Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 icon

Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Скачати 60.32 Kb.
НазваПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Дата25.09.2012
Розмір60.32 Kb.
ТипПоложення

ТЕМА 15. Загальні положення про речові права. Право власності

 1. Поняття, ознаки та види речових прав.

 2. Поняття і зміст права власності.

 3. Способи набуття (підстави виникнення) права власності.

 4. Припинення права власності.

1. - На відміну від зобов’язальних прав речові права оформлюють і закріплюють приналежність речей (об’єктів матеріального світу, тілесних об’єктів) учасникам цивільних відносин, тобто, статичні відносини майнові відносини. Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до інших, тобто відображають динаміку майнових відносин, іншими словами, цивільний обіг).

- ^ Речовим правом визнається право особи на річ, за яким забезпечується задоволення її інтересів шляхом безпосереднього впливу на річ без сприяння інших осіб.

- ^ Ознаки речових прав :

1) абсолютний характер речових прав

- одна із сторін у речовому право відношенні чітко невизначена, зобов‘язаними щодо суб’єкта речового права є кожен учасник цивільних відносин;

- здійснення речового права забезпечується пасивною поведінкою зобов’язаних осбі, які повинні утриматися від вчинення певних дій;

^ 2) об’єктами цих прав є лише речі (об’єкти матеріального світу) – Суханов Є.О. (лише індивідуально визначені речі);

3) наявність такої властивості як право слідування

(з переходом одного речового права на річ не припиняються інші речові права на неї, іншими словами право слідує за річчю – чт. 659 обоязок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар; ст. 769 права третіх осіб на річ, передану у найм; ст. 770 правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм;

^ 4) вимоги, що випливають з речових прав, підлягають переважному задоволенню

(ст. 112 задоволення вимог кредиторів);

5) захист речових прав здійснюється за допомогою особливих речово-правових спосбів захисту (віндикація, усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном, визнання права власності та ін.).


^ Види речових прав :

- речове право на своє майно (право власності);

- речові права на чуже майно:

1) право володіння;

2) право користування (сервітуту);

3) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

5) законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно (право застави).

^ 2. - Право власності в об’єктивному та в суб’єктивному розумінні.

- В об’єктивному розумінні право власності – це система правових норм, що регулюють відносини щодо набуття, здійснення, припинення та захисту права власності в суб’єктивному розумінні.


- ^ Правом власності в суб’єктивному розумінні є найбільш повне право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

- Право власності в суб’єктивному розумінні розкривається через повноваження (правомочності) власника, які складають зміст права власності. Відповідно до ст. 317 ЦК України зміст права власності складають три повноваження :

1) право володіння;

2) право користування;

3) право розпоряджання

- На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.


 • ^ Право володіння – забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні (фактично тримати річ, зараховувати на баланс та ін.)

 • Право користування – забезпечена законом можливість вилучати корисні властивості речі в процесі її експлуатації, господарського чи іншого використання;

 • ^ Право розпоряджання – забезпечена законом можливість визначати юридичну долю речі шляхом зміни її належності, стану чи цільового призначення (передача за договором іншій особі, знищення, переробка тощо).


- Усі перелічені повноваженя належать, як правило, лише власникові майна. ^ Однак, вони можуть належати також іншим особам (нприклад, наймачеві (орендареві).

- Однак, ці три повноваження не завжди можуть бути реалізовані влсником, їх здійснення може бути тимчасово зупинене (довічне утримання (догляд), накладення арешту на майно, передання майна в заставу ін.).


 • Суб’єктами права власності в Україні є Український народ та інші учасники цивільних відносин.

 • Усі суб’єкти права власності рівні перед законом :

 1. їм забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав (ч.3 ст. 319 ЦК);

 2. їм забезпечується рівний захист права власності (ч.1 ст. 386 ЦК).


^ Види права власності :

1) власність Українського народу в особі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2) приватна власність :

- фізичних осіб;

- юридичних осіб;

3) державна власність – власність держави україни та інших держав в особі органів державної влади;

4) комунальна власність - власність територіальних громад;

5) власність Автономної Республіки Крим в особі органів влади АРК.


^ Здійснення права власності та його межі

У ст. 319 ЦК встановлена „свобода здійснення права власності”

 • Відповідно до ч.1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

 • Він може вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

 • Держава не втручається у здійснення власником права власності.


Встановлюючи свободу здійснення права власності законодавець визначив її межі

- Відповідно до ч. 4 ст. 319 ЦК власність зобов’язує.


Межі здійснення права власності :

 1. при здійснення своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержувати моральних засад суспільства;

 2. власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян;

 3. власник не може використовувати право власності на шкоду інтересам суспільства;

 4. власник не може погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі;

 5. діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов’язано допустити до користування його майном інших осіб.

3. - Відповідно до ч.1 ст. 328 ЦК право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.

- Презумпція „правомірності набуття права власності”

(якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом – ч.2 ст. 328 ЦК).


^ СПособи набуття права власності.


- Прийнято поділяти на первісні і похідні.


- В основу поділу в юридичній літературі покладаються різні критерії :

- за черговістю виникнення (вперше виникає чи вже існувало);

- в залежності від волі попереднього власнока (з його волі чи без такої);

- за правонаступництвом (з переходм прав та обов’язків чи без такого).


- До первісних способів набуття права власності належать :


1) набуття добросовісним набувачем права власності на майно відчужене особою, яка не мала на це права;

2) набуття права власності на новостворене майно;

3) набуття права власності на перероблену річ;

4) привласнення загальнодоступних дарів природи;

5) набуття права власності на безхазяйну річ;

6) набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився;

7) набутя права власності на знахідку;

8) набуття права власності на бездоглядну домашню тварину;

9) набуття права власності на скарб;

10) набувальна давність.


- До похідних способів належать :


1) набуття права власності на підставі цивільно- правовичх правочинів :

- договір;

- спадкування;

2) набуття права власності у разі приватизації державного та комунального майна:

3) інші.

4. - Підстави набутя права власності для одних учасників цивільних відносин водночас є підставами його припинення для інших.


- Цивільний кодекс України містить спеціальні підстави припинення права власності :


 1. відчуження власником свого майна;

 2. відмова власника від права власності;

 3. припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;

 4. знищення майна;

 5. викуп пам’яток історії та культури;

 6. викуп земельної ділянки у зв’яку із суспільною необхідністю;

 7. викуп нерухомого майна у зв’язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;

 8. накладення стягнення на майно за зобов’язаннями власника;

 9. реквізиція;

 10. конфіскація;

 11. припинення юридичної особи чи смерть фізичної особи.


- Право власності може бути припинено в інших випадках, встановленх законом.

Схожі:

Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconВідносини власності регулюються різними галузями права. Важлива роль у регулюванні відносин власності відводиться конституційним (державно-правовим) нормам, які встановлюють форми власності (ст
Конституції України. Проте головне навантаження несуть тут норми цивільного права, які визначають зміст права власності, підстави...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconПоняття, ознаки та види права спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність
Об’єктами права спільної власності, як І права власності взагалі, можуть виступати як одна річ, так І сукупність речей, які у вузькому...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconПоложення про зобов’язання. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Реферати: Право інтелектуальної власності. Представництво як інститут цивільного права. Способи захисту цивільних прав особи
Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 icon2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності
Згідно зі ст. 396 Цк україни особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права відповідно до глави 29 цього...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconКонспект лекції для студентів 3-го курсу Гуманітарного факультету кафедра „Право
Тема: Суб"єкти і об"єкти права власності. Економіко-правові ознаки приватної власності. Земля як особливий об"єкт права приватної...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconВ. П. Барбарі Науковий висновок Суть справи: Рішення
Одеської міської ради про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, визнання нечинним та скасування...
Положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1 iconЗакон України " Про авторське право І суміжні права" від 11. 07. 2001 р. №2627-iii закон України " Про власність" від 07. 02. 1991 р. №697-хii закон України " Про державну таємницю" від 21. 09. 1999р., №1079-xiv
Законодавчі, нормативні акти у сфері інтелектуальної власності, які регулюють правовідносини, що стосуються питань створення, набуття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи