Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства icon

Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства
НазваЕтика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства
Сторінка1/4
Дата25.09.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

tema 1.1


Вчення про мораль, що досліджує закономірності та принципи її виникнення, розвитку і функціонування, роль і призначення моралі у житті окремої особи і суспільства – це…

 1. етика;

 2. мораль;

 3. філософія;

 4. моральність;

 5. наука;

#1

Структура етики як науки не включає…

1) емпіричну (описову) етику;

2) загальну теорію моралі;

3) нормативну етику;

4) теорію моралізаторства;

5) професійну етику;

#4

Виберіть, що не є функціями етики:

 1. описова функція;

 2. ціннісно-орієнтаційна функція;

 3. функція вироблення етичних знань;

 4. виховна;

 5. скерування до добра і любові як основних соціальних цінностей;

#5

Яка з теорій походження моралі витоки моралі шукає у природному світі, у біологічній природі людини?

 1. релігійна;

 2. натуралістична;

 3. соціально-історична;

 4. філософська;

 5. правова;

#2

В якій з теорій походження моралі вона обґрунтовується як така, що дана самим Богом, підкреслюється її універсальний, загальнолюдський характер?

 1. релігійна;

 2. натуралістична;

 3. соціально-історична;

 4. філософська;

 5. правова;

#1

В якій з теорій походження моралі вона є наслідком матеріально-економічних відносин суспільства, її виникнення пов'язується з необхідністю підтримання суспільного (людського) на відміну від тваринного способу життя?

 1. релігійна;

 2. натуралістична;

 3. соціально-історична;

 4. філософська;

 5. правова;

#3

Сукупність вимог, приписів, норм і принципів щодо поведінки людини у ставленні її до суспільства, соціальних інститутів, суб'єктів, до інших людей і до самої себе з позицій добра чи зла – це...

 1. етика;

 2. мораль;

 3. філософія;

 4. моральність;

 5. наука;

#2

Що не є ознакою моралі?

 1. суспільний характер (виникає тільки в суспільстві);

 2. джерелом моралі є потреба людини жити в суспільстві, в погодженні форм життєдіяльності і цілей, у взаємній підтримці;

 3. об’єктивний характер.

 4. зовнішнє вираження у формі нормативних актів;

 5. мораль — специфічний тип регулювання відносин людей, поряд зі звичаями, правом тощо;

#4

Що не є ознакою моралі?

 1. мораль є одним із способів погодження (гармонізації) індивідуальних і суспільних інтересів;

 2. нормативний характер;

 3. імперативність викладу моральних норм;

 4. здійснюється шляхом вироблення духовних цінностей;

 5. специфіка санкції (притягнення до юридичної відповідальності);

#5

Що не є ознакою моралі?

 1. мораль є одним із способів погодження (гармонізації) індивідуальних і суспільних інтересів;

 2. нормативний характер;

 3. специфіка санкції (совість і громадський осуд).

 4. існує у формі нормативно-правових актів;

 5. призначення моралі полягає у підтриманні та захисті єдності й цілісності спільноти;

#4

Що не є головною соціальною функцією моралі?

 1. соціалізація індивідів (гуманізуюча),

 2. інтегративно-дезорієнтуюча;

 3. гармонізація суспільних відносин,

 4. регулятивна,

 5. оцінювальна,

#2

Що не є головною соціальною функцією моралі?

 1. регулятивна,

 2. оцінювальна,

 3. методологічна;

 4. світоглядна (ціннісно-орієнтаційна),

 5. пізнавальна;

#3

Що не є спільною рисою моралі і права?

 1. право і мораль мають одну природу і є різними формами (проявами) духовного життя людства.

 2. право і мораль є регуляторами суспільного життя, тобто різними видами соціальних норм.

 3. історична, політична, соціальна, економічна і культурна обумовленість.

 4. їх дія забезпечується однаковими санкціями.

 5. забезпечення нормального прогресивного розвитку як кожної людини зокрема, так і цілого суспільства.

#4

Що не є відмінною рисою моралі і права?

 1. право регулює тільки зовнішню поведінку людини і не бере до уваги мотиви дотримання особою закону;

 2. мораль регулює тільки зовнішню поведінку людини і не бере до уваги мотиви дотримання особою закону;

 3. приписи моралі носять універсальний, всюдисущий, загальнолюдський характер і застосовуються у будь-яких життєвих ситуаціях;

 4. право обмежується регулюванням тільки тих соціальних відносин, що мають найбільший суспільний інтерес;

 5. юридичне право має офіційний, закріплений соціальними інституціями (інституційний) характер.

#2

Що не є відмінною рисою моралі і права?

 1. юридичне право — це чітко сформульовані однозначні норми, писані, де виражена воля законодавця;

 2. мораль спирається на письмово не оформлені вимоги, які виникають стихійно у творчості людей і відбиваються у суспільній свідомості як потреби суспільного життя;

 3. юридичне право має більш консервативний, статичний, формальний характер, не завжди встигає за змінами у соціальних процесах;

 4. мораль як неформалізований, ідеальний феномен, є більш динамічним, гнучким регулятором;

 5. мораль має більш консервативний, статичний, формальний характер, не завжди встигає за змінами у соціальних процесах;

#5

Яка відповідь не розкриває співіснування і взаємовплив моралі і права:

 1. сфери дії норм моралі і права перекривають одна одну або можуть мати тотожний зміст;

 2. мораль і право взаємодоповнюють одне одного;

 3. можливе переростання правової норми в норму моралі;

 4. між моральними і правовими нормами може виникнути конфлікт;

 5. вони не можуть існувати один без одного;

#5

Виберіть правильно вказану відмінну рису моралі і права:

 1. право є регулятором суспільного життя, а мораль - ні.

 2. право регулює тільки зовнішню поведінку людини, а мораль — і внутрішнє ставлення людини до оточуючого середовища.

 3. право стабілізує відносини в суспільстві, а мораль їх дезінтегрує.

 4. право є загальнообов’язковим для виконання, а мораль — ні, оскільки не забезпечується державним примусом.

 5. право і мораль є системою норм.

#2

Метою етики є:

 1. загальна теорія моралі або філософські проблеми;

 2. теорія морального виховання;

 3. історія етичної думки;

 4. раціональне обґрунтування моралі та виявлення її природи, сутності;

 5. немає жодної правильної відповіді;

#4

В межах якої науки виникла і розвивалась етика?

 1. економіки;

 2. релігієзнавства;

 3. філософії;

 4. соціології;

 5. кібернетики;

#3

Що не є відмінною рисою моралі і права?

 1. юридичне право — це чітко сформульовані однозначні норми, писані, де виражена воля законодавця;

 2. мораль спирається на письмово не оформлені вимоги, які виникають стихійно у творчості людей і відбиваються у суспільній свідомості як потреби суспільного життя;

 3. юридичне право має більш консервативний, статичний, формальний характер, не завжди встигає за змінами у соціальних процесах;

 4. мораль як неформалізований, ідеальний феномен, є більш динамічним, гнучким регулятором;

 5. немає жодної правильної відповіді;

#5


tema 1.2


Етика як наука виконує низку функцій. Головним серед них є:

  1. описова;

  2. ціннісно-орієнтаційна;

  3. орієнтаційно-описова;

  4. функція вироблення етичних знань;

  5. гебраїстична;

  6. регулююча;

  7. управлінська;

#124

Провідні ідеї натуралістичної етики найвідчутніші у творах:

 1. Дарвіна;

 2. Шевченка;

 3. Пушкіна;

 4. Фрейда;

 5. Юнга;

 6. Бекона;

 7. Зенона Кентерберійського;

#145

Відзначте прихильників соціально-історичного підходу до виникнення людини й моралі:

 1. А. Чехов;

 2. Леся Українка;

 3. Аристотель;

 4. М. Вебер;

 5. К. Маркс;

 6. Ч. Бекарія;

 7. Цицерон;

#345

Ознаки моралі:

 1. високий рівень культури;

 2. суспільний характер;

 3. не виражає інтереси суспільства;

 4. нормативний характер;

 5. суб’єктивне явище;

 6. імперативність викладу моральних норм;

 7. специфіка диспозиції;

#246

Відзначте основні принципи на яких ґрунтується Державна служба України:

 1. верховенство моралі;

 2. конфіденційності;

 3. демократизму;

 4. гуманізму;

 5. неупередженості;

 6. соціальної справедливості;

 7. соціальної неупередженості;

#346

За рівнем формальних вимог юридична етика може бути представлена:

 1. документами міжнародного рівня;

 2. документами європейського рівня;

 3. документами регіонального рівня;

 4. документами галузевого рівня;

 5. документами державного рівня;

 6. документами місцевого значення;

 7. документами корпоративного рівня;

#123

Юридична етика…. (доповнити речення):

1) пропонує шляхи втілення моральних категорій у реальне життя;

2) сприяє моралізації професійної діяльності;

3) допомагає юристам;

4) діє виключно в судовій сфері;

^ 5) додає професійній діяльності юриста морального змісту;

6) допомагає судді правильно прийняти рішення;

7) навчає адвоката кмітливості;

#125

Питання про природу, сутність і розвиток моралі розглядається з огляду на підходи щодо виникнення людини у таких концепціях:

 1. Релігійна;

 2. Натуралістична;

 3. Соціально-історична;

 4. Ідеологічна;

 5. Космологічна;

 6. Теоретико-пізнавальна;

 7. Концепція теорії морального виховання;

#123


tema 1.3


Головні соціальні функції моралі:

 1. соціалізація індивідів;

 2. гармонізація суспільних відносин;

 3. регулятивна;

 4. оцінювальна;

 5. виховна;

 6. комунікативна;

 7. транспортна;

 8. методологічна;

 9. системотворча;

#12345

Відзначте ознаки моралі:

 1. суспільний характер (виникає тільки в суспільстві);

 2. джерелом моралі є потреба людини жити в суспільстві, в погодженні форм життєдіяльності і цілей, у взаємній підтримці;

 3. мораль – об’єктивне явище, не залежне від волі людини;

 4. мораль виражає інтереси суспільства, пануючих у ньому соціальних груп (верств, каст, класів);

 5. мораль – специфічний тип регулювання відносин людей, поряд з звичаєм, правом;

 6. врегульовує суспільні відносини між фізичними та юридичними особами;

 7. джерелом моралі є бажання пануючих верств суспільства закріпити існуючий лад;

 8. мораль – особливий тип регулювання відносин людей, який має вищу силу поряд з правом;

 9. мораль є результатом людського волевиявлення;

#12345

Структура етичного знання включає:

^ 1) емпіричну етику;

2) філософські проблеми етики;

3) професійну етику;

4) історію етичної думки;

5) педагогічну етику;

6) юридичну етику;

7) лікарську етику;

8) історію створення етичних знань;

9) закономірності його розвитку;

#12345

Які з ознак притаманні моралі?

^ 1) джерелом моралі є потреба людини жити в суспільстві;

2) імперативність викладу моральних норм;

3) нормативний характер;

4) мораль є одним зі способів погодження індивідуальних і суспільних інтересів;

^ 5) специфіка санкцій;

6) диспозитивність норм;

7) викладена у формі філософських концепцій, принципів, ідей;

8) призначення моралі полягає у вихованні суспільства;

9) мораль виражає інтереси держави;

#12345

За якими критеріями розмежовують право та мораль?

^ 1) за об’єктом регулювання;

2) за охопленням суспільних відносин;

3) за способом вираження і забезпечення;

4) за ступенем деталізації норм;

5) за динамікою змін;

6) за способом виникнення;

7) мораль регулює зовнішню поведінку людини;

8) за характером суспільних відносин;

9) за ступенем закріпленості норм;

#12345

Назвіть спільні риси моралі і права:

^ 1) вони мають одну природу і є різними формами (проявами) духовного життя людства;

2) вони є регуляторами суспільного життя, тобто різними видами соціальних норм;

^ 3) історична, політична, соціальна, економічна і культурна обумовленість;

4) метою регулювання ними суспільних відносин є досягнення справедливості у відносинах між людьми;

^ 5) забезпечують нормальний прогресивний розвиток як кожної людини зокрема, так і цілого суспільства;

6) закріплені в одних і тих самих джерелах;

7) мають однакові санкції;

8) мають одну регулятивну силу;

9) вони забезпечують нормальний розвиток державних інститутів;

#12345

Суспільна психологія як елемент моральної свідомості включає в себе:

 1. моральні почуття;

 2. мотиви щоденної поведінки особистості;

 3. уявлення про елементарні правила людського співжиття;

 4. звичаї, традиції;

 5. моральні якості особистості;

 6. терміни;

 7. уявлення про внутрішній світ;

 8. прагнення досягнути рівня ідеалу;

 9. правові норми;

#12345

Відзначте основні принципи, на яких ґрунтується Державна служба України:

 1. верховенство права;

 2. конституційності;

 3. моральності;

 4. професіоналізму;

 5. ініціативності;

 6. націоналізму;

 7. офіційності;

 8. чесності;

 9. гуманізму;

#14589

Виберіть правильні твердження щодо етичної норми:

1) має інформаційний характер;

2) не є регулятором суспільних відносин;

^ 3) не спричиняє санкцій передбачених законом;

4) містить переважно рекомендаційний характер;

5) не містить класичної структури норми;

6) входить в систему професійної моралі;

^ 7) за деякі порушення таких норм передбачені санкції корпоративного впливу;

8) не має лише диспозиції;

9) містить класичну структуру норми;

#34567

Які обмеження встановлюються для державних службовців?

^ 1) займатися підприємницькою діяльністю;

2) виїжджати за межі держави;

3) поширювати про себе особисту інформацію;

4) бути повіреним у справах третіх осіб;

5) виконувати роботу на умовах сумісництва;

6) навчатись медичної практики;

7) заводити сім’ю;

^ 8) використовувати своє службове становище у діяльності інших органів з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

9) входити до складу господарських товариств;

#14589


tema 2.1


Система конкретизованих моральних норм і принципів з врахуванням особливостей тої чи іншої професійної діяльності людей – це…

 1. професійна етика;

 2. мораль;

 3. моральність;

 4. етика;

 5. юридична етика.

#1

Що не належить до специфіки юридичної професії?

 1. основні юридичні спеціальності включають наявність влади над іншими людьми і вирішення їх доль;

 2. функціонування однієї з гілок влади, а саме судової, повністю забезпечують юристи;

 3. повноваження, закріплені за посадами, які обіймають юристи, є досить широкими, а відповідно породжують серйозні моральні, матеріальні та правові наслідки;

 4. в межах виконання юристами своїх обов’язків не передбачається можливість спілкування з іншими людьми;

 5. робота юристів — це постійний розгляд і вирішення міжособистісних конфліктних ситуацій;

#4

Що належить до специфіки юридичної професії?

 1. рішення винесені окремими посадовими особами (наприклад, судді) виносяться від імені України, а тому неправомірне або несправедливе рішення, по-перше шкодить особі, щодо якої воно прийняте, по-друге, дискредитує не тільки самого юриста, але і державу в цілому;

 2. спілкування з людьми під час здійснення професійних обов’язків дуже часто відбувається в критичних ситуаціях в режимі підвищеної психологічної напруги;

 3. гласність, „прозорість” процесу роботи, можливість об’єктивної оцінки діяльності посадової особи;

 4. постійний розгляд і вирішення міжособистісних конфліктних ситуацій, де зіштовхуються діаметрально-протилежні інтереси, і їх вирішення має бути справедливим;

 5. всі відповіді правильні;

#5

Виберіть неправильно вказаний структурний елемент юридичної етики за ознаками спеціалізації:

 1. суддівська етика;

 2. етика слідчого;

 3. журналістська етика;

 4. адвокатська етика;

 5. всі відповіді правильні;

#3

Виберіть неправильно вказаний структурний елемент юридичної етики за ознаками спеціалізації:

 1. етика нотаріуса;

 2. етика юрисконсульта;

 3. міліцейська етика;

 4. етика депутатів;

 5. всі відповіді правильні;

#4

Чи можна притягнути до юридичної відповідальності за порушення етичних норм?

 1. не можна, оскільки вони носять виключно рекомендаційний характер;

 2. за деякі етичні порушення застосовуються санкції корпоративного впливу, що можуть мати правові наслідки (звільнення з посади тощо);

 3. тільки якщо це порушення і правових норм теж;

 4. етичні норми забезпечуються специфічними санкціями, таким як громадський осуд;

 5. немає правильної відповіді.

#2

Вид професійної етики, що досліджує застосування загальних норм моралі під час здійснення специфічної професійної діяльності юристами, зокрема моральні проблеми, які виникають під час такого застосування — це…

 1. юридична етика;

 2. професійна етика;

 3. мораль;

 4. моральність;

 5. етика;

#1

Етичні вимоги, що містяться в правових нормах, невиконання яких може мати негативні наслідки (звільнення з посади, відсторонення від справи) — це…

 1. офіційна етика;

 2. корпоративна етика;

 3. традиційна етика;

 4. юридична етика;

 5. професійна мораль;

#1

Сукупність етичних правил, що містяться в документах, прийнятих добровільно представниками будь-якої професії, галузі, громадського об’єднання і обов’язкові до виконання особами, що до них належать — це…

 1. офіційна етика;

 2. корпоративна етика;

 3. традиційна етика;

 4. юридична етика;

 5. професійна мораль;

#2

Взаємини, не врегульовані будь-якими правилами, крім вимог загальної вихованості і внутрішньої інтелігентності юристів підпадають під дію…

 1. офіційної етики;

 2. корпоративної етики;

 3. традиційної етики;

 4. юридичної етики;

 5. професійної моралі;

#3

Що не відноситься до джерел юридичної етики?

 1. Конституція України;

 2. Закон України «Про адвокатуру»;

 3. програма політичної партії;

 4. Загальна декларація прав людини;

 5. Деонтологічний кодекс;

#3

Що не є моральним принципом, на якому ґрунтується Державна служба України?

 1. служіння Українському народу та Українській державі;

 2. демократизму,

 3. гуманізму і соціальної справедливості;

 4. верховенства права, що забезпечує пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

 5. принцип розподілу влади на три гілки;

#5

Ставлення юриста до змісту і цінностей права, законодавчих норм правил і реалізація цього відношення - це …

 1. метод юридичної етики;

 2. суб'єкт юридичної етики;

 3. об'єкт юридичної етики;

 4. предмет юридичної етики;

 5. система юридичної етики;

#4

Чи можуть державні службовці брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності?

 1. можуть, але лише поза межами їх службових обов'язків і в поза робочий час;

 2. не можуть в будь-якому випадку, оскільки це може підривати віру громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій;

 3. так, більше того, власні політичні погляди вони повинні використовувати при виконанні своїх посадових обов'язків.

 4. ні, оскільки це буде заважати виконанню їх основних обов’язків;

 5. ні, оскільки це може впливати на об’єктивність при виконанні своїх обов’язків.

#1

Юрист, який безпосередньо реалізує в професійній практиці своє відношення до права:

 1. Предмет юридичної етики;

 2. Суб'єкт юридичної етики;

 3. Об'єкт юридичної етики;

 4. Система юридичної етики;

 5. Метод юридичної етики;

#2

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний…

^ 1) невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівнику, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

2) звернутися в органи внутрішніх справ з заявою про порушення кримінальної справи;

3) відмовитися від його виконання;

4) виконати його в будь-якому випадку, оскільки державна служба функціонує на засадах підконтрольності і підзвітності;

5) виконати, а тоді звернутися з заявою в компетентний орган державної влади, оскільки в протилежному випадку він буде звільнений з посади;

#1

Професійна етика — це

 1. ^ Система конкретизованих моральних норм з врахуванням особливостей тої чи іншої професійної діяльності людей.

 2. Це система правових норм з врахуванням особливостей тої чи іншої професійної діяльності людей.

 3. Сукупність принципів, яких слід дотримуватись представникам конкретних професій.

 4. Система моральних категорій, за недотримання яких можна притягнути до дисциплінарної відповідальності.

 5. Сукупність право-етичних норм, що регулює діяльність юристів.

#1

Виберіть правильно вказані етичні обов’язки державного службовця:

 1. держслужбовець має з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб,

 2. держслужбовець не повинен проявляти свавілля або байдужість до правомірних дій та вимог,

 3. держслужбовець не повинен допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях;

 4. держслужбовець не повинен поводитися таким чином, що дискредитує орган державної влади або ганьбить репутацію державного службовця.

 5. всі відповіді правильні;

#5

Публічний характер професійної етики означає:

 1. юрист не зобов'язується виконувати моральні норми в приватному житті, тільки під час виконання службових обов’язків;

 2. юрист повинен відкрито говорити про свої професійні відносини з клієнтом;

 3. юрист зобов'язаний контролювати емоції, тому що кожне промовлене слово може мати наслідки;

 4. робота юриста - це постійний розгляд і вирішення міжособистісних конфліктних ситуацій;

 5. юрист зобов'язується виконувати моральні норми всюди і завжди;

#5


tema 2.2


Видами юридичної етики є:

 1. офіційна;

 2. кооперативна;

 3. корпоративна;

 4. сумісна;

 5. традиційна;

 6. міліцейська;

 7. диспозитивна;

#135

До системи взаємо перехідних відносин, що є предметом професійної етики належать:

 1. ставлення спеціалістів до об’єкта праці;

 2. суспільні проблеми;

 3. стосунки спеціаліста з колегами;

 4. проблеми міських рад, організацій, груп;

 5. ставлення спеціаліста до суспільства;

 6. ставлення спеціаліста до норм професійної етики;

 7. проблеми організації державної влади;

#135

До специфіки професійної юридичної діяльності належать:

 1. повноваження, які обіймають юристи є досить широкими, породжують серйозні моральні і матеріальні наслідки;

 2. рішення виносяться суддями від імені України, а тому неправомірне або несправедливе рішення дискредитує не тільки самого юриста, а і державу в цілому;

 3. робота юристів - це постійний розгляд і вирішення складних питань, конфліктних ситуацій;

 4. юристи наділені найвищою владою в державі;

 5. юристи виконують найбільш оплачувану роботу;

 6. юридична діяльність детально регулюється нормативно-правовими актами;

 7. юристи створюють НПА;

#123

Юридична етика може бути представлена документами такого рівня:

 1. міжнародний;

 2. міжконтинентальний;

 3. європейський;

 4. міжрегіональний;

 5. вітчизняний;

 6. партикулярний;

 7. локалізований;

#135

Специфіка юридичної діяльності полягає:

 1. Основні юридичні спеціальності не включають в себе наявність влади над іншими людьми, щодо вирішення їх доль;

 2. Публічний характер юриста зобов’язує його виконувати норми моралі тільки в приватному житті;

 3. Основні юридичні спеціальності включають в себе наявність влади над іншими людьми, щодо вирішенні їх доль;

 4. Юрист зобов'язується виконувати моральні норми всюди і завжди;

 5. Функціонування однієї з гілок влади, а саме виконавчої забезпечується прокурорами;

 6. Функціонування однієї з гілок влади, а саме судової, повністю забезпечують юристи;

 7. Спілкування з людьми під час здійснення професійних обов'язків відбувається тільки в підвищеній професійній напрузі;

#346

За ознаками спеціалізації юридичну етику поділяють:

 1. Корпоративну етику;

 2. Офіційну етику;

 3. Традиційну етику;

 4. Етику юрисконсульта;

 5. Міліцейську етику;

 6. Управлінську етику;

 7. Суддівську етику;

#457

Які питання досліджуються у загальній частині юридичної етики?

 1. Роль етичних категорій стосовно спеціалізованих інститутів юридичних професій;

 2. Значення інститутів юридичної професії;

 3. Властивості інститутів юридичної етики;

 4. теорію моралі;

 5. Поняття юридичної етики;

 6. Міжнародне визнання юридичної етики;

 7. Призначення та історичний розвиток юридичної етики;

#567


tema 2.3


Джерелами професійної етики в Україні є:

 1. Загальна декларація прав людини;

 2. Закон України „Про адвокатуру”;

 3. укази Президента України;

 4. постанови КМ України;

 5. Рішення Конституційного Суду України;

 6. постанови Вселенських соборів;

 7. судові прецеденти;

 8. звичаї;

 9. наукова доктрина;

#12345

Вкажіть правильні твердження з Наказу «Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця»:

 1. діяльність держслужбовця України ґрунтується на принципах служіння українського народу;

 2. суспільне призначення держслужбовця полягає в забезпеченні ефективного здійснення завдань і функцій української держави;

 3. поведінка держслужбовця має забезпечувати довіру суспільства до державної служби;

 4. державний службовець не має права на особисте життя;

 5. поведінка державного службовця строго контролюється громадськістю, яка може звільнити його з посади;

 6. держаний службовець не може мати приватного майна;

 7. державний службовець має право на приватне життя;

 8. державний службовець повинен діяти на підставі Конституції та Законів України;

 9. державний службовець може користуватись усіма матеріальними засобами державних органів для здійснення своїх цілей;

#12378

Державний службовець має:

 1. право на приватне життя;

 2. зберігати конфіденційність інформації;

 3. відмовитися від приватного життя заради державної служби;

 4. діяти на засадах чесності, справедливості;

 5. сумлінно виконувати свої обов’язки;

 6. не виявляти свавілля і байдужості;

 7. не належати до політичних партій;

 8. виявляти свавілля і байдужість;

 9. не відвідувати іноземні країни;

#12456

Вкажіть моральні вимоги до державних службовців, що встановлені в Законі України "Про державну службу" та в Наказі Головдержслужби "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця":

 1. Державна служба ґрунтується на принципах служіння Українському народові та українській державі;

 2. Поведінка державного службовця повинна суперечити законодавству України;

 3. Державний службовець при виконанні своїх обов'язків повинен діяти на підставі, в обсязі та у спосіб передбачені Конституцією України та Законами України;

 4. Державний службовець не зобов'язаний проявляти ініціативу, а чітко виконувати поставлені перед ним завдання;

 5. Державний службовець має право виражати свою непокору до керівників і співробітників;

 6. Не допускати таких вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 7. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої обов'язки;

 8. Поведінка державних службовців має відповідати очікуванням громадськості і забезпечувати довіру громадян до державної служби;

 9. Державний службовець може порушити Конституцію України, коли цього вимагають обставини, що склалися;

#13678

Специфіка юридичної професії полягає в тому, що :

 1. Основні юридичні професії включають в себе наявність влади над іншими людьми щодо вирішення їх доль;

 2. Функціонування однієї із гілок влади, а саме судової, повністю забезпечують юристи;

 3. Важливою особливістю професії є гласність, "прозорість" процесу роботи, можливість об'єктивної оцінки діяльності посадової особи;

 4. Повноваження, закріплені за посадами, які обіймають юристи, є досить звуженими, а тому не породжують серйозних матеріальних, моральних та правових наслідків;

 5. Рішення винесені окремими посадовими особами виносяться від імені України;

 6. Юрист не зобов'язаний контролювати свої емоції та зміст слів;

 7. Юрист – це високооплачувана посада;

 8. Функціонування однієї із гілок влади, а саме законодавчої повністю забезпечують юристи;

 9. Спілкування з людьми під час здійснення професійних обов'язків дуже часто відбувається в критичних ситуаціях в режимі підвищеної психологічної напруги;

#12359

Які з наведених нижче положень характеризують юридичну етику?

 1. Моральний зміст права, його онтологія, основні цінності, норми та практика реалізації цього змісту є її предметом;

 2. Суб'єктом юридичної етики є кожен дієздатний громадянин;

 3. У суб'єкта юридичної етики на перше місце виходить громадянська позиція;

 4. Вона передбачає своєрідну реакцію на суспільний лад;

 5. Відношення спеціаліста до змісту і цінностей права, законодавчих норм, правил і реалізація цього відношення в професійній діяльності є предметом юридичної етики;

 6. Суб'єктом юридичної етики є спеціаліст, який безпосередньо реалізує в професійній етиці своє відношення до права;

 7. Закон по різному може бути використаний і це залежить більшою мірою не від закону, а від особи, яка його застосовує;

 8. На першому місці стоїть знання нормативно-правових актів і вміння їх застосовувати, тобто знання букви закону;

 9. Юридична етика покликана досліджувати внутрішній конфлікт між особистою людською позицією і позицією спеціаліста;

#56789

Які із наведених нижче положень характеризують професійну етику?

 1. ^ Це система конкретизованих моральних норм і принципів з врахуванням особливостей тої чи іншої професійної діяльності людей;

 2. Професійна етика охоплює весь спектр професійних відгалужень етики: медичної, юридичної, педагогічної;

 3. Професійна діяльність, об'єктом якої стають люди, утворює складну систему взаємоперехідних, взаємоузгоджених моральних стосунків;

 4. До системи професійної етики належить: ставлення спеціалістів до об'єкта праці, стосунки спеціаліста з колегами, ставлення спеціаліста до суспільства;

 5. Професійна етика є збірним поняттям;

 6. Це система правових норм, що регулюють суспільні відносини;

 7. Професійна етика охоплює лише деякі професійні відгалуження;

 8. Професійна діяльність, об'єктом якої стають живі люди, утворює складну систему по різному існуючих професійних стосунків;

 9. Професійна етика є частиною теорії моралі;

#12345


tema 3.1


Розділ юридичної етики, сукупність правил поведінки суддів, інших професійних учасників судочинства, що забезпечують моральний характер їхньої процесуальної діяльності – це…

 1. офіційна етика;

 2. корпоративна етика;

 3. традиційна етика;

 4. юридична етика;

 5. судова етика;

#5

В чому основна мета правосуддя?

1) справедливе відшкодування завданих збитків і відновлення порушених прав;

2) покарання правопорушників;

3) запобігання виникненню в суспільстві анархії;

4) забезпечення елементарного правопорядку;

5) вирішувати міжособистісні спори.

#1

Відзначте суспільне призначення суду:

1) Функціонування судової гілки влади забезпечується юристами;

^ 2) Суд — це основна, найбільш авторитетна і дієва інстанція, куди особа може звернутися за захистом своїх життєво-важливих інтересів;

3) Суд – одна з гілок державної влади в Україні;

4) Високо значуще становище суду – одна з головних ознак правової держави;

5) Судочинство в Україні здійснюється тільки суддями.

#2

Виберіть неправильно названі моральні обов’язки судді:

1) Суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

2) Суддя не має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя. Він вправі використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб.

3) Суддя не може належати до політичних партій і професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

4) Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов'язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні.

5) Суддя має утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя.

#2

Чи може суддя брати участь у громадській діяльності, публічних заходах?

1) ні, оскільки це може підірвати авторитет не тільки особи судді, але й суду в цілому серед населення;

^ 2) так, якщо це не завдає шкоди його статусу, авторитетові суду і не може вплинути на здійснення правосуддя;

3) ні, оскільки це вплине на його неупередженість і може призвести до виникнення конфлікту інтересів;

4) так, адже він громадянин України;

5) ні, оскільки це порочить звання судді;

#2

Відзначте правильно вказані обов’язки судді щодо збереження інформації (відповідно до Кодексу професійної етики судді):

 1. ^ Суддя не має права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з розглядом справи в закритому судовому засіданні;

 2. Суддя може робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду;

 3. Суддя зобов’язаний публічно піддавати сумніву завідомо неправосудні судові рішення, що набрали законної сили;

 4. Суддя зобов’язаний забезпечити доступ ЗМІ до матеріалів судового засідання і нарадчої кімнати;

 5. Суддя може поширювати інформацію, що стала йому відомою в результаті виконання ним своїх посадових обов’язків з дозволу громадян;

#1

Право-етичні норми, що регулюють атрибутику судочинства, форми зовнішнього прояву взаємин між професійними учасниками судового процесу – це…

 1. офіційна етика;

 2. корпоративна етика;

 3. традиційна етика;

 4. судовий етикет;

 5. судова етика;

#4

Відповідно до правил судового етикету учасникам судового процесу забороняється:

 1. Заходити в зал судового засідання, коли запрошує судовий розпорядник;

 2. Звертатись до судді Ваша честь;

 3. Звертаються до будь-кого з учасників судового засідання на „ВИ”;

 4. Ходити по залу судового засідання, входити чи виходити під час судового засідання (крім свідків, які запрошуються в зал суддею, і мають право після дачі показів з дозволу судді покинути зал судового засідання);

 5. всі відповіді правильні;

#4

Відповідно до правил судового етикету учасники судового процесу зобов’язані…

 1. встати, коли суддя до них звертається, коли вони дають пояснення, заявляють клопотання, задають питання;

 2. ходити по залу судового засідання, входити чи виходити під час судового засідання;

 3. звертатись до суддів пане суддя, вельмишановні судді, по імені і по-батькові;

 4. розмовляти по мобільному чи будь-якому іншому телефону;

 5. з’являтись на судове засідання у нетверезому стані;

#1

Відповідно до правил судового етикету учасники судового процесу можуть встати, коли…

 1. коли вони заявляють протест;

 2. коли вони за вказівкою судді дають пояснення, заявляють клопотання, задають питання;

 3. коли у них виникла потреба вийти з залу судового засідання;

 4. щоб вийти з зали судового засідання, якщо задзвонив телефон;

 5. коли вони хочуть підійти до підсудного чи судді;

#2

В чому полягає суспільна значущість суду?

 1. це найважливіший орган;

 2. це інстанція, де справедливість має бути відновлена;

 3. здійснення судової влади;

 4. вирішувати спори між людьми;

 5. покарання злочинців;

#2

Які акти містять норми професійної етики судді?

 1. Цивільний процесуальний кодекс;

 2. Кримінально-процесуальний кодекс;

 3. Кодекс професійної етики судді;

 4. Кодекс адміністративного судочинства;

 5. Кримінальний кодекс України;

#3

Як слід звертатись до судді?

 1. По-імені і по-батькові;

 2. Ваша високосте;

 3. Ваша честь;

 4. Шановний пане;

 5. Вельмишановний пане головуючий;

#3

Допит свідка суддею починається з…

 1. розмови на довільну тему;

 2. зі встановлення істини про справі;
  1   2   3   4

Схожі:

Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconНаука І моральність
Але, оскльки моральність сама є об'єктом науки (а саме, етики), то цей зв'язок не є безпосреднім. Чи сучасні наука й моральність?...
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства icon1. Етика як наука: етимологія терміну, поняття, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconЛеся Мирутенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: етика, мораль, етос, етика науки, етос науки, філософія науки, амбівалентність ціннісного вибору вченого
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconТема Етика. План
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconЮлія Ткачова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Досліджуються можливості конструктивного діалогу між науковим І релігійним уявленнями про світ І місце в ньому людини крізь призму...
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconПроект  концепція захисту суспільної моралі в україні   проблеми у сфері захисту суспільної моралі в україні метою Концепції
України у сфері захисту суспільної моралі, державного регулювання обігу інформаційної продукції, що може негативно впливати на суспільну...
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconЕтика тема 1: виникнення та розвиток етики та моралі спілкування як передумова людського буття. Первісні форми регуляції людської поведінки.
Спілкування як передумова людського буття. Первісні форми регуляції людської поведінки. Протоформи моралі, їх особливості
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства icon1. Предмет Тімфв як науки І навчальної дисципліни
Внесок українських педагогів в теорію фв (друга половина ХІХ перша половина ХХ ст.)
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconТема Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовців. План
Тема Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовців
Етика; мораль; філософія; моральність; наука; #1 Структура етики як науки не включає… 1) емпіричну (описову) етику; 2) загальну теорію моралі; 3) нормативну етику; 4) теорію моралізаторства iconАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи