Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» icon

Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
Скачати 76.41 Kb.
НазваПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
Дата26.09.2012
Розмір76.41 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, які навчаються зі спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

 1. Курсова робота студента, який здобуває вищу освіту зі спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», є самостійною дослідницькою працею з актуальної проблеми юридичної науки й практики, спрямованою на закріплення отриманих студентом теоретичних знань, вироблення навиків наукового дослідження з метою формування у студентів Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка самостійного творчого логічного мислення за допомогою аналізу чинного законодавства, судової практики, а також навчальної та спеціальної (наукової) літератури.

 2. Курсова робота є однією з основних форм звітності студентів Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Науково-теоретичний рівень тексту курсової роботи та її захисту слугує визначальним критерієм оцінювання результату підготовки студента з відповідної навчальної дисципліни.

 3. Метою підготовки, написання й захисту курсової роботи є оволодіння методикою й формування вмінь та навичок проведення самостійного наукового дослідження актуальних державно-правових проблем на основі систематизації, поглиблення і застосування знань, набутих у процесі усієї попередньої юридичної освіти.

 4. Студенту надається право вибору теми курсової роботи з тематики, яку кожен рік затверджує циклова (предметна) комісія з відповідних предметів Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Студент може самостійно запропонувати для курсової роботи тему, обґрунтувавши необхідність її розробки.

Закріплення за студентом теми курсової роботи та призначення наукового керівника здійснюється на підставі його письмової заяви і за представленням циклової комісії згідно з навчальним планом на відповідних навчальний рік.

 1. Згідно з темою курсової роботи керівник видає студентові конкретне робоче завдання на вивчення об’єкта державно-правової науки й практики та на збирання матеріалів для наукового дослідження.

Керівник курсової роботи також:

 • надає студентові допомогу в розробці календарного графіка виконання курсової роботи;

 • допомагає студентові у підборі необхідної літератури, законодавства, довідкових матеріалів, джерел юридичної практики та ін.;

 • проводить систематичні консультації студента;

 • перевіряє якість виконання курсової роботи (по частинах, а також в цілому).

 1. Підготовка студентом курсової роботи здійснюється за такими етапами:

А. Підготовчий етап. Він включає насамперед:

 • самостійний підбір методологічної та спеціальної літератури з теми, визначення необхідних нормативно-правових та інших юридичних актів, матеріалів практики і джерел їх отримання;

 • складання, на основі ознайомлення з цими матеріалами, завдання на курсову роботу (орієнтовного плану роботи) та узгодження його з керівником.

Б. Основний етап дослідження. Тут здійснюються:

 • осмислення методологічних особливостей даного наукового дослідження;

 • досконале вивчення методологічної та спеціальної літератури, з’ясування основних державно-правових понять теми, аналіз стану наукової розробки її окремих питань, зіставлення висловлених у літературі наукових поглядів, вироблення свого ставлення до них, формування аргументованих уявлень з основних питань теми;

 • збір і узагальнення матеріалів юридичної практики, їх аналіз у світлі вимог законодавства і сучасних наукових положень;

 • формулювання попередніх висновків по роботі, спрямованих на вироблення нових положень теоретичного чи прикладного характеру.

З усіх питань, які виникають у процесі виконання курсової роботи, студентові слід консультуватися із науковим керівником.

В. Написання роботи. Згідно з планом /який під час виконання курсової роботи можна уточнювати, конкретизувати/ у тексті треба послідовно розкрити основні питання теми. При цьому особлива увага повинна бути приділена формулюванню відповідних державно-правових понять, розкриттю й обґрунтуванню важливих якостей, специфічних закономірностей, принципів вивчення державно-правових явищ, їх тенденцій розвитку. У роботі слід охарактеризувати, якою мірою розроблені у науковій літературі питання, що розглядаються, включаючи висвітлення поглядів, наявних в юридичній літературі. Студент повинен висловити своє ставлення до таких поглядів (або ж запропонувати власну точку зору).

Безпосереднє використання й висвітлення у курсовій роботі мусять знайти Конституція України, міжнародно-правові акти, чинне вітчизняне законодавство, матеріали практики застосування права, тлумачення права, правового виховання та іншої юридичної практики /відповідно до теми роботи/. У певних випадках може бути необхідним також використання законодавства і юридичної практики інших держав. Посилання на джерела цих матеріалів необхідно давати у виносках, за офіційними виданнями законодавства, опублікованими матеріалами практики або ж за архівами відповідних органів чи організацій, а також за даними мережі Internet.

Підрядкові виноски на ці джерела, а також на літературу подаються за єдиними стандартизованими правилами бібліографічного опису. Виноски можуть бути наскрізні (подаються у тексті у квадратних дужках зі зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки. У цьому випадку список використаних джерел повинен базуватися за принципом послідовності згадування їх у тексті) або по сторінкові (здійснюються в кінці кожної сторінки із зазначенням імені автора, назви джерела, видавництва та відповідної сторінки. Список використаних джерел формується в алфавітному порядку). У списку використаних джерел вказуються ім'я автора, назва джерела, видавництво та загальна кількість сторінок.

Студент повинен самостійно, логічно, аргументовано і грамотно розкрити питання теми. Згідно зі специфікою предмета курсової роботи матеріал слід викладати в “юридичному ключі”, не підміняючи державно-правовий аналіз проблем висвітленням загальнополітичних, загальносоціальних, соціально-психологічних положень інших суспільних наук. Основна частина курсової роботи повинна містити як описово-декларативний, ілюстративний, публіцистичний, так і аналітичний матеріал.

У «Вступі» до курсової роботи /писати його рекомендується вже після підготовки її основної частини/ розкриваються значення й актуальність обраної теми, коротко характеризуються стан її розробки у літературі, зазначаються предмет, мета наукового дослідження.

Г. Оформлення роботи. Після схвалення керівником рукопису курсової роботи /що представляється йому на перегляд частинами або в цілому/ вона повинна бути надрукована на комп’ютері або на машинці через 1,5 інтервали /28 – 30 рядків на сторінці/ або написана власноруч студентом розбірливим почерком /20 – 25 рядків на сторінці/. Назви її розділів, параграфів мусять точно відповідати складеному плану.

Цитати, посилання на літературу, законодавство та інші матеріали слід звірити з текстами відповідних джерел. До основного тексту додається список використаних у роботі матеріалів: методологічна та спеціальна література, міжнародно-правові, законодавчі та інші нормативно-правові акти, джерела практики застосування права тощо.

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 25-35 сторінок (формат сторінки А-4), не враховуючи списку використаних джерел та додатків.

Титульна сторінка курсової роботи оформляється за єдиним встановленим зразком.

Роботу слід старанно вичитати, виправити помилки, переплести й підписати.

Список використаних джерел подається після основного тексту роботи.

8. Закінчена й оформлена курсова робота подається керівникові у визначені навчальним планом строки у навчальну частину Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Курсова робота скеровується на рецензію викладачу Правничого коледжу з відповідної спеціальності. Рецензія повинна відображати загальну характеристику роботи та містити висновок про можливість допуску її до захисту.

Курсова робота з рецензією, з якою ознайомився студент, передається комісії з захисту курсових робіт для захисту. Захист курсової роботи може відбуватися на засіданні гуртка з відповідної навчальної дисципліни.

9. Оцінювання тексту і захисту курсової роботи здійснюється за такими критеріями:

А. Оцінка «відмінно» ставиться за курсову роботу, в якій повністю розв’язано усі її наступні завдання:

 • З належною повнотою досліджено чинне законодавство, судову практику та наукову літературу з предмету дослідження, проаналізовано існуючі у ній погляди й, – на основі порівняльної їх оцінки, – висловлено особисте ставлення студента щодо кожного з них, а також дана особиста оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблем (студент проявив уміння застосовувати набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного предмету дослідження). Робота відповідає формальним вимогам, що ставляться до такого виду робіт.

Б. Оцінка «добре» ставиться за курсову роботу, в якій належно досліджено чинне законодавство та наукову літературу з предмету дослідження, проаналізовано існуючі у ній погляди й, – на основі порівняльної їх оцінки, – висловлено особисте ставлення студента щодо більшості з них, а також дана особиста оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблем (студент проявив уміння застосовувати набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного предмету дослідження). Робота загалом відповідає формальним вимогам, що ставляться до такого виду робіт.

В. Оцінка “задовільно” ставиться за курсову роботу, в якій належною досліджено чинне законодавство та наукову літературу з предмету дослідження, проаналізовано існуючі у ній погляди, висловлено особисте ставлення студента щодо деяких з них (студент зробив спроби застосувати набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та проаналізувати джерела вивчення даного предмету дослідження). Робота загалом відповідає формальним вимогам, що ставляться до такого виду робіт.

Г. Оцінка “незадовільно” ставиться за курсову роботу у разі її невідповідності переліченим у пункті «В» вимогам.


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. І.Франка

Правничий коледж


КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"Договір комерційної концесії

(франчайзингу)"


Виконала

студентка ПРК-31с:


Науковий керівник:


Львів-2010


Схожі:

Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Погрібного С. О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття...
Положення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни» iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи