Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи icon

Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи
Скачати 123.42 Kb.
НазваТема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи
Дата25.09.2012
Розмір123.42 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Програма курсу

„Політологія”


Львів – 2006

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ПОЛІТОЛОГІЯ”


 1. Матвеев С.А., Буланенко Л.С., Михеев С.А. Политология: Учебное пособие. - 3-е изд. перероб. и доп. — Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335 с.

 2. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.

 4. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.

 5. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.

 6. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.

 7. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. — К.: Дакор, 2004. – 415 с.


Тема 1. Політика як соціальне явище.

Політична наука: предмет і методи

(2 год.)


План

 1. Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики.

 2. Об’єкт і предмет політичної науки, основні категорії, закони.

 3. Методи та функції політології.

 4. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 5. Політика і право, співіснування та взаємовплив.

 6. Правова політика, визначення, мета, зміст та ефективність.


Тема 2. Політична влада

(2 год.)

План

 1. Влада як соціальне явище і як системоутворюючий чинник. Види влади. Багатогранність такого явища як політична влада. Концепції влади.

 2. Ознаки, структура, суть, зміст, форма та функції політичної влади.

 3. Основні принципи реалізації політичної влади. Система розподілу влад у суспільстві. Аксіоми влади.

 4. Легітимність та легальність влади. Типологія легітимності влади.


Тема 3. Політична система суспільства

(2 год.)

План

1. Теорії політичної системи.

2. Ознаки, структура та функції політичної системи.

3. Типи політичних систем.

4. Закономірності існування політичної системи.

5. Особливості політичної системи України.


Тема 4: Політичні партії і партійні системи. Виборчі системи

(4 год.)

План

Заняття І.

1. Основні причини та способи утворення політичних партій.

2. Сутність політичних партій, їх ознаки, структура та функції.

3. Класифікація політичних партій. Партії як носії різних ідеологій.

4. Криза і негативні риси політичних партій.

5. Аналіз законодавства, яке регулює діяльність політичних партій.

Заняття ІІ.

 1. Партійні системи: основні типи та особливості.

 2. Партійна система України. Аналіз діяльності політичних партій України.

 3. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди.


Тема 5: Людина і політика

(2 год.)

План

1. Людина як суб’єкт політики.

2. Політична соціалізація.

3. Політична поведінка, основні типи і види.

4. Абсентеїзм і його причини.

5. Психологія натовпу. Індивідуалізм і колективізм в політиці.


Тема 6. Соціальна структура і політика

(2 год.)

План

 1. Соціальні групи як суб’єкти політики.

 2. Соціально-політична структура суспільства: основні концепції.

 3. Тенденції трансформації соціальної структури.

 4. Громадські організації як суб’єкти політики.


Тема 7. Політичні еліти і лідерство

(2 год.)

План

 1. Поняття еліти, його генеза. Класичні теорії елітаризму (В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельс). Сучасні теорії еліти.

 2. Сучасна політична еліта: типи, функції, система відбору.

 3. Суть і природа політичного лідера. Теорії лідерства.

 4. Типи лідерів і їх функції. Зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

 5. Імідж політичного лідера.^

Тема 8. Нації і політика


(2 год.)

План

 1. Етнос, нація, народ: визначення та розмежування понять.

 2. Націоналізм: роль у політичному житті та форми. Інтернаціоналізм. Космополітизм.

 3. Нація як суб’єкт політики. Право нації на самовизначення. Сепаратизм.

 4. Етнополітика, її суб’єкти, цілі та принципи.


Тема 9. Політична свідомість і політична культура

(2 год.)

План

 1. Поняття і структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості.

 2. Ідеологія, її функції та рівні.

 3. Сутність, структура і політична культура. Типологія політичних культур.

 4. Політична свідомість та політична культура в сучасній Україні.


Тема 10. Політичні конфлікти та система міжнародних політичних відносин

(2 год.)

План

 1. Політичні конфлікти та їх функції у суспільстві.

 2. Війна як форма міждержавного конфлікту і засобів міжнародної політики.

 3. Політика і міжнародні відносини.

 4. Міжнародні організації та їх роль у забезпеченні миру і безпеки.

 5. Україна у системі міжнародних політичних відносин.


Рекомендована література до першої теми:

 1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. — М., 1990.

 2. Девід Л. Веймер, Ейден Р. Войнінг. Аналіз політики: концепції і практика. — К., 1998.

 3. Казачек И.А. Человек как субъект и объект политики: социально-философский и политологический анализ. // Нава парадигма. – 2001. – Вип.20.

 4. Лузан А.О. Політика і суспільство. // Політологічні читання. - 1993.- № 1.

 5. Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. // Право України. – 2001. - №1. – С. 36 – 40.

 6. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

 7. Рогачев С.Я. Предмет политологии и его место в системе социальных наук // Государство и право. - 1993. - № 5.

 8. Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику. // Політологічні читання. - 1994.- № 1.

 9. Селіванов В. Правова політика України (деякі теоретичні питання сутності, змісту та технології). // Право України. – 2001. – №12. – С.6-13.

 10. Хекер Е. Що є політична теорія? // Політологічні читання. - 1993. - № 1.


Рекомендована література до другої теми:

 1. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. — Томск, 1988.

 2. Вебер М. Основные социологические понятия: Избр. произведения. — М., 1996.

 3. Дармограй Н. Культура політичної влади. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С. 67-77.

 4. Ентон Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. — М., 1995.

 5. Зуев В.И. Власть в системе политических категорий. // Государство и право. -1992. - № 7.

 6. Кравченко Ю. Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення. // Політологічні читання. - 1992. - № 2.

 7. Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений. // Социально-политический журнал. - 1994. - № 3-6.

 8. Рассел Б. Власть: новый социальный анализ. — К., 1996.

 9. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. — К., 1996.

 10. Хазратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади. // Українські варіанти. – 1998. - №1.

 11. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. — М., 1995.


Рекомендована література до третьої теми:

 1. Алєксєєнко І. Амбівалентність особистості і політичної системи в умовах кризового соціуму. // Нова політика. – 1999. - №3.

 2. Андреев С. Политические системы и политическая организация. // Социально-политический журнал. – 1992. - № 1.

 3. Андрусяк Т. Теорія держави і права. — Львів, 1997. – С. 44-52.

 4. Белов Г.А. Политическая система. // Кентавр. – 1995. - № 2.

 5. Белов Г.А. Функции политической системы. // Кентавр. – 1995. - №3.

 6. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 1997.

 7. Дармограй Н. Політична система та проблеми її реформування в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.147- 158.

 8. Евсеев В.О. Механизм разрешения противоречий и политическая система общества. // Социально-политические науки. – 1990. - № 9.

 9. Кашанина Т.В., Любашиц В.Я. Эволюция государства как политического иститута общества. // Государство и право. – 2005. - №9. – С. 118-120.

 10. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. — М., 1993.

 11. Политическая система и ее роль в жизни общества. // Социально-политический журнал. – 1992. - № 8.

 12. Пушкарева Г.В. Политическая система: синергетический подход. // Вестник МГУ. - Сер 12. - Политические науки. – 2001. - № 6. - С.32.

 13. Санистебан Л. Политические системы и легитимность. // Диалог. – 1993. - № 4.

 14. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах. // Політологічні читання. – 1992. - № 1.

 15. Якушик В.М. Політична система і політичний режим. // Політична думка. – 1993. - № 1.


Рекомендована література до четвертої теми:

а. Нормативно-правові акти:

 1. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 25.03. 2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №27-28.

 2. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 25.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №30-31

 3. Закон України „Про вибори Президента” в редакції Закону від 18.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №20-21.

3. Закон України „Про політичні партії” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради – 2001 - №23 – ст. 118.

б. Спеціальна література:

 1. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. — К., 1994.

 2. Барановський Ф. Партійна система України: необхідність оптимальності. // Віче. – 2004. - №7. – С.10-12.

 3. Білоус А. Політичні об’єднання України. — К., 1993.

 4. Гарань А. Убити дракона (З історії Руху до нових партій України). — К., 1993.

 5. Гонюкова Л. Політичні партії як чинник демократизації суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.103-111.

 6. Дешко Т. Пострадянська практика застосування виборчих систем у країнах Центральної та Східної Європи. // Віче. – 2005. - №6. – С,26-32.

 7. Карасевич А., Лисенко Л. Виборча і партійна система України в контексті конституційної реформи України. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.83-89.

 8. Коломойцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии. // Государство и право. - 1995. - № 10.

 9. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. — К., 1997.

 10. Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні: проблеми і конфлікти. // Політологічні читання. - 1993. - № 1.

 11. Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система — поняття не тотожні. // Віче. – 2002. – №2.

 12. Пефлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. // Нова політика. - 1997. - № 1.

 13. Політичні партії України. / За ред. В.М.Якушика. - К., 1996.

 14. Примуш М. Демократія і багатопартійність. // Політика і час. – 2001. - №2.

 15. Рудич Ф. Політичні партії. Проба сил у міжнародній діяльності. // Віче. 2005. -№5. – С.78.

 16. Рябов С. Політичні вибори. — К., 1998.

 17. Шведа Ю. Політичні партії. — К.: Кондор, 2005.


Рекомендована література до п’ятої теми:

 1. Алєксєєвв Т.А. Личность и политика в переходной период: проблемы личности и власти. // Вопросы философии. – 1998. - №7.

 2. Быстрицкий Е.К. Феномен личности мировоззрения, культура, бытие. — К., 1991.

 3. Головаха Е.И., Бекешкин Н.Е., Небеженко В.С. Демократизация общества и развитие личности. — К., 1992.

 4. Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністиній Україні. // Політична думка. – 1994. - № 2.

 5. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

 6. Князев В.Н. Человек и технология. — К., 1990.

 7. Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997. - № 1.

 8. Московичи С. Век толп. — М., 1998.

 9. Преступная толпа. — М., 1998.

 10. Тойнби А.Дж. Постижение истории. — М., 1991.

 11. Фромм Е. Иметь или быть. — М., 1990.


Рекомендована література до шостої теми:

 1. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

 2. Вебер М. Основные понятия стратификации. // Социологические исследования. - 1994.

 3. Восленский М. Номенклатура. — М., 1991.

 4. Козирев Ю.Н. Соціальна стратифікація в людському вимірі. // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 2.

 5. Політологія посткомунізму. — К., 1995.

 6. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. — М., 1996.

 7. Смелзер Нейл. Социология. — М.,1994.

 8. Современная западная социология: Словарь. — М., 1994.

 9. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992.

 10. Социальная структура общества. // Социально-политические науки. - 1992. - № 4-5.

 11. Соціальна стратифікація і політика. // Політична думка. - 1993. - № 1.

 12. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. — Львів, 1996. - Ч.5.


Рекомендована література до сьомої теми:

 1. Ашин Г.К. Политическое лидерство и оптимальный стиль. // Общественные науки и современность. - 1993. - № 2.

 2. Бебик В.Д. Еліта, елітарність, лідерство. // Віче. - 1993. - № 7.

 3. Блондель М. Политическое лидерство. — М., 1992.

 4. Вебер М. Политика как призвание и профессия: Избр. произв. — М., 1990.

 5. Выдрин Д.И. Политический лидер и проблемы его формирования. — К., 1990.

 6. Кузнєцова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні. // Нова політика. – 2001. - №2.

 7. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. — Львів, 1995.

 8. Луценко К. Імідж політичного лідера як комунікативний феномен. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С. 228-234.

 9. Малахов В. Ітелігенція та еліта: становлення в сучасній Україні. // Політична думка. - 1994. - № 3.

 10. Мальков Т., Фролова М. Массы. Елита. Лидер. — М., 1992.

 11. Миллс Р. Властвующая елита. — М., 1959.

 12. Мирончук В. Ликбез для політичного лідера. // Персонал. – 2000. -№2.

 13. Піщенко Г. Політична еліта у пострадянській Україні. // Право України. – 1998. - №1.

 14. Україна: лідерство, еліта, влада: Матеріали дискусії відкритого засідання. // Політична думка. - 1994. - № 1.

 15. Шпакова Г.П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера. // Социологические исследования. - 1988. - № 5.


Рекомендована література до восьмої теми:

 1. Армстронг Дж. Український націоналізм. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 2. Берлін І. Націоналізм. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 3. Білинський А. Народ, нація, держава. // Віче. - 1994. - № 9.

 4. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. — К., 1994.

 5. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991.

 6. Дойч К. Експерементальний націоналізм і самознищення: внутрішні проблеми. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 7. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993.

 8. Забужко О. Філософія української ідеї: франківський період. Европейський контекст. — К., 1993.

 9. Картунов О. Західні теорії нації. Плюралізм думок, дефініцій, понять. // Віче. - 1996. - № 6.

 10. Касьянов Г. Український націоналізм: спроба переосмислення. // Віче. - 1997. - № 1.

 11. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 12. Крисаченко В. Етнічна структура українського суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.58-68.

 13. Лисяк Рудницький І. Націоналізм. Нариси з історії нової України. — Львів, 1991.

 14. Литвин В. Про запобігання проявам сепаратизму в Україні, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності держави. // Віче. - 2004. - №12. – С. 3-5.

 15. Макарчук С. Український етнос (виникнення та історія розвитку). — К., 1992.

 16. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

 17. Мурадян А.А. Проблемы етнополитики в курсе политологии в ВУЗе. // Вестник МГУ. - Сер.пол. 18. - 1996. - № 1.

 18. Ребет Л. Теорія нації. — Львів, 1996.

 19. Римаренко С. Етнодержавотворчий процес в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.68-78.

 20. Удовиченко О. Етнополітика як важлива складова внутрішньої політики. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С. 35-46.


Рекомендована література до дев’ятої теми:

 1. Алмонд Г. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Полис. - 1992. - № 4.

 2. Баталов Е.Л Политическая культура современного американского общества. — М., 1990.

 3. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996.

 4. Буяк Б. Політична культура молоді як фактор еволюції українського суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С. 137-147.

 5. Гайворонюк Н. Культура в політиці: реалії та перспективи. // Генеза. - 1994. - № 2.

 6. Лісовий В.С. Поняття політичної культури. Політична культура українців. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., 1996.

 7. Лясота Л. Причини відтворення авторитарних цінностей в Україні. // Нова політика. – 2001. -№5.

 8. Мамут Л.С. Етатизм и анархизм как типы политического сознания. — М., 1989.

 9. Мартышин О.В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации. – Государство и право. – 2005. - №4. – С.9-17.

 10. Оссовський В. Проблема інституціоналізації громадської думки. // Політологічні читання. - 1992. - № 3.

 11. Поліщук І. Синдром радянськості. // Нова політика. – 2001. - №3.

 12. Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание. — К., 1991.

 13. Современные зарубежные исследования политической культуры и политических институтов. — М., 1987.

 14. Цимбалістий Б. Політична культура українців. // Сучасність. - 1994. - №3,4.

 15. Шепетюк В. Політична ідеологія: перспективний аналіз та принципи функціонування в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С.83-90.


Рекомендована література до десятої теми:

 1. Алтухов В. Философия многомерного мира. // Общественные науки современность. - 1992. - № 1.

 2. Асснер П. Парадокси розвитку світового співтовариства. // Політична думка. - 1996. - № 3-4.

 3. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. — К., 1994.

 4. Белл Д. Третья технологическая революция и ее возможные соцекономические последствия. — М., 1990.

 5. Бодрук О. Теракт матиме резонансний характер. // Віче. – 2002. - №1.

 6. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. – К., 1997.

 7. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М., 1995.

 8. Медіссон В.В. Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навчальний посібник. — К., 1997.

 9. Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. // Політологічні читання. - 1995. - № 1.

 10. Рябов С.Г.Теорія міжнародної політики. // Політологічні читання. – 1995. - №1.

 11. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій? //Філософська і соціологічна думка. - 1996. - № 1-2.

 12. Цыганков П.А. Международные отношения. — М., 1997.

 13. Ясперс К. Будущий мировой порядок. // Век ХХ и мир. - 1990. - № 9.

 14. Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби. // Політика і час. – 2002. - №2.Схожі:

Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема 1 Політика як соціальне явище. Політична влада План
Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема №1 Поняття, предмет, методи та система кримінології Поняття кримінології як науки
Кримінологія — це комплексна наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, особу злочинця, причини й умови виникнення злочинності,...
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема Політична наука: предмет І методи
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати І засвоїти тему за наступним планом
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconВимоги та тематична структура курсу
Тема Політична система суспільства як предмет політології. Методи вивчення політичної системи
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення

Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення
move to 1064-20398
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconКонспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
Метод політичної економії. Розвиток політекономії на основі загальнонаукових методів дослідження
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура І функції > Соціологія як наука: об'єкт та предмет дослідження
Тема Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура І функції
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconМодуль політична економія тема Предмет політичної економії
move to 0-9283169
Тема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи iconТема 1: релігієзнавство як наука
А її найпершим завданням постає окреслити релігією як складне, багатоманітне, проте цілісне явище, що виконує в історії низку особливих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи