Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План icon

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План
Скачати 75.13 Kb.
НазваПравова (юридична) норма та інші соціальні норми План
Дата25.09.2012
Розмір75.13 Kb.
ТипДокументи

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми

План

 1. Соціальні норми та їхні види.

 2. Поняття та ознаки правової норми.

 3. Структура правової норми.

 4. Види правових норм.

 5. Спосіб викладення правових норм у правових актах. 1. Соціальні норми та їхні види. Відмінність права від інших соціальних норм.

У суспільстві повинні існувати норми, які регулюють функціонування даного суспільства, тобто соціальні норми. Право не є єдиним регулятором суспільних відносин, тобто стосунків, які виникають між людьми; ці стосунки регулюються також й іншими соціальними нормами.

Соціальні норми — це правила поведінки, що мають загальний характер і підтримуються особистими переконаннями людей та засобами громадського або державного впливу з метою забезпечення порядку та стабільності в суспільстві.

  ^ Основні види соціальних норм:

 • моральні норми — це правила поведінки, які засновані на розумінні понять добра і зла, обов'язку, справедливості. Вони забезпечуються такими моральними факторами, як громадська думка, моральний осуд тощо;

 • звичаї — це правила поведінки, які склалися історично, закріпилися у суспільній практиці у результаті багаторазового застосування в регулюванні певного роду суспільних відносин;

 • релігійні норми — це норми, встановлені для регулювання суспільної і особистої поведінки прихильників певного віровчення, як правило, закріплюються у відповідних канонічних текстах;

 • корпоративні норми — норми різного виду об'єднань та спілок — громадських організацій, професійних спілок, політичних партій; закріплені в їх статутних та програмних документах.

 • правові (юридичні) норми.

Можливі й інші види соціальних норм.


^

2. Поняття та ознаки правової норми.


Правова (юридична) норма — це обов'язкове, формально визначене правило фізичної поведінки загального характеру, що встановлюється, змінюється та припиняється в установленому порядку, виконання якого забезпечується державою, її відповідними органами.

  ^ Ознаки правової норми:

 1. державно-владне, загальнообов'язкове веління, тобто норма права — це загальновизнане правило поведінки, яке формулюється державою і має загальнообов'язковий характер. Вимога правової норми підлягає виконанню, незалежно від ставлення до неї суб'єктів правовідносин.

 2. норма права — це формально визначене правило поведінки. Норма права — це правило поведінки суб'єктів, яке формулюється у вигляді прав і обов'язків, і містить санкції, що застосовуються у випадку порушення вимог норми. Ці приписи повинні виконуватися саме в тому обсязі та у випадках, в яких вони знайшли своє закріплення у тексті правової норми.

 3. норма права — правило поведінки загального характеру. Це полягає у тому, що правило поведінки, закріплене у правовій нормі:

а) адресоване не конкретному суб'єктові, а колу неперсоніфікованих суб'єктів, які стають учасником відносин, які регламентуються даною нормою права;

б) регулює групу кількісно невизначених суспільних відносин;

 1. норма права — це правило поведінки, що набуває і втрачає свою обов'язковість у встановленому порядку. Тобто, норма права може бути видана і скасована тільки компетентним державним органом і за певною встановленою процедурою. Після видання норма права діє у часі безперервно аж до її скасування у встановленому порядку, оскільки, вона не вичерпує свою обов'язковість певною кількістю застосувань.


^

3. Структура правової норми.


Структура (або внутрішня форма) правової нормице об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в її поділі на складові елементи та у певних зв'язках між цими елементами.

Елементами правової норми є диспозиція, гіпотеза та санкція.

Диспозиціяце частина норми, в якій зазначаються права або обов'язки суб'єктів. Це — центральна, основна частина правової норми, яка, власне, вказує, описує дозволену (можливу), обов'язкову (необхідну) або заборонену (неприпустиму) поведінку суб'єкта.

 • ^ Можна виділити такі види диспозиції:

а) визначена диспозиція — це така диспозиція, яка закріплює однозначне правило поведінки, тобто учасники певних відносин можуть діяти тільки так, як вказано у нормі права, і їм не надається можливостей для вибору іншої поведінки;

б) частково визначена диспозиція — вказує лише на загальні ознаки поведінки, в рамках яких суб'єкти уточнюють свої права і обов'язки самостійно;

в) відносно визначена диспозиція — вказує на права і обов'язки суб'єктів, але надає можливості для їхнього уточнення, залежно від конкретних обставин.

Гіпотезаце частина норми, в якій зазначаються умови, обставини, з настанням котрих можна або необхідно здійснювати її диспозицію. Ці обставини охоплюються поняттям юридичні факти. Призначення гіпотези — визначити сферу і межі регулятивної дії диспозиції правової норми.

Гіпотеза відповідає на питання: коли? де? в якому випадку? за якої умови?

 • ^ Види гіпотез:

а) визначена гіпотеза вичерпно визначає ті умови, за наявності яких вступає в дію правило поведінки, що міститься у диспозиції правової норми;

б) частково визначена гіпотеза містить формулювання у загальній формі типу “у необхідному випадку”, а наявність або відсутність цієї необхідності визначається відповідними суб'єктами;

в) відносно визначена гіпотеза обмежує умови застосування норми певним колом формальних вимог.

Санкціяце частина норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції. Завдання санкції — забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми.

^ Види санкцій:

1. залежно від наслідків:

а. штрафна (каральна) — санкція, основним завданням якої є покарання правопорушника та запобігання вчиненню нових правопорушень (наприклад, штраф, позбавлення волі, догана тощо).

б. відновлювальна — санкція спрямована на відновлення попереднього стану, порушених прав і законних інтересів, виконання правопорушником покладених на нього і невиконаних або неналежно виконаних обов’язків (наприклад, поновлення незаконно звільненого працівника, відшкодування завданої шкоди тощо).

2. ^ За ступенем визначеності:

а. визначена санкція вказує на конкретний засіб впливу на правопорушника.

б. відносно визначена санкція вказує на кілька можливих засобів впливу на правопорушника, а доцільність застосування конкретного засобу визначається, виходячи з особливостей конкретної справи.
^

4. Види правових норм.


В будь-якій правовій системі існує значна кількість правових норм, які покликані регулювати різні суспільні відносини. Весь масив існуючих правових норм можна поділити на різні види за різними критеріями поділу.

  1. За функціональною спрямованістю норми права поділяються на:

 • регулятивні (правоустановчі), що встановлюють права і обов'язки суб'єктів;

 • правоохоронні, що регламентують засоби юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, що встановлені регулятивними нормами.

  2. За предметом правового регулювання — аналогічно до поділу на галузі права: конституційні, цивільні, кримінальні та ін. У свою чергу, галузеві норми поділяються на:

 • матеріальні — тобто такі, що встановлюють бажане правило поведінки, права та обов'язки суб'єктів;

 • процесуальні — ті, що регламентують порядок, форми і методи реалізації прав і обов'язків, встановлених у нормах права.

  3. За функціональним призначенням норми права поділяються на:

а. Відправні, що мають найбільш загальний характер, достатньо високу форму абстрагування і містять у собі відправні начала, основи правового регулювання суспільних відносин. Відправні норми досить неоднорідні за своїм характером, змістом і цільовим призначенням, і, у свою чергу, поділяються на:

 • норми-начала, які містять положення, що закріплюють основи суспільного та державного устрою;

 • норми-принципи — закріплюють вихідні принципи права;

 • визначально-установчі норми — містять положення, що визначають цілі, завдання окремих галузей права, правових інститутів, предмет, форми і засоби правового регулювання;

 • норми-дефініції — містять повні або неповні визначення певних правових категорій та понять.

б. Норми-правила поведінки. На відміну від відправних, це норми, що безпосередньо регулюють поведінку людей, суспільні відносини.

  4. За характером диспозиції норми права поділяються на:

 • зобов'язуючі — вказують на необхідну, з точки зору держави, поведінку;

 • забороняючі — вказують на неприпустиму, недозволену, з точки зору держави, поведінку;

 • уповноважуючі (дозволяючі) — вказують на можливу поведінку суб'єкта.

  5. За характером регламентації бажаної поведінки суб'єктів:

 • категоричні (імперативні) — приписують чітко визначені дії, однозначно закріплюють вичерпний перелік прав і обов'язків суб'єктів і не попускають жодних відхилень від них;

 • диспозитивні — встановлюють певні права і обов'язки суб'єктів, але допускають вибір поведінки суб'єктів правовідношення;

 • рекомендаційні — встановлюють варіанти бажаної, але необов'язкової поведінки;

 • заохочувальні — встановлюють засоби заохочення за здійснення бажаних або корисних для держави і суспільства діянь.
^

5.Спосіб викладення правових норм у правових актах.


Поняття „правова норма” і „стаття закону” не тотожні, бо правова норма — це теоретична конструкція норми, а стаття закону — це форма та спосіб фактичного викладу правової норми. Тому норма права може бути викладеною у різних статтях, і навіть різних правових актах.

Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів бувають наступні:

 • За повнотою викладу:

 • пряма — в одній статті вміщено всі обов'язкові елементи певної норми;

 • відсилкова — в одній статті вміщено не всі обов'язкові елементи норми або не всі фрагменти їхнього тексту, але подається відсилка до тих конкретних статей даного або іншого нормативного акту, в яких знаходиться відсутня тут частина норми;

 • бланкетна — відсутня якась частина правової норми у статті нормативно-правового акту, проте відсилка робиться щодо конкретного нормативного акту, а не окремих статей.

 • За рівнем узагальнення:

 • казуїстична — зміст норми розкривається індивідуалізованими поняттями, шляхом переліку певних фактів, випадків, ознак тощо;

 • абстрактна — зміст норми розкривається загальними поняттями.

  Реально правова норма не може існувати без диспозиції: адже саме в ній формулюється певне правило поведінки, заради якого й створюється норма права. Одночасно гіпотеза й санкція можуть фіксуватися не в кожній нормі права. У багатьох випадках норми містять вказівку на те, що порушення диспозиції або умов гіпотези тягне за собою санкцію, яку слід самому розшукати в законодавстві, в інших — відсутні навіть такі посилання, вони лише маються на увазі. У багатьох нормах не формулюється й гіпотеза або гіпотеза й диспозиція сформульовані так, що їх не можливо розділити. Якщо гіпотеза відсутня взагалі, то це правило чинне за будь-яких умов.

Схожі:

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція «Право та інші соціальні норми: вимоги часу»
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Право та інші соціальні норми:...
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconТема 15. Правова свідомість та правова культура
Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconТема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План
Оскільки правильне застосування норми права неможливе без з'ясування точного змісту кожного з елементів її структури, без розуміння...
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconДокументи
1. /+_нт.влас-маг-ф_л,мзед/тематика сем..doc
2. /+М_ЖНАРОДНИЙ...

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconКонтрольні питання з дисципліни «Юридична відповідальність»
Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері доступу до інформації
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconТести по курсу "Економіка праці"
На скільки відсотків зміниться норма виробітку, якщо норма часу змінилася на 20%
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Правова І кримінологічна культура в механізмі протидії...
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconГраматична Норма у фразеології (на матеріалі чеської та деяких інших слов’янських мов) Іван Тепляков
У статті розглядаються типи відхилень від норми у формах слів, які функ­ціонують у прямому (у складі вільних словосполучень) та переносному...
Правова (юридична) норма та інші соціальні норми План iconТема №3 «Правова поведінка. Юридична відповідальність» задачі: 6,7,10
Читати зу «Про нотаріат», «Про адвокатуру», «Про прокуратуру», «Про міліцію». Опрацювати додатки до домашнього завдання. Вони можуть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи