Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 icon

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
НазваЗакон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383
Сторінка1/10
Дата26.09.2012
Розмір1.53 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема 1: Цивільно-правовий договір: загальні положення

 1. Поняття, значення та функції договору.

 2. Свобода договору та її межі.

 3. Класифікація договорів.

 4. Зміст договору та його тлумачення.

 5. Укладення цивільно-правового договору:

а) оферта та акцепт.

Особливості публічної оферти.

 1. Зміна договору: підстави, порядок та правові наслідки.

 2. Розірвання договору: підстави, порядок та правові наслідки.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України.

 2. Господарський кодекс України.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України.

 4. Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// ВВР. – 1990. - №34. – Ст. 499.

 5. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. - №39. – ст.383.

 6. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. - №29. - Ст. 377.

 7. Закон України Про оренду державного і комунального майна: від 10 квітня 1992р. в редакції від 14 березня 1995р.// ВВР. – 1995. - №15. - Ст. 31.

 8. Закон України Про страхування: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. - №7. - Ст. 50.

 9. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. - №36. - Ст. 275.

 10. Закон України Про електронний цифровий підпис: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. - №36. - Ст. 276.

 11. Закон України Про іпотеку: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. - №38. - Ст. 313.

 12. Закон України Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. - №51. - Ст. 553.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11 травня 2011 р. N 491 // Офіційний вісник України. – 2011. - №35.

 14. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» від 7 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - №54.

 15. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 03 березня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - №10.

 16. Роз’яснення Міністерства юстиції України «Про особливості посвідчення договору довічного утримання (догляду)» від 1 квітня 2011 року.

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т./ За ред. В,М. Коссака.- К.: Істина, 2008.

 2. Бервено С.М.Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392с.

 3. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (заг.пол.): навч.посіб. - К.: Юстініан, 2007. - 280с.

 4. Брагинський М.И., Витрянський В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положення. - М.: Статут, 2001.

 5. Договірне право України. Загальна частина: Навч.посібн. / За ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер. 2008.

 6. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2007.

 7. Лідовець Р.А. Змішані договори в цивільному праві України: автореф. дис..канд.юрид.наук. - Л.:,2005.

 8. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: навч.посібн. - К.:, 2004.

 9. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система:автореф.дис. канд..юрид.наук. - К., 2003.

 10. Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. СПб., 2003. - 211с.

 11. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальне договоры в гражданском праве. М.: Статут, 2004.Завдання 1.

Які договори в Цивільному кодексі України визначаються як публічні? Випишіть відповідні статті.


Завдання 2.

Порівняйте за підставами, порядком та правовими наслідками «відмову від договору», «розірвання договору», «припинення договору».

В яких статтях Цивільного кодексу України передбачено право на односторонню відмову від договору?

І. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

Тема 2: Купівля – продаж


 1. Поняття та правова природа договору купівлі-продажу. Сфера застосування. Джерела правового регулювання.

 2. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу.

 3. Сторони договору. Право продажу товарів.

 4. Права та обов’язки продавця і покупця з договору купівлі-продажу.

 5. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором купівлі-продажу.

Нормативно-правові акти:

І. Міжнародно-правові документи:


 1. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.

ІІ. Законодавчі акти України:


 1. Конституція України.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Господарський кодекс України.

 4. Закон України від 21.04.199 року “Про виконавче провадження”// ВВР України. – 1999. - № 24. – Ст. 207

 5. Закон України в редакції від 01.12.2005 року “Про захист прав споживачів” // ВВР України. – 2006. - № 7. - Ст. 84.

 6. Закон України від 03.12.1990 року “Про ціни і ціноутворення” // ВВР України. 1990. - № 52. - Ст. 650.

 7. Закон України від 10.12.1991 року “Про товарну біржу” // ВВР України. - 1992. - № 10. - Ст. 139.

 8. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р.

 9. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації застав­леного майна, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 року № 1448 //

 10. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 03.03. 2004 року // Офіційний Вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639.

 11. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 15.07.1999 року № 42/5 //

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. Коссака В.М. - К., 2008.

 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М: Статут., 2001.

 3. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти. – Т., 2009.

 4. Яворська О.С. Особливості правового регулювання договірних відносин купівлі-продажу нерухомого майна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 44.- С.92-99.

 5. Дашковская В.В. Некоторые проблемы перехода права собственности на движимое имущество по гражданско-правовым сделкам // Актуальные проблемы гражданского права. – Вып. 9. – М., 2005. – С. 201-242.

Завдання 1.


Проаналізуйте ст. 55 Віденської конвенції, ст. 424 Цивільного кодексу Російської Федерації, ст.691 Цивільного кодексу України, ст.180 Господарського договору про ціну як умову договору купівлі-продажу.

Як трактується ціна як умова договору в названих джерелах?

Завдання 2.


Проаналізуйте ст. 658, 338, 874, 968, 972 Цивільного кодексу України, ст.74, 75, 136 Господарського кодексу України, ст. 61 Закону України “Про виконавче провадження”, пункт 48 Статуту залізниць.

Кому належить право продажу товарів?
Задача 1.

За договором купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між гр. Хомко, суб’єктом підприємницької діяльності (продавець) та ТзОВ «Варант» (покупець), сторони узгодили, що право власності виникає у покупця за умови настання таких обставин: підписання сторонами актів приймання-передачі усіх десяти об’єктів, повної сплати покупцем загальної ціни майна і підписання продавцем заяви про проведення повного розрахунку між сторонами. ТзОВ «Варант», не виконавши повністю зазначені вимоги, зареєструвало за собою право власності на зазначене майно і через деякий час продало його ТзОВ «Слава», яке надалі зареєструвало право власності на це майно уже за собою. Коли Хомин дізнався про це, звернувся до адвоката за консультацію щодо захисту своїх прав. Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 2.

До нотаріуса звернулись Краснов та Майдан з проханням посвідчити договір купівлі-продажу квартири. При цьому вони надали такі документи: Краснов як продавець – витяг про реєстрацію права власності на квартиру та паспорт, а Майдан як покупець – паспорт та довідку про доходи. Також Краснов пояснив, що квартира набута ним за час перебування у шлюбі, однак, з дружиною він не проживає більше трьох років і місце її перебування йому невідоме, до того ж він уже подав до суду позов про розірвання шлюбу; обоє їхніх малолітніх дітей проживають з ним, зареєстровані у цій квартирі, але власниками не є. Крім того, він просив нотаріуса уточнити в договорі, що підвал він не продає, оскільки пообіцяв подарувати його сусіду. Майдан пояснив нотаріусу, що на даний час перебуває у фактичних шлюбних відносинах і хоче придбати цю квартиру на імя своєї новонародженої донечки.

Дайте юридичну консультацію. Чи може нотаріус за даних обставин посвідчити цей договір у день звернення цих осіб ? Які документи мають надати сторони для укладення договору купівлі-продажу даної квартири ? Які особи мають бути присутні при цьому?
Задача 3.

Згідно із оголошенням в газеті “Реклама для всіх” громадянин М. з’явився до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект і погодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З’явившись через дав дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною.

М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 100 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.

Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?
Задача 4.

Громадянин І. прочитав у вітрині “Міськдовідки” оголошення М. про продаж ним роялю за 600 грн. Прийшовши за вказаною адресою, І. оглянув рояль і погодився купити за пропоновану ціну. Проте М. заявив, що продавати рояль не буде, поки не вирішиться питання про переведення його на роботу в інше місце. Крім того, він хотів би одержати за рояль 800 грн., так як по цій ціні, як він довідався, продається в комісійному магазині такий же рояль. І наполягав на продажі роялю без будь-яких застережень про перевід М. на іншу роботу і ціні 600 грн.

Ідучи від М., І. сказав, що він повернеться через 5 днів, принесе гроші і забере рояль. М. на наступний день після відвідин І. одержав нове місце роботи і в той же день відіслав телеграму про свою згоду продати рояль за 600 грн., вказавши, що чекає відповіді 2 дні. І. відразу відповів телеграфом про свою згоду. Але телеграма була вручена поштовим відділенням М. тільки на 3 день, тобто після вказаного в телеграмі строку. В цей день, до отримання телеграми М. продав рояль К. При цьому було узгоджено, що К. вивезе рояль у вільний час через 2-3 дні. На наступний день за роялем з’явилися разом І. і К., кожний з яких, рахуючи договір укладений саме з ним, вимагав передачі роялю.

Чи був укладений між М. та І. договір?

Чи виникло відповідно зобов’язання з купівлі-продажу?

Чи правомірні вимоги К.?
Задача 5.

Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу жилого будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога ст. 65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.
Задача 6.

Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні оспорюваного договору купівлі-продажу 12 січня 2004 року громадянин К., що діяв на підставі її довіреності продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною.

За таких обставин позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним.

В зустрічному позові О. просила виселити Т. та К. з належної їй на праві власності вищезгаданої квартири.

В судовому засіданні було встановлено, що “між представником позивачки - К. та покупцем О. укладена зловмисна угода, що виразилася в продажі квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною”.

Вирішіть спір.

^ Тема 4: ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ


1. Поняття, ознаки та джерела правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу.

2. Укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Публічна оферта. Форма договору роздрібної купівлі-продажу.

3. Право покупця на інформацію про товар та правові наслідки його порушення.

4. Право покупця на належну якість товару. Правові наслідки продажу товару неналежної якості.

5. Право покупця на обмін товару належної якості.

6. Відповідальність продавця за договором роздрібної купівлі-продажу. Особливості захисту прав покупця.

7. Продаж товарів у кредит із розстроченням платежу.


^ Нормативні акти:

І. Міжнародно-правові документи:

Керівні принципи ООН для захисту інтересів споживачів (9 квітня 1985 року) // В кн. Законодавство України про захист прав споживачів. К. Юрінком Інтер.1999.

ІІ. Законодавчі акти України:

 1. Цивільний кодекс України.

 2. Закон України ”Про захист прав споживачів” в редакції закону від 1 грудня 2005 р. // ВВР. 2006. №7.Ст.84.

 3. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції закону від 6 вересня 2005 р. //ВВР. 2005. №50. Ст.533.

 4. Закон України “Про рекламу” в редакції закону від 11 липня 2003 р. //ВВР. 2004. №8. Ст.62.

 5. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. в редакції закону від 13 січня 2011р. //ВВР. 1992. №48. ст.650.

 6. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” в редакції закону від 1 червня 2000 р. // ВВР. 2000. №38. Ст.315.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. 1994, 14 квітня.

 8. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року.

 9. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затв.
  наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. № 218.

 10. Правила торгівлі у розстрочку фізичними особами, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року.

 11. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185.

 12. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затв. наказом Міністерства економіки України від 19квітня 2007 р. № 104.

 13. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків від 13 березня 1995 року.

 14. Правила торгівлі на ринках, затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105.

 15. Порядок провадження торггівельної діяльностіта правила торговельного обслуговуванняна ринку спожичих товарів, затвердж. постановою КМУ від 15 червня 2006 р., № 833.


Судова практика:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” //Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). К. Юрінком Інтер.1998.


Література:

 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2001.

 2. Законодавство України про захист прав споживачів. К. Юрінком Інтер.1999.

 3. Зобов’язальне право. Теорія і практика / За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 4. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юр.л-ра, 1975.

 5. Луць В.В. Кодифікація договірного права. //Українське право. 1997. №1.

 6. Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006.

 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004.

 8. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2006.

 9. Сохновский А.Ф. Комиссионная торговля. М. Юридическая литература.1989.

 10. Цивільне право України: Академічний курс. Т.1. Загальна частина / За ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006.

 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн.1.

 12. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.2.Завдання 1.

Дайте визначення поняття “публічна оферта”. Яким умовам повинна відповідати пропозиція, яка визнається “публічною офертою”? Проведіть розмежування між “публічною офертою”, “офертою” та оголошенням про намір укласти договір.


Задача 1.

Громадянин А. купив у меблевому магазині меблі. Залишивши їх на зберігання, А. домовився, що приїде за ними вантажним автомобілем через 6 годин. За цей час через замикання електропроводки в залі магазину сталася пожежа, внаслідок якої деякі меблі були пошкоджені (в тому числі, відібрані А.).

Повернувшись за меблями і оцінивши ситуацію, А. зажадав передачі йому іншого комплекту таких же меблів. Представник магазину відмовився задовольнити його вимоги, оскільки вини магазину в пошкодженні меблів немає.

Вирішіть спір.

З якого моменту виникає право власності на майно, придбане за договором купівлі-продажу?

Чи правомірна відмова магазину в задоволенні вимоги покупця – А.


Задача 2.

На промтоварному ринку у продавця Н. (суб’єкта підприємницької діяльності) – громадянка К. купила дитячі чоботи. При примірці взуття вдома виявилося, що чоботи невдало підібрані за розміром.

Того ж дня К. звернулася до продавця з проханням обміняти чоботи на іншу пару більшого розміру. Продавець Н. відмовилася , оскільки чоботи належної якості і при покупці їх приміряли.

Вирішіть спір.

Чи має право на обмін товару покупець, якщо товар придбано на ринку? Чи зміниться вирішення ситуації, якщо товар придбано в комісійному магазині? За яких умов може бути реалізовано право на обмін товару?


Задача 3.

16 листопада громадянин М. купив в універмазі костюм і черевики, попередньо примірявши їх і уважно обдивившись. Прийшовши додому, М. знову став приміряти костюм, але фасон і колір костюма йому не сподобався. Порадившись з батьком, М. вирішив обміняти костюм. Костюм М. більше не одягав. 20 листопада, повернувшись з роботи, М. спіткнувся на сходах, а потім виявив, що у одного із нових черевиків відривається підошва. 21 листопада М. прийшов в універмаг і вимагав обміняти костюм, а за черевики повернути гроші.

Адміністрація магазину обміняти костюм відмовилася, посилаючись на те, що костюм є доброякісним, відповідного розміру і ніяких важливих причин для обміну немає. Що стосується черевиків, то адміністрація згодилась взяти їх назад, але тільки в обмін на іншу пару. Вирішіть спір.

Чи має право М. обміняти доброякісний костюм, фасон і колір якого йому не сподобався? Які права має покупець у випадку виявлення в купленому взутті дефектів виробничого характеру?


Задача 4.

15 серпня 2006 року громадянин Б. купив в універмазі телевізор. Після встановлення телевізора покупець відразу ж заявив претензію з приводу нечіткого зображення на екрані. Працівники телеательє неодноразово приходили на квартиру Б. і пробували знайти причини несправності. В червні 2007 року телеательє запропонувало здати телевізор в ательє для ремонту і заміни кінескопа. До цього, при спробі замінити кінескоп в домашніх умовах, працівники зламали передню стінку телевізора. Тільки 4 серпня 2007 року був замінений кінескоп і вмонтована передня стінка. Але і після цього телевізор нормально не працював. Б. звернувся до суду з позовом до універмагу і телеательє про відшкодування вартості телевізора.

Чи підлягає задоволенню позов Б.? Які права покупця у випадку придбання товарів, для яких встановлені гарантійні строки, строки служби та строки придатності?


Задача 5.

В магазині самообслуговування у секції продовольчих товарів громадянин Н. відібрав у візок літрову банку соку “Чумак”, банку маринованих маслин, фасовані м’ясні та макаронні вироби, печиво на суму 28 грн. 30 коп. Прямуючи до каси, Н. візком зачепив стелаж. Візок перекинувся, скляний посуд (з-під соку і маслин) розбився. Всі інші підібрані продукти виявилися непридатними до споживання. Продавець магазину заявила вимогу про сплату вартості відібраного Н. товару в сумі 28 грн. 30 коп.

Проаналізуйте ситуацію. З якого моменту виникає право власності на придбані товари в сфері роздрібної торгівлі? Чи правомірні вимоги представника магазину?


Задача 6.

О. 20 травня 2005 року придбав автомобіль “Таврія” у дилера фірми “АвтоЗазДеу” з розстрочкою платежу на 2 роки. 20 вересня 2005 року автомобіль був викрадений з подвір’я будинку, в якому проживав О. За фактом крадіжки було порушено кримінальну справу.

На період розшуку автомобіля О. припинив сплату періодичних платежів, а згодом, оскільки автомобіль так і не було знайдено, відмовився їх сплачувати взагалі і зажадав повернення вже сплаченої суми.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Хто несе ризик випадкової загибелі майна за договорами купівлі-продажу в розстрочку?

Тема 5: Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.


 1. Поняття, сфера застосування та законодавче регулювання договору поставки.

 2. Сторони договору поставки.

 3. Порядок і форми укладення договору поставки. Переддоговірні спори.

 4. Істотні умови та зміст договору поставки.

 5. Зміна та припинення договору. Виконання як спосіб припинення договору.

 6. Відповідальність сторін за порушення умов договору поставки:

а) за прострочення поставки;

б) за недопоставку;

в) за поставку неякісних товарів (продукції);

г) за поставку некомплектної продукції, а також з порушенням вимог щодо упаковки, тари та маркування.

7.Особливості поставки продукції для державних потреб щодо:

а) суб’єктного складу;

б) порядку укладення державного контракту;

в) відповідальності сторін.

8.Постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

 3. Закон України від 22 грудня 1995 року “Про поставки продукції для державних потреб” // Урядовий кур’єр. 1996. №20-21.

 4. Закон України від 02 червня 2005 року “Про теплопостачання//Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст. 373.

 5. Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.

 6. Постанова Кабінету Міністрів від 28 березня 1993 року ”Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення” // Урядовий кур’єр. 1993, 1 квітня.

 7. Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 року “Про тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення”.

 8. Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року “Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД // Урядовий кур’єр. 1994, 26 травня.

 9. Положення Про поставки продукції виробничо-технічного призначення. Положення Про поставки товарів народного споживання. СП СССР. 1988. №24-25. Ст.7.

 10. Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР” // ВВР. 1991. №46. Ст.621.

 11. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.

Судова практика:


 1. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 30 березня 1995 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки” // Право України. 1995. № 9-10.

 2. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 12 жовтня 1993 року “Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов’язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю та якістю” // Право України. 1995. №2. Ст.56.

 3. Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 березня 1996 року “Про Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. 1996. №18.

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

 6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

 8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

 9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Завдання 1.

Дайте порівняльну характеристику підстав, умов та обсягу відповідальності за договором купівлі-продажу та договором поставки.

Завдання 2.

Визначте поняття “виконання договору” “невиконання договору”, “неналежне виконання договору” Змоделюйте ситуацію на розкриття змісту кожного поняття.

Завдання 3.

Львівське приватне торговельне підприємство “Смерічка” замовило обладнання для торговельного залу у ВАТ “Меблевий комбінат” на загальну суму 10 000 грн. Поставка мала відбутися протягом 1-го кварталу поточного року засобами ВАТ. За досягнутою домовленістю грошові кошти мали бути перераховані після фактичної доставки обладнання у приміщення приватного підприємства.

За запропонованими даними складіть проект договору поставки, уточнивши в ньому умови про маркування, тару, строки та відповідальність сторін. Використайте в проекті договору терміни Інкотермс. (Правила інтерпретації термінів у зовнішньоекономічних відносинах. Урядовий кур’єр.1994, 6 жовтня). Опрацюйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер. 1999. Гл. ХІ. Розділ І.
Задача 1.

Між КСП “Світанок” і цукровим заводом був укладений договір на поставку 125 тон цукрового буряка протягом жовтня-листопада 2004 року.

Зібравши урожай, КСП поставило весь буряк до 25 жовтня 2004 року і зажадало оплати за виконання договору з врахуванням достроковості поставки.

Яке значення строків в договорі поставки? Що таке загальні і спеціальні строки в договорі? За яких умов допускається дострокове виконання договору?

Проаналізуйте ситуацію.
Задача 2.

Між сталеплавильним комбінатом і ВАТ “Вторчормет” було укладено договір на поставку брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала здійснюватися партіями по 250 тон щомісячно. Протягом першого року дії договору поставка здійснювалася в обумовлених розмірах. Наступного року ВАТ протягом січня-березня не змогло поставити брухту, а в травні поставило 720 тон брухту.

Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату неустойки за недопоставку в обумовлений договором строк.

Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії договору?

Проаналізуйте ситуацію.
Задача 3.

Згідно із умовами договору поставки між ПП “Пекар” і КСП “Зоря” останнє зобов’язувалося поставляти протягом 2-х років по 1 тоні борошна вищого сорту щомісячно. У травні-липні першого року дії договору було поставлено борошно низької якості (згіркле, збите в грудочки). ПП відмовилось від прийомки борошна.

У вересні КСП поставило 2 тони борошна 2 сорту взамін на 1 тону вищого сорту. Свої дії мотивувало технічного поломкою млина. ПП і на цей раз відмовилося від прийняття борошна.

У листопаді цього ж року ПП заявило претензію про відшкодування прямих збитків у сумі 2 400 грн. (затрачених на купівлю борошна в іншого виробника), 5 000 грн. неодержаного прибутку від реалізації хлібобулочних виробів протягом травня-липня та вересня і неустойки 480 грн.

Які права замовника у випадку недопоставки, поставки продукції неналежної якості, прострочення поставки?

Який вид неустойки підлягає стягненню?

Визначте загальний розмір відшкодування.
Задача 4.

Згідно з договором поставки між ВАТ “Холодокомбінат” і машинобудівним заводом ВАТ отримало обладнання (морозильні камери, холодильники, сепаратори) на загальну суму 750 000 грн. Через 3 місяці експлуатації з ладу вийшли 5 морозильних камер, в результаті ВАТ потерпіло збитки на загальну суму 2 850 грн. (1 850 грн. – прямих збитків і 1 000 грн. – неодержаних доходів).

ВАТ заявило претензію про відшкодування збитків, та заміну камер неналежної якості. Машинобудівний завод погодився відшкодувати збитки, але замінити устаткування відмовився. На його думку, договір припинив чинність шляхом виконання, обладнання було поставлено відповідно з технічними вимогами, всі витрати по його експлуатації має нести власник.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.

Тема 6: Міна


 1. Поняття та загальна характеристика договору міни.

 2. Сторони договору міни.

 3. Особливості укладення та виконання договору міни.

 4. Особливості правового регулювання товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

 6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

 8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

 9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Завдання 1

З’ясуйте зміст таких понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”. Наведіть приклади застосування цих понять у законодавстві.

Завдання 2

Ознайомтеся та проаналізуйте положення Закону України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності”.

Які особливості договірних відносин визначені цим законом?

Завдання 3

Порівняйте договори міни, купівлі-продажу та поставки. Визначте спільні та відмінні риси цих договорів.
Задача 1.

5 серпня 2004 року між СФГ “Сокіл” та АТ “Перун” укладено бартерну угоду. Згідно умов договору СФГ зобов’язувалося передати АТ грейферний навантажувач в обмін на сім тон озимої пшениці.

15 серпня 2004 року навантажувач було передано АТ. Передача оформлена накладною від 15 серпня 2004 року. АТ від виконання своїх зобов’язань ухилилося, а згодом було реорганізоване у ТзОВ “Магнус” і ТзОВ “Перун – 2”.

За розподільчим балансом заборгованість перед СФГ була передана ТзОВ “Перун –2”. СФГ заявило претензію до ТзОВ “Магнус” та ТзОВ “Перун – 2” про виконання умов договору як до солідарних боржників. Оскільки відповідь на претензію не надійшла, СФГ звернулося до господарського суду.

Вирішіть спір.

Визначте суб’єктний склад договору. Хто є позивачем і відповідачем по справі?

Тема 7: Дарування


 1. Поняття та правова природа договору дарування.

 2. Сторони у договорі дарування.

 3. Порядок укладення і форма договору дарування.

 4. Зміст договору дарування.

 5. Відмова від договору та розірвання договору дарування. Правові наслідки.

 6. Правове регулювання благодійної діяльності.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. // ВВР. 2002. № 21-22. ст.135.

 4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.// ВВР. 2002. № 3-4. ст.27 (стаття 102-1).

 5. Закон України від 16.09.1997 року “Про благодійництво та благодійні організації” //. ВВР. 1997. № 16.

 6. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року // Офіційний вісник. 1998. № 33.

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. Коссака В.М. - Київ, 2008.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар /За ред. Шевченко Я.М. – К.,2004

 3. Гражданское право. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К., Ч. 2., М.: Проспект, 1997.

 4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М., 2001.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К., 2004. – Т.2.

 6. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

 7. Цивільне право України. Кн. 2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К. Юрінком Інтер, 2004.

 8. Диба І. Дарування коштів// Юридичний вісник України. - № 18 (722). – 2009

 9. Домбругова А. Договір дарування// Юридичний вісник України. - № 50 (442). – 2003

 10. Новікова В. Особливості договору дарування// Підприємництво, господарство і право. - № 1. – 2009.

 11. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти. – Т., 2009.


Завдання 1.


Проаналізуйте правову сутність дарування як форми безоплатної передачі майна і поясніть, чи можна вважати даруванням

 • прощення боргу;

 • передачу майна до статутного капіталу товариства;

 • передачу майна в процесі реорганізації товариства;

 • розподіл прибутку між засновниками товариства;

 • безоплатну приватизацію житла

Завдання 2.


Дайте визначення і порівняйте поняття “благодійництво”, ”меценатство”, “спонсорство”, “пожертва”, “дарування”.

Проаналізуйте відповідні положення Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”.

Завдання 3


Підготуйте проекти договорів дарування (виконати письмово):

а)договір дарування майнового права між громадянкою О.та її сином- Н.;

б)договір дарування приватизованої квартири громадянкою П. своєму пятирічному

внуку Ю.;

в)договір дарування автомобіля ВАЗ-2121 “Нива” громадянином К. своєму сину малолітньому Р.;

г)договір дарування 1/2 будинку батьками(громадянами Н. та З .) своїй дочці неповнолітній Ю.;

д)договір дарування приватизованої земельної ділянки наданої під забудову громадянину Ч. (жителю села Підлісне Н-ного р-ну) громадянинові А (жителю м. Львова).
Задача 1.

Громадянка похилого віку К. пред’явила позов до С. та Г. про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу відповідачів, які є її доньками, вона 17 березня 2008 року оформила договір дарування їм будинку. (При укладенні угоди К. було 87 років.). С та Г. обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства

Відповідачі не виконали своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати в будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те, що правочин вчинено внаслідок помилки, позивачка просила визнати договір недійсним.

Вирішіть справу.
Задача 2.

Громадянин Ж. пред’явив позов до виконкому Кіровоградської міської ради про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. По­зивач зазначав, що після смерті дружини він за станом здоров’я не міг здійснювати догляд за будинком, належним йому на праві власності, а тому 21 лютого 2004 року подарував його відповідачу. Виконавчий комітет, як сторона за договором, виділив Ж., згідно рішення від 21 січня 2004 року, однокімнатну квартиру.

Посилаючись на те, що правочин вчинено внаслідок збігу тяжких обставин, позивач просив задовольнити позов.

У судовому засіданні представник відповідача просив суд відмовити у позові Ж. і зазначив, що позивач особисто звертався до міськвиконкому за дозволом про укладення договору дарування будинку взамін одержаної квартири. Потім у зв’язку зі збільшенням сім’ї ставив питання про надання йому двохкімнатної квартири взамін однокімнатної. Коли йому було відмовлено в наданні такої квартири, позивач більш як через п’ять років після укладення договору дарування порушив в суді справу про визнання договору недійсним.

Вирішіть справу.
Задача 3.

Громадянин Н. 25 лютого 2004 року подарував своєму знайомому О. електронну записну книжку. Через рік записну книжку опізнала громадянка К. Цю книжку разом із сумочкою у неї було викрадено в трамваї. К. зажадала від О. повернення електронної книжки.

Чи правомірна вимога К.?

Чи можна в даній ситуації застосувати аналогію закону і при відсудженні речі у обдарованого притягнути до відповідальності дарувальника (за аналогією із ст.661 ЦК України).
Задача 4

Благодійний фонд „Надія” закупив для реабілітаційного центру по оздоровленню дітей, хворих на ДЦП, комплект діагностичної апаратури на суму 250 тисяч гривень. Ця апаратура була передана у день 10-річчя існування центру, а її передача оформлена актом здачі-приймання. Через деякий час благодійний фонд виявив, що апаратура передана дитячій поліклініці (комунальному закладу охорони здоров’я). Фонд заявив про повернення обладнання реабілітаційному центру, оскільки обладнання передавалося саме йому. Представник дитячої поліклініки заявив, що реабілітаційний центр добровільно і безоплатно передав частину апаратури, як таке, що ним не використовується і більш потрібне для поліклініки.

Дайте правову оцінку ситуації.

Що таке пожертва, благодійництво?

Чи правомірні вимоги фонду?

Задача 5

Громадянин М. подарував племіннику картину, намальовану його близьким другом. На картині була зображена батьківська оселя і довколишні краєвиди місцевості, де народився громадянин М. Через деякий час громадянин М. дізнався, що племінник обміняв картину на мобільний телефон. Громадянин М. зажадав повернення картини від К., з яким обмінявся племінник.

К. заперечував вимогу громадянина М.

Дайте правову оцінку ситуації.

За яких умов можливе розірвання договору дарування?

Які відмінності між розірванням договору та відмовою від договору? Які їх правові наслідки?

Тема 8: Рента


 1. Договір ренти: поняття та загальна характеристика договору.

 2. Сторони у договорі ренти.

 3. Умови договору ренти.

 4. Форма і розмір ренти. Забезпечення виплати ренти.

 5. Зміст договору ренти.

 6. Відмова від договору ренти. Підстави розірвання договору. Правові наслідки.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Література:


 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред. професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

 6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

 8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

 9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Завдання 1.


Порівняйте договір довічного утримання і договір ренти:

а) за суб’єктним складом;

б) за об’єктами;

в) за змістом;

г) за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Завдання 2.


Визначте спільні та відмінні риси договору ренти та договору купівлі-продажу з розстроченням платежу.

Задача 1


За договором ренти, укладеним між гр.Х. та гр.У., до гр.У. переходив дачний будиночок. Договір ренти був посвідчений нотаріально і зареєстрований. Гр.У. оформив право власності на дачний будиночок.

Договором було передбачено, що Х. передає У. дачний будиночок вартістю 9000 грн., натомість У. зобов’язувався безстроково виплачувати Х. ренту у сумі 200 грн. щомісячно.

Через деякий час У. зі згоди Х. продав дачу своєму племіннику, оскільки сам виїжджав на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. Племінник спочатку виплачував ренту в обумовленій договором сумі, а потім відмовився від оплати у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

Гр.Х. подав позовну заяву до суду, в якій просив стягнути з громадянина У. та його племінника (як з співвідповідачів) різницю між вартістю дачі і сумою виплаченої ренти.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які є способи забезпечення виплати ренти?

Вирішіть спір.

Задача 2


За договором ренти гр.А. передав у власність гр.Б. колекцію картин загальною вартістю 50000 грн. за 20000 грн. і, крім того, гр.Б. зобов’язувався безстроково сплачувати гр.А. ренту у сумі 650 грн. щомісячно.

Через 1 рік гр.Б. відмовився від договору, мотивуючи це тим, що вартість колекції істотно завищена. Гр.А. вимагав виплати йому різниці між сумою оцінки колекції і сумою реально виплачених рентних платежів.

З яких підстав платник ренти може відмовитися від договору?

Які правові наслідки відмови від договору?

Які є гарантії захисту одержувача ренти?

Вирішіть спір.

Задача 3


За договором безстрокової ренти гр.М. передав безоплатно у власність гр.Н. автомобіль, а гр.Н. зобов’язувався виплачувати рентні платежі у сумі 600 грн. щомісячно.

Згодом автомобіль був викрадений у гр.Н. і тому він відмовився від подальшої виплати рентних платежів.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого під виплату ренти?

Які підстави відмови від договору?

Тема 9: Довічне утримання (догляд).


1. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).

2. Сторони в договорі довічного утримання (догляду).

3. Порядок укладення та форма договору.

4. Зміст договору довічного утримання (догляду).

5. Зміна, розірвання та припинення договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (ст.120, 131, 132) // ВВР. – 2002. - N 3-4, ст.27

 3. Закон України від 2 вересня 1993 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст.383.

 4. Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671.

 5. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.

 6. Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України 09.06.1999 N 31/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.08.2004 N 85/5).

 7. Правила ведення нотаріального діловодства (Форми 62, 63), затверджені наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 р. № 1325/16016.

Література:


 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М: Статут., 2000.

 2. Великорода О.М. Договір довічного утримання: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - К,, 2006.

 3. Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002 (Т.ІІ).

 4. Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996 (Ч.2).

 5. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 6. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975.

 7. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. – № 2.

 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. Коссака В.М. – К., 2008.

 9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І., Т.ІІ.)

 10. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.2. Особлива частина).

 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006 (Кн.2).

 12. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004 (Т.2).

 13. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. Монографія. – Тернопіль, 2009.

Завдання 1.


Визначте об’єкт договору довічного утримання. Охарактеризуйте зміст понять: «утримання», «матеріальне забезпечення”, «догляд».

Завдання 2.


Порівняйте договір довічного утримання із договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, спадковим договором.
Задача 1.

Громадянка К. 1928 р.н. уклала договір довічного утримання з громадянином О. Згідно умов договору К. передавала О. приватизовану однокімнатну квартиру загальною площею 38 кв.м. взамін чого О. зобов’язувався надавати К. довічне матеріальне забезпечення у вигляді щомісячного набору продуктів у погоджених нормах та грошове утримання в сумі 400 грн. щомісячно.

20 травня 2004 року договір був нотаріально посвідчений. На підставі договору 5 червня 2004 року О. оформив право власності на квартиру.

10 червня 2004 року К. заявила про своє небажання передати квартиру і відмовилася від утримання.

Проаналізуйте ситуацію. Який характер договору довічного утримання? З якого моменту у набувача виникає право власності на об’єкт договору? Які можливі варіанти вирішення спору?

Підготуйте (письмово) проект договору довічного утримання між громадянами К. та О.
Задача 2.

Громадянка М. звернулася до суду з позовною заявою про розірвання договору довічного утримання. В судовому засіданні з’ясувалося, що набувач за договором громадянин Ч. щомісячно надавав М. утримання у вигляді їжі, сплачував комунальні послуги та витрати на ліки. М. не заперечувала цього факту, але просила договір розірвати, оскільки у неї з відповідачем склалися особисті неприязні стосунки і вона не бажає надалі одержувати будь-які кошти від неприємної їй людини.

Вирішіть спір.
Задача 3.

За усною домовленістю між громадянкою В. та сином її давніх приятелів громадянином Я. останній зобов’язувався надавати В. довічне утримання (купувати продукти харчування, сплачувати комунальні послуги та нести інші витрати). Взамін В. обіцяла безоплатно передати Я. у власність 2-х кімнатну квартиру в будинку “Люкс”. Через 2 роки В. поставила Я. до відома, що вона бажає продати квартиру далекій родичці за вигідну плату.

Я. звернулася за консультацією в адвокатську контору:

Які його права на квартиру?

Чи має він право на відшкодування понесених витрат за 2 роки, якщо квартира все ж таки буде продана?

Чи вправі В. продавати квартиру, якщо Я. добросовісно виконував взяті на себе обов’язки?

Дайте відповіді на поставлені питання посилаючись на чинне законодавство.
Задача 4.

1 листопада 1996 року громадянка А. склала і нотаріально посвідчила заповіт, згідно з яким все належне їй майно, в тому числі житловий будинок, заповіла подружжю Д.

25 березня 2005 року А. уклала договір довічного утримання з Р. Згідно з умовами договору житловий будинок перейшов до нього .

30 січня 2006 року А. померла. 25 квітня 2006 року подружжя Д. звернулося в нотаріальну контору за оформленням спадкових прав. При цьому з’ясувалося, що право власності на житловий будинок оформлене на Р. і йому видано свідоцтво про право власності бюро техінвентаризації.

Подружжя Д. звернулося до суду про визнання договору довічного утримання недійсним і визнання за ними права власності на спірний будинок.

Вирішіть спір.
Задача 5.

За умовами договору довічного утримання громадянин Л. (набувач) набув право власності на приватизовану квартиру, яка належала громадянину Б. (відчужувачу). На підставі договору Л. оформив свідоцтво про право власності.

22 квітня 2004 року рішенням суду приватизація квартири за позовом виконавчого комітету місцевої ради була визнана недійсною.

Дайте правовий аналіз ситуації.


ІІ. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України Про економічну самостійність України //Відомості Верховної Ради України 1990р. №34

Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 02. 09. 1993 року „Про нотаріат // ввр україни. 1993. №39 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року// Право України. 1994. №7-8
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconСписок рекомендованих нормативно-правових актів
Закон України “Про економічну самостійність України“ //Відомості Верховної Ради України 1990р. №34
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14 Декрет Кабінету Міністрів України від 21. 01. 1993 року „Про державне мито // ввр україни. 1993. №13
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України „Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №35
Заходи процесуального примусу за кримінально-процесуальним правом України, їх поняття І значення
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// Ввр. 1990. №34. Ст. 499. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №39. ст. 383 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи