До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення icon

До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення
Скачати 58.01 Kb.
НазваДо їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення
Дата25.09.2012
Розмір58.01 Kb.
ТипДокументи

Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів


 1. Поняття захисту цивільних прав та інтересів. Співвідношення понять цивільно-правовий захист та охорона.

 2. Право на захист як суб’єктивне право.

 3. Форми захисту цивільних прав та інтересів.

 4. Способи захисту цивільних прав та інтересів.
 1. Різні підходи до розуміння поняття „правовий захист”.

 • проф. Малеїн М.С.: правовий захист- це система юридичних норм, які спрямовані на запобігання правопорушенням та ліквідацію їх наслідків (Гражданський закон и права личности в СРСР.-М.,1981.-С.192).

 • проф. Алексєєв С.С.: правовий захист- це державно-примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку (Общая теория права.-М.,1981.-Т.1.-С.180).

 • проф. Ромовська З.В. розглядає правовий захист в двох аспектах:

- по-перше, правовий захист- це завжди акт, що вже відбувся; сутність правового захисту полягає в тому, що він є реалізацією обраної правозастосувальним органом міри державного примусу;

- по-друге, правовий захист розглядається в динаміці як процес захисту, що має свій початок (пред’явлення позову) і завершення (виконання рішення суду) (Защита в советском семеном праве.-Львів.,1985.-С.9).


Співвідношення між захистом та охороною цивільних прав та інтересів

 • Правову охорону слід розглядати на двох рінях:

- 1 рівень- правове регулювання цивільних відносин;

- 2 рівень- встановлення юридичних засобів, спрямованих на реалізацію суб’єктивного цивільного права та запобігання його порушення.


Охорона цивільних прав та інтересів має місце на етапі до їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення.

2. - Правовий захист- це результат реалізації права на захист

- У науці теорії права і держави право на захист прийнято вважати однією із складових частин (одним із елементів) суб’єктивного юридичного права.


Структура суб’єктивного юридичного права:

1). Право на свої дії (самій чинити певні активні дії);

2). Право на чужі дії (вимагати від інших суб’єктів вчинення певних дій);

3). Право на захист (звертатися до держави за примусовим забезпеченням свого суб ‘єктивного юридичного права).

Право на захист- як право на забезпечувальні дії держави?


- Захист цивільних прав та інтересів може бути здійснено не лише державою.


Наприклад, відповідно до ст. 17 ЦК захист цивільних прав здійснюється органом місцевого самоврядування, а згідно з ст. 18- нотаріусом. У ст. 19 ЦК передбачено право на самозахист цивільних прав.


- Право на захист теж може мати три прояви (включати три елементи):

- право на свої дії ( самозахист цивільних прав- ст. 19 ЦК)

- право на чужі дії (вимагати певної поведінки від зобов’язаної особи в претензійному порядку)

- право на забезпечувальні дії держави та інших уповноважених нею органів та осіб (наприклад, нотаріус- ст. 18 ЦК).


Право на захист- це самостійне суб’єктивне право


- Відповідно до ч.1 ст. 15 ЦК України- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.


- Право на захист цивільного права виникає з трьох підстав, у разі:

1) порушення

2) невизнання цивільного суб’єктивного права

3) оспорювання


 • Об’єктом правового захисту поряд із цивільним правом є інтерес

 • Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства

3. - Відповідно до положень Глави 3 ЦК України захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися судом, Президентом, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, нотаріусом. Передбачено право на самозахист.

- Кожен із перелічених суб’єктів здійснює правовий захист в особливому встановленому для нього порядку, тобто із застосуванням узгоджених між собою юридичних засобів.

- Сукупність узгоджених між собою юридичних засобів захисту суб’єктивних прав та інтересів називається формою захисту.

- Форми захисту цивільних прав та інтересів виділяються в залежності від суб’єкта, який здійснює захист.

За цим критерієм форми захисту поділяються на:

судову

несудову.


Судова форма

- Відповідно до ч.1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Це право особа здійснює на свій розсуд. Нездійснення особою права на захист не є підставою для його припинення, а також для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом.

Судова система


^ Адміністративна форма

 • Відповідно до ч.1 ст. 17 ЦК України Президент України здійснює захист цивільних прав та інтересів у межах повноважень, визначених Конституцією України.

 • У випадках, встановлених Конституцією України та законом, особа має право звернутися за захистом цивільного права та інтересу до органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Рішення, прийняте зазначеними органами щодо захисту цивільних прав та інтересів, не є перешкодою для звернення за їх захистом до суду.


Нотаріальна форма

 • Відповідно до ст. 18 ЦК нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі.

(Закон України „Про нотаріат” від 02.09.1993 р. Глава 14)


Самозахист цивільних прав як самостійна форма захисту

(Г.А. Свердлик, Є.Л. Страунінг Поняття і юридична природа самозахисту цивільних прав //Государство и право.-1998.-№ 5)

 • Відповідно до ч.1 ст. 19 ЦК України особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.

Ознаки самозахисту цивільних прав:

 1. самозахист застосовується у випадку порушення цивільного права чи загрози його порушення (протиправних посягань);

 2. самозахист застосовується у разі порушення цивільного права особи, яка захищається або іншої особи;

 3. самозахист здійснюється в односторонньому порядку (тобто, без звернення до компетентних органів);

 4. самозахист реалізується лише у формі дії;

 5. можливість застосування певного способу самозахисту має бути передбачена в акті цивільного законодавства чи договорі та можуть обиратися самою особою;

 6. способи самозахисту не повинні бути заборонені законом та не суперечити моральним засадам суспільства;

 7. способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням;

 8. спрямованість дій при самозахисті на забезпечення недоторканості права, усунення порушення, ліквідацію його наслідків;

 9. можливість майбутнього оскарження дій особи, як самостійно захистила своє право до компетентних органів.


^ Способи самозахисту в залежності від сфери поширення поділяються на:


- такі що застосовуються у договірних зобов’язаннях (оперативні санкції)

- такі що застосовуються у недоговірних зобов’язаннях (заподіяння шкоди в стані необхідної оборони)

^ 4. - Способами захисту цивільних прав називаються встановлені актом цивільного законодавства або договором матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомог яких відбувається відновлення порушених прав і вплив на правопорушника.


 • Відповідно до ч.2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

 1. визнання права (визнання права власності);

 2. визнання правочину недійсним;

 3. припинення дії, яка порушує право (вимога автора твору про припинення незаконного використання твору);

 4. відновлення становища, яке існувало до порушення (поновлення на роботі);

 5. примусове виконання обов’язку в натурі (фактичне виконання обов’язку за договором);

 6. зміна правовідношення (виділення частки в праві спільної власності);

 7. припинення право відношення (розірвання договору);

 8. відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (стягнення неустойки);

 9. відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.


- Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Схожі:

До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Особливості порушення темпо ритмічної сторони мовлення. Порушення писемного мовлення та його попередження
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconЗмішані дистрофії. Порушення обміну складних білків Актуальність теми
Порушення обміну цих речовин лежать в основі багатьох захворювань І вивчаються на різних клінічних кафедрах
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconДисфункціональні маткові кровотечі
В основі патогенезу дмк лежать порушення гіпоталамо-гіпофізарної регуляції менструальної функції, внаслідок яких з'являється зміна...
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconВизначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Визначення меж життєздатності кишки при різних формах порушення кровопостачання остаточно не
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconТема 13: відповідальність за порушення земельного законодавства
Поняття, ознаки та сутність юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія травлення.»
Між різними відділами травної системи існує тісний взаємозв’язок. Порушення функції однієї з ланок може призводити до суттєвих змін...
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconПрофілактика сером після герніопластики аутодермальним клаптем столяренко В. С., магістрант
Запальна інфільтрація в зоні імплантованих структур може стати причиною рецидиву гриж, оскільки, в результаті прорізання швів І порушення...
До їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення iconУзагальнений коментар до розділу V контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Повідальності та особливостей заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства; надати рекомендації практичним працівникам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи