.

^ Письмова робота: навести по три приклади джерел права.

Визначення термінів: правоутворення, правотворчість, джерело (форма) права, правовий звичай, правовий (адміністративний) прецедент, нормативно-правовий договір, релігійно-канонічні тексти.

Література до теми:

  1. Величко В.О. Поняття адміністративного договору як форми діяльності місцевих державних адміністрацій. // Проблеми законності. – 2001. – Вип.46. – С.107.

  2. Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №6. – ст.118-121.

  3. Жовтобрюх М.Н. Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність. Атореферат дис. …канд. юр. наук. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 19 с.

  4. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 190 с.

  5. Колпаков В.К. Адміністративний договір у державному управлінні. // Науковий вісник ДЮІ МВС: Зб.наук. праць. — Донецьк, 1999. – С.126.

  6. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні. // Право України. – 2004. - №3. – С.121-124.

  7. Косович В.М. Джерела (форми) права — загальнотеоретична характеристика. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С.13-14.

  8. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 8-13 с.

  9. Петрова Л.В. Джерела права (критичний методологічний дослід). // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №1 (8). – С. 65-76.

  10. Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів в діяльності митних органів. // Право України. – 2006. - №8. – С. 20-23.

  11. Проценко І.М. Звичай ділового обороту за законодавством Німеччини та України. // Юридичний журнал. – 2003. - №6 (12). – С.32-34.

  12. Рибалкін А.О. Принципи нормотворчої діяльності. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – Вип.3. – С. 276 - 281.

  13. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні. // Право України. – 2006. - №4. – С.21-28.

  14. Токар А. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності (питання теорії). // Підприємництво, господарство і право. – 2001. №6. – С.74.

  15. Шаповал В.М. Норми правових звичаїв як засіб конституційного регулювання в зарубіжних країнах. // Проблеми правознавства. – Вип.53. – К., 1992.

  16. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 6.

Нормативно-правові акти, їх види та характеристика

Заняття 1.

План

 1. Поняття, властивості нормативно-правових актів. Юридична сила нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів за юридичною силою.

 2. Поняття, юридичні властивості та види законів.

^ Письмова робота: навести приклади нормативно-правових актів (до кожного виду).

Визначення термінів: нормативно-правовий акт, юридична сила, закон, конституція, конституційні закони, звичайні закони, надзвичайні закони.

Заняття 2.

План

 1. Поняття та вимоги до підзаконних нормативно-правових актів. Види підзаконних нормативно-правових актів.

 2. Дія нормативно-правових актів, зокрема у просторі та за колом осіб.

 3. Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча).

^ Визначення термінів: підзаконний нормативно-правовий акт, дія нормативно-правових актів, дія нормативно-правового акту у просторі, пряма, переживаюча і зворотна дія нормативно-правового акту.

Література:

 1. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції. // Право України. – 2004. - №3. – С.14-18.

 2. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2003.

 3. Євграфова Є. Акти Конституційного суду в системі національного законодавства. // Право України. – 2001. - №10. – С.66-68.

 4. Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. // Право України. − 2007. - №6. − С. 18-21.

 5. Кукурудз Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4.

 6. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання. // Право України. – 2000. - №9. – С.18-20.

 7. Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України. // Право України. – 1993. - №12.

 8. Працюк І.В. Види законів України. // Проблеми законності - 2005. – Вип. 52. – С. 3-9.

 9. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного суду України. // Право України. – 2000. - №2. – С.6-9.

 10. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту. // Право України. – 2000. - №2. – С.45-48.

 11. Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління в сфері економіки. // Право України. − 2007. - №2. − С. 99-101.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 13. Ющик О.І. Законодавчі акти в системі законодавства України. // Парламентська реформа: теорія і практика: АТ „Книга”. — К., 2001.

 14. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К., 2004.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.96р.

 2. Указ Президента України: „Про порядок оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” №503/97 від 10.06.97 р.

 3. Указ Президента України „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” № 493/92 від 3 жовтня 1992 року

Інтернет-ресурси:

 1. Плечій О. Юридична сила нормативно-правових актів: загальнотеоретична характеристика. — http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=67&d=375Тема 7.

Система права та система законодавства

План

1. Поняття системи права та її структури.

2. Поняття елементів системи права: галузь права та інститут права.

3. Поняття системи законодавства і її співвідношення з системою права.

4. Поняття та види систематизації законодавства.

Письмова робота: назвати три галузі права і виокремити в їх межах не менше п’яти інститутів і одного міжгалузевого.

^ Визначення термінів: система права, предмет правового регулювання, галузь права, інститут права, галузевий інститут права, міжгалузевий інститут права, система законодавства, систематизація, кодифікація, інкорпорація.

Література:

 1. Бобровник С.В. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К.: Наукова думка, 1994. – 121 с.

 2. Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні державно-правових явищ. // Право України. – 2000. - №3. – С.41-44.

 3. Граціанов А.І. Поняття систематизації законодавства та її значення // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: ІДП НАНУ. – 2000. – С. 274-275.

 4. Гладун З. Медичне право — комплексна галузь права України. // Право України. – 2007. - №4. – С. 100-105.

 5. Задорожний Ю. Західна традиція права у контексті формування кодифікованих актів на теренах України. // Право України. – 2006. - №9. – С. 42-45.

 6. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Поняття, зміст, сутність та види систематизації законодавства. // Правова держава. Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – К.: 2003. – Вип. 14. – С. 8-13

 7. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття „законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації. // Право України. – 2001. - №8. - С.48-51.

 8. Лук’янець Д. Методологічні аспекти визначення структури системи права. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №3. – С.7-10.

 9. Лук’янець Д. Про структуру системи права. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №12.

 10. Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. — К., 2003. – 227.

 11. Систематизація законодавства в Україні: Проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень 1999. — К., 1999. – 599 с.

 12. Систематизація законодавства України: Проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія. / В.Ф. Сіренко та ін. — К., 2003. – 217 с.

 13. Скіпенко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі права. // Право України. − 2007. - №7. − С. 41-44.

 14. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Тема 8.

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми

План:

 1. Соціальні норми та їхні види. Відмінність права від інших соціальних норм.

 2. Поняття та ознаки правової норми.

 3. Структура правової норми.

 4. Види правових норм. Спосіб викладення правових норм у правових актах.

Творче завдання:

в письмовій формі:

1. проаналізувати 3 правові норми, закріплені у НПА України, і виділити гіпотезу, диспозицію і санкцію;

2. навести приклади кожного виду правових норм, які закріплені у нормативно-правових актах України, а також види форм викладу правових норм за таким зразком:

  ^ За функціональною спрямованістю норми права поділяються на:

 1. регулятивні (правоустановчі) — ч.1 ст. 124 Конституції України: Правосуддя в Українi здiйснюється виключно судами. Делегування функцiй судiв, а також привласнення цих функцiй iншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 2. і т.д.

Література:

Підручники:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 4. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 7. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.

Спеціальна література:

 1. Бородш І. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного процесу. // Право України. – 2006. - №2. – С. 86-90.

 2. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №4. – ст.133-136.

 3. Кокошин В. Логічна структура норм права. // Право України. – 1995. - №7.

 4. Наден О. Щодо поняття норми кримінального права. // Право України. – 2006. - №2. – С.27-32.

 5. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм. // Право України. – 2001. - №11. - С.9-14.

 6. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів. // Право України. – 2001. - №10. - С.13-15.

 7. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Нормативно-правові акти:

    1. Конституція України від 28.06.1996 р. — www.rada.gov.ua

    2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. — www.rada.gov.ua

    3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. — www.rada.gov.ua

    4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. — www.rada.gov.ua

    5. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. — www.rada.gov.uaІнтернет-ресурси:

    1. Бородш І. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного процесу. // Право України. – 2006. - №2. – С. 86-90. — http://pravo-ukraine.pravo.biz.ua/idx/0/116/article/

    2. Наден О. Щодо поняття норми кримінального права. // Право України. – 2006. - №2. – С.27-32. — http://pravo-ukraine.pravo.biz.ua/idx/0/054/article/

    3. Плешкова Н. Поняття правових норм. Їх структура, види, тлумачення. — http://urist.com.ua/unknown/unknown_011.htm

    4. Шльоер Бернгардт. Ієрархія правових норм: досвід Німеччини. // “Командор”. - 1996. - №4. — http://www.pdp.org.ua/index.php?id=txt&a=128Тема 9.

Реалізація правових норм. Правова поведінка.

Юридична відповідальність

Заняття 1.

План

 1. Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання, виконання, дотримання.

 2. Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.

Визначення термінів: реалізація правових норм, використання норми права, виконання норми права, додержання норми права, правова поведінка, правомірна поведінка

Заняття 2.

План

 1. Правопорушення (неправомірна поведінка): поняття, юридичні ознаки,

 2. Склад і види правопорушень.

 3. Юридична відповідальність: поняття, підстави і види.

Письмова робота: проаналізувати і створити короткий конспект статей про юридичну відповідальність, вказаних у списку літератури.

^ Визначення термінів: правопорушення, об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона правопорушення, суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення, відповідальність, підстави юридичної відповідальності.

Література:

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти. // Право України. – 2006. - №1. – С. 50-54.

 2. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права. // Правова держава. Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – К.: 1996. – Вип. 7.

 3. Бондаренко Л. До питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права. // Право України. – 2006. - №7. – С.100-103.

 4. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання. // Право України. – 2003. - №4. - С.21-25.

 5. Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності. // Право України. – 2006. - №3. – С.32-35.

 6. Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві — реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу. // Право України. – 2004. - №3. - С.103-106.

 7. Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із інструментів побудови демократичного суспільства. // Право України. – 2006. - №8. – С.106-110.

 8. Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права. // Право України. – 2006. - №1. – С.19-22.

 9. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти. // Право України. – 2001. - №2. - С.92-95, 118.

 10. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень. — Львів, 2000.

 11. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 12. Яковенко С. Ніякого покарання без закону (стаття 7 Конвенції про захист прав людини і основних свобод): два аспекти реалізації. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - №5.

Інтернет-ресурси:

1. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2005. — http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.01/053.shtml

Тема 10.

Застосування правових норм

План

 1. Поняття та основні риси застосування юридичних норм.

 2. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.

 3. Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосування правових норм.

 4. Прогалини і колізії у праві та засоби їх усунення і подолання.

^ Письмова робота: навести приклади видів актів застосування правових норм за суб’єктами їх видання.

Визначення термінів: застосування правових норм, акт застосування правових норм, прогалина у праві, аналогія права, аналогія закону.

Література:

 1. Бобровник С.В. Колізійні норми в системі засобів правового регулювання. // Правова держава: Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – К.: 2001. – Вип. 12. – С.69-76.

 2. Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування. // Право України. – 2006. - №4. – С.29-31.

 3. Дутка Г. І. Проблеми колізійності законодавства України та шляхи їх розв’язання // Вісник Запорізького юридичного інституту . – 2001. – № 4 (17). – с.316-323.

 4. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. — К., 1996.

 5. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства. // Право України. – 2000. - №12.

 6. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів. // Право України. – 2001. - №4. - С.18-20.

 7. Осауленко О., Бриль К. Особливості окремих правозастосовних актів, які приймаються на підставі норм кримінально-виконавчого права. // Право України. – 2006. - №4. – С. 92-94.

 8. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень. // Право України. – 2004. - №8. - С.21-25.

 9. Паліюк В.П. Практика застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод. // Юридичний журнал. – 2003. - №1(7).

 10. Рісний М. Проблеми розсуду застосування національними державними органами норм Конвенції. // Право України. – 2000. - №11. - С.40-42.

 11. Тузова М.В. Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин в законодавстві. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. - №3.

 12. Фандалюк О. В. Правозастосувальні акти — дії. — К., 1999.

 13. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Інтернет-ресурси:

  1. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння. // Право України. – 2006. - №1. — http://pravo-ukraine.pravo.biz.ua/idx/0/035/article/


Тема 11.

Тлумачення (інтерпретація) правових норм

План

 1. Поняття і причини його необхідності тлумачення правових норм.

 2. Способи тлумачення правових норм.

 3. Види тлумачення правових норм.

 4. Акти тлумачення правових норм.

Письмова робота: 1) назвіть всіх суб’єктів, які можуть здійснювати тлумачення правових норм, при цьому вкажіть які з них можуть здійснювати офіційне тлумачення; 2) назвіть приклади актів тлумачення правових норм; 3) намалюйте табличку порівняння правотворчості, правозастосування і тлумачення правових норм (критерії порівняння: за характером діяльності, за результатом, органами, які можуть здійснювати тощо).

^ Визначення термінів: тлумачення правових норм, усвідомлення, роз’яснення, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, казуальне тлумачення, нормативне тлумачення, аутентичне тлумачення, делеговане (легальне) тлумачення, доктринальне тлумачення, буквальне або адекватне тлумачення, розширене тлумачення, обмежувальне тлумачення, акт тлумачення правових норм.

Література:

 1. Євграфова Є. Акти Конституційного суду в системі національного законодавства. // Право України. – 2001. - №10. – С.66-68.

 2. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя. // Право України. – 2000. - №6. – С. 57-59.

 3. Мармазов В.Є. Динамічне тлумачення як засіб розширення потенціалу Конвенції про захист прав і основних свобод людини. // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2003. - №7. - С.5-13.

 4. Мармазов В.Є. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини. // Право України. – 2004. - №1. - С.26-29.

 5. Рабінович П. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інструмент адаптації правового регулювання до соціальних змін. // Вісник Академії правових наук України. - №1. – Харків, 2002.

 6. Рабінович П.М. Європейська конвенція з прав людини: особливості її тлумачення. // Юридична України. – 2003. - №6. - С.6-10.

 7. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного суду України. // Право України. – 2000. - №2. – С.6-9.

 8. Тодика Ю. Способи тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). - С.51-59.

 9. Трагнюк О. Способи тлумачення судом Європейських Співтовариств установчих договорів ЄС. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №3.

 10. Федик С.Є До питання систематичного тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. - С.10-15.

 11. Федик С.Є. Особливості тлумачення Європейським судом Конвенції про захист прав і основних свобод людини. // Адвокат. – 1999. - №4. - С.25-27.

 12. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту. // Право України. – 2000. - №2. – С.45-48.

 13. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 12.

Правові відносини

План

 1. Поняття, ознаки та види правовідносин.

 2. Склад правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст правовідносин.

 3. Правовий (юридичний) статус суб’єкта права.

 4. Юридичні факти: поняття, класифікація.

Письмова робота: 1) наведіть приклад правовідносин, розписавши їх по елементах (суб’єкт, об’єкт і зміст); 2) наведіть приклади юридичних фактів до кожного їх виду.

^ Визначення термінів: правове відношення, одностороннє правовідношення, двостороннє правовідношення, багатостороннє правовідношення, суб’єкт правовідношення, об’єкт правовідношення, фактичний зміст правовідношення, юридичний зміст правовідношення, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, юридичний факт.

Література:

 1. Гудима Д.А. Поняття „суб’єкт права”: до сучасних дискусій. // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2003. - №10.- С.40-53.

 2. Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України. // Право України. – 2007. - №7.- С.15-21.

 3. Данилюк О. Обрання на посаду як правостворюючий фактичний склад. // Право України. – 2007. - №4.- С.105-111.

 4. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права. // Право України. – 2003. - №7.- С.29-33.

 5. Кикоть Г.В. Деякі питання застосування юридичних фактів // Проблеми кодифікації законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2003. – С. 62 - 65.

 6. Кикоть Г.В. Проблема класифікації юридичних фактів в сучасній теорії права // Право України. – 2003. – № 7. – С. 29-34.

 7. Кикоть Г.В. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109 - 112.

 8. Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії. // Право України. – 2003. - №10.- С.33-36.

 9. Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми. // Право України. – 2007. - №2.- С.118-127.

 10. Тимошенко В.І. Держава як об’єкт права (з історії політичної і правової думки). // Держава і право. – 2003. – Вип.21.- С.39-46.

 11. Шаповал В., Шаповал Т. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина України. // Право України. – 2006. - №9. – С.47-51.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Інтернет-ресурси:

 1. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2006. — http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.01/055.shtmlТема 14.

Правове регулювання та його механізм

План

 1. Поняття, способи та типи правового регулювання.

 2. Механізм правового регулювання, його стадії та елементи.

 3. Ефективність правового регулювання.

 4. Юридична техніка.

Письмова робота: назвіть приклади до видів юридичної термінології, і приклади юридичних конструкцій.

^ Визначення термінів: правове регулювання, дозвіл, зобов'язання, заборона, загальнодозвільний тип правового регулювання, спеціальнодозвільний тип правового регулювання, механізм правового регулювання, юридична техніка, юридична термінологія, юридичні конструкції.

Література:

 1. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права. // Правова держава. Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – К.: 1996. – Вип. 7.

 2. Граціанов А.І. Спеціальна юридична термінологія як спосіб удосконалення законодавства // Держава і право. – К.: ІДП НАНУ. – 2003. – Вип. 19. – С. 124-129.

 3. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Правове регулювання та правовий вплив: взаємообумовленість та відмінність законодавства України. Проблеми і перспективи розвитку. // Правова держава. Щорічник наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 6. – С. 6-10.

 4. Законодавство: проблеми ефективності / В. Б. Авер'янов, В. П. Денисов, В. Ф. Сіренко т ін. — К., 1995.

 5. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання. // Право України. – 2006. - №9. – С. 34-38.

 6. Селиванов В.Д., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин. // Право України. – 2000. - №10. – С.10-20.

 7. Тарасович Т.І. Правове регулювання: теоретичні аспекти. // Правова держава: Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – К.: 2001. – Вип. 12. – С.76-81.

 8. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 15.

Правова свідомість. Правова культура.

Заняття 1.

План

 1. Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка.

 2. Функції правосвідомості. Взаємодія правосвідомості і права.

 3. Структура правосвідомості.

^ Письмова робота: охарактеризуйте правову свідомість студентської молоді України.

Визначення термінів: правосвідомість, правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка, функції правосвідомості.

Заняття 2.

 1. Правова культура суспільства, особи.

 2. Поняття та види деформації правової свідомості.

Письмова робота: охарактеризуйте правову культуру України. Чи спостерігається в Україні таке явище як деформація правової культури?

^ Визначення термінів: правова культура суспільства, правова культура особи, деформація правової культури особи, правовий нігілізм.

Література:

 1. Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан. // Право України. – 2003. - №12.- С.75-79.

 2. Васькович Й. Правова свідомість і ї вплив на менталітет українського народу. // Право України. – 1998. - №6.

 3. Васькович Й. Проблеми правового виховання молоді. // Право України. – 1997. - №1.

 4. Головченко В., Потьомкін А. Правові механізми формування правосвідомості студентів. // Право України. – 2006. - №4. – С. 100-103.

 5. Головченко В.В. Право, мораль і правова культура. — К., 1990.

 6. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – ст.121-122.

 7. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства. // Право України. − 2007. - №2. − С. 26-31.

 8. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура. // Право України. − 2001. - №4. − С. 21-23.

 9. Осика І. Правова культура законодавця та критерії оцінки правових норм, що видаються. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №5.

 10. Осика І. Правовий нігілізм і правова культура. // Право України. – 2001. - №7. – С.98-101.

 11. Правова культура — основа державотворення в Україні: Збірник наук. праць. / За ред. М.В. Костицького, М.М.Ібрагімова. — Ірпінь, 2005.

 12. Скуратівський А. Взаємозв’язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації. // Право України. − 2004. - №1. − С. 118-121.

 13. Скуратівський А. Особливості формування й розвитку правової культури в українському суспільстві. // Політологія і право. − 2001. - №4. − С. 334-341.

 14. Скуратівський А. Політико-правові засади розвитку правової культури. // Право України. − 2003. - №3. − С. 373-379.

 15. Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців. // Політологія і право. − 2002. - №1. − С. 255-261.

 16. Скуратівський А. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура. // Право України. – 2001. - №4. – С.21-23.

 17. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 16.

Правові системи сучасності

План

 1. Поняття правової системи і її класифікація.

 2. Романо-германська правова система.

 3. Система загального права.

 4. Інші правові системи:

  1. релігійні (мусульманське, індуське, іудейське право);

  2. система традиційного права (звичаєве право держав Африки, Азії та Океанії, далекосхідне право);

  3. система колективістського права.

Визначення термінів: правова система, правова сім’я, національна правова система.

Література:

 1. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку. // Право України. – 2002. - №11. - С.23-26.

 2. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Середовище права та формування правових систем сучасності. // Право України. – 2003. - №12. - С.37-40.

 3. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теоретична і практична значущість класифікації правових систем. // Правова держава. Щорічник наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 8-13.

 4. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами. // Право України. – 2001. - №9. - С.85-88.

 5. Лубський В.І. Борис В.Д. Мусульманське право: Навчальний посібник. — К.: Вілоро, 1997. – 256 с.

 6. Луць Л.А. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти. // Право України. – 2002. - №9. - С. 7-10.

 7. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: Навчальний посібник. — Львів, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 234 с.

 8. Мірошниченко М. Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи. // Право України. – 2006. - №8. – С.35-38.

 9. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.

 10. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. — К., 2002. – 175 с.

 11. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. / За ред. В.С. Журавського. — К., 2002. – 124 с.

 12. Руденко Б. До питання про класифікацію правових систем. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №4. – ст.137-140.

 13. Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі. // Право України. − 2007. - №5. − С. 155-159.

 14. Стретович В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування. // Право України. – 1998. - №2.

 15. Харченко Г. Особливості права власності в різних правових системах. // Право України. – 2006. - №12. – С. 45-48.

 16. Чернецька О. Шилінгов В. Правові системи сучасності. — К., 2003. – 345 с.

 17. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 17.

Поняття та класифікація прав людини

План

 1. Поняття і ознаки прав людини. Правовий статус.

 2. Класифікація прав людини.

 3. Здійснення прав людини: поняття, сфери та межі.

 4. Гарантії здійснення прав людини: поняття, механізм і види.

Письмова робота: наведіть приклади до кожного виду прав людини. Де ці права закріплені?

^ Визначення термінів: права людини, правовий статус людини, здійснення прав людини, зміст прав людини, обсяг прав людини, підстави обмежування прав людини, гарантії здійснення прав людини

Література:

 1. Антонович М. Еволюція поняття прав людини. // Право України. − 2005. - №12. − С. 16-20.

 2. Бакірова І. Зміст конституційного права громадянина на судовий захист. // Право України. − 2006. - №12. − С.23-28.

 3. Європейський правовий вимір ґендерно-чутливої політики. / Н.М. Оніщенко, С.В. Береза, О.В. Матвієнко, М.О. Томашевська. — К.: Юридична думка, 2005. – 143 с.

 4. Заєць Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права. // Право України. − 2006. - №1. − С. 72-75.

 5. Івашкевич І. Реально забезпечити право на захист. // Право України. – 1999. - №6. – С.84.

 6. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини). // Право України. − 2001. - №1. − С. 34-36.

 7. Козуліна С. Проблемні питання законодавчого регулювання прав неповнолітніх осіб у сфері охорони здоров’я. // Право України. − 2007. - №2. − С. 134-136.

 8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник. — К., 2003.

 9. Крук О. Проблемні питання реалізації демократичних прав і свобод людини. // Право України. − 2007. - №5. − С. 20-24.

 10. Левик А, Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспетиви. // Право України. − 2001. - №9. − С. 69-70.

 11. Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства. // Право України. – 2006. - №9. – С.52-55.

 12. Орзіх М. Глобалізація доктрини прав людини і громадянина. // Правова держава. – 1998. – Вип. 9. – С.20-29.

 13. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення: Монографія. — К.: Логос, 2006. – 415 с.

 14. Савченко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції. // Право України. – 1999. - №2. – С.3-5.

 15. Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. // Право України. – 2006. - №4. – С. 35-39.

 16. Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. // Право України. – 2007. - №4. – С. 30-32.

 17. Шаповал В., Шаповал Т. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина України. // Право України. – 2006. - №9. – С.47-51.

 18. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Міжнародно-правові акти:

 1. Загальна декларація прав людини (ООН, 10.12.1948 р.)

 2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (Рада Європи, 1950).

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ООН, 1966).

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ООН, 1966).

 5. Конвенція про права дитини (ООН, 1989).Інтернет-ресурси:

  1. Гудима Д. Права людини: до питання про їх класифікацію. —http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=67&d=450

  2. Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів про права людини. — http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=67&d=489

3. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — http://www.ombudsman.kiev.ua/


Тема 20.

Загальне поняття та ознаки держави

План

 1. Поняття держави. Концепції (теорії) розуміння держави.

 2. Характерні ознаки держави та їхній зміст.

 3. Відмінність держави від інших організацій суспільства.

Письмова робота: опишіть концепцію розуміння держави, яка на Вашу думку, найбільш точно пояснює що таке держава. Відповідь обґрунтуйте.

^ Визначення термінів: держава, суверенітет.

Література:

 1. Кремень Т.В. Нова роль держави як головного носія суверенітету в умовах глобалізації. // Держава і право: Зб. наук. праць. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С.665-671.

 2. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні. — Право України. – 2006. - №4. – С.21-28.

 3. Сухонос В. Політичний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №9. – С.100-101.

 4. Сухонос В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №11. – С.72-74.

 5. Сухонос В. Суверенітет як теріторіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціональний та економічний аспекти. // Підприємництво, господарство і право. // 2003. - №3. – С.75-76.

 6. Сухонос В. Політичний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект. // Право України. – 2002. - №9. – С.14-18.

 7. Телятник Л. Проблеми розширення логічного обсягу загального поняття держави. // Право України. – 1999. - №9. – С.20-21.

 8. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Тема 21.

Форма держави

План

 1. Загальне поняття і структура форми держави.

 2. Характеристика форм державного правління: монархія і республіка та їх види.

 3. Основні види державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія.

 4. Державний режим: авторитарний, тоталітарний, демократичний.

^ Письмова робота: схематично зобразіть структуру форми держави.

Визначення термінів: форма держави, форма державного правління, монархія, республіка, форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфедерація, державний режим, тоталітарний режим, демократичний режим.

Література:

 1. Бостон С.К. Форма правління сучасної держави: Проблеми історії, теорії, практики: Монографія. — Запоріжжя: Юридичний інститут, 2005. – 539 с.

 2. Пігоренко В., Пушак Т. Президентська, парламентська та змішана форма правління: досвід демократій центрально-східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні. — К.: Вісник програми сприяння парламенту України, 2003. - 38 с.

 3. Сухонос А. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №12. – С.10-13.

 4. Сухонос А. Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №1. – С.65-68.

 5. Сухонос А. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика в (проблеми постіндустріальної епохи). // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Вип. 21. – С.21-28.

 6. Сухонос В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія. – Суми: Університетська книга, 2003. – 336 с.

 7. Телешун С.О. Державний устрій України: проблеми теорії і практики. — Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2000. – 316 с.

 8. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 9. Якушик В. Різновиди політичних режимів. // Віче. – 1995. - №9. – С.129-133.Функції держави

План

1. Поняття функцій держави.

2. Види державних функцій

3. Форми і методи здійснення функцій держави.

Письмова робота: розкрити зміст однієї з функцій Української держави.

Визначення термінів: функції держави, сутність держави, соціальне призначення держави.

Література:

 1. Берміченко О.В. Соціальна функція держави в Україні. Дисертація. – …канд.юр.наук. – Х., 2002. – 188 с.

 2. Давиденко В.В. Економічна функція сучасних держав: порівняльна характеристика і тенденції розвитку. // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 30. — К., 2005. – С. 66-63.

 3. Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави. // Право України. – 2006. - №4. – С.127-131.

 4. Коростей В. Про функції права. // Право України. – 2000. - №11.- С.25-29.

 5. Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії. // Право України. – 2006. - №8. – С. 29-34.

 6. Наливайко Л., Бєляєва М. Форми здійснення політичної функції української держави. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №8. – С.3-7.

 7. Онопенко П.В. Правоохоронні функції держави Україна: Монографія. — К.: Варта, 2003. – 126 с.

 8. Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії „функція держави” (загальний огляд проблеми). // Право України. – 2006. - №8. – С. 63-68.

 9. Темченко О. Зміст соціальної функції держави щодо прав дитини в умовах євроінтеграції. // Право України. − 2007. - №5. − С. 24-27.

 10. Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці. // Право України. – 2003. - №5. – С. 47-51.

 11. Шкляр Т. Поняття і класифікація правових форм реалізації економічної функції держави. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №12.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.


Тема 23.

Механізм і апарат держави

План

 1. Поняття механізму держави та його складові елементи (державні підприємства, державні установи і державні органи). Відмінність органів держави та інших елементів механізму держави.

 2. Поняття апарату держави. Поняття органів держави, їхні ознаки та класифікація.

 3. Система органів сучасної Української держави: законодавчий, виконавчі і судові.

^ Письмова робота: 1) наведіть приклади до видів органів державної влади; 2) намалюйте схему органів державної влади України.

Визначення термінів: механізм держави, державні підприємства, державні установи, державні органи, апарат держави.

Література:

 1. Агафонов С. Правовий статус Президента України. // Право України. - 2000. - №9. – С.24-26.

 2. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави. // Право України. – 2003. - №11. –С.17-23.

 3. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад. // Право України. – 2002. - №10. - С.11-14.

 4. Карневський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави. — Севастополь, 1999. – 52 с.

 5. Коваленко Л. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі. // Право України. – 1997. - №2.

 6. Коліушко І. Виконавча влада і проблеми адміністративної реформи. — Київ: Факт, 2002.

 7. Кулакова Є. Компетенція: поняття, суб’єкти, особливості. ― Теорія держави і права. − 2006. - №3. − С.11-14.

 8. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності. // Право України. – 2000. - №6. – С.10-13.

 9. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення. // Право України. – 2001. - №5.

 10. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти. // Право України. - 2003. - №8. – С.25-29.

 11. Штогун С. Правові питання організації адміністративного судочинства. // Право України. – 2006. - №4. – С. 19-20.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України.

 2. Закон України „Про судоустрій” від 07.02.02 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27.

 3. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999 р. - № 20.

 4. Закон України „Про прокуратуру” від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - №53.

 5. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997 р. - № 24.

 6. Указ Президента „Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15.12.99 р.


Інтернет-джерела:

www.guds.gov.uа – офіційний сайт Головного управління державної служби.


Тема 25.

Демократична правова держава

План

 1. Поняття та головні ознаки правової держави.

 2. Поняття та головні ознаки соціальної держави.

 3. Громадянське суспільство та його ознаки.

 4. Структура громадянського суспільства та його співвідношення з державою.

 5. Демократія та її суть.

Визначення термінів: правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство, демократія.

Література:

 1. Бабкін В.Д. Від правової до соціально-правової держави. // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — К., 2001. – Вип.12. – С.270-281.

 2. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження громадянського суспільства. ∕ Пер. з нім. А.Онишко. — Львів, Літопис, 2000.

 3. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. — К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2004. – 386 с.

 4. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпертаціях: Монографія. — К.; Львів, 2003. – 520 с.

 5. Кириченко С.О.Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. — К.: Логос, 1999. – 45 с.

 6. Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології. // Право України. – 1999. - №11. – С. 20-23.

 7. Лощихін О. Взаємодія сучасної держави та суспільства у сфері економіки: деякі проблеми. // Право України. − 2006. - №12. − С. 9-15.

 8. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні на шляху євроінтеграції. // Право України. – 2006. - №8. – С.118-122.

 9. Мотиль І.І. Поняття та зміст функцій правової соціальної держави. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. - №1. – С.70-76.

 10. Олуйко В., Кондратьєв Р. До питання про межі державної влади (критичні замітки) // Право України. – 2003. - №2.

 11. Панкевич О. Проблеми соціальної держави: дискусія триває. // Право України. − 2005. - №12. − С. 117-120.

 12. Панкевич О.З. Соціальна держава: проблеми загальної теорії: Монографія. / За заг. ред. Рабіновича П.М. — Львів, 2004 р. – 175 с.

 13. Правова держава і правова культура: взаємозв’язок та результативність. // Право України. – 1997. - №12.

 14. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції. // Право України. – 2000. - №2.

 15. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування). // Українське право. – 1996. - №3.- С.22-34.

 16. Скрипник О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. — К., 2000. – 599 с.

 17. Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави. Дис. - … канд. юр. наук. — К., 2002. – 189 с.

 18. Стефанюк В. Судова влада як основна гарантія захисту прав і свободи людини і громадянина в Україні. // Право України. – 2001. - №2.

 19. Філик Н. Громадянське суспільство та проблема захисту прав людини. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №8.

 20. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави. // Право України. – 2004. - №5. – С.14-19.

 21. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 22. Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). – С.25-34.

 23. Яковюк І. Про обсяг поняття соціальна держава (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України). // Право України. – 2002. - №6. – С.33-38.

Схожі:

Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconЗагальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є
Сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів І конкретних способів дослідження предмету науки — це…
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconВступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права
Ознаки та загальна характеристика громадянського суспільства та правової соціальної держави
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План icon§ Функції теорії держави і права § Метод теорії держави і права
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconЛекція ІІ. Загальна характеристика історії рабовласницької держави І права у іу-ііі тисяч, до н е. виникли перші держави, які засвідчили про своєрідний перехід людства
Відбувається процес поділу населення на різні соціально-класові угрупування, результатом якого стала заміна первіснообщинного ладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи