Тема Політична влада (2 год.) План icon

Тема Політична влада (2 год.) План
Скачати 176.22 Kb.
НазваТема Політична влада (2 год.) План
Дата25.09.2012
Розмір176.22 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Плани семінарських занять з курсу

„Політологія”


Львів – 2006

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ПОЛІТОЛОГІЯ”


 1. Матвеев С.А., Буланенко Л.С., Михеев С.А. Политология: Учебное пособие. - 3-е изд. перероб. и доп. — Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335 с.

 2. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.

 4. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.

 5. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.

 6. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.

 7. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. — К.: Дакор, 2004. – 415 с.

Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Журнал „людина і політика”: www.lp-ua.info


Тема 2. Політична влада

(2 год.)

План

 1. Влада як соціальне. Види влади. Концепції влади.

 2. Ознаки, структура, суть, зміст, форма та функції політичної влади.

 3. Основні принципи реалізації політичної влади. Система розподілу влад у суспільстві. Аксіоми влади.

 4. Легітимність та легальність влади. Типологія легітимності влади.

Теми рефератів:

 1. Політична влада в Україні: проблеми і перспективи.

 2. Основні ресурси влади.

3. Політична влада як регулятор суспільних процесів.

Запитання для роздумів та написання есе:

 1. Поясніть, чому владні відносини є необхідними й існують у людському суспільстві.

 2. У чому відмінність між політичною та державною владами?

 3. Дайте розгорнуте визначення поняття „влада”.

 4. Розкрийте зміст понять: „влада ідеології”, „духовна влада”, „сімейна влада”, „влада релігії”, „влада батьків”, „влада грошей”, „влада партії”, „четверта влада”, „економічна влада”. Визначте одну спільну для всіх властивість.

 5. Поясніть, чому поєднання політиками їх діяльності у владних структурах з зайняттям підприємницькою діяльністю заборонено законодавчими актами багатьох держав?

 6. У чому полягає відповідальність влади перед суспільством?

 7. Який зміст Ви вкладаєте в поняття „сильна політична влада”?

 8. Воля до влади — одне з найсильніших прагнень людини.

 9. Влада — поняття, в якому всі рівні (проведіть аналіз влади через призму взаємовідносин суб’єкта та об’єкта влади).

 10. Взаємозалежність громадської думки та авторитету державної влади.

 11. Засоби масової інформації як суб’єкт духовно-інформаційної влади або політики панують над ЗМІ чи навпаки?

Рекомендована література:

 1. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. — Томск, 1988.

 2. Вебер М. Основные социологические понятия: Избр. произведения. — М., 1996.

 3. Дармограй Н. Культура політичної влади. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С. 67-77.

 4. Ентон Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. — М., 1995.

 5. Зуев В.И. Власть в системе политических категорий. // Государство и право. -1992. - № 7.

 6. Кравченко Ю. Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення. // Політологічні читання. - 1992. - № 2.

 7. Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений. // Социально-политический журнал. - 1994. - № 3-6.

 8. Рассел Б. Власть: новый социальный анализ. — К., 1996.

 9. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. — К., 1996.

 10. Хазратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади. // Українські варіанти. – 1998. - №1.

 11. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. — М., 1995.


Тема 3. Політична система суспільства

(2 год.)

План

1. Теорії політичної системи.

2. Ознаки, структура та функції політичної системи.

3. Типи політичних систем.

4. Закономірності існування політичної системи.

5. Особливості політичної системи України.

Теми рефератів:

1. Політична система посттоталітарного типу: загальне та особливе.

2. Основні теоретичні напрямки дослідження політичних систем.

3. Трансформація політичної системи України: основні тенденції та перспективи.

Запитання для роздумів та написання есе:

1. З чим пов’язане застосування системного підходу у вивченні політики? Що нове він вніс для розуміння природи політики?

2. Який тип політичної системи є найкращим. Обґрунтуйте.

3. Які особливості політичної системи суспільства роблять її головною в комплексі інших суспільних систем.

4. Яке місце і значення політичної системи суспільства у розвитку людської цивілізації?

5. Назвіть критерії, які дають змогу говорити про політичну систему, як про самостійну, автономну суспільну систему.

6. Проаналізуйте взаємозв’язок чинників стабілізації та дестабілізації політичних систем. Які чинники впливають на формування політичної системи в сучасній Україні?

7. Коли, на Вашу думку, виникає система взагалі, і політична система зокрема.

8. Охарактеризуйте „доброякісність” політичної системи або яка політична система потрібна українському суспільству?

9. Охарактеризуйте основні недоліки політичної системи України та запропонуйте шляхи їх подолання.

10. Легітимність політичної системи України або як завоювати підтримку населення?

Рекомендована література:

 1. Алєксєєнко І. Амбівалентність особистості і політичної системи в умовах кризового соціуму. // Нова політика. – 1999. - №3.

 2. Андреев С. Политические системы и политическая организация. // Социально-политический журнал. – 1992. - № 1.

 3. Андрусяк Т. Теорія держави і права. — Львів, 1997. – С. 44-52.

 4. Белов Г.А. Политическая система. // Кентавр. – 1995. - № 2.

 5. Белов Г.А. Функции политической системы. // Кентавр. – 1995. - №3.

 6. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 1997.

 7. Дармограй Н. Політична система та проблеми її реформування в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.147- 158.

 8. Евсеев В.О. Механизм разрешения противоречий и политическая система общества. // Социально-политические науки. – 1990. - № 9.

 9. Кашанина Т.В., Любашиц В.Я. Эволюция государства как политического иститута общества. // Государство и право. – 2005. - №9. – С. 118-120.

 10. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. — М., 1993.

 11. Политическая система и ее роль в жизни общества. // Социально-политический журнал. – 1992. - № 8.

 12. Пушкарева Г.В. Политическая система: синергетический подход. // Вестник МГУ. - Сер 12. - Политические науки. – 2001. - № 6. - С.32.

 13. Санистебан Л. Политические системы и легитимность. // Диалог. – 1993. - № 4.

 14. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах. // Політологічні читання. – 1992. - № 1.

 15. Якушик В.М. Політична система і політичний режим. // Політична думка. – 1993. - № 1.Тема 4: Політичні партії і партійні системи. Виборчі системи

(2 год.)

План

Заняття І.

1. Основні причини та способи утворення політичних партій.

2. Сутність політичних партій, їх ознаки, структура та функції.

3. Класифікація політичних партій. Партії як носії різних ідеологій.

4. Криза і негативні риси політичних партій.

5. Аналіз законодавства, яке регулює діяльність політичних партій.

Заняття ІІ.

 1. Партійні системи: основні типи та особливості.

 2. Партійна система України. Аналіз діяльності політичних партій України.

 3. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди.


Обов’язкова письмова робота (на вибір):

І. Опираючись на програмні документи політичних партій України, порівняйте їх (за приклад взяти не менше 5 партій) підхід до трактування таких позицій:

- державний устрій країни;

- форми власності та механізм господарювання;

- права і свободи громадян;

- соціальний захист та забезпечення соціально незахищених;

- національна політика.

ІІ. Накресліть схему політичного спектра сучасної України. Аргументуйте свої твердження про належність тої чи іншої партії до визначеного Вами флангу політичного ландшафту.

Теми рефератів:

 1. Застосування чорного піару чи брудних технологій у передвиборчих перегонах або виборець відкрий очі.

 2. Характеристика сучасних українських партій.

 3. Вплив виборчої системи на партійну систему.

 4. Роль засобів масової інформації у передвиборчій кампанії.

 5. Особливості президентських виборів в Україні.

Запитання для роздумів і написання есе:

1. Що стало причиною появи сучасних політичних партій? Чому партії виникли в Англії?

2. Як і наскільки суттєво партії змінили світ політики?

3. Порівняйте функції політичних партій, громадських організацій, громадських рухів у житті громадянського суспільства.

4. Сформулюйте переваги і недоліки однопартійної, двопартійної і багатопартійної систем? Від яких чинників залежить вибір тієї чи іншої партійної системи?

5. Які особливості формування партійної системи в Україні? За якими критеріями відрізняються сучасні українські партії?

6. У чому недоліки і переваги мажоритарної, пропорційної чи змішаної виборчих систем?

7. Які можливі причини встановлення рівноваги між конкуруючими політичними партіями?

а) ліквідація розбіжностей у програмних вимогах;

б) формування єдиних передвиборчих блоків;

в) організаційне злиття;

г) однакова ефективність у вирішені суспільних проблем.

8. Які маніпулятивні можливості однопартійної системи?

а) відсутність реального багатоманіття політичних симпатій у суспільстві;

б) односторонні переваги в доступі до ЗМІ;

в) домінування силових методів регулювання конфліктів;

9. Які маніпулятивні можливості двопартійної системи?

а) виборці голосують за одну з провідних партій через небажання безрезультатно витрачати свій голос, віддаючи його за не чисельну партію;

б) виборець голосує за принципом вибору меншого зла і двох можливих, ніби примирюючись із можливістю викривлення його дійсної політичної волі;

в) при забезпеченні стабільних умов політичного процесу забезпечується зміна інтересів.

10. Пропорційна виборча система сприяє:

а) збереженню існуючої кількості політичних партій;

б) зменшенню кількості партій;

в) зростанню кількості політичних партій і об’єднань;

г) взагалі не впливає на ці процеси.

11. Можливі мотиви голосування чи політична поведінка виборця дуже мінлива і залежить від соціальної, національної, релігійної приналежності індивіда. Уявіть себе консультантом кандидата в депутати ВР України. Думку яких груп, прошарків населення повинен враховувати (чи навпаки не враховувати) Ваш протеже, якщо він є представником: Комуністичної партії України, Народного Руху України, Партії зелених України тощо.)

12. Чи проходять вибори у державах з монархічною системою формою правління?

13. У чому відмінність між виборами і голосуванням?

Рекомендована література:

а. Нормативно-правові акти:

 1. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 25.03. 2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №27-28.

 2. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 25.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №30-31

 3. Закон України „Про вибори Президента” в редакції Закону від 18.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №20-21.

3. Закон України „Про політичні партії” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради – 2001 - №23 – ст. 118.

б. Спеціальна література:

 1. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. — К., 1994.

 2. Барановський Ф. Партійна система України: необхідність оптимальності. // Віче. – 2004. - №7. – С.10-12.

 3. Білоус А. Політичні об’єднання України. — К., 1993.

 4. Гарань А. Убити дракона (З історії Руху до нових партій України). — К., 1993.

 5. Гонюкова Л. Політичні партії як чинник демократизації суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.103-111.

 6. Дешко Т. Пострадянська практика застосування виборчих систем у країнах Центральної та Східної Європи. // Віче. – 2005. - №6. – С,26-32.

 7. Карасевич А., Лисенко Л. Виборча і партійна система України в контексті конституційної реформи України. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.83-89.

 8. Коломойцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии. // Государство и право. - 1995. - № 10.

 9. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. — К., 1997.

 10. Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні: проблеми і конфлікти. // Політологічні читання. - 1993. - № 1.

 11. Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система — поняття не тотожні. // Віче. – 2002. – №2.

 12. Пефлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. // Нова політика. - 1997. - № 1.

 13. Політичні партії України. / За ред. В.М.Якушика. - К., 1996.

 14. Примуш М. Демократія і багатопартійність. // Політика і час. – 2001. - №2.

 15. Рудич Ф. Політичні партії. Проба сил у міжнародній діяльності. // Віче. 2005. -№5. – С.78.

 16. Рябов С. Політичні вибори. — К., 1998.

 17. Шведа Ю. Політичні партії. — К.: Кондор, 2005.


Тема 5: Людина і політика

(2 год.)

План

1. Людина як суб’єкт політики.

2. Політична соціалізація.

3. Політична поведінка, основні типи і види.

4. Абсентеїзм і його причини.

5. Психологія натовпу. Індивідуалізм і колективізм в політиці.

Теми рефератів:

1. Особливості політичної соціалізації в Україні.

2. Проблема політичної поведінки в політичній науці.

3. Політична свідомість особи: основні детермінанти та етапи розвитку.

Запитання для роздумів та написання есе:

1. Проаналізуйте проблему „людина – політика” в історії політичної думки.

2. Як впливають на процес політичної соціалізації історичні, національні чи культурні особливості країн? Проілюструйте.

3. У чому особливості політичної соціалізації у різних типах політичних режимів?

4. Які є типи політичної соціалізації, за якими ознаками їх виділяють?

5. Які основні характерні риси поведінки маси?

6. Якими шляхами потрібно долати відчуження особи від політичного процесу? Чи необхідно це робити в демократичних суспільствах? Які особливості постановки цієї проблеми у сьогоденних реаліях українського політичного життя?

7. Англійський історик Т.Карлейль стверджує, що усі історичні події — справи великих особистостей. Маса — пасивний елемент, що лише гальмує процес розвитку. Як тільки маса починає домінувати над творчими особистостями суспільства, панує занепад цивілізації. «Справжня сутність усіх соціальних процесів полягає у тому, щоб посадити на трон най здібнішу людину»

Німецький філософ Гегель стверджував, що політичні цілі, до яких прагнуть великі люди, містять момент всезагального, тобто видатний керівник виражає історичну необхідність. Історичні події — результат творчості та зусиль вождів лише у тій мірі, в якій вожді виражають потреби суспільного розвитку.

Що спільне та відмінне у підходах Карлейля та Гегеля щодо визначення ролі особистості в історії?

 1. Особа, яка демонструє яскраво виражені авторитарні риси характеру найчастіше підтримує:

а) консервативні партії та рухи;

б) соціалістичні партії та рухи;

в) екстремістські партії та рухи;

г) партії та рухи, що захищають права меншин;

д) ліберальні партії та рухи.

9. Сформулюйте основні характеристики, сутність і причини відмінної політичної поведінки людей.

10. Які на Вашу думку причини абсентеїзму. Розкрийте шляхи їх подолання.

11. Як здійснюється політична соціалізація?

Рекомендована література:

 1. Алєксєєвв Т.А. Личность и политика в переходной период: проблемы личности и власти. // Вопросы философии. – 1998. - №7.

 2. Быстрицкий Е.К. Феномен личности мировоззрения, культура, бытие. — К., 1991.

 3. Головаха Е.И., Бекешкин Н.Е., Небеженко В.С. Демократизация общества и развитие личности. — К., 1992.

 4. Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністиній Україні. // Політична думка. – 1994. - № 2.

 5. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

 6. Князев В.Н. Человек и технология. — К., 1990.

 7. Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997. - № 1.

 8. Московичи С. Век толп. — М., 1998.

 9. Преступная толпа. — М., 1998.

 10. Тойнби А.Дж. Постижение истории. — М., 1991.

 11. Фромм Е. Иметь или быть. — М., 1990.


Тема 7. Політичні еліти і лідерство

(2 год.)


План

 1. Поняття еліти, його генеза. Класичні теорії елітаризму (В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельс). Сучасні теорії еліти.

 2. Сучасна політична еліта: типи, функції, система відбору.

 3. Суть і природа політичного лідера. Теорії лідерства.

 4. Типи лідерів і їх функції. Зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

 5. Імідж політичного лідера.

Теми рефератів:

 1. Ідеї елітаризму в українській політичній науці.

 2. Політична еліта в сучасній Україні: проблеми та перспективи формування.

 3. Теорії лідерства у творчості М.Вебера, Ф.Ніцше.

Запитання для роздумів та написання есе:

 1. Чим відрізняється політична еліта від економічної, військової, інтелектуальної? Розкрийте їх взаємозв’язок.

 2. Як змінювалась політична еліта в Україні в історичному розвитку? Які особливості механізму формування еліт сьогодні?

 3. Що таке номенклатура, які її характерні особливості? Чи відбулась зміна номенклатурної еліти в Україні?

 4. Визначте складові іміджу політичного лідера та проаналізуйте основні методи його формування.

 5. Використовуючи класифікацію лідерства за стилем та ін. назвіть серед сучасних світових лідерів тих, хто їм відповідає.

 6. Який тип лідера може бути корисний для сучасної України?

 7. Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта»

 8. Назвіть якості, якими повинні володіти представники політичної еліти для виконання своїх функцій.

 9. Що є, на Вашу думку, підставою для приналежності до політичної еліти сьогодні (мужність, відвага, видатні здібності, походження, мудрість, тощо)

 10. На конкретних прикладах з політичної історії України покажіть, за допомогою яких засобів, способів, методів і в ім’я чого створювався образ того чи іншого лідера нашої країни. Покажіть наскільки він відповідав реальному потенціалу цього керівника.

 11. Які види політичних лідерів Ви знаєте? До кожного з них наведіть приклади реальних політичних фігур.

Рекомендована література:

 1. Ашин Г.К. Политическое лидерство и оптимальный стиль. // Общественные науки и современность. - 1993. - № 2.

 2. Бебик В.Д. Еліта, елітарність, лідерство. // Віче. - 1993. - № 7.

 3. Блондель М. Политическое лидерство. — М., 1992.

 4. Вебер М. Политика как призвание и профессия: Избр. произв. — М., 1990.

 5. Выдрин Д.И. Политический лидер и проблемы его формирования. — К., 1990.

 6. Кузнєцова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні. // Нова політика. – 2001. - №2.

 7. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. — Львів, 1995.

 8. Луценко К. Імідж політичного лідера як комунікативний феномен. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С. 228-234.

 9. Малахов В. Ітелігенція та еліта: становлення в сучасній Україні. // Політична думка. - 1994. - № 3.

 10. Мальков Т., Фролова М. Массы. Елита. Лидер. — М., 1992.

 11. Миллс Р. Властвующая елита. — М., 1959.

 12. Мирончук В. Ликбез для політичного лідера. // Персонал. – 2000. -№2.

 13. Піщенко Г. Політична еліта у пострадянській Україні. // Право України. – 1998. - №1.

 14. Україна: лідерство, еліта, влада: Матеріали дискусії відкритого засідання. // Політична думка. - 1994. - № 1.

 15. Шпакова Г.П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера. // Социологические исследования. - 1988. - № 5.^

Тема 8. Нації і політика


(2 год.)

План

 1. Етнос, нація, народ: визначення та розмежування понять.

 2. Націоналізм: роль у політичному житті та форми. Інтернаціоналізм. Космополітизм.

 3. Нація як суб’єкт політики. Право нації на самовизначення. Сепаратизм.

 4. Етнополітика, її суб’єкти, цілі та принципи.

Теми рефератів:

 1. Націоналізм і демократія.

 2. Національна ідея: історія і сучасність.

 3. Права людини і міжнаціональні відносини.

 4. Конституція України про основи етнополітики української держави.

Запитання для роздумів та написання есе:

 1. Порівняйте процеси національного самовизначення в колишніх колоніях і в пострадянських країнах.

 2. Коли виникають національні проблеми, які причини їх появи і які основні форми вияву? У чому особливості національних проблем у розвинутих демократичних країнах?

 3. Розкрийте особливості сучасного націоналізму в Україні.

 4. Чим відрізняється право нації на самовизначення і сепаратизм?

 5. Право нації на самовизначення як світова проблема.

 6. Право нації на самовизначення у міжнародно-правових документах.

 7. Що Ви розумієте під «етнічною диференціацією» і «етнічною інтеграцією»?

 8. Яке місце займають національні відносини у політичному житті?

 9. Що Ви розумієте під «українською національною ідеєю»?

 10. Як співвідносяться між собою соціальна і національна політика?

Рекомендована література:

 1. Армстронг Дж. Український націоналізм. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 2. Берлін І. Націоналізм. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 3. Білинський А. Народ, нація, держава. // Віче. - 1994. - № 9.

 4. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. — К., 1994.

 5. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991.

 6. Дойч К. Експерементальний націоналізм і самознищення: внутрішні проблеми. // Зустрічі. - 1991. - № 2.

 7. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993.

 8. Забужко О. Філософія української ідеї: франківський період. Европейський контекст. — К., 1993.

 9. Картунов О. Західні теорії нації. Плюралізм думок, дефініцій, понять. // Віче. - 1996. - № 6.

 10. Касьянов Г. Український націоналізм: спроба переосмислення. // Віче. - 1997. - № 1.

 11. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. — Львів, 1997.

 12. Крисаченко В. Етнічна структура українського суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.58-68.

 13. Лисяк Рудницький І. Націоналізм. Нариси з історії нової України. — Львів, 1991.

 14. Литвин В. Про запобігання проявам сепаратизму в Україні, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності держави. // Віче. - 2004. - №12. – С. 3-5.

 15. Макарчук С. Український етнос (виникнення та історія розвитку). — К., 1992.

 16. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

 17. Мурадян А.А. Проблемы етнополитики в курсе политологии в ВУЗе. // Вестник МГУ. - Сер.пол. 18. - 1996. - № 1.

 18. Ребет Л. Теорія нації. — Львів, 1996.

 19. Римаренко С. Етнодержавотворчий процес в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С.68-78.

 20. Удовиченко О. Етнополітика як важлива складова внутрішньої політики. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С. 35-46.


Тема 10. Політичні конфлікти та система міжнародних політичних відносин

(2 год.)

План

 1. Політичні конфлікти та їх функції у суспільстві.

 2. Війна як форма міждержавного конфлікту і засобів міжнародної політики.

 3. Політика і міжнародні відносини.

 4. Міжнародні організації та їх роль у забезпеченні миру і безпеки.

 5. Україна у системі міжнародних політичних відносин.

Теми рефератів:

 1. Сутність політичної стабільності.

 2. Політика і глобальні проблеми сучасності: концепція ноосфери.

 3. Політичний тероризм як проблема сучасності.

 4. Сутність і основні концепції зовнішньої політики.

Запитання для роздумів та написання есе:

 1. Як Ви думаєте, які причини міждержавних конфліктів у сучасних умовах? Які міжнародні організації покликані попереджувати і вирішувати ці конфлікти?

 2. Чим міжнародна політика відрізняється від інших видів політики економічної, соціальної, демографічної, культурної?

 3. З чим пов’язані кардинальні зміни в міжнародній політиці наприкінці ХХст.? Які основні тенденції її розвитку?

 4. У чому полягає національний інтерес сучасної України?

 5. Розкрийте основні положення вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

 6. Яких ілюзій та стереотипів, притаманних побутовому мисленню, слід уникати у зовнішній політиці? Яким є вплив культурних, релігійних і національних звичаїв, моралі на поведінку певної держави на міжнародній арені? Якими способами світова спільнота досягає компромісу при наявності системних відмінностей у культурних, духовних орієнтаціях людства?

 7. Розкрийте зміст і сутність ознаки ключових глобальних проблем сучасності і вкажіть ймовірні шляхи їх розв’язання і пом’якшення гостроти.

 8. Охарактеризуйте сучасний стан українсько-російських відносин.

Рекомендована література:

 1. Алтухов В. Философия многомерного мира. // Общественные науки современность. - 1992. - № 1.

 2. Асснер П. Парадокси розвитку світового співтовариства. // Політична думка. - 1996. - № 3-4.

 3. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. — К., 1994.

 4. Белл Д. Третья технологическая революция и ее возможные соцекономические последствия. — М., 1990.

 5. Бодрук О. Теракт матиме резонансний характер. // Віче. – 2002. - №1.

 6. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. – К., 1997.

 7. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М., 1995.

 8. Медіссон В.В. Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навчальний посібник. — К., 1997.

 9. Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. // Політологічні читання. - 1995. - № 1.

 10. Рябов С.Г.Теорія міжнародної політики. // Політологічні читання. – 1995. - №1.

 11. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій? //Філософська і соціологічна думка. - 1996. - № 1-2.

 12. Цыганков П.А. Международные отношения. — М., 1997.

 13. Ясперс К. Будущий мировой порядок. // Век ХХ и мир. - 1990. - № 9.

 14. Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби. // Політика і час. – 2002. - №2.Схожі:

Тема Політична влада (2 год.) План iconПитання для контрольних робіт з політології: Тема Політична влада

Тема Політична влада (2 год.) План iconТема 1 Політика як соціальне явище. Політична влада План
Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики
Тема Політична влада (2 год.) План iconТема Публічне управління та адміністративне право (2 год.)
...
Тема Політична влада (2 год.) План iconТема 11 судова влада у зарубіжних країнах
Судова влада відповідно до теорії розподілу влад є самостійною І незалежною сферою публічної влади І являє собою сукупність повноважень...
Тема Політична влада (2 год.) План iconКонспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
Метод політичної економії. Розвиток політекономії на основі загальнонаукових методів дослідження
Тема Політична влада (2 год.) План iconРобочий тематичний план
Тема Історія, сучасний стан розвитку та функції посередництва в конфліктах (лекція 2 год.)
Тема Політична влада (2 год.) План iconПравознавство ● Економіка І організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Тема Політична влада (2 год.) План iconПравознавство ● Економіка і організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Тема Політична влада (2 год.) План iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом» Разом
Разом: 54 год., лекції – 8 год., семінар зан. – 4 год., практ зан. – 6 год., лабор. – 8 год.; інд роб. – 6 год., самост роб. – 16...
Тема Політична влада (2 год.) План iconТема: «Судова влада в зарубіжних країнах»
Види судових систем та конституційно-правові принципи їх організації та діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи