Практичні заняття з “адміністративного права україни icon

Практичні заняття з “адміністративного права україни
НазваПрактичні заняття з “адміністративного права україни
Сторінка1/3
Дата25.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З


АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


УКРАЇНИ


ЛЬВІВ 2006


Доц. Г.Й.Ткач, доц. І.В. Мартьянов, доц. А.М. Школик, доц. Н.В.Янюк.

Адміністративне право України. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім..І.Франка. – 2006р.


Схвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім..І.Франка.

Протокол № 2006р.

Практичні заняття з курсу “Адміністративне право України” мають на меті поглибити теоретичні знання студентів і навчити застосовувати їх при вирішенні практичних ситуацій.

При підготовці до семінарських занять студенти повинні проаналізувати запропоновані законодавство, нормативно-правові акти і спеціальну літературу до відповідної теми. Студенти повинні:

 • відповідати на основні теоретичні запитання теми;

 • вміти аналізувати законодавство і нормативно-правові акти до теми;

 • знати відповіді на контрольні (конкретизуючі) запитання до теми;

 • вміти давати правову оцінку казусів-завдань до теми заняття.

На семінарах проходить перевірка здобутих студентами знань лекційних тем, а також тем, винесених на самостійне опрацювання студентами.


^ Навчальні підручники і посібники до курсу:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво “Юридична думка”. – 2004.,Том 2. Особлива частина. К.:Юридична думка,2005р.

 2. Адміністративне право України: Підручник для юрид.вузів і фак. (за ред. проф. Битяка Ю.П.). – К., 2005.

 3. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.

 4. Бандурка О.М, Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001 (2002 р.).

 5. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.

 6. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002.

 7. Державне управління в Україні: Навчальний посібник /За заг.ред.докт.юрид.наук, проф. В.Б.Аверянова/. – К., 1999.

 8. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.

 9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. Підручник. –К., 2003 р.

 10. Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000.

 11. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.

 12. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – М.: Изд-во НОРМА, 2002.

 13. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебное пособие. - М.: БЕК, 1996.

 14. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.,1998.^ РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


ТЕМА 1.Виконавча влада і державне управління (2 год.)

 1. Поняття державного управління в широкому та вузькому розумінні.

 2. Виконавча влада – одна з гілок державної влади, її характерні ознаки та управлінська спрямованість.

 3. Співвідношення державного управління і виконавчої влади.


Контрольні запитання:

 1. Як співвідносяться поняття “державне управління” та “публічна адміністрація”?

 2. Назвіти причини доцільності продовження реформування державного управління в Україні.

 3. Які, на Вашу думку, заходи із вдосконалення державного управління в Україні, повинні бути вжиті у першу чергу?

 4. Які фактори перешкоджають подальшому реформуванню державного управління в Україні?

 5. Якою мірою правове регулювання впливає на ефективність державного управління?

Законодавство і література до теми:

1. Авер’янов В.Б. Ше раз про зміст і співвідношення понять “державне управління” і “виконавча влада”: проблемні нотатки // Право України. – 2004. - №5.

2. Макаренко О. Щодо співвідношення понять “орган виконавчої влади” та “орган державного управління” // Право України. – 2000. - №6.

3. Пахомов І.М. Централізація і децентралізація виконавчої влади в сучасній Україні //Право України. – 1997. - №12. – С.18.

4. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Харків, 1997.

5. Школик А. Перспективи адміністративної реформи в Україні // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 38. - Львів, 2003.

6. Реформа публічної адміністрації в Україні / Упорядник І.Коліушко, В.Тимощук.-К.,2005.-192 с.


ТЕМА 2. Адміністративне право як галузь права (2 год.)

 1. Предмет адміністративного права.

 2. Метод правового регулювання адміністративного права.

 3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 4. Принципи адміністративного права.


Контрольні запитання:

 1. Яке місце займає адміністративне право в системі національного права?

 2. Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права.

 3. Які основні інститути адміністративного права ви знаєте?

 4. В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання?

 5. Яке коло суспільних відносин регулюються нормами адміністративного права?


Завдання:

 1. Визначте, які відносини регулюються нормами адміністративного права:

 1. відносини, які виникають в процесі встановлення місцевих податків і зборів;

 2. відносини, які виникають при вчиненні дисциплінарного проступку;

 3. відносини, які виникають у процесі управління трудовою діяльністю;

 4. відносини, які виникають у процесі формування депутатських фракцій;

 5. відносини, які виникають при здійсненні реєстрації нормативно-правових актів центральних оргнаів виконавчої влади;

 6. відносини, які виникають при заміщенні вакантної посади державного службовця;

 7. відносини, які виникають при тимчасовому переведенні працівника;

 8. відносини, які виникають при здійсненні ремонтних робіт у приміщенні райдержадміністрації;

 9. відносини, які виникають при здійсненні державної реєстрації прав на нерухомість;

 10. відносини, які виникають при поданні заяви про реєстрацію шлюбу.
 1. Складіть таблицю співвідношення найважливіших ознак адміністративного і цивільного права


Адміністративного права

Цивільного права

1.

Предмет регулювання2.

Метод регулювання3.

Суб’єкти права4.

Принципи права5.

Джерело права6.

Основні інститути галузі

Законодавство і література до теми:

 1. Конституція України. – К., 2006р.

 2. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998.

 3. Авер’янов В.Б. Адміністративна реформа і правова наука // Парво України. 2002. - №3.

 4. Авер’янов В. Питання методології сучасної адміністративно-правової доктрини України (аналітичний огляд цікавого і корисного дослідження) // Право України.-2005.- №1.с.26-29.

 5. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. - №10.

 6. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. – 2000.- №7. – С.6-8.

 7. Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. – 2003. - №5.

 8. Князев С.Д. Современные принципы административного права России: понятия, значения, виды // Государство и право. – 2003.- №2.

 9. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – №5.

 10. Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування // Право України. – 2004. - №3.

 11. Полешко А. Сучасний стан і перспективи реформування українського адміністративного права (з ІV Національної науково-теоретичної конференції // Право України.-№ 7.-с. 15-24.

 12. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з міжнародної конференції) //Право України.- 2004. - №3.ТЕМА 3. Норми та джерела адміністративного права (2 год.)

 1. Поняття, особливості і структура норм адміністративного права.

 2. Види норм адміністративного права.

 3. Реалізація норм адміністративного права.

 4. Поняття, види особливості джерел адміністративного права. Система джерел адміністративного права.

 5. Проблеми систематизації адміністративного законодавства.


Контрольні запитання:

 1. Які ви знаєте особливості санкцй норм адміністративного права?

 2. Як поділяють норми адміністративного права за дією в часі та просторі?

 3. Які вимоги встановлюються щодо застосування норм адміністративного права?

 4. Чи є джерелами адміністративного права акти правосуддя? Яким чином акти правосуддя можуть впливати на систему норм адміністративного права?

 5. Назвіть офіційні видання, де публікуються джерела адміністративного права і які строки їх опублікування?


Завдання:

 1. Випишіть норми Конституції України, які є джерелами адміністративного права.

 2. Визначте поняття “норм-дефініцій”, наведіть приклади.

 3. Наведіть по два приклади джерел адміністративного права таких видів: закон, кодекс, указ, постанова, розпорядження, наказ, інструкція, правила.

 4. Визначте вид вказаних норм:

 1. забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернень з посиланням на політичні погляди, вік, віросповідання, національність громадянина;

 2. громадянин має право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань, громадян, підприємств, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін;

 3. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;

 4. скарга на дії чи рішення органу або посадової особи не позбавляє громадянина права звернутись до суду або, в разі відсутності такого органу, або незгоди громадянина з прийняттям за скаргою рішеня – безпосердньо до суду;

 5. забороняється перслідувати громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядувння, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб за критику у зверненні;

 6. ніхто не може бути позбавлений на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції .Законодавство і література до теми:

 1. Конституція України. – К., 2006р.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змінами). – К.: Основи, Атіка, 2005.

 3. Кодекс адміністративного судочинства.- К., Атіка 2005р. (зі змінами).

 4. Закон України “Про звернення громадян” від 12 жовтня 1996р. //Урядовий кур’єр. – 17 жовтня 1996р. (зі змінами).

 5. Концепція адміністративної реформи в Україні . – К., 1998р.

 6. Указу Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997р. //Голос України. – 26 червня 1997р. (зі змінами).

 7. Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, затв. Постановою Кабміну України від 28 грудня 1992р. //Урядовий кур’єр. – 18 лютого 1992р. (зі змінами).

 8. Горьова С.Л. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. – 1998. - №12.

 9. Коломоєць Т., Федоров І. Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України // Право україни. – 2006. - №6. – С.14-18.

 10. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: Юрид.лит., 1978.

 11. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

 12. Федоров І. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України деякі аспекти запозичення зарубіжного досвіду // Право України –2005.-№12.-с.83
  1   2   3

Схожі:

Практичні заняття з “адміністративного права україни icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconТематика курсових робіт з Адміністративного права України Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносин
Застосування адміністративного примусу в Україні в світлі змін та прийняття нового адміністративного Кодексу
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconНазва модуля: Правознавство Код модуля: віп 8 01 5 Тип модуля
Конституція України Основний Закон держави. Основи адміністративного права України. Основи кримінального права. Судові та правоохоронні...
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 5 курсу медичного факультету №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тому що тривалість практичного заняття 5 академічних години)
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconЩербак світлана Володимирівна
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconРозвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького...
Практичні заняття з “адміністративного права україни iconПрограма курсу філософія середніх віків для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Кожного тижня читатиметься лекція (2 год.), практичні заняття проводитимуться що два тижні (2 год.). Практичні заняття відбуватимуться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи