Тема 23. Механізм І апарат держави icon

Тема 23. Механізм І апарат держави
Скачати 58.54 Kb.
НазваТема 23. Механізм І апарат держави
Дата25.09.2012
Розмір58.54 Kb.
ТипДокументи

Тема 23.

Механізм і апарат держави 1. Поняття механізму держави та його складові елементи.

 2. Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація.

 3. Система органів сучасної Української держави.

1. Поняття механізму держави та його складові елементи.


Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні організації, сукупність яких називається механізмом держави.

Механізм держави — це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції.

Механізм складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які, в цілому, називаються державними організаціями.

Частина державних організацій наділяється владними повноваженнями, тобто правом видавати загальнообов'язкові рішення і вимагати та контролювати процес їхнього виконання, що використовуються для здійснення управління у суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина механізму держави називається апаратом держави.

^ Державні підприємства і державні установи — це такі організації, які під керівництвом державних органів (апарату держави) практично здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності, безпосередньо пов'язаної зі створенням матеріальних цінностей (державні підприємства — завод, фабрика, хлібопекарня), чи діяльності, пов'язаної зі створенням нематеріальних цінностей (державні установи — школи, театри, музеї, лікарні). Державні підприємства й установи, як складові частини системи державних організацій, тобто механізму держави, являють собою організовані державою трудові колективи робітників і службовців на чолі з призначеним державою і діючим на основі єдиноначальності відповідальним керівником.

^ Зміст діяльності державних підприємств полягає у створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших економічних функцій. Державні установи займаються невиробничою діяльністю і покликані задовольнити суспільні інтереси у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, проектування, освіти тощо.

^ Відмінні риси органів держави і державних підприємств і установ:

1. Державні установи й організації не мають владних повноважень, тобто не є носіями державної влади.

2. Вони відрізняються організаційною структурою, характером повноважень. Так, адміністрація підприємства чи установи здійснює управлінські функції виключно у сфері своєї діяльності в рамках конкретного підприємства чи установи, у той час, коли владні повноваження державного органу поширюються на невизначене коло осіб.

Пам'ятаючи відмінність між державними підприємствами й установами та державними органами, необхідно мати на увазі, що їх не можна протиставляти одне одному, вони є складовими механізму держави, і власне державний апарат, тобто система державних органів, у процесі здійснення державного керівництва забезпечує практичну реалізацію функцій держави, завдяки діяльності підприємств і установ, якими він керує.
^

2. Поняття апарату держави та його ознаки.


Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і функції.

Орган держави — це створений державою або безпосередньо народом колектив уповноважених осіб (депутатів або державних службовців) або одна особа, який має свою визначену структуру та наділений владними повноваженнями для здійснення певних державних завдань і функцій.

Наявність владних повноважень означає, що орган держави вправі встановлювати формально обов'язкові приписи, тобто норми права чи індивідуальні приписи, і домагатися, за допомогою встановлених законом засобів, їхнього здійснення. Від кожного державного органу залежить ефективність діяльності державного апарату в цілому. Тому одним з головних завдань держави з організації апарату є правильне, чітке і повне законодавче визначення компетенції, повноважень та місця того чи іншого органу в апараті держави. Органи держави мають загальні і специфічні ознаки.

  ^ До загальних ознак можна віднести такі:

 1. всі органи держави, що створюються, відповідно до закону, шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції;

 2. наділені державно-владними повноваженнями;

 3. діють у встановленому державою порядку;

 4. пов'язані між собою відношеннями субординації;

 5. всі разом створюють єдину цілісну систему — апарат держави.

  Специфічними ознаками, тобто такими, що відрізняють державні органи від недержавних та державних організацій, є:

 1. формування їх безпосередньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;

 2. наявність у кожного державного органу законодавчо закріпленої організаційної структури, територіальних меж діяльності, а також порядку взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями;

 3. виконання кожним державним органом чітко визначених, встановлених у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності.

Види органів державної влади:

1) За місцем у системі державного апарату:

 1. первинні — створюються безпосередньо народом (виборцями) шляхом волевиявлення;

 2. вторинні — створюються первинними та їм підзвітні.

2) За характером і змістом державної діяльності:

 • органи законодавчої влади;

 • органи виконавчої влади;

 • органи судової влади;

 • контрольно-наглядові органи.

3) За способом утворення: виборні; призначувані; ті, що успадковуються.

4) За часом функціонування: постійні; тимчасові.

5) За складом: одноособові; колегіальні.

6) За територією, на яку поширюються їхні повноваження: загальні (центральні); місцеві (локальні).
^

3. Органи сучасної Української держави.


Державна влада в Україні здійснюється на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову.

Єдиним законодавчим органом України, відповідно до ст.75 Конституції України, є Верховна Рада України.

Президент України, відповідно до Конституції є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

^ Виконавча влада.

Є три рівні органів виконавчої влади:

1. вищу виконавчу владу здійснює Кабінет Міністрів України.

2. центральні органи державної влади є таких видів:

a. міністерства;

b. державні комітети;

c. органи центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом;

d. урядові органи.

3. місцеві державні адміністрації.

КМ України забезпечує державний суверенітет i економічну самостійність України, здійснює внутрішню i зовнішню політику держави, забезпечує виконання Конституції i законів України, актів Президента України, вживання заходів щодо забезпечення прав i свобод людини i громадянина тощо.

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності.

^ Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. В Україні функціонують такі Державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України: Вища атестаційна комісія України; Головне контрольно-ревізійне управління України; Державний комітет архівів України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України; Пенсійний фонд України.

^ Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом мають визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо них може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Наприклад: Антимонопольний комітет України; Головне управління державної служби України; Державна митна служба України; Державна податкова адміністрація України.

Урядові органи — створюються для вирішення питань, які мають суто адміністративний характер: контроль, надання адміністративних (управлінських) послуг тощо. Наприклад, Державний департамент пожежної безпеки, Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю.

Судову владу в Україні здійснюють виключно суди.

Прокуратура України.

Схожі:

Тема 23. Механізм І апарат держави iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема 23. Механізм І апарат держави iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема глава держави у зарубіжних країнах
Держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її...
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема 22. Функції держави
...
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема 23. Механізм І апарат держави iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема 23. Механізм І апарат держави iconКвачан О. С
Ввп є бюджетна система, необхідність її функціонування зумовлена потребами соціально-економічного розвитку країни. Такий важливий...
Тема 23. Механізм І апарат держави icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи