Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План icon

Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План
Скачати 100.84 Kb.
НазваТема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План
Дата25.09.2012
Розмір100.84 Kb.
ТипДокументи

Тема 4. Професійна етика працівників прокуратури

та правоохороних органів.

План

 1. Соціальні функції прокуратури. Моральні вимоги до прокурорів.

 2. Основні вимоги до професійної поведінки прокурора.

 3. Основні вимоги до поведінки прокурора в межах судочинства.

 4. Основні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора.
  1. Соціальні функції прокуратури. Моральні вимоги до прокурорів.

У ст. 121 Конституція України на прокуратуру покладає: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Ці функції є не тільки правовими, але й соціальними, оскільки спрямовані на впровадження принципу верховенства права і додержання законності, забезпечення охорони та захисту прав і свобод людини загалом і соціально вразливих верств населення зокрема, а також осіб, які перебувають у місцях, де дотримання їх прав не може бути під контролем громадськості. Від ефективного виконання цих завдань залежить рівень демократії в державі, життя, здоров’я, честь і гідність сотень тисяч громадян українського суспільства.

Отже, як ми бачимо, прокуратура є одним з найважливіших правоохоронних органів. Побудова демократичної держави вимагає звуження повноважень прокуратури. Частково це зробили, встановивши чіткий вичерпний перелік повноважень прокуратури в Конституції України, хоча на порушення норм перехідних положень в Законі „Про прокуратуру” не було знято з прокурорів загальний нагляд. Крім того, внесли зміни в процесуальне законодавство, за якими прокурор має рівний правовий статус з іншими сторонами процесу. В багатьох працях дискутується питання необхідності скасування прокуратури, оскільки в радянській державі вона використовувалась тільки як орган державного тиску на громадян. Проте практика зарубіжних країн показує, що добре організована прокуратура, яка виконує своє соціальне призначення захисту прав людини стає заспокійливим засобом для непомірних апетитів найвищих посадових осіб до узурпації влади.

З огляду на вищезазначені соціальні функції прокуратури, її високе соціальне призначення до осіб, які обіймають посади прокурорів ставляться високі моральні критерії. Передусім це — велика повага до прав та свобод людини, співчуття, людинолюбство, безкорисливість, неупередженість, вміння застосувати принцип правової рівності громадян перед законом, тобто незалежно від того, хто обвинувачується у вчиненні злочину чи син начальника ДАЇ, чи президент, прокурор зобов’язаний підтримувати державне обвинувачення в суді.

Поряд з якостями, які мають загальне значення для юристів будь-якої спеціальності, робота прокурора передбачає наявність у нього специфічних властивостей характеру. Це, насамперед, глибока і тверда переконаність у справедливості і великій соціальній значимості справи, якій він себе присвятив, відповідна націленість на досягнення поставленої мети, підкріплена активною і послідовною діяльністю, високі вольові якості. У той же час, враховуючи великий обсяг владних повноважень, якими наділений прокурор, його обов'язок - ефективно і виключно обачливо користуватися ними, скрупульозно аналізувати всі обставини справи, ретельно зважувати всі "за" і "проти", бути об'єктивним, не піддаватися обвинувальному ухилу, спокусі захисту "честі мундиру", проникати у сутність правових, соціальних явищ, мати мужність визнати свої помилки і виправити їх. Особливості прокурорської діяльності часто вимагають від працівника цієї системи виявляти мобільність, швидкість і гнучкість мислення, здібність конструктивно думати і приймати рішення у незвичайних, екстремальних умовах без сторонньої допомоги, осмислено діяти і вирішувати задачі у мінімальний час. Прокурор повинен оцінювати явища з урахуванням усіх деталей, прораховувати найближчі і віддалені, прямі і побічні результати. Прокурор, за висловом славнозвісного юриста А.Ф.Коні, — "промовляючий суддя". У цьому контексті прокурор постає, як викривач суспільних пороків, антигромадських проявів, злочинності, свавілля. Але тут йдеться і про значення його ораторських здібностей, культуру володіння письмовою мовою для передачі широкому загалу у яскравій, переконливій і зрозумілій формі його думок і почуттів.

Відповідно до ст. 4 проекту Кодексу професійної етики та поведінки прокурора при виконанні службових обов’язків прокурор зобов’язаний:

1) відноситися до людини як до вищої цінності;

2) поважати і захищати права, свободи і гідність громадян відповідно до вітчизняних та міжнародних правових норм та загальнолюдських принципів моралі;

3) глибоко розуміти соціальну значимість своєї ролі, міру відповідальності перед суспільством і державою за забезпечення правової захищеності громадян;

4) розумно і гуманно використовувати надані права у відповідності з принципами справедливості;

5) постійно вдосконалювати професійну майстерність, знання права, підвищувати загальну культуру, творчо опанувати необхідний на службі вітчизняний та зарубіжний досвід.

Основні обов’язки, передбачені Європейськими інструкціями з питань етики та поведінки прокурорів, прийняті Конференцією Генеральних прокурорів в травні 2005 р. (Будапешт):

   • здійснювати свої обов’язки відповідно до національного та міжнародного законодавства;

   • справедливо, неупереджено та оперативно виконувати свої функції;

   • поважати, захищати та підтримувати людську гідність та людські права;

   • брати до уваги те, що вони діють від імені та в інтересах суспільства;

   • намагатися знаходити справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та інтересами та правами індивідуума.
  1. Основні вимоги до професійної поведінки прокурора.

Стаття 5. Підтримання честі і гідності професії

Прокурор повинен підтримувати честь і гідність своєї професії, свою професійну компетентність на належному рівні. У своїй діяльності завжди відповідати найвищим етичним та естетичним вимогам, сумлінно виконувати службові обов’язки.

У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора, останній вправі звернутися до суду з відповідним позовом про захист своїх прав.

Стаття 6. Незалежність та самостійність

При виконанні службових обов’язків прокурор має бути незалежним, що передбачає його свободу від будь-якого впливу, тиску чи втручання в діяльність. З метою дотримання цього принципу прокурор зобов’язаний активно протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність.

При прийнятті конкретних рішень бути самостійним та незалежним:

– від протиправного впливу з метою перешкодити виконанню службових обов’язків або домогтись прийняття неправомірного рішення з боку представників інших органів влади, об’єднань громадян, підприємницьких структур та окремих осіб;

– відмежуватись від будь-яких корисливих і приватних інтересів, зовнішнього та політичного впливу, тиску з боку громадськості та засобів масової інформації;

– ігнорувати вимоги та рекомендації не уповноважених осіб щодо вирішення справ і матеріалів і, не обмежуючись цим, вживати в установленому порядку заходів для притягнення винуватців до відповідальності;

– утримуватися від будь-яких дій чи поведінки, що заважали б належним чином виконувати свої повноваження і були не сумісними з посадою прокурора;

– керуватись лише вимогами закону, правилами етики професії та своїми переконаннями.

Стаття 7. Справедливість, неупередженість та об’єктивність

Прокурор повинен діяти в межах повноважень, визначених законом, справедливо, неупереджено та об’єктивно:

– не повинен продовжувати кримінальне переслідування, якщо розслідування показує необґрунтованість чи незаконність обвинувачення;

– враховувати всі обставини у справі, включаючи ті, що стосуються підозрюваного (обвинуваченого, підсудного, засудженого), незалежно від того, чи є вони доказами вини або невинуватості останнього;

– бути політично неупередженим, виключати можливість будь-якого впливу або тиску на свою професійну діяльність органів місцевої влади та самоврядування, посадових осіб, а також рішень, програм та дій політичних партій, інших суспільних об’єднань чи їх органів;

– не висловлювати публічно своєї власної позиції з тих чи інших питань поточної політики, щоби не ставити під сумнів свою неупередженість;

– утримуватися під час перебування на службі в органах прокуратури від висування своєї кандидатури у народні депутати України.

Стаття 8. Недопущення дискримінації

Прокурор повинен захищати принцип рівності всіх громадян перед законом та не допускати проявів дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 9. Недопущення проявів корупції

Прокурор має суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів корупції:

– не використовувати у своїх особистих інтересах, інтересах родини або інших осіб будь-яку інформацію, яка стала відомою під час виконання професійних обов’язків;

– не сприяти фізичним та юридичним особам, з використанням свого службового становища, у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою одержання для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг;

– не використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного та іншого забезпечення в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням професійних обов’язків;

– не приймати будь-які подарунки, винагороди, не отримувати якусь користь, заохочення чи гостинність у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, а також від осіб, які можуть скомпрометувати чесність, справедливість та неупередженість прокурора;

– запобігати конфліктам між власними інтересами та інтересами служби, а у разі виникнення ситуації, коли особиста зацікавленість перешкоджає виконанню посадових обов’язків, повідомити про це безпосередньому керівникові для врегулювання конфлікту інтересів.


  1. ^ Основні вимоги до поведінки прокурора в межах судочинства.


Стаття 10. Дотримання принципу законності, незалежності суддів, рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом

При здійсненні повноважень у судочинстві прокурор зобов’язаний своєчасно вживати у межах своєї компетенції заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, керуючись принципами законності, незалежності суддів, рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом.

Під час судового розгляду справ прокурор повинен всіляко утримуватися від здійснення впливу на вирок або рішення суду не процесуальними засобами, у тому числі шляхом проголошення до завершення розгляду справ заяв стосовно фактичних обставин справи та юридичної оцінки доказів.

Стаття 11. Дотримання принципу презумпції невинуватості

У всіх сферах прокурорсько-слідчої діяльності прокурор зобов’язаний дотримуватися принципу презумпції невинуватості.

Стаття 12. Недопущення дій, що принижують людську гідність

Прокурор не може вчиняти, підбурювати або терпимо ставитись до будь-якої дії, що пов’язана з катуванням, іншим жорстоким або таким, що принижує людську гідність, поводженням.

Стаття 13. Недопущення використання доказів, здобутих незаконним шляхом

Прокурор не повинен надавати суду докази, що були отримані з джерел або за допомогою методів, що суперечать закону. У разі встановлення таких фактів, вживати необхідних заходів з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності особи, яка отримала та надала такий доказ.

Стаття 14. Забезпечення конфіденційності інформації

Прокурор зобов’язаний забезпечувати конфіденційність інформації, яку отримано під час виконання професійних обов’язків, крім тих випадків, коли законом передбачено право чи обов’язок розкривати таку інформацію.

Особливу увагу слід приділяти забезпеченню таємниці у сфері підприємницької та банківської діяльності, розголошення якої може завдати істотних матеріальних збитків суб’єктам підприємництва.

Прокурору слід утримуватися від розголошення заздалегідь своїх намірів щодо порушення кримінальних справ, обрання запобіжних заходів та інших важливих слідчих дій і наглядових рішень, якщо потреба у цьому не викликана міркуваннями тактичного характеру.

Стаття 15. Забезпечення захисту інтересів потерпілих і свідків

У судовому процесі, у випадках та порядку, передбачених законом, прокурор повинен захищати законні інтереси потерпілих і свідків:

– забезпечувати обізнаність останніх про їхні права, в тому числі на оскарження рішення суду;

– у разі необхідності, вживати заходів, передбачених чинним законодавством для захисту їхнього та близьких родичів життя і безпеки;

– вживати вичерпних заходів, передбачених законодавством, щодо відшкодування потерпілим шкоди, завданої злочином.


  1. ^ Основні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора.

Стаття 16. Недопущення поведінки, що може зашкодити репутації

Прокурор не вправі використовувати своє посадове положення в особистих інтересах або в інтересах інших осіб. Зобов’язаний утримуватися від поведінки, дій і висловлювань, які можуть зашкодити його репутації, а також скомпрометувати незалежність, послідовність, справедливість органів прокуратури.

Стаття 17. Обмеження участі прокурора у політичній діяльності та щодо сумісництва

Прокурор не може належати до політичних партій, об’єднань та рухів, брати участь у будь-якій політичній діяльності, суміщати виконання своїх службових обов’язків з іншою діяльністю, окрім наукової, творчої та викладацької.

Стаття 18. Членство в професійних асоціаціях та спілках

Прокурор має право створювати або приєднуватися до професійних асоціацій та спілок, які представляють і захищають його інтереси та права.

Стаття 19. Ставлення до релігії

Використовуючи свободу світогляду, закріплену Конституцією України, працівники прокуратури мають право вільно визначати своє ставлення до релігійної діяльності, брати участь у діяльності релігійних об’єднань, не допускаючи їх втручання у свої службові справи.

Вимоги до особистої поведінки прокурорів Європейських інструкцій з питань етики та поведінки прокурорів:

a. Прокурори не повинні в приватному житті компрометувати своєю поведінкою діючу чи досягнуту чесність, законність та неупередженість органів прокуратури

b. Прокурори завжди повинні поважати закон.

c. Прокурори повинні поводитись таким чином, щоб збільшувалась всенародна довіра до їхньої професії.

d. Прокурори не повинні використовувати для сприяння своїм особистим інтересам чи інтересам інших осіб будь-які дані, до яких вони мали доступ під час виконання своїх обов’язків.

e. Прокурори не повинні приймати подарунки, нагороди, отримувати якусь користь, стимул чи гостинність від третіх сторін чи виконувати завдання, які можуть скомпрометувати їхню чесність, справедливість та неупередженість.

Схожі:

Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconТема Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовців. План
Тема Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовців
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconСистема І структура органів внутрішніх справ
Міські, Міські, Районні Районні Транспортні Військові районні, районні, прокура- прокура- прокуратури прокуратури міжрайонні міжрайонні...
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconТема Етика. План
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconГенеральна прокуратура україни
Міжнародне співробітництво органів прокуратури України у галузі правової допомоги здійснюється на основі міждержавних угод І договорів,...
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconГенеральний прокурор україни наказ від 26 листопада 1998 року n 11 Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва І правової допомоги
Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва І правової допомоги
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconЗавдання (роботи) Замовник (структурний підрозділ) Обсяг фінансування, тис гривень
Розробити Положення про використання віртуального навчального середовища дпс україни для перепідготовки та підвищення кваліфікації...
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconТема Професійна етика слідчих
Діяльність слідчого полягає у встановленні фактичних обставин справи, їх оцінці, визначенні ступеня вини обвинуваченого в залежності...
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconТема: Етичні засади адвокатської діяльності План
Етика укладення угоди про надання правової допомоги. Відносини адвоката з клієнтом
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconНаказ №1 (Із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 11. 05. 07 №21, від 18. 03. 11 №1/2гн-1 та від 21. 06. 11 №1гн-1/3гн-1 ) 19 вересня 2005 року м. Київ Про організацію роботи І управління в органах прокуратури України
З метою визначення основних засад І напрямів організації роботи органів прокуратури України, спрямування управлінської діяльності...
Тема Професійна етика працівників прокуратури та правоохороних органів. План iconТема Етичні засади здійснення правосуддя. План
Природно, що судова етика своїм предметом має вивчення практики застосування норм моралі у всіх сферах діяльності суду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи