Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України icon

Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України
НазваЗакон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України
Дата25.09.2012
Розмір45.9 Kb.
ТипЗакон

Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність.


1. Джерела КП. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон” має чотири аспекти.

1. Кримінальний закон – це Кримінальний кодекс України – єдиний кодифікований законодавчий акт, в якому за певною системою викладено кримінально-правові норми. Згідно з ч. 1.ст.3 КК 2001р. Законодавство про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загально визнаних принципах і нормах міжнародного права. Це означає, що злочинність і караність діяння визначаються тільки КК. Закони про кримінальну відповідальність, прийняті після 1 вересня 2001р., тобто після набуття чинності новим КК, повинні включатися до нього після набрання ними чинності.

2. Кримінальний закон – це норми Конституції України, оскільки норми чинного КК ґрунтуються на нормах Конституції, а також нові Закони про кримінальну відповідальність, які прийматимуться після набуття чинності КК, також повинні відповідати її положенням. Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, може засовуватися лише в частині звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання у випадку протиріччя між її положеннями та нормами КК.

3. Джерелом кримінального права - є міжнародні правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 9 Конституції), і є частиною національного законодавства України. Норми міжнародного права можуть застосуватись лише при виявленні протиріччя між нормами чинного КК та нормами міжнародного права. Такі принципи і норми містяться, зо­крема, у Загальній декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про цивільні і політичні права 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. Зміни, що будуть вноситись до нового КК (а вони із спливом часу є неминучими), повинні відповідати положенням ст.. 3 КК і не суперечити ні конституції, ні нормам міжнародного права.

4. Джерелами КП є чинний КК, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, Конституція України. Крім того, відповідно до ст.. 152 Конституції України, джерелами КП можуть бути рішення Конституційного Суду України про неконституційність кримінальних законів. Такі кримінальні закони втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України рішення про їх неконституційність.


^ 2.. Закон про кримінальну відповідальністьце письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається Верховною Радою України або всеукраїнським референдумам і містить кримінально-правові норми, які встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання належить застосовувати до осіб, винних у їх вчиненні, формулюють інші кримінально-правові наслідки вчинення злочину. Закон про кримінальну відповідальність має відповідати Конституції України і загальновизнаним принципам та нормалі міжнародного права.

^ 3. Система кримінального закону.

Закони про кримінальну відповідальність систематизовані і поділяються в КК на Загальну і Особливу частини.

У Загальній частині зосереджені норми, що встановлюють принципи і загальні положення кримінального права, а також визначають його основні інститути, наприклад, поняття злочину і його видів, вини та її форм, співучасті в злочині, повторності, сукупності та рецидиву злочину, покарання та його мети, видів покарань та підстав їх застосування. Це норми, які застосовуються до всіх злочинів.

^ Особлива частина містить норми, що вказують, які конкретно суспільно небезпечні діяння є злочинами і які заходи кримінального покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили.

Загальна і Особлива частини КК пов'язані між собою і утворюють нерозривну системну єдність. Значення цієї єдності найбільш помітно при застосуванні окремих статей КК. Не можна застосувати кримінально-правову норму, що міститься в Особливій частині КК, не звернувшись при цьому до Загальної частини.


^ 4. Стаття кримінального закону і норма кримінального права. Поняття і види кримінально-правових норм. Гіпотеза, диспозиція, санкція і їх види.

Норми Особливої частини встановлює кримінальну відповідальність за окремі види злочинів, їх структура характеризується однорідністю складових елементів; у них чітко визначені диспозиція і санкція.

Гіпотеза, тобто умова, за якої застосовується правова норма статті ОЧ КК іноді описують текстуально, тоді вона починається із слова „якщо”. Наприклад, ст.. 138 КК заняття незаконною лікарською діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. У більшості випадків гіпотеза розуміється контекстуально як необхідна, універсальною гіпотезою, що вказує на можливість застосування кримінально правової норми є ч.1 с.2 КК „вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом”.

Виняток становлять кілька статей, в нормах яких або в примітках до них наведені поняття злочинів певного виду, позначені суб'єкти їх вчинення, сформульовані деякі інші нормативні положення (наприклад, ст. 401 дає поняття військового злочину; визначення службової особи містить­ся у пунктах 1 і 2 примітки до ст. 364).

^ Диспозицією називається частина норми Особливої частини, в якій визначається злочинне діяння. За технікою побудови і способом опису ознак конкретного виду злочину в чинному кримінальному законодавстві України розрізняють диспозиції чотирьох видів: просту, описову, бланкетну, відсилочну. Зустрічаються також змішані диспозиції.

Санкція — це частина статті, яка визначає вид і розмір покарання за злочин, зазначений в диспозиції. За видом і розміром покарання, що міститься в санкції, можна встановити, чи є злочин, наприклад, тяжким чи середньої або навіть невеликої тяжкості.

У КК застосовуються відносно-визначені та альтернативні санкції.


^ 5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

Тлумачення закону полягає у з з’ясуванні і всебічному розкритті його змісту з метою його точного застосування. Тлумачення не може бути довільним, таким, що виходить за межі волі законодавця, вираженої в тексті закону.

Тлумачення закону поділяється на види залежно від суб'єкта тлумачення, прийомів (засобів) та обсягу тлумачення. В теорії кримінального права існують й інші критерії класифікації тлумачень кримінального закону.

1.. Залежно від суб'єкта, який роз'яснює закон, розрізняють легальне (або офіційне), судове і наукове (або доктринальне) тлумачення.

.2. Прийоми (засоби) тлумачення законів про кримінальну відповідальність можуть бути різними. Серед них потрібно виділити: граматичне, систематичне та історичне тлумачення.

3. Тлумачення за обсягом (результатом) може бути буквальним, обмежувальним та поширювальним.

Схожі:

Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconРозділ 1 Кримінальний закон
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Закон оптимуму; закон біогенної міграції атомів, закон 10-ти %, закон константності (Вренадського), закон зворотності (Далло), закон...
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЧинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
Чинним визнається закон, що вже набрав чинності. Злочинність І караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність,...
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЗакон України "Про державний бюджет вважати джерелом трудового права? А, закон "Про зайнятість населення"? Знайдіть помилку у назві основного джерела трудового права: Кодекс про працю в Україні
Нормативні акти як джерела трудового права: загальна характеристика законів та підзаконних актів
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconУ м. Київ Центр правових наукових досліджень проводитиме Міжнародну науково-практичну конференцію Роль права та закон
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи