Загальні методичні вказівки icon

Загальні методичні вказівки
Скачати 57.04 Kb.
НазваЗагальні методичні вказівки
Дата25.09.2012
Розмір57.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Завдання для самостійної роботи студента включає теми, які виносяться на самостійне вивчення студентами із наступною їх перевіркою за допомогою різних форм контролю знань. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студента орієнтовано на опрацювання ним юридичної літератури та використання інформаційних технологій. З цією метою до кожної теми будуть додаватися посилання на сайти та сторінки Інтернету, на яких студенти можуть знайти необхідну їм інформацію та матеріали. До кожної з тем передбачені детальні методичні вказівки стосовно її опрацювання та засвоєння.

Загальні методичні вказівки.

Тема №1

Зміна істотних умов трудового договору

 1. Поняття та значення умов трудового договору. Основний зміст трудової функції працівника – як одна із обов’язкових умов трудового договору. Істотні умови трудового договору та істотні умови праці.

 2. Переведення на іншу роботу, види переведень. Переведення на іншу постійну та іншу тимчасову роботу.

 3. Переміщення працівника на інше робоче місце.

 4. Зміни в організації виробництва і праці та зміна умов праці, їх юридичне значення.

 5. Проблеми примусової праці і переведення працівника на іншу тимчасову роботу без його згоди. Переведення на іншу роботу в разі простою.

 6. Переведення за ініціативою працівника.

Завдання

Дайте письмові відповіді на наведені запитання:

1. Як визначається «переведення на іншу роботу»? Уважно проаналізуйте

п. 31 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.92р.

2. Яке важливе положення передбачено Конституцією України, що змінило застосування статей 31, 33, 34 КЗпП України?

3. «Істотні умови праці» чи може «істотні умови трудового договору»? Як ви гадаєте? Обґрунтуєте.

4. Дайте визначення таких понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», «посада». Яким поняттям у трудовому праві охоплюються всі перелічені?

5. Який порядок проведення зміни істотних умов праці? Які гарантії встановлені для працівників у випадку зміни істотних умов праці.

6. Що слід розуміти під змінами в організації виробництва і праці?

7. Назвіть випадки, коли праця, що застосовується на підприємствах, установах, організаціях не є примусовою?

Нормативні джерела:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конвенція Міжнародної Організації Праці № 29 про примусову чи обов’язкову працю від 1 травня 1932 року // Праця і зарплата, січень 1995 р.

 3. Конвенція 105 Міжнародної Організації праці про скасування примусової праці від 25 червня 1957 року / Ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р.

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 5. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.

 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Андрушко В., Кондратьєв Р. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття “примусова праця” // Право України. – 1998. – №3. – С.31.

 2. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11. – С.33.

 3. Бугров Л.Ю. Перестройка и развитие законодательства о переводах на другую работу // Советское государство и право. – 1988. – №12.

 4. Гладков Н.Г. Изменение содержания трудового договора. – Ташкент, 1985.

 5. Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. – Харьков, 1982.

 6. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. – 1997. – №10. – С. 35.

 7. Жернаков В. Реализация принципа свободы и запрета принудительного труда в законодательстве Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - №10. – С.63-67.

 8. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.

 9. Мацюк А.Р., Симорот З.К. Законодательство о труде в условиях перестройки. – К., 1991.

 10. Парпан Т.В. Про примусову працю і переведення у зв’язку з виробничою потребою // Вісник Львівського ун-ту. – Сер.юрид. – Вип.35. – 1998. – С.

 11. Парпан Т.В. Про переведення на іншу роботу та зміну умов трудового договору // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – Спецвипуск №1. – 2002. – С.144-145.

 12. Пилипенко П.Д. Про істотні умови трудового договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників // Вісник Львівського ун-ту. – Сер. юрид. – Вип.37. – 2002. – С.337-342.

 13. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

 14. Плева В. Окремі питання переведення на іншу роботу // Радянське право. – 1987. – №2.

 15. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101-

 16. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 17. Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці // Право України. – 1998. – №5. – С. 68-73.

 18. Юшко А. Правові аспекти ротації кадрів як один із шляхів запобігання корупції // Право України. – 1999. - №7.


Тема №2 Правове забезпечення охорони праці.

 1. Охорона праці: поняття, державна політика, правове регулювання. Централізоване та децентралізоване правове регулювання охорони праці.

 2. Гарантії прав працівників на охорону праці. Правила охорони праці та інструкції з охорони праці

 3. Організація охорони праці працівників на підприємстві.

 4. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих роботах.

 5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю.

 6. Відповідальність роботодавців за порушення правил охорони праці.

 7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом.

Завдання

Напишіть реферат на одну із запропонованих тем

 1. Міжнародні стандарти охорони праці

 2. Охорона праці жінок і неповнолітніх на виробництві.

 3. Охорона праці працівників, зайнятих на важких, небезпечних і шкідливих роботах.

Нормативні джерела:


Тема №3

Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення

 1. Поняття та види трудових спорів (конфліктів). Індивідуальні та колективні трудові спори.

 2. Індивідуальні трудові спори: поняття, причини виникнення та способи вирішення. Процесуальні норми в трудовому праві. Проблеми досудового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів. Створення, організація та порядок діяльності КТС. Підвідомчість спорів КТС, порядок розгляду спорів та виконання рішень КТС.

 3. Судовий порядок розгляду трудових спорів. Поновлення на роботі працівників за рішенням суду, оплата за вимушений прогул.

 4. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.

 5. Юридичні способи вирішення колективних трудових спорів. Органи з розгляду колективних трудових спорів.

 6. Формування вимог найманих працівників та момент виникнення колективного трудового спору.

 7. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем. Правовий статус посередника.

 8. Право на страйк та його реалізація.

Завдання

Розгляд трудових спорів у КТС

Судовий захист трудових прав.

Порядок поновлення працівника на роботі

Діяльність спеціалізованих трудових судів у зарубіжних країнах

Нормативні джерела

1.Кодекс законів про працю України

2. Цивільний процесуальний кодекс України

3. Закон України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93// Відомості Верховної України, 1993, № 36. Ст.361

4.Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), від 3березня 1998р.// Відомості Верховної Ради України, 1998.

Схожі:

Загальні методичні вказівки iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
Загальні методичні вказівки iconМетодичні рекомендації
Загальні вказівки
Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх виконання загальні положення та вимоги

Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи: "Побудова характеристик надійності виробів ат параметричним методом" загальні методичні вказівки
Найважливішою характеристикою якості виробів авіаційної техніки (АТ) є їх надійність, оскільки досягнення високих показників надійності...
Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Схеми з'єднань, підключення, загальні та розміщення
Наведені методичні вказівки є логічним продовженням [1] І можуть бути використані студентами при виконанні графічної частини складових...
Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки для студентів правничого коледжу Львів 2010 загальні методичні вказівки
Цей предмет допомагає студентам засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін, як теорія держави І права, основи римського...
Загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Загальні положення
Загальні методичні вказівки iconМетодичнІ вказівки
Ветеринарні лікарські форми. Дозування. Загальні правила виготовлення, зберігання та відпуск.”
Загальні методичні вказівки iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів
Загальні вказівки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи