Договором є icon

Договором є
НазваДоговором є
Сторінка4/4
Дата26.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

 • Видами кредитів є

 • Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути

 • До банківських правочинів належать

 • До фінансових належать послуги

 • Поточні рахунки клієнтів банку закриваються на підставі (у разі)

 • Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:

 • Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми підтверджено

 • Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі

 • Якщо неповнолітня особа (резидент) віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то для відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити

 • У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у ІІ чергу на підставі рішення суду

 • Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунку у разі

 • Акредитив закривається у разі

 • Чекодержатель у разі відмови платника в оплаті чека має право пред’явити до суду вимогу про

 • Виберіть договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які регулюються Главою 75 Цивільного кодексу України:

 • Цивільний кодекс України передбачає такі види ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «У ліцензійному договорі визначаються …»:

 • За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою:

 • Предметом договору комерційної концесії є:

 • Предметом договору комерційної концесії є:

 • Правоволоділець за договором комерційної концесії зобов’язаний:

 • Користувач за договором комерційної концесії зобов’язаний:

 • В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

 • Договір комерційної концесії припиняється у разі:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються …»:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання … та …”:

 • Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також … та … є …, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом”:

 • Виберіть правильні положення щодо ведення спільних справ учасників простого товариства:

 • Договір простого товариства припиняється у разі:

 • У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені:

 • Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:

 • Виберіть вірні положення щодо умов конкурсу:

 • За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:

 • Переможець конкурсу має право:

 • Одинична ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності має такі ознаки:

 • Виключна ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності має такі ознаки:

 • Нікчемними умовами договору комерційної концесії є умови, відповідно до яких:

 • Джерелами правового регулювання ліцензійного договору є:

 • Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо таких істотних умов:

 • Згідно Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» володілець патенту зобов’язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка володільцю пізніше виданого патенту, якщо:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Правоволоділець зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії…»:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:…»:

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути… »

 • Майнова шкода завдана особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується, якщо вона була завдана /......................../ :

 • Моральна шкода полягає у /......................../ :

 • Способи відшкодування моральної шкоди /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом із врахуванням /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого /......................../ :

 • Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я відшкодовується /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана смертю фізичної особи відшкодовується /....................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності суд може покласти обов’язок її відшкодування на /......................../ або /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана фізичній або юридичній особі /......................../ рішеннями, діями чи бездіяльністю /......................../ або /......................../ відшкодовується /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : юридична або фізична особа відшкодовує /......................../ : (дописати частину норми)

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, відшкодовується, якщо /......................../ :

 • В яких випадках підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок /......................../ :

 • Право на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду не виникає /......................../ :

 • Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає /......................../ :

 • Не має права на відшкодування шкоди, фізична особа, яка у процесі дізнання, досудового слідства або судового розгляду вчинила наступні дії /......................../ :

 • Під незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду слід розуміти /......................../ :

 • Шкода, завдана малолітньою особою відшкодовується /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: після досягнення повноліття малолітньою особою суд може зобов’язати її відшкодувати шкоду /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: додаткова відповідальність батьків (усиновлювачі3) або піклувальників має місце якщо /......................../ :

 • До способів відшкодування шкоди, завданої майну потерпілому належать /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула або зберегла майно, зобов’язана повернути потерпілому це майно, якщо /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: суб’єктами відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки є /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: вина потерпілого не враховується у разі відшкодування додаткових витрат, до яких належать /......................../ :

 • Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому /...................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг, підлягає відшкодуванню, якщо /......................../ :

 • Які особи зобов’язані відшкодувати шкоду , завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг /......................../ :

 • До підстав звільнення від відповідальності продавця чи виготовлювача товарів, виконавця робіт (послу4) відносять наступні /......................../ :

 • Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послу4) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі недоліками товарів, робіт, послуг внаслідок /.

 • До складу спадщини не входять /......................../ :

 • До складу спадщини не входять /......................../ :

 • Спадкоємцями за законом не можуть бути /......................../ :

 • Підставами спадкування за законом є /......................../ :

 • Не мають права на спадкування /......................../ :

 • Підпризначення спадкоємця – це /......................../ :

 • Вимоги до форми заповіту /......................../ :

 • При посвідченні заповіту при свідках свідками не можуть бути /......................../ :

 • При посвідченні заповіту при свідках свідками не можуть бути /......................../ :

 • Заповіт є нікчемним, якщо /......................../ :

 • Спадкоємцями другої черги є /......................../ :

 • Спадкоємцями першої черги є /......................../ :

 • Спадкоємець щодо спадщини /......................../ :

 • У разі відмови від прийняття спадщини спадкоємцем за заповітом /......................../ :

 • У разі відмови від прийняття спадщини спадкоємцем за законом /......................../ :

 • Спадщина вважається відумерлою у разі /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються відумерлості спадщини /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються задоволення вимог кредитора /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються охорони спадкового майна /......................../ :

 • Виконавцем заповіту може бути /......................../ :

 • Виконавець заповіту зобов’язаний /......................../ :

 • Підставами для спадкування за законом є /......................../ :

 • Заповіт може бути посвідчений /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються секретного заповіту /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються складу спадщини /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються оголошення секретного заповіту /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються спадкування усиновленими та усиновлювачами /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються спадкування за правом представлення внуками спадкодавця /......................../ :

 • Виберіть правильні положення, що стосуються спадкування за правом представлення /......................../ :
 • 1   2   3   4

  Схожі:

  Договором є iconКалендарний план виконання науково-дослідних робіт за договором № на 20 р. (найменування зобов’язань за договором)
  Чим закінчується етап (звіт, макет, конструкторська та інша науково-дослідна документація тощо)
  Договором є iconКалькуляція кошторисної вартості робіт за договором № від 20 р тема

  Договором є iconОбязательные практические навыки
  Проверить правильность оформления предложенного документа в соответствии с договором на поставкупродукции
  Договором є iconЗгідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121

  Договором є iconОбов’язкові практичні навички
  Перевірити правильність оформлення запропонованого документу у відповідності з договором на постачання продукції
  Договором є iconУвага! Обидві сторінки бланку анкети роздруковується на одному боці аркушу формату а-4
  Аспірантура: з відривом / без відриву (за держзамовленням / з оплатою за договором)
  Договором є iconПротокол №19 юридичний факультет
  ...
  Договором є iconУвага! Обидві сторінки бланку анкети роздруковується на одному боці одного аркушу формату а-4
  Аспірантура: з відривом / без відриву (за держзамовленням / з оплатою за договором)
  Договором є iconФункції юридичної відповідальності
  Договірна відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором про надання медичних...
  Договором є iconЗразок заяви №5 кадрів Ректорові
  Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду асистента (0,25 посадового окладу) кафедри вищої математики за строковим трудовим...
  Договором є iconЗразок заяви №4 Відділу кадрів Ректорові
  Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду асистента кафедри вищої математики за строковим трудовим договором з 01. 09....
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи